Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong

111 490 3
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 09:35

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong [...]... chương: Chương I: Những lý luận chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà Jurong Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà Jurong Hải Phòng, tháng 6 năm 2009 Sinh viên... biết nói Nhằm đáp ứng được điều kiện để hệ thống kế toáncông cụ đắc lực cho bộ máy quản lý tuân thủ đúng pháp luật kế toán hiện hành Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà Jurong làm khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Ngô... chứng từ kế toán Để thanh toán tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp trợ cấp cho người lao động, hàng tháng kế toán lập “ Bảng thanh toán lương cho từng đối tượng, từng tổ sản xuất các phòng ban dựa trên kết quả tính lương đã cho từng người Khoản thanh toán về trợ cấp BHXH cũng được lập tương tự Sau khi kế toán trưởng kiểm tra xác nhận ký, giám đốc duyệt, “Bảng thanh toán tiền lương sẽ... chung về kế toán tiền lương Sinh viên: Ngô Thị Nguyên -12- Lớp: QT 902K KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp 1.1, Lý luận chung về tiền lương các khoản trích theo lương 1.1.1, Những quan điểm bản về tiền lương 1.1.1.1, Khái niệm nội dung bản về tiền lương * Khái niệm: - Lao động là hoạt động chân tay trí óc của con người, nhằm tác động biến đổi các vật... thường xuyên - Tiền ăn giữa ca của người lao động - Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ + Tiền lương chính + Tiền lương phụ Như vậy, việc quản lý tiền lương trong Doanh nghiệp cần được kiểm tra một cách chặt chẽ để đảm bảo cho quỹ tiền lương hợp lý, hiệu quả 1.1.5, Các khoản trích theo lương * Khái niệm các khoản trích theo lương: Ngoài tiền lương (tiền công) để đảm bảo tái sản xuất sức lao động cuộc sống... cứ để trả lương BHXH cho người lao động Các khoản thanh toán tiền lương, thanh toán BHXH, bảng danh sách những người chưa lĩnh lương, cùng với các chứng từ báo cáo thu chi tiền mặt phải kịp thời chuyển cho phòng kế toán để kiểm tra ghi sổ 1.2.1.2, Nguyên tắc, yêu cầu hạch toán kế toán Tại các doanh nghiệp sản xuất, hạch toán chi phí tiền lương là một công việc phức tạp trong hạch toán chi phí... tốt các mục tiêu doanh nghiệp đề ra - Hình thức thưởng: + Thưởng hoàn thành hoàn thành vượt mức niệm vụ sản xuất công tác + Thưởng tăng năng suất + Thưởng tiết kiệm vật tư + Thưởng sáng kiến, sáng chế + Thưởng nâng cấp chất lượng sản phẩm + Thưởng cho các ý tưởng sáng tạo, chiến lược 1.2, Tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lương 1.2.1, Nguyên tắc, yêu cầu thủ tục hạch toán kế toán. .. Quỹ tiền lương Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lương của doanh nghiệp để trả cho tất cả các loại hoạt động doanh nghiệp quản lý, sử dụng quỹ tiền lương trong doanh nghiệp gồm có: - Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm, tiền lương cộng nhật, tiền lương khoán - Tiền lương trả cho người lao động chế tạo ra sản phẩm trong phạm vi chế độ quy định - Tiền lương có... NGHIỆP thực tế, tiền lương nhiều loại với tính chất khác nhau Chi tiêu chi nhiều đối tượng khác nhau nên cũng những cách phân loại khác nhau Trong hạch toán tiền lương cần tuân thủ các yêu cầu sau: - Ghi chép, phản ánh số tiền lương các khoản trích theo lương, phân bổ nhân công theo đúng đối tượng lao động - Sử dụng đúng, đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về hạch toán tiền lương theo đúng chế... - Thường xuyên cũng như định kỳ tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quản lý chi tiêu quỹ tiền lương, cung cấp các thông tin kinh tế cân tiết cho các bộ phận liên quan đến quản lý lao động tiền lương 1.2.1.3, Hạch toán lao động, tính lương, phân bổ tiền lương các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp * Phân loại lao động trong doanh nghiệp Trong các doanh nghiệp quy mô vừa lớn 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong, Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong, Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong, Khái niệm và nội dung cơ bản về tiền lương Khái niệm:, Vai trò và ý nghĩa của tiền lương Vai trò:, Trả lương theo thời gian lao động, Trả lương khoán, Các khoản trích theo lương Khái niệm các khoản trích theo lương:, Tiền thưởng Thủ tục chứng từ kế toán Hạch toán và các nghiệp vụ chủ yếu, Hình thức nhật ký - sổ cái Hình thức chứng từ ghi sổ Hình thức nhật ký - chứng từ Hình thức kế tốn máy, Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Cơng ty Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Cơng ty a, Mơ hình tổ chức quản lý, Hình thức kế tốn và bộ máy kế tốn của Cơng ty. Đặc điểm kế tốn tại Cơng ty và sơ đồ ln chuyển chứng từ, Phương pháp quản lý lao động và tiền lương tại Cơng ty Các hình thức và cách tính lương tại Cơng ty, Đối với BHXH và BHYT, Đối với KPCĐ Kế toán tổng hợp tiền lương, Hạch tốn tiền lương và các khoản trích theo lương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay