hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận tải An Huy

110 321 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 10:22

hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận tải An Huy [...]... 333(33311) Thu GTGT u ra Chỳ ý : (*) : Doanh thu cú c thu TTB v thu GTGT (**) : Doanh thu cú c thu TTB v khụng cú thu GTGT S thu TTB phi np Giỏ tớnh thu = TTB * Thu sut thu TTB i vi hng hoỏ sn xut trong nc : Giỏ tớnh thu TTB l giỏ do doanh nghip sn xut bỏn ra cha cú thu TTB v cha cú thu GTGT c xỏc nh c th nh sau : Giỏ bỏn cha cú thu GTGT Giỏ tớnh thu TTB = Trn Th Thu Trang - Lp QT 1105K 1 + Thu sut thu TTB... hot ng no Chi phớ qun lý doanh nghip bao gm nhiu loi chi phớ nh : Chi phớ qun lý kinh doanh, chi phớ hnh chớnh v chi phớ chung khỏc Ti khon 642 - " Chi phớ qun lý doanh nghip " c m chi tit theo tng ni dung chi phớ : _Chi phớ nhõn viờn qun lý _Chi phớ vt liu qun lý _Chi phớ dựng vn phũng _Chi phớ khu hao TSC _Thu, phớ v l phớ _Chi phớ d phũng _Chi phớ dch v mua ngoi _Chi phớ bng tin khỏc tng hp chi phớ... thu nhp khỏc 1.2.6.2.1.Ti khon s dng Ti khon 711 " Thu nhp khỏc " - Phn ỏnh cỏc khon thu nhp khỏc,cỏc khon doanh thu ngoi hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip Ni dung thu nhp khỏc ca doanh nghip bao gm : _ Thu nhp t thanh lý,nhng bỏn TSC; _ Chờnh lch lói do ỏnh giỏ li vt t,hng hoỏ,ti sn c nh a i gúp vn liờn doanh, u t vo cụng ty liờn kt,u t di hn khỏc; _ Thu nhp t nghip v bỏn v thu li ti sn; _ Thu. .. mua ngoi Cỏc khon thu gim chi TK 133 Thu GTGT Thu GTGT Khụng c khu tr S hch toỏn chi phớ bỏn hng Trn Th Thu Trang - Lp QT 1105K 22 Khoỏ lun tt nghip Trng i hc Dõn lp Hi Phũng 1.2.4.K toỏn chi phớ qun lý doanh nghip 1.2.4.1.Ti khon s dng Ti khon 642 " Chi phớ qun lý doanh nghip " - Dựng phn ỏnh cỏc chi phớ qun lý chung ca doanh nghip,l nhng khon chi phớ cú liờn quan chung n ton b doanh nghip m khụng... K/c chi phớ ti chớnh cui k TK 1111,1122 Bỏn ngoi t (Giỏ ghi s ) (L v bỏn ngoi t ) TK 413 K/c l chờnh lch t giỏ do ỏnh giỏ li Cỏc khon mc cú gc ngoi t cui k S hch toỏn chi phớ ti chớnh 1.2.5.2.K toỏn doanh thu hot ng ti chớnh 1.2.5.2.1.Ti khon s dng Ti khon 515 - " Doanh thu hot ng ti chớnh " Phn ỏnh doanh thu tin lói,tin bn quyn,c tc,li nhun c chia v doanh thu hot ng ti chớnh khỏc ca doanh nghip Doanh. .. K/c chi phớ qun lý doanh nghip TK 142,335 Chi phớ phõn b dn ,chi phớ trớch trc TK 133 TK 139 Thu GTGT u vo khụng c khu tr Nu c tớnh vo chi phớ qun lý Hon nhp s chờnh lch D phũng phi thu TK 139 TK 352 D phũng phi thu khú ũi TK 111,141,331 Hon nhp d phũng phi tr Chi phớ dch v mua ngoi Chi phớ bng tin khỏc TK 333 Thu mụn bi,tin thu t Phi np NSNN S hch toỏn chi phớ qun lý doanh nghip Trn Th Thu Trang... cp dch v " xỏc nh doanh thu thun trong k bỏo cỏo Ti khon 531 khụng cú s d cui k TK 111,112,131 TK 531 TK 511,512 Doanh thu bỏn hng ca n v b tr li (cú c Cui k,kt chuyn doanh thu ca hng thu GTGT) ca n v ỏp dng PP trc tip bỏn b tr li phỏt sinh trong k Hng bỏn b tr li Doanh thu hng bỏn (n v ỏp dng PP b tr li TK 333 (33311) khu tr) Thu GTGT TK 111,112 TK 641 Chi phớ phỏt sinh liờn quan n hng bỏn b tr li... cụng ty con,u t vn khỏc; _Thu nhp v cỏc hot ng u t khỏc; _Lói t giỏ hi oỏi; _Chờnh lch lói do bỏn ngoi t; _Chờnh lch lói chuyn nhng vn; _Cỏc khon doanh thu hot ng ti chớnh khỏc tng hp chi phớ ti chớnh,k toỏn s dng ti khon 515 - "Doanh thu hot ng ti chớnh".Kt cu : Bờn N : + S thu GTGT phi np tớnh theo phng phỏp trc tip (nu cú); + Kt chuyn doanh thu hot ng ti chớnh thun sang Ti khon 911 " Xỏc nh kt qu kinh. .. ny s iu chnh doanh thu bỏn hng Trn Th Thu Trang - Lp QT 1105K 12 Khoỏ lun tt nghip Trng i hc Dõn lp Hi Phũng thu thc t thc hin trong k kinh doanh tớnh doanh thu thun ca khi lng sn phm hng hoỏ ó bỏn ra trong k bỏo cỏo Ti khon ny ch phn ỏnh giỏ tr ca s hng ó bỏn b tr li ( Tớnh theo ỳng n giỏ ghi trờn hoỏ n ).Cỏc chi phớ khỏc phỏt sinh liờn quan n vic lm hng bỏn b tr li m doanh nghip phi chi c phn ỏnh... TK 33311 Trừ vào TGTGT phải nộp (8) Đ-ợc giảm hoàn thu TK 111,112 Nhận bằng tiền TK 111,112,134,138 (9) Các khoản phải thu khác S hch toỏn thu nhp khỏc Trn Th Thu Trang - Lp QT 1105K 35 Khoỏ lun tt nghip Trng i hc Dõn lp Hi Phũng 1.2.6.3.K toỏn chi phớ thu thu nhp doanh nghờp ( TNDN) *)Ti khon s dng Ti khon 821 " Chi phớ thu TNDN " - Dựng phn ỏnh chi phớ thu TNDN hin hnh v chi phớ thu TNDN hoón 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận tải An Huy, hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận tải An Huy, hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận tải An Huy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay