Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI LỚN" potx

6 744 4
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 00:23

NGHIấN CU MT S C IM LM SNG BNH NHN ST XUT HUYT DENGUE NGI LN Nguyn Vit Bng* Nguyn Khỏnh Hi** Trn Ngc Tun** TểM TT Nghiờn cu trờn 156 bnh nhõn (BN) st dengue v st xut huyt dengue (SXHD) iu tr ti Bnh vin 87 t thỏng 12 - 2007 n 3 - 2009. Kt qu cho thy 100% BN cú triu chng au u, chỏn n, au c - khp. T l BN cú ban dỏt sn, hch to v viờm hng nhúm st dengue (45,6%; 33,8% v 29,4%) cao hn so vi nhúm SXHD (9,1%; 4,6% v 8,0%, p < 0,01). T l BN cú huyt ỏp (HA) tõm thu < 110 mmHg, HA tõm trng < 70 mmHg nhúm SXHD (58,0%; 78,4%) cao hn so vi nhúm st dengue (41,2%; 57,4%), p < 0,05 - 0,01. 32,4% BN st dengue cú xut huyt t nhiờn; cũn nhúm SXHD cú 100% s BN cú xut huyt, trong ú cú 83,0% BN xut huyt t nhiờn. SXHD IIA chim t l cao nht (61,4%), tip theo l I (17,0%), IIB (12,5%), III (9,1%), khụng cú trng hp no SXHD IV. * Từ khóa: Sốt dengue; Sốt xuất huyết dengue; Đặc điểm lâm sàng. Some clinical characteristics of patients with Dengue hemorrhagic fever Summary The study was carried out on 156 patients with dengue fever and dengue hemorrhagic fever at Hospital 87, from 12 - 2007 to 3 - 2009. The results showed that there was many fever level. 100% of patients had headache, anorexia and pain of muscle - articulation. The patients with rash, lymphoma node and sore throat in dengue hemorrhagic fever groups (45.6%; 33.8% and 29.4%) were higher than in dengue fever group (p < 0.01). The patients with systolic blood pressure < 110 mmHg, diastolic blood pressure < 70 mmHg in dengue hemorrhagic fever group (58.0%; 78.4%) were higher than in dengue fever group (41.2%; 57.4%), p < 0.05 - 0.01. 32.4% of patients with dengue fever had hemorrhagic symptoms; 100% of patients with dengue hemorrhagic fever had hemorrhagic symptoms, 83.0% of patients had natural hemorrhage. Dengue hemorrhagic fever at stage IIA was the highest (61.4%), and stage I, IIB and III were 17.0%, 12.5% and 9.1% respectively. * Key words: Dengue fever; Dengue hemorrhagic fever; Clinical characteristics. * Bệnh viện 87 ** Bệnh viện 103 Phản biện khoa học: GS. TS. Nguyễn Văn Mùi Đặt vấn đề St dengue v SXHD l bnh lu hnh cỏc nc cú khớ hu nhit i v cn nhit i. Vit Nam, SXHD lu hnh gm c 4 týp virut, cú tớnh a phng, chu k, ngy cng cú nhng din bin phc tp v luụn l vn nghiờm trng ca Ngnh Y t. Theo thng kờ ca B Y t, nm 1987 cú 354.517 ca mc, nm 1992 cú khong 50.000 ca mc v c bit nm 1998 ó xy ra dch ln vi s mc 234.920 tr ng hp v 377 trng hp t vong trong 56/61 tnh thnh. Theo bỏo cỏo ca cỏc a phng, 4 thỏng u nm 2006, c nc cú 3.341 trng hp mc bnh st xut huyt, trong ú 6 trng hp t vong so vi cựng k 2005, s mc tng 35,5%, t vong tng gp 2 ln. Thụng bỏo ca B Y t vo thỏng 11 - 2006 cho thy s mc v t vong tng gp 20 ln so vi 4 thỏng trc. c bit, quý 1 nm 2008 s ngi mc SXHD ó gp 4 ln cựng k nm 2007, tp trung cỏc tnh thnh ph thuc khu vc phớa Nam. Bnh vin 87 l ni ó thu dung nhiu BN st dengue v SXHD vo iu tr. Cỏc BN u c chn oỏn xỏc nh bng xột nghim khỏng th khỏng virut dengue. gúp phn nõng cao hiu qu chn oỏn v iu tr SXHD, ti nhm mc tiờu: Xỏc nh mt s c im lõm sng BN SXHD ngi ln. I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 1. i tng nghiờn cu. 156 BN sốt dengue và SXHD, điều trị tại Bệnh viện 87 từ tháng 12 - 2007 đến 3 - 2009. 2. Phng phỏp nghiờn cu. 2.1. Tiờu chun chn oỏn st dengue v SXHD (theo WHO, 2004) [8]: * St xut huyt dengue: - St hoc cú tin s st cp tớnh cỏch 2 - 7 ngy trc, xy ra 2 pha. Cú du hiu xut huyt: th nghim dõy tht dng tớnh, xut huyt di da, niờm mc, ni tng. Gan to, suy tun hon cp. Ri lon vn mch, tng tớnh thm thnh mch, thoỏt huyt t ng. - Gim tiu cu < 100 G/l; Hct > 20% giỏ tr bỡnh thng (> 48%). - Chn oỏn lõm sng: cú ớt nht 2 tiờu chun lõm sng v 1 tiờu chun cn lõm sng. - Chn oỏn xỏc nh SXHD: da vo xột nghim khỏng th khỏng virut dengue lp IgM v lp IgG. * Chn oỏn st dengue: - St cp din kốm theo ớt nht 2 trong s cỏc triu chng sau: au u, au c, au khp, ban ngoi da, xut huyt. Xut hin cựng thi gian vi nhng trng hp st dengue, SXHD khỏc ó c xỏc chn. Khụng cú gim tiu cu, Hct khụng tng v khụng cú sc. - Chn oỏn xỏc nh khi cú khỏng th khỏng virut dengue lp IgM, khụng cú lp IgG. 2.2. Phõn SXHD: Phõn SXHD theo WHO (2004) [8] v Bựi i [2]. - SXHD I (SXHD th khụng in hỡnh): BN cú tiờu chun chn oỏn SXHD, nhng ch cú du hiu dõy tht dng tớnh, khụng cú xut huyt t nhiờn. - SXHD II (SXHD th in hỡnh): nh I v cú xut huyt t nhiờn. + SXHD IIA: xut huyt t nhiờn di da, niờm m c. + SXHD IIB: xut huyt ph tng. - SXHD III (SXHD th sc nụng): nh SXHD II v HA tõm thu < 90 mmHg ngi ln hoc huyt ỏp kt (HA tõm thu - HA tõm trng < 20 mmHg). - SXHD IV (SXHD th sc sõu): nh SXHD II v huyt ỏp = 0, mch = 0. 2.3. Nội dung nghiên cứu: Theo dõi BN bằng bệnh án nghiên cứu thống nhất, bao gồm các triệu chứng lâm sàng, huyết học và đông máu. * Đặc điểm chung: tỷ lệ sốt dengue và SXHD; tuổi, giới. * Đặc điểm lâm sàng: - Sốt: mức độ sốt, tính chất sốt. - Các triệu chứng nhiễm độc, tiêu hóa - Tần số mạch, HA động mạch. - Đặc điểm xuất huyết: dưới da, niêm mạ c, phủ tạng. - Phân độ SXHD. Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y, sinh học theo chương trình SPSS for Windows 13.0. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Kết quả nghiên cứu cho thấy có 68 BN sốt dengue (43,6%) và 88 BN SXHD (56,4%). 1. Tuổi và giới của BN. B¶ng 1: Ph©n bè tuæi cña c¸c BN sèt dengue vµ SXHD. Sèt dengue (n = 68) SXHD (n = 88) Tæng sè (n = 156) Løa tuæi n % n % n % 16 - 20 24 35,3 27 30,7 51 32,7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 21 - 30 32 47,1 39 44,3 71 45,5 31 - 40 4 5,9 12 13,6 16 10,3 41 - 50 5 7,4 4 4,5 9 5,8 51 - 56 3 4,4 6 6,8 9 5,8 ⎯X ± SD 25,65 ± 9,81 26,85 ± 10,41 p > 0,05 26,33 ± 10,14 (16 - 56) Lứa tuổi hay gặp là 21 - 30 tuổi (45,5%) và 16 - 20 tuổi (32,7%). Tuổi trung bình của nhóm BN sốt dengue không khác biệt so với nhóm BN SXHD (p > 0,05). Kết quả này là do những BN < 16 tuổi được loại ra khỏi nhóm nghiên cứu. Do vậy, không phản ánh được tính chất dịch tễ của sốt dengue và SXHD tại khu vực tỉnh Khánh Hòa. Điều này cũng tương tự một số kết quả nghiên cứu khác. Trong vụ dịch năm 1991, Nguyễn Thắng Lợi thấy lứa tuổi ch ủ yếu mắc sốt dengue và SXHD điều trị tại Bệnh viện 354, Hà Nội từ 16 - 35 tuổi. Nguyễn Hùng Vượng [7] nghiên cứu trên 120 BN sốt dengue và SXHD điều trị tại Bệnh viện 87, Khánh Hòa (2006) cũng gặp cả ở người trẻ và người cao tuổi (15 - 85 tuổi). Trong đó, lứa tuổi 15 - 24 tuổi gặp nhiều nhất. Bảng 2: Giới tính của các BN sốt dengue và SXHD. Sèt dengue (n = 68) SXHD (n = 88) Tæng sè (n = 156) Giíi tÝnh n % n % n % Nam 42 61,8 51 58,0 93 59,6 N÷ 26 38,2 37 42,0 63 40,4 p > 0,05 156 100,0 T l nam v n khụng khỏc bit 2 nhúm BN st dengue v SXHD (p > 0,05). iu ny cng phự hp vi nhn xột ca Lờ ng H v CS [3], Phan Qun [5]: t l nam/n khụng khỏc bit trong nhim dengue v SXHD. 2. Mt s c im lõm sng. * c im st: Bng 3: Mc st ca BN st dengue v SXHD. Sốt dengue (n = 68) SXHD (n = 88) Tổng số (n = 156) Mức độ sốt n % n % n % Sốt nhẹ 8 11,8 17 19,3 25 16,0 Sốt vừa 13 19,1 20 22,7 33 21,2 Sốt nặng 47 69,1 51 58,0 98 62,8 Nhiệt độ 39,07 0,83 38,85 0,87 p > 0,05 38,95 0,86 (37,2 - 41,0) t, a s BN st dengue v SXHD cú st liờn tc (82 ng. V tớnh cht st: a s BN st dengue v SXHD s %). T l st dao ng, st liờn tc cng nh tớnh cht st a thng kờ (p > 0,05). kt qu n c õy [2, 6, 7]. * Tri ng nhim ờu hoỏ: Bả Sốt dengue 68) D Triệu chứ n % n % p Đau đầu 68 100 88 100 Chán ăn 68 100 88 100 0,05 68 88 > 0,05 Đau khớp 89,7 85 > 0,05 hứng nhiễm độc > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,01 4 4,5 > 0,05 0 0 60 68,2 - Ban dát sẩn 31 45,6 8 9,1 < 0,01 Hạch to 23 ,8 4 4,6 < 0,01 m họng Viêm họng 20 29,4 7 8,0 < 0,01 Theo nhiu nghiờn cu, , chỏn n, - khp u ng nhim th u t, gp cỏc st dengue v SXHD 6, 7, 8]. Trong st dengue v SXHD gp nhiu mc , st va (21,2%) v st cao (62,8%) gp nhiu hn st nh (16,0%). Mc st gia hai nhúm st dengue v SXHD khỏc bit khụng cú ý ngha thng kờ (p > 0,05). V kiu s ,1%), 17,9% trng hp st dao st gai rột (43,6 t núng (44,9%) v hai nhúm st dengue v SXHD khỏc bit khụng cú ý ngh y cng tng t nh nhn nh ca nhiu nghiờn cu tr u ch c v ri lon ti ng 4: (n = SXH (n = 88) ng > 0,05 > Đau cơ 100 100 61 96,6 Triệu c Hng phấn hoặc ức chế 17 25 23 26,1 Nôn 9 13,2 14 15,9 Tiêu chảy 6 8,8 17 19,3 Táo bón 35 51,5 53 60,2 Đau bụng 2 2,9 16 18,2 0 0 Triệu chứng tiêu hóa Bụng chớng Gan to 33 Hạch, ban, viê au u au c l cỏc tri ch c ng gp i kốm vi tri chng s BN [2, Kt qu nghiờn cu cho t BN cú triu ng nhim c 2 nhú st dengue v SXHD khỏc bit khụng cú ý ng kờ (p > 5). Nhn cú ri lo tõm thn kinh thng cú xu hng st cao h n tõm th l N cú trng thỏi hng phn hoc c ch (ch t rt, vt vó) trong nghi u ny tng t kt qu ca Nguyn Hựng Vng [7]: 25 - 26% BN s t dengue v SXHD. R t trong cỏc hi chng xut hin g nhim t dengue i chng ny ng hng th ba hi chn m khu t huy tim m Theo Bựi i [2], trong s 60 v dch nm 975, cú t 86 BN cú i lon tiờ nh au bng, sụi bng, gan tỏo bún. Tr g ú, au chim 26%, bun n nụn 38%. Theo T chc Y t [8], gan t p 60% s N ln tu 90 - 96 bnh nhi SXHD. Gan to th m theo au t cú khi au nh, nhng ng cú kh nn n , c bit tr em. Trong nghiờn cu ca chỳng tụI, t l BN cú to v a ng nhú SXHD (1 v 68,2%) cao hn so vi n ue (2,9 v 0%), ( ,01). Nh xột ny t g t nh kt qu ca nhiu tỏc gi: trong thi gian cú dch SXHD a phng, cú th cn c v gi ln nhúm s p < 0,05 39 57,4 69 78,4 < 0,01 m thu < 110 mmHg, HA tõm trng < 70 mmHg ca nh cao hn so vi nhúm st dengue (41,2%; 57,4%), p < 0,05 - 0,01. T ờn c u trờn bnh nhi (33,5% s b * Tỡnh trng xut huyế Bảng 6: hy t l ch m ngha th 0,0 g BN n n BN khụng cú r m chp, li bỡ, u ỏm, b i lo n kinh. T B ờn c cng i lon tiờu húa l m tron viru , h 4 sau 27 BN g: nhi 1 n, xu i 38 t v r ch. u húa to, nụn, on bng ụn v Th gii o g B i v % s ng kố c, c i au g, rung gan thng d g tớnh nh l gan u b m 8,2% húm st deng % p < 0 n n o 2 triu chng s t v au vựng gan chn oỏn nghi ng bnh t sm [2, 6, 7, 8]. Nguyn Trng Lõn [4] cng thy au bng tng lờn hoc xut hin t ngt trong nhúm sc l 74% v nhúm khụng sc l 24%. Cũn nghiờn cu ca Lờ ng H [3] c tr em v n thy t l au tc vựng gan nhúm sc l 47,7% v nhúm khụng sc l 25,2% (p < 0,05). * Ban dỏt sn, hch to, viờm hng: Ban dỏt sn, hch to, viờm hng l nhng triu ch ng thng gp BN st dengue v SXHD [2, 6, 7, 8]. T l BN cú cỏc triu chng ban dỏt sn, hch to v viờm hng t dengue (45,6%; 33,8% v 29,4%) cao hn so vi nhúm SXHD (tng ng l 9,1%; 4,6% v 8,0%), s khỏc bit cú ý ngha thng kờ vi p < 0,01. Kt qu ny cng phự hp vi nhn xột trc õy v hng dn chn oỏn, iu tr dengue ca T chc Y t Th gii cng nh ca B Y t Vit Nam [1, 8]. * Ri lon tun hon HA: Bng 5: HA ng mch ca BN st dengue v SXHD. Sốt dengue (n = 68) SXHD (n = 88) Huyết áp Trị số (mmHg) n % n % < 110 28 41,2 51 58,0 110 40 58,8 37 42,0 HA tâm thu X SD 106,3 10,2 101,7 10,5 < 70 HA tâm trơng 70 29 42,6 19 21,6 X SD 61,4 9,5 58,1 8,7 Ri lon tun hon l mt hi chng ch yu trong SXHD, ng sau hi chng nhim khun v hi chng xut huyt. Biu hin ca ri lon tun hon th hin qua hai ch s c bn l mch v HA ng mch. nghiờn cu ny, t l BN cú HA tõ úm SXHD (58,0%; 78,4%) l BN tt HA ca chỳng tụi ớt hn so vi nhng nghi nh nhi cú HA tõm thu gim < 80 mmHg) [2]. t: Sốt dengue (n = 68) SXHD (n = 88) Triệu chứng n % n % p Xuất huyết (bao gồm Lacet) 22 32,4 88 100,0 < 0,01 Lacet (+) 22 32,4 85 96,6 < 0,01 Xuất huyết tự nhiên 10 14,7 73 83,0 < 0,01 Tỡm hiu tỡnh trng xut huyt ca BN thy a s BN b xut huyt 1 c quan (72,6%), 21,9% BN b xut huyt 2 c quan. Xut huyt di da gp nhiu nht (69,9%), tip n l xut huyt niờm mc (49,3%) v xut huyt ph tng (13,7%). 19,2% xut huyt di da v niờm mc; 12,3% xut huyt di da v ph . iu ny cng phự hp vi nghiờn cu v c c a tỡnh trng uyt ngi ln st dengue v SXHD [2, 7]. C ng thy rng do BN n vin hỏt hin kp thi v i r cú hiu qu nờn hu ht BN mc trung bỡnh v nh. T l BN SXHD IIA chim t l cao nht (61,4%), tip theo l I (17,0%), IIB (12,5%), III (9,1%), khụng cú trng hp no SXHD IV. Chỳng tụi c ng õy cng l mt k t qu tt trong giỏm sỏt, chm súc v iu tr BN st dengue v SXHD. KT LUN - St trong st dengue v SXHD gp nhiu mc , t l st va (21,2%) v st cao (62,8%) gp nhiu hn st nh (16,0%). 100% s BN cú triu chng au u, chỏn n, au c - khp. - T l BN cú ban dỏt sn, hch to v viờm hng nhúm st dengue (45,6%; 33,8% v 29,4%) cao hn so vi nhúm SXHD (9,1%; 4,6% v 8,0%), p < 0,01. - T l BN cú HA tõm thu < 110 mmHg, HA tõm trng < 70 mmHg nhúm SXHD (58,0%; 78,4%) cao hn so vi nhúm st dengue (41,2%; 57,4%), p < 0,05 - 0,01. - 32,4% BN st dengue cú xut huyt; cũn nhúm SXHD cú 100% s BN cú xut huyt, tro % BN xu t t nhiờn. - SXHD IIA chim t l cao nht (61,4%), tip theo l I (17,0%), III (9,1%), khụng cú trng hp no SXHD IV. Tài liệu am khảo 1. Bộ Y tế. Hớng dẫn c n, điều trị sốt xuất huyết dengue. Hà Nội. 2004. 2. Bùi Đại. Dengue xuất huyết. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. 1999. 3. Lê Đăng Hà và CS. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng sốt xuất huyết dengue (sốc và không sốc ở ngời lớn). Tạp chí Thông tin Y dợc. 2003, số 7, tr.24-28. 4. Nguyễn Trọng Lân. Một số kinh nghiệm thực tế trong điều trị sốc SXH. Luận án Phó Tiến sỹ khoa học Y dợc. 1995. 5. Phan Quận. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở BN ngời lớn nhiễm dengue nhập viện Bệnh viện TW Huế. Tạp chí Y học dự phòng. 2004. tập XIV, số 2+3, tr.73-77. tng u c hỳng tụi c xut h sm, p u t ho r ng ú cú 83,0 t huy IIB (12,5%), th hẩn đoá 6. Trang Cao Thắng. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sốt xuất huyết dengue ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong vụ dịch năm 2001. Luận văn Chuyên khoa II. Học viện Quân y. 2002. 7. Nguyễn Hùng Vợng. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở BN sốt dengue và sốt xuất huyết dengue tại Khánh Hòa (năm 2005 - 2006). Luận văn Thạc sỹ Y học. Học viện Quân y. 2006. 8. WHO. Dengue haemorrhagic fever: diagnostic, treatment and control. Geneve. 2004. . Chuyên khoa II. Học viện Quân y. 2002. 7. Nguyễn Hùng Vợng. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở BN sốt dengue và sốt xuất huyết dengue tại Khánh Hòa (năm 2005 - 2006). Luận văn Thạc sỹ Y. Bộ Y tế. Hớng dẫn c n, điều trị sốt xuất huyết dengue. Hà Nội. 2004. 2. Bùi Đại. Dengue xuất huyết. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. 1999. 3. Lê Đăng Hà và CS. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng sốt. bao gồm các triệu chứng lâm sàng, huyết học và đông máu. * Đặc điểm chung: tỷ lệ sốt dengue và SXHD; tuổi, giới. * Đặc điểm lâm sàng: - Sốt: mức độ sốt, tính chất sốt. - Các triệu chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI LỚN" potx, Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI LỚN" potx, Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI LỚN" potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn