Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây lắp II

79 147 1
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 16:10

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây lắp II [...]... tài vụ kế hoạch Đội XL7 Đội XL9 Đội XL8 Đội XL10 II- / Thực trạng công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp tại nghiệp Xây lắp II 1-/ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại nghiệp Xây lắp II nghiệp Xây lắp II xây dựng Bộ máy kế toán tập trung áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ Phòng kế toán của nghiệp xử lý thực hiện các công việc kế toán sau: Tại các đội sản xuất... của những sản phẩm có quy cách khác Q1 : là sản lợng sản phẩm hoàn thành 30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần II Thực trạng của công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại nghiệp xây lắp II I-/ Tổng quan về nghiệp Xây lắp II nghiệp Xây lắp II là một doanh nghiệp Nhà nớc trực thuộc Công ty xây lắp sản xuất công nghiệp -... phí với khối lợng sản phẩm, lao vụ hoàn thành để chia thành chi phí cố định chi phí biến đổi Hoặc căn cứ vào phơng pháp hạch toán, tập hợp chi phí để chia thành chi phí hạch toán trực tiếp hay chi phí phân bổ gián tiếp 2-/ Phân loại giá thành công tác xây lắp Trong sản xuất xây lắp cần phân biệt các loại giá thành công tác xây lắp: giá thành dự toán, giá thành kế hoạch giá thành thực tế 26 Website:... Phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp Phơng pháp tính giá thành sản phẩm là phơng pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp đợc của kế toán để tính ra tổng giá thành, giá thành sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành theo các khoản mục chi phí đã quy định đúng với thời kỳ tính giá thành Mỗi đối tợng tính giá thành có đặc trng riêng có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tợng tập hợp chi phí sản xuất... tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành là một công trình, hạng mục công trình đợc hoàn thành trong kỳ tính giá thành hoặc giá trị khối lợng xây lắp dở dang đầu kỳ cuối kỳ bằng nhau IV-/ Đối tợng tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Xác định đúng đối tợng hạch toán chi phí đối tợng tính giá thành sản phẩm là một trong những vấn đề then chốt, để đảm bảo tính giá thành sản phẩm chính... đối tợng tính giá thành đã xác định đợc phải căn cứ vào chu kỳ sản xuất sản phẩm, đặc điểm sản xuất sản phẩm tổ chức công tác kế toán mà doanh nghiệp xác định kỳ tính giá thành để đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp b Kỳ giá thành sản phẩm Là thời kỳ kế toán giá thành cần phải tính giá thành cho các đối tợng tính giá thành Việc xây dựng kỳ tính giá thành phải... việc định giá sản phẩm xây lắp cũng nh chủ động trong kinh doanh, thích hợp với cơ chế thị trờng, cạnh tranh lành mạnh 5-/ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm Chi phí biểu hiện mặt hao phí, còn giá thành biểu hiện mặt kết quả của quá trình sản xuất... bổ chi phí trả trớc đợc thực hiện trên TK 142 (chi phí trả trớc) * Phơng pháp hạch toán trả trớc: Sơ đồ kế toán chi phí trả trớc TK 111,112,331 TK 142 TK 111,112,152 Chi phí trả trước Phân bổ dần vào chi phí thực tế phát sinh trả trước vào các kỳ hạch toán TK 641,642 TK 911 K/C chi phí bán hàng, chi phí K/C chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp quản lý vào TK xác định kết quả b Kế toán chi phí. .. chế tạo sản phẩm cũng nh các chi phí liên quan đến hoạt động quản lý phục vụ sản xuất trong phạm vi các phân xởng, bộ phận hay tổ sản xuất Chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm đợc phân chia thành: + Chi phí trực tiếp: là những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí gián tiếp: (chi phí sản xuất... 0918.775.368 4-/ Kế toán chi phí trả trớc chi phí phải trả a Kế toán chi phí trả trớc Kế toán chi phí trả trớc (còn gọi là chi phí trích trớc) là chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh nhng cha tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ này mà đợc tính cho hai hay nhiều kỳ hạch toán sau đó Đây là những khoản sản phẩm phát sinh một lần quá lớn hoặc do bản thân chi phí phát sinh 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây lắp II, Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây lắp II, Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây lắp II, Kỳ giá thành sản phẩm. Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp., Phơng pháp kế toán chi phí nhân công trực tiếp. Phơng pháp kế toán chi phí sử dụng máy thi công:, Phơng pháp kế toán chi phí sản xuất chung: Kế toán chi phí phải trả:, Đánh giá chi phí sản xuất làm dở theo chi phí định mứ, Phân loại chi phí sản xuất theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Phân loại chi phí theo khoản mục., Giá thành dự toán: Giá thành kế hoạch. Giá thành thực tế., Đối tợng tính giá thành. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp., Hạch toán chi phí máy thi công.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay