Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps

5 789 4

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 11:22

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. MỤC TIÊU - HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. - HS biết vận dụng các hằng đẳng thức vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II. CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầu. - HS: Thước; ôn lại nội dung 7 hằng đẳng thức. III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ (5ph) ? Đền vào chỗ ( )để hoàn thiện các hằng đẳng thức sau: 1. A3+3A2B +3AB2 + B3 = 2. A2- B2 = 3. A2- 2AB +B2= 4. A3- B3= 5. A3-3A2B +3AB2 - B3 = 6. A3+ B3 = 7. A2+2AB +B2 = HS điền từ câu 1 đến 4 HS 1: 1. = (A+B)3 2. = (A+B) (A-B) 3. = (A-B)2 4. = (A+B) (A2+ AB +B2) HS 2: 5. =(A-B)3 6. = (A+B) (A2- AB +B2) 7. = (A+B)2 HS nhận xét và cho điểm HS điền từ câu 5 đến 7 Hoạt động 2: Bài mới (30ph) Gv phân tích a) x2 -4x +4 b) x2 -2 c) 1- 8x3 thành nhân tử? (3 HS lên bảng) + Để làm được bài tập trên ta đã làm ntn? + Đó là phương pháp phân tích thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức GV cho cả lớp làm ?1 2 HS lên bảng Nhận xét bài làm của bạn GV chữa và chốt phương pháp HS 1. Ví dụ : Phân tích đa thức thành nhân tử a) x2 -4x +4= (x-2)2 b) c) 1-8x3 = (1-2x)(1+2x+4x2) HS áp dụng các hằng đẳng thức đã học HS : a) =(x+1)3 b) (x+y+3x)(x+y-3x) HS nhận xét GV: cả lớp làm ?2 Gọi HS làm và chữa GV: áp dụng làm bài tập sau: CMR (2n+5)2-25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n? Muốn CM: (2n+5)2-25 chia hết cho 4 ta làm ntn? Trình bày theo nhóm Gọi các nhóm trình bày sau đó chữa và chốt phương pháp HS: =(105+25)(105-25) =130.80 = 10400 HS đọc đề bài HS phân tích (2n+5)2-25 thành nhân tử HS hoạt động nhóm Hoạt động 3: Củng cố (8ph) GV: 2 em lên bảng giải bài tập 43 a.d/20 bảng phụ Gọi HS nhận xét và chốt phương pháp GV cho HS hoạt động nhóm bài HS : a) x2+6x+9 =(x+3)2 d) = HS: c) (a+b)3+(a-b)3 =(a+b+a-b)[(a+b)2-(a2-b2)+ (a- tập c,d bài 44/20 (bảng phụ) Gọi HS nhận xét, chốt phương pháp GV gọi HS chữa bài tập 45a/20 sgk b)2] = 2a(3b2) =6ab2 d) 8x3 +12x2y+6xy2 +y3= (2x +y)3 IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PH) - GV: Học lại 7 hằng đẳng thức - BTVN: 43,44,45 (phần còn lại), 46/20,21. * Hướng đẫn bài 45b/SGK: Phân tích vế trái thành hằng đẳng thức ( x - 2 1 )2. . PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. MỤC TIÊU - HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. -. Gv phân tích a) x2 -4x +4 b) x2 -2 c) 1- 8x3 thành nhân tử? (3 HS lên bảng) + Để làm được bài tập trên ta đã làm ntn? + Đó là phương pháp phân tích thành nhân tử bằng phương pháp dùng. biết vận dụng các hằng đẳng thức vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II. CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầu. - HS: Thước; ôn lại nội dung 7 hằng đẳng thức. III. TIẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps, Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps, Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay