Động lực học lập trình Java, Phần 5: Việc chuyển đổi các lớp đang hoạt động pdf

20 220 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 10:22

. Động lực học lập trình Java, Phần 5: Việc chuyển đổi các lớp đang hoạt động Tìm hiểu cách thay đổi các lớp khi chúng đang được nạp bằng Javassist Dennis. trong Phần 1, các trình nạp lớp sử dụng một hệ thống phân cấp có cấu trúc cây. Mỗi trình nạp lớp (trừ trình nạp lớp gốc được JVM sử dụng cho các lớp Java cốt lõi) có trình nạp lớp cha mẹ. Các trình. Trong Phần 4, " ;Các phép biến đổi lớp bằng Javassist," bạn đã học được cách sử dụng khung công tác Javassist để chuyển đổi các tệp lớp Java do trình biên dịch tạo ra, viết lại các tệp lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Động lực học lập trình Java, Phần 5: Việc chuyển đổi các lớp đang hoạt động pdf, Động lực học lập trình Java, Phần 5: Việc chuyển đổi các lớp đang hoạt động pdf, Động lực học lập trình Java, Phần 5: Việc chuyển đổi các lớp đang hoạt động pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn