CHƯƠNG 7: CẤU DÂY VĂNG VÀ CẦU TREO DÂY VÕNG doc

38 2,558 67
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 20:21

CHƯƠNG 7: CẤU DÂY VĂNG VÀ CẦU TREO DÂY VÕNG CHƯƠNG 7: SƠ BỘ CẦU DÂY VĂNG VÀ CẦU TREO DÂY VÕNG • Bài 1: Cầu dây văng • Bài 2: Cầu dây võng April 18, 2011 1Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng BÀI 1: CẦU DÂY VĂNG • Cầu dây văng là loại cầu sử dụng các dây cáp được liên kết từ một hay nhiều cột tháp để treo hệ mặt cầu. • Một cầu dây văng điển hình có một hệ dầm liên tục với một hay nhiều cột tháp được đặt trên trụ tục với một hay nhiều cột tháp được đặt trên trụ cầu ở trong khoảng giữa nhịp. • Từ các cột tháp này, các dây văng được tỏa xuống và đỡ hệ dầm chủ. April 18, 2011 2Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng BÀI 1: CẦU DÂY VĂNG • 1. Phân loại . • 2. Ưu khuyết điểm. • 3. Phạm vi sử dụng . • 4. Cấu tạo các bộ phận chính. • 5. Nguyên lý tính toán. April 18, 2011 3Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng 1. Phân loại • 1.1. Theo cách bố trí dây cáp văng theo phương ngang. • 1.2. Theo cách bố trí dây cáp văng theo phương • 1.2. Theo cách bố trí dây cáp văng theo phương dọc. • 1.3. Phân loại theo sơ đồ kết cấu. April 18, 2011 4Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng 1.1. Theo cách bố trí dây cáp văng phương ngang • 1.1.1. Hệ một mặt phẳng dây. • 1.1.2. Hệ hai mặt phẳng dây . • 1.1.2. Hệ hai mặt phẳng dây . • 1.1.3. Hệ ba mặt phẳng dây. • 1.1.4. Hệ bốn mặt phẳng dây. April 18, 2011 5Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng 1.2. Theo cách bố trí dây cáp văng phương dọc • 1.2.1. Dạng đồng quy. • 1.2.2. Dạng song song. • 1.2.3. Dạng rẻ quạt. • 1.2.4 . Dạng hình sao . • 1.2.4 . Dạng hình sao . • 1.2.5. Dạng hỗn hợp. April 18, 2011 6Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng 1.3. Phân loại theo sơ đồ kết cấu • 1.3.1. Cầu dây văng một nhịp. • 1.3.2. Cầu dây văng hai nhịp. • 1.3.3. Cầu dây văng ba nhịp. • 1.3.4. Cầu dây văng nhiều nhịp. April 18, 2011 7Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng 2. Ưu khuyết điểm • 2.1. Ưu điểm. • 2.2. Khuyết điểm. April 18, 2011 8Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng 2.1. Ưu điểm • Cấu tạo của cầu dây văng làm cho hệ dầm cứng ngoài việc được nâng đỡ trên các gối cứng tại vị trí trụ còn được nâng đỡ trên hệ thống gối đàn hồi tại vị tí liên kết giữa các dây xiên . xiên . • Nhờ đó mà nội lực và độ võng do tĩnh tải, hoạt tải giảm rất nhiều. • Có hình dáng kiến trúc đẹp. • Có thể cho phép điều chỉnh trạng thái ứng suất và biến dạng của hệ April 18, 2011 9Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng [...]... c u dây văng & c u dây võng 26 4 C u t o các b ph n chính April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 27 4 C u t o các b ph n chính • • • • • 4.1 D m /giàn c ng 4.2 Tháp chính 4.3 Cáp chính 4.4 Dây treo 4.5 Kh i neo April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 28 5 Nguyên lý tính toán • 5.1 T ng quát • 5.2 Lý thuy t àn h i và lý thuy t bi n d ng April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng. .. April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 32 5.2 Lý thuy t àn h i và lý thuy t bi n d ng • Theo lý thuy t này, toàn b c u treo ư c gi thi t là m t v t th liên t c và dây treo không giãn (kho ng cách gi a các dây treo và d m không i trong quá trình ch u t i) • C 2 phương pháp trên ch p nh n các gi thi t sau April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 33 5.2 Lý thuy t àn h i và lý thuy t bi n d... April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 24 2 Ưu khuy t i m 2.1 Ưu i m • C u treo dây võng v i ưu i m n i b t là kh năng vư t nh p l n qua các sông sâu, thung lũng, eo bi n, • Hình dáng ki n trúc thanh m nh và c s c 2.2 Khuy t i m • n nh kém hơn c u dây văng, duy tu cũng vô cùng ph c t p April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 25 3 Ph m vi s d ng • 300-1900m C u treo dài nh t th gi i... 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 11 4 C u t o các b ph n chính • 4.1 Tháp c u • 4.2 H th ng cáp • 4.3 D m c u April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 12 4.1 Tháp c u • 4.1.1 Tháp c u dùng cho k ph ng dây • 4.1.2 Tháp c u dùng cho k t c dây • 4.1.3 Tháp c u dùng cho k t c dây • 4.1.4 Tháp c u dùng cho k ph ng dây April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng t c u m t m t u hai m t ph... n, chùng ng su t và v n i u ch nh ng su t trong giai o n thi công April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 22 BÀI 2: C U DÂY VÕNG • • • • • 1 Phân lo i 2 Ưu khuy t i m 3 Ph m vi s d ng 4 C u t o các b ph n chính 5 Nguyên lý tính toán April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 23 1 Phân lo i • 1.1 Theo s lư ng nh p • 1.2 Theo c u t o d m c ng • 1.3 Theo hình th c b trí dây treo • 1.4 Theo... 5.1 T ng quát • Năm 1823, Navie ã xem xét tính toán h dây xích dư i tác d ng c a tĩnh t i và ho t t i th ng ng • Năm 1886, Levi ã xem xét s bi n d ng ng th i c a d m c ng và dây ch , thi t l p bài toán tính toán b n c a dây treo • Sau ó Rankine ã ưa ra bài toán v s phân b t i tr ng gi a dây và d m c ng April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 31 5.1 T ng quát • Ngày nay, s phát tri n ng d ng... theo chi u cao April 18, 2011 c l p, ti t di n có th thay Sơ b c u dây văng & c u dây võng 16 4.1.4 Tháp c u dùng cho k t c u b n m t ph ng dây • Tháp c u Ting Kau có ti t di n c t tháp phía thư ng và h lưu lư n tròn tăng tính th m m và t o kh năng thoát gió April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 17 4.2 H th ng cáp • 4.2.1 Dây xo n (Spiral ropes) • 4.2.2 Cáp g m tao có các s i song song (Parallel-Wire... Tháp c u dùng cho k t c u m t m t ph ng dây • H tháp m t c t • H tháp ch A, ch Y ngư c April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 14 4.1.2 Tháp c u dùng cho k t c u hai m t ph ng dây • Tháp d ng ch H • Tháp d ng ch A • Tháp d ng ch Y ngư c • Tháp 2 c t April 18, 2011 c l p Sơ b c u dây văng & c u dây võng 15 4.1.3 Tháp c u dùng cho k t c u ba m t ph ng dây • Thư ng là các c t i theo chi u cao... ng n m ngang và th ng • T i tr ng tĩnh c a d m c ng và cáp là phân b u T a cáp ch theo hình parabol • Toàn b t i tr ng ư c truy n t i cáp April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 34 5.2 Lý thuy t àn h i và lý thuy t bi n d ng ▪ Theo lý thuy t àn h i : M(x) = M0(x) – Hp.y(x) ▪ Theo lý thuy t bi n d ng : M(x) = M0(x) – Hp.y(x) – (Hw – Hp)(x) April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 35 ... toán c u treo dây võng d m m m • Năm 1858, Rankine ã th c hi n phép phân tích k t c u c u dây võng v i d m c ng ki u giàn • Ti p theo, Melan ã góp ph n hoàn thi n lý thuy t, v i mô hình giàn c ng ư c xem như v t th àn h i • Sau ó, các tác gi khác ti p t c c i ti n mô hình tính toán h treo v i vi c ưa ra mô hình bi n d ng thay th cho mô hình àn h i April 18, 2011 Sơ b c u dây văng & c u dây võng 30 5.1 . CHƯƠNG 7: CẤU DÂY VĂNG VÀ CẦU TREO DÂY VÕNG CHƯƠNG 7: SƠ BỘ CẦU DÂY VĂNG VÀ CẦU TREO DÂY VÕNG • Bài 1: Cầu dây văng • Bài 2: Cầu dây võng April 18, 2011 1Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng BÀI. 6Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng 1.3. Phân loại theo sơ đồ kết cấu • 1.3.1. Cầu dây văng một nhịp. • 1.3.2. Cầu dây văng hai nhịp. • 1.3.3. Cầu dây văng ba nhịp. • 1.3.4. Cầu dây văng nhiều. 2011 7Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng 2. Ưu khuyết điểm • 2.1. Ưu điểm. • 2.2. Khuyết điểm. April 18, 2011 8Sơ bộ cầu dây văng & cầu dây võng 2.1. Ưu điểm • Cấu tạo của cầu dây văng làm
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 7: CẤU DÂY VĂNG VÀ CẦU TREO DÂY VÕNG doc, CHƯƠNG 7: CẤU DÂY VĂNG VÀ CẦU TREO DÂY VÕNG doc, CHƯƠNG 7: CẤU DÂY VĂNG VÀ CẦU TREO DÂY VÕNG doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay