Tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Tùng Phát

71 405 2
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 09:35

Tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Tùng Phát [...]... hợp với hồ sơ của TSCĐ đó Đơn vị nhận TSCĐ căn cứ vào NG, số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán bộ hồ sơ của TSCĐ đó để xác minh định các chỉ tiêu NG, số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ phản ánh vào sổ kế toán Các chi phí có liên quan tới việc chuyển TSCĐ giữa các đơn vị thành viên kế toán phụ thuộc không kế toán tăng NG TSCĐ kế toán vào chi phí kinh... thành nên bản chất của kế toán Vì vậy có thể nói tổ chức kế toán TSCĐ là rất cần thiết 1.1.4 Nhiệm vụ tổ chức kế toán TSCĐ: Xuất phát từ đặc điểm, vị trí vai trò của TSCĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán TSCĐ phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: + Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác kịp thời số lượng, giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm hiện trạng TSCĐ trong phạm vi... 2133: Bằng phát minh sáng chế TK 2134: Chi phí nghiên cứu phát triển TK 2135: Chi phí lợi thế thương mại TK 2138: +TK 214 Quyền sử dụng đất TSCĐ VH khác Có 3 TK cấp III TK 2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình TK 2142: Hao mòn TSCĐ thuê tài chính TK 2143: Hao mòn TSCĐ vô hình 1.2 3 Tổ chức kế toán tổng hợp TSCĐ: 1.2.3.1 Kế toán biến động TSCĐ Tổ chức kế toán TSCĐ là quá trình hình thành, lựa chọn cung cấp... phục vụ cho yêu cầu quản lý TSCĐ: để tính trích khấu hao chính xác, bảo đảm hoàn lại đầy đủ vốn đầu tư phân tích được hiệu quả sử dụng vốn cố định trong DN Có thể nói việc đánh giá lại TSCĐ là bước khởi đầu quan trọng công tác kế toán TSCĐ ở DN 1.2.2 Kế toán chi tiết TSCĐ: 1.2.2.1 Tổ chức vận dụng mẫu biểu, sổ kế toán chi tiết TSCĐ : * Biên bản giao nhận TSCĐ - (mẫu số 01 - TSCĐ) : ban hành theo QĐ... Phân loại TSCĐ góp phần quan trọng trong việc quản lý tài sản cũng như việc tổ chức kế toán TSCĐ nhanh chóng, chính xác, từ đó cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý nhằm cải tiến, thay đổi TSCĐ theo kịp với tiến trình phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ Tuỳ theo quy mô cách thức tổ chức quản lý của từng DN mà DN có thể tự phân hợp với quản lý kế toán TSCĐ 1.1.6 Đánh giá TSCĐ: +... HẢI PHÒNG Phân loại TSCĐ là việc phân chia toàn bộ TSCĐ hiện có của DN theo những tiêu thức nhất định nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý kế toán TSCĐ Thông thường, có 4 cách phân loại TSCĐ như sau: * Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện: + TSCĐ hữu hình + TSCĐ vô hình * Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu + TSCĐ tự có + TSCĐ thuê ngoài * Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành TSCĐ: + TSCĐ được mua sắm... tra đánh giá lại TSCĐ theo quy định của nhà nước yêu cầu bảo quản vốn, tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động bảo quản, sử dụng TSCĐ tại đơn vị 1.1.5 Phân loại TSCĐ: 1.1.5.1 Sự cần thiết phải phân loại TSCĐ: TSCĐ có nhiều loại nhiều thứ, có đặc điểm yêu cầu quản lý khác nhau Do vậy để tiện cho công tác quản lý kế toán TSCĐ thì phân loại TSCĐ là điều rất cần thiết Nhờ vào việc phân loại... chất lượng cơ cấu của từng loại TSCĐ hiện có trong nền kinh tế quốc dân nói chung trong từng DN nói riêng Tài liệu của phân loại TSCĐ được dùng để xác lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch sửa chữa lớn, hiện đại hoá TSCĐ, nếu phân loại chính xác TSCĐ sẽ tạo điều kiện phát huy hết tác dụng của TSCĐ trong quá trình sản xuất, đồng thời phục vụ tốt cho công tác thống kê, kế toán TSCĐ thành từng loại, từng nhóm... Đánh giá TSCĐ là việc xác định giá trị TSCĐ để ghi sổ kế toán + Ý nghĩa cảu việc đánh giá TSCĐ - Đánh giá TSCĐ phục vụ cho yêu cầu quản lý kế toán TSCĐ Hoàng Thị Hồng Hương – QT 902K 15 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LÂP HẢI PHÒNG - Thông qua đó ta có được thông tin tổng hợp về tổng giá trị TSCĐ của DN - Chúng ta xác định được giá trị TSCĐ để tiến hành khấu hao - Sử dụng đánh giá TSCĐ để... sử dụng TSCĐ của DN trên cơ sở thiết kế một hệ thống chứng từ, tài khoản sổ sách trình tự phản ánh, giám sát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mục đích của công tác kế toán TSCĐ là nhằm đảm bảo tính khoa học hiệu Hoàng Thị Hồng Hương – QT 902K 29 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LÂP HẢI PHÒNG quả của việc kế toán, nhờ đó theo dõi quản lý chặt chẽ TSCĐ trên cơ sở các thông tin về TSCĐ được 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Tùng Phát, Tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Tùng Phát, Tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Tùng Phát, Khái niệm: Đặc điểm của TSCĐ:, Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ:, Xác định NG của TSCĐ:, Nguyên tắc quản lý TSCĐ: Nâng cấp, sửa chữa TSCĐ:, Yêu cầu quản lý TSCĐ trong DN: Sự cần thiết phải tổ chức kế toán TSCĐ tại DN:, Phương pháp khấu hao đường thẳng: 1. Nội dung của phương pháp:, Giá trị còn lại của TSCĐ:, Vận dụng hình thức kế tốn:, Những khó khăn:, Chức năng và nhiệm vụ của Công ty: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: 3 K toỏn khu hao TSC :, Những tồn tại về kế tốn TSCĐ tại cơng ty TNHH Tùng Phát và ngun nhân :, Kiến nghị giải pháp hồn thiện phần mềm kế tốn:, Kiến nghị giải pháp nâng cấp TSCĐ: a Cơ sở :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay