Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm tại công ty in Bộ Lao động - thương binh - xã hội

63 633 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 16:10

Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm tại công ty in Bộ Lao động - thương binh - xã hội [...]... kế toán phải đi sâu quản lý chặt chẽ theo từng loại sản phẩm 2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty in Bộ Lao Động- Thơng BinhXã Hội 2.2.1 Cấu thành chi phí Công ty in Bộ Lao Động- Thơng Binh- Hội là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh do đó tất yếu phải tính giá thành sản phẩm Để phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm kế toán phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi. .. thành sản phẩmcông ty in Bộ LAO ĐộngTHƯƠNG BINH- Hội 1 Đặc điểm tình hình chung của Công ty in Bộ LAO ĐộngTHƯƠNG BINH- Hội 1.1 Quá trình hình thành, phát triển của Công ty in Bộ Lao Động- Thơng Binh- Hội Đơn vị thực tập: Nhà in Bộ lao động thơng binh hội (Bộ LĐTB-XH) Trụ sở: Ngõ Hoà Bình 4, phờng Minh Khai, quận Hai Bà Trng, TP.Hà Nội Tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội: 43110 1-0 00033... mục chi phí đã tínhcông đoạn sản xuất đó cho từng đơn vị sản phẩm để tính ra chi phí định mức của khối lợng sản phẩm dở dang của từng công đoạn, sau đó tập hợp lại cho từng loại sản phẩm 2 Kế toán tính giá thành sản phẩm 2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm (lao vụ, dịch vụ) là chi phí sản xuất tính cho một khối lợng hoặc một đơn vị sản phẩm (công việc, lao vụ) do doanh nghiệp sản xuất. .. ty in Bộ LAO Động- THƯƠNG BINH- hộI 2.1 Đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn luôn đợc các nhà quản lý quan tâm, vì chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất giá. .. 1 Giá thành nửa TP gđ1 chuyển sang + Chi phí sản xuất khác ở gđ 2 Giá thành nửa TP gđ n-1 chuyển sang + Chi phí sản xuất khác ở gđ n Tổng giá thành giá thành đơn vị nửa thành phẩm gđ 1 Tổng giá thành Tổng giá thành giá thành đơn vị giá thành đơn vị nửa của thành phẩm thành phẩm gđ 2 Kết chuyển song song từng khoản mục Giá thành sản xuất của thành phẩm Cách 2: Tính giá thành phân bớc không tính. .. nhân viên kế toán của Công ty gọn nhẹ, mỗi nhân viên phụ trách một phần việc kế toán riêng (Bảng2) Kế toán trưởng Bộ phận kế toán VL - CCDC Bộ phận kế toán Tlg - Công nợ Bộ phận kế toán Chi phí Bộ phận kế toán Tổng hợp Kế toán trởng là ngời giúp việc cho giám đốc, là ngời chịu trách nhiệm trực tiếp về toàn bộ công tác kế toán tài chính của Công ty, đồng thời là kế toán chi phí sản xuất Kế toán trởng... sản xuất dở dang cuối kỳ 2.2 Các loại giá thành sản phẩm - Theo cơ sở số liệu thời điểm tính giá thành thì giá thành sản phẩm đợc chia làm 3 loại: + Giá thành kế hoạch: Giá thành kế hoạch là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lợng kế hoạch Việc tính toán giá thành do bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp thực hiện đợc tiến hành trớc khi bắt đầu quá trình sản xuất. .. phẩm thực tế đã sản xuất ra trong kỳ -Theo phạm vi tính toán( phạm vi các chi phí cấu thành) thì giá thành sản phẩm đợc chia làm 2 loaị: + Giá thành sản xuất( giá thành công xởng): bao gồm các chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm( CP NVL trực tiếp, CP nhân công trực tiếp, CP sản xuất chung) tính cho sản phẩm, công việc hay lao vụ đã hoàn thành + Giá thành toàn bộ: bao gồm giá thành sản xuất CPBH, CPQL... xuất + Giá thành định mức: Giá thành định mức là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành chỉ tính cho đơn vị sản phẩm Việc tính giá thành định mức cũng đợc tiến hành trớc khi sản xuất, chế tạo sản phẩm + Giá thành thực tế: Giá thành thực tế là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh tập hợp đợc trong kỳ số lợng sản phẩm. .. xuất đã tập hợp đợc trong kỳ cho cả quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chi phí sản xuất của sản phẩm dở đầu kì cuối kì - Tính giá thành của từng loại sản phẩm bằng cách lấy tổng giá thành của loại sản phẩm chia cho tổng sản lợng các loại sản phẩm đã tính đổi nhân với sản lợng đã tính đổi của từng loại sản phẩm - Tính giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm 2.5.5 Phơng pháp tính giá thành theo 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm tại công ty in Bộ Lao động - thương binh - xã hội, Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm tại công ty in Bộ Lao động - thương binh - xã hội, Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm tại công ty in Bộ Lao động - thương binh - xã hội, Khái niệm chi phí sản xuất Phân loại chi phí sản xuất, §èi tỵng tËp hỵp chi phÝ, Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lợng sản phẩm hoàn thành tơng đơng Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức, Khái niệm giá thành sản phẩm Các loại giá thành sản phẩm, Đối tợng tính giá thành Kỳ tính giá thành, Phơng pháp tính giá thành phân bớc, Phơng pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng Phơng pháp tính giá thành theo hệ số Phơng pháp tính giá thành theo tỉ lệ, Phơng pháp loại trừ chi phí Phơng pháp tính giá thành định mức, Quá trình hình thành, phát triển của Công ty in Bộ Lao Động-Thơng Binh-Xã Hội, Đặc điểm quy trình công nghệ Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty, Tổ chức công tác kế toán tại Công ty., Đánh giá sản phẩm làm dở Phơng pháp tính giá thành, Những tồn tại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay