Một số đề toán ôn thi đại học

17 973 5

Meo Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,273 tài liệu

  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2012, 16:20

Một số đề toán ôn thi đại học Bài : 21115 Th tích kh i t di n đ u có c nh b ng 1 là ể ố ứ ệ ề ạ ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 21114 Cho hình tr có bán kính b ng 5, kho ng cách gi a hai đáy b ng 7. Di n tíchụ ằ ả ữ ằ ệ toàn ph n c a hình tr b ng ầ ủ ụ ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. 95 B. 120 C. 85 D. 10 Đáp án là : (B) Bài : 21113 Hình h p ch nh t có ba kích th c là 3; 4; 12. Bán kính m t c u ngo i ti pộ ữ ậ ướ ặ ầ ạ ế c a hình h p ch nh t là ủ ộ ữ ậCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. 13 B. 5 C. 10 D. Đáp án là : (D) Bài : 21112 M t kh i tr tròn xoay ch a m t kh i c u bán kính b ng 1. Kh i c u ti p xúcộ ố ụ ứ ộ ố ầ ằ ố ầ ế v i m t xung quanh và hai m t đáy c a kh i tr . Th tích kh i tr b ng ớ ặ ặ ủ ố ụ ể ố ụ ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. (đvdt) B. C. D. (đvdt) Đáp án là : (B) Bài : 21111 Môđun c a s ph c z = −3 + 4i b ng ủ ố ứ ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. 5 B. 1 C. D. 2 Đáp án là : (A) Bài : 21110 Trên t p s ph c, s nghi m c a ph ng trình ậ ố ứ ố ệ ủ ươ b ng ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Đáp án là : (A) Bài : 21109 S nào sau đây là s th c? ố ố ựCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. (2 + 3i)(2 − 3i) B. C. (2 + 3i)+ (3 − 2i) D. (2 + 3i)−(2 − 3i) Đáp án là : (A) Bài : 21108 Ph n th c c a s ph c ầ ự ủ ố ứ là Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. i C. 5 D. 0 Đáp án là : (D) Bài : 21107 Cho hàm s ố . T p xác đ nh c a hàm s là ậ ị ủ ốCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 21106 H ph ng trình ệ ươ có nghi m là ệCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. (4; 2) và (2;4) B. (2;4) và (5;1) C. (3;3) và (4; 2) D. (1;5) và (5;1) Đáp án là : (A) Bài : 21105 T p nghi m c a b t ph ng trình ậ ệ ủ ấ ươCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 21104 T p nghi m c a b t ph ng trình ậ ệ ủ ấ ươ là Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 21103 N u ln(ln x) = −1 thì x b ng ế ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. e Đáp án là : (B) Bài : 21102 T p nghi m c a ph ng trình ậ ệ ủ ươ b ng ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. {1;2} B. {2;3} C. {-6;-1} D. {1;6} Đáp án là : (B) Bài : 21101 Cho parabol . N u (d) ti p xúc v i (P) t i đi m cóế ế ớ ạ ể hoành đ b ng 2 thì (d) ộ ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. song song v i đ ng th ng y = 2x +5 ớ ườ ẳB. song song v i đ ng th ng y = x ớ ườ ẳC. vuông góc v i đ ng th ng y = 2x +5 ớ ườ ẳD. vuông góc v i đ ng th ng y = x ớ ườ ẳĐáp án là : (A) Bài : 21100 G i M, N là giao đi m c a đ ng th ng y = x +1 và đ ng cong ọ ể ủ ườ ẳ ườ . Khi đó hoành đ trung đi m I c a đo n th ng MN b ng ộ ể ủ ạ ẳ ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. 1 C. D. 2 Đáp án là : (B) Bài : 21099 S đ ng th ng đi qua đi m A(0;3) và ti p xúc v i đ th hàm số ườ ẳ ể ế ớ ồ ị ố b ng ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. 3 B. 2 C. 0 D. 1 Đáp án là : (D) Bài : 21098 S giao đi m c a đ ng cong ố ể ủ ườ và đ ng th ng y =1− xườ ẳ b ng ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Đáp án là : (B) Bài : 21097 Cho hàm s ố . Giá tr l n nh t c a hàm s b ng ị ớ ấ ủ ố ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. 1 C. 0 D. 2 Đáp án là : (B) Bài : 21096 Cho hàm s ố . S giao đi m c a đ th hàm s và tr c Ox b ng ố ể ủ ồ ị ố ụ ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. 2 B. 4 C. 0 D. 3 Đáp án là : (D)Bài : 21095 Cho hàm s ố . Tích các giá tr c c đ i và c c ti u c a hàmị ự ạ ự ể ủ s b ng ố ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. -3 B. 3 C. -6 D. 0 Đáp án là : (A) Bài : 21094 Cho hàm s ố . S đ ng ti m c n c a đ th hàm s b ng ố ườ ệ ậ ủ ồ ị ố ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. 2 B. 1 C. 0 D. 3 Đáp án là : (A) Bài : 21093 Hàm s ố đ ng bi n trên các kho ng ồ ế ảCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. và B. và C. và D. và Đáp án là : (A) Bài : 21092 Hàm s ố đ ng bi n trên các kho ng ồ ế ảCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 21091 Cho hàm s ố . Hàm s có ốCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. m t c c đ i và hai c c ti u. ộ ự ạ ự ểB. m t c c ti u và hai c c đ i. ộ ự ể ự ạC. m t c c đ i và không có c c ti u. ộ ự ạ ự ểD. m t c c ti u và m t c c đ i. ộ ự ể ộ ự ạĐáp án là : (A) Bài : 21090 Cho hàm s ố . Đ th hàm s có tâm đ i x ng là đi m ồ ị ố ố ứ ểCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. (2; 1) C. (1; 2) D. (1; -1) Đáp án là : (C) Bài : 21089 Th tích kh i tròn xoay t o nên b i hình ph ng (H) gi i h n b i các đ ngể ố ạ ở ẳ ớ ạ ở ườ và y =1 khi quay quanh tr c Ox b ng ụ ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 21088 Cho hàm s ố . Di n tích c a hình ph ng gi i h nệ ủ ẳ ớ ạ b i đ th hàm s và tr c Ox b ng ở ồ ị ố ụ ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 21087 Bi t F(x) là nguyên hàm c a ế ủ và F(2) =1. Khi đó F(3) b ng ằCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 21086 là m t nguyên hàm c a hàm s ộ ủ ốCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. f (x) = 2sin3x B. f (x) = 6sin 3x cos3x C. f (x) = −6sin 3x cos 3x D. f (x) = 6sin 3x Đáp án là : (B) Bài : 21085 Trong không gian to đ Oxyz, m t c uạ ộ ặ ầ có Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. tâm I(-2;1;-3) và bán kính B. tâm I(2;−1;3) và bán kính C. tâm I(− 2;−1;− 3) và bán kính R = 3 D. tâm I (2;−1;3) và bán kính R = 3 Đáp án là : (D) Bài : 21084 Trong không gian to đ Oxyz, cho m t ph ng (P): 3x + 4z +12 = 0 và m t c uạ ộ ặ ẳ ặ ầ . Kh ng đ nh nào sau đây là đúng? ẳ ịCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. (P) không c t (S) ắB. (P) c t (S) theo m t đ ng tròn và (P) không qua tâm (S) ắ ộ ườC. (P) ti p xúc v i m t c u (S) ế ớ ặ ầD. (P) đi qua tâm m t c u (S) ặ ầĐáp án là : (A) Bài : 21083 Trong không gian to đ Oxyz, cho đ ng th ng ạ ộ ườ ẳ . Ph ng trình nàoươ sau đây cũng là ph ng trình c a đ ng th ng (d)? ươ ủ ườ ẳCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 21082 Trong không gian to đ Oxyz, cho m t ph ng ạ ộ ặ ẳ : 2x + y + z + 5 =0 và đ ngườ th ng ẳ . To đ giao đi m c a ạ ộ ể ủ và là Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. (4; 2; −1) B. (−17; 20; 9) C. (−17; 9; 20) D. (− 2; −1; 0) Đáp án là : (C) Bài : 21081 Trong không gian to đ Oxyz, cho ba đi m M(1;0;0); N(0; 2;0); P(0;0;3). M tạ ộ ể ặ ph ng (MNP) có ph ng trình là ẳ ươCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. 6x + 3y + 2z +1 = 0 B. 6x + 3y + 2z −1 = 0 C. 6x + 3y + 2z − 6 = 0 D. x + y + z − 6 = 0 Đáp án là : (C) Bài : 21080 [...]... là : (C) Bài : 21044 Trong không gian v i h to đ Oxyz, cho đi m M(-2; 1; 1) và đ ng th ng (d)ớ ệ ạ ộ ể ườ ẳ có ph ng trình ươ . Ph ng trình m t ph ng (P) qua M và vngươ ặ ẳ góc v i đ ng th ng (d) là ớ ườ ẳCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. 4x – 2y + 2z + 7 = 0 B. x + y – z + 2 = 0 C. 2x – y + z + 4 = 0 D. 2x + y – z + 4 = 0 Đáp án là : (C) Bài : 21043 Trong không gian v i h to đ Oxyz, cho m... 0 C. 2x – 2y – z = 0 D. 2x – 2y + z – 4 = 0 Đáp án là : (B) Bài : 21042 Trong không gian v i h to đ Oxyz, cho đ ng th ng ớ ệ ạ ộ ườ ẳ và m t ph ng ặ ẳ (m là tham s ). Đ ng th ng (d) n mố ườ ẳ ằ trong m t ph ng (P) khi và ch khi ặ ẳ ỉCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. m = ±1 B. m = 1 C. m = 1 ho c ặ Trong không gian to đ Oxyz, cho đ ng th ng ạ ộ ườ ẳ . Ph ng trình nàoươ sau đây cũng là ph ng... đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 21082 Trong không gian to đ Oxyz, cho m t ph ng ạ ộ ặ ẳ : 2x + y + z + 5 =0 và đ ngườ th ng ẳ . To đ giao đi m c a ạ ộ ể ủ và là Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. (4; 2; −1) B. (−17; 20; 9) C. (−17; 9; 20) D. (− 2; −1; 0) Đáp án là : (C) Bài : 21081 Trong không gian to đ Oxyz, cho ba đi m M(1;0;0); N(0; 2;0); P(0;0;3). M tạ ộ ể ặ ph... d i đâyọ ộ ướA. và B. và D. Đáp án là : (B) Bài : 21041 Trong không gian v i h to đ Oxyz, cho m t ph ng (P): x + 2y – 2z + 5 = 0.ớ ệ ạ ộ ặ ẳ Kho ng cách t M(t; 2; -1) đ n m t ph ng (P) b ng 1 khi và ch khi ả ừ ế ặ ẳ ằ ỉCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. t = - 14 B. t = - 8 C. D. Đáp án là : (D) Bài : 21040 Trong không gian v i h to đ Oxyz, cho đi m I(1; 2; -5). G i M, N, P l nớ ệ ạ ộ ể... = ± D. m = ±2 Đáp án là : (D) Trong không gian to đ Oxyz, cho đi m M(3; 1; -3) và m t ph ng (P):x − 2y −ạ ộ ể ặ ẳ 3z +18 = 0 . To đ hình chi u vng góc c a đi m M trên (P) là ạ ộ ế ủ ểCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. (− 5; 2;3) B. (4;−1;− 6) C. (0;7;6) D. (1;5;3) Đáp án là : (B) Bài : 21059 S đ ng th ng đi qua đi m A(0;3) và ti p xúc v i đ th hàm số ườ ẳ ể ế ớ ồ ị ố b ng ằCh n m t đáp án... b t ph ng trình ậ ệ ủ ấ ươCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 21104 T p nghi m c a b t ph ng trình ậ ệ ủ ấ ươ là Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướ Bài : 21038 Trong không gian v i h to đ Oxyz, cho đ ng th ngớ ệ ạ ộ ườ ẳ . Véct nào sau đây là véct ch ph ng c a đ ngơ ơ ỉ ươ ủ ườ th ng (d)? ẳCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 21037... ạ ộ ể ọ ầ l t là hình chi u c a đi m I trên các tr c Ox, Oy, Oz. Ph ng trình m t ph ngượ ế ủ ể ụ ươ ặ ẳ (MNP) là Ch n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 21039 Trong không gian v i h to đ Oxyz, cho đi m M(1; 1; 1) và m t ph ng (P) cóớ ệ ạ ộ ể ặ ẳ ph ng trình x + 2y – 3z + 14 = 0. To đ hình chi u vng góc c a đi m Mươ ạ ộ ế ủ ể trên m t ph ng (P) là ặ ẳCh n m t đáp . +5 ớ ườ ẳB. song song v i đ ng th ng y = x ớ ườ ẳC. vuông góc v i đ ng th ng y = 2x +5 ớ ườ ẳD. vuông góc v i đ ng th ng y = x ớ ườ ẳĐáp án là : (A) Bài. đúng? ẳ ịCh n m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. (P) không c t (S) ắB. (P) c t (S) theo m t đ ng tròn và (P) không qua tâm (S) ắ ộ ườC. (P) ti p xúc v i m t c
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số đề toán ôn thi đại học, Một số đề toán ôn thi đại học, Một số đề toán ôn thi đại học, m t c c ti u và hai c c đ i. ộ ự m t c c đ i và khơng có c c ti u. ộ ự m t c c ti u và m t c c đ i. ộ ự 1; -1 60 C. 10 11 3 C. 27 6 60 C. 50 24 30º B. 90º 60º D. 120º x + y – z + 2 = 0 C. 2x – y + z + 4 = 0 2x + y – z + 4 = 0

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn