Động lực học lập trình Java, Phần 4: Chuyển đổi lớp bằng Javassist pps

17 304 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 10:22

. Động lực học lập trình Java, Phần 4: Chuyển đổi lớp bằng Javassist Sử dụng Javassist để chuyển đổi các phương thức theo bytecode Dennis Sosnoski,. đóng góp loại bài động lực học lập trình Java của mình vào việc tăng nhanh tốc độ xem xét Javassist, thư viện thao tác mã byte (bytecode), đây là cơ sở cho các tính năng lập trình hướng-khía. chiếu" (06.2003) Phần 3, "Ứng dụng sự phản chiếu" (07.2003) Phần 5, "Việc chuyển các lớp đang hoạt động& quot; (02.2004) Phần 6, "Các thay đổi hướng-khía cạnh với Javassist& quot;
- Xem thêm -

Xem thêm: Động lực học lập trình Java, Phần 4: Chuyển đổi lớp bằng Javassist pps, Động lực học lập trình Java, Phần 4: Chuyển đổi lớp bằng Javassist pps, Động lực học lập trình Java, Phần 4: Chuyển đổi lớp bằng Javassist pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn