ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN: VẬT LÝ docx

4 318 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2014, 20:21

Trang 1 / 3 (Mã đề 092) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRƯỜNG THPT HÀ HUY GIÁP  ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN:VẬT LÝ Mã đề: 092 . PHẦN TRẮC NGHIỆM(8đ) Câu 1. Người có nhiệt độ C 0 37 phát ra tia nào: A. Tia tử ngoại B. Tia X C. Tia hồng ngoại D. Tia nhìn thấy Câu 2. Trong hiện tượng giao thoa với khe Iâng, D = 4m, a =2mm. Người ta đặt trước một trong hai khe một bản mặt song song mỏng có chiết suất n = 1.5. Khi đó hệ vân giao thoa trên màn di chuyển một đoạn x = 3mm. Bề dày e của bản mỏng: A. 16nm B. 16mm C. 16  m D. 16cm Câu 3. Một cuộn cảm L mắc với tụ 1 C thì mạch dao động với tần số MHzf 5.7 1  .Nếu mắc cuộn cảm L với tụ 2 C thì mạch dao động với tần số MHzf 10 2  .Tần số của mạch khi mắc cuộn L với tụ 1 C và 2 C ghép song song là A. 2.5MHz B. 6MHz C. 17.5MHz D. 15MHz Câu 4. Điện trường xoáy là điện trường A. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi B. của các điện tích đứng yên C. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ D. có các đường sức không khép kín Câu 5. Một mạch chọn sóng gồm một cuộn cảm có L = H  4 và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10pF đến 360pF.Lấy 10 2   .Bước sóng thu được trong khoảng: A. 48m – 192m B. 12m – 72m C. 120m - 720m D. 4.8m – 19.2m Câu 6. Trong hiện tượng giao thoa với khe Iâng, D = 2.5m, a =1mm, m   6.0  .Bề rộng của giao thoa trường là 12.5mm.Tổng số vân sáng vân tối quan sát được: A. 17 B. 15 C. 8 D. 9 Câu 7. Trong thí nghiệm Y âng với ánh sáng trẳng.Độ rộng quang phổ bậc ba trên màn bằng: A. 3 lần quang phổ bậc 1 B. 4 lần quang phổ bậc 1 C. 2 lần quang phổ bậc 1 D. 1/3 quang phổ bậc 1 Câu 8. Trong hiện tượng giao thoa với khe Iâng , ban đầu chiếu vào khe F bước sóng m  45.0 1  .Sau đó tắt bước sóng 1  và thay bằng bức xạ có bước sóng 12   và nằm trong vùng có bước sóng từ m  4.0 đến m  75.0 , thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bước sóng 1  là vân tối có bước sóng 2  .Bước sóng 2  bằng: A. m  42.0 B. m  54.0 C. m  64.0 D. m  40.0 Câu 9. Có thể chữa được bệnh ung thư nông ở ngoài da người ta sử dụng A. Tia tử ngoại B. Tia hồng ngoại C. Tia X D. Tia âm cực Câu 10. Trong hiện tượng giao thoa với khe Iâng, biết D = 2m,a = 0.6mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm mm 4 10.6    .Điểm M cách vân sáng trung tâm 5mm là: A. vân tối thứ hai B. vân sáng thứ ba C. vân sáng thứ tư D. vân tối thứ ba Câu 11. Trong hiện tượng giao thoa với khe Iâng, biết D = 1.25m,a = 1.5mm khoảng cách từ vân sáng thứ nhất đến vân sáng thứ mười là 4.5mm.Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm A. m  42.0 B. m  60.0 C. m  48.0 D. m  55.0 Câu 12. Hiện tượng nào sau đây được áp dụng để đo bước sóng ánh sáng: A. Hiện tượng nhiễu xạ B. Hiện tượng tán sắc C. Hiện tượng giao thoa D. Hiện tượng khúc xạ Trang 2 / 3 (Mã đề 092) Câu 13. Mạch LC đang dao động với tần số góc  và điện tích trên bản tụ điện có giá trị cực đại là 0 Q .Công thức tần số góc và dòng điện cực đại là: A. 00 ., . 1 QI C L   B. 0 0 , . 1 Q I CL    C. 00 ., . 1 QI CL   D. 0 0 , . 1 Q I CL    Câu 14. Một cuộn cảm L mắc với tụ 1 C thì mạch dao động với bước sóng m30 1   .Nếu mắc cuộn cảm L với tụ 2 C thì mạch dao động với bước sóng m40 2   . Bước sóng của mạch khi mắc cuộn L với tụ 1 C và 2 C song song là: A. 50m B. 24m C. 60m D. 10m Câu 15. Trong hiện tượng giao thoa với khe Iâng với ánh sáng trắng .Có bao nhiêu vân sáng đơn sắc nằm trùng vào vị trí vân sáng bậc 4 màu đỏ có m   75.0  .Biết rằng khi quan sát chỉ nhìn thấy các vân có bước sóng từ m  4.0 đến m  76.0 A. 5 B. 8 C. 4 D. 6 Câu 16. Mạch LC gồm tụ điện nFC 20  và cuộn cảm HL  8  , điện trở không đáng kể.Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là VU 5.1 0  .Cường độ hiệu dụng trong mạch là: A. 72mA B. 65mA C. 53mA D. 48mA Câu 17. Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li? A. Sóng dài B. Sóng cực ngắn C. Sóng trung D. Sóng ngắn Câu 18. Mạch LC có ).(.100cos01.0 Ati   Hệ số tự cảm của cuộn dây là 0.2H thì điện dung C của tụ điện là : A. 1mF B. 0.4mF C. 0.5mF D. 0.05mF Câu 19. Trong hiện tượng giao thoa với khe Iâng, biết D = 1.8m,a = 0.9mm.Bước sóng dùng trong thí nghiệm m   44.0  . Vị trí vân tối thứ hai trên màn cách vân trung tâm: A. 3.08mm B. một giá trị khác C. 2.2mm D. 1.32mm Câu 20. Mạch LC có f = 0.5. 6 10 Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không smc /10.3 8  .Bước sóng của mạch là: A. 6m B. 0.6m C. 600m D. 60m Câu 21. Biến điệu sóng điện từ là: A. trộn sóng điện từ tần số cao với sóng điện từ tần số âm B. làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên C. tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần D. biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ Câu 22. Trong hiện tượng giao thoa với khe Iâng, biết D = 1.6m,a = 1.1mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm m   55.0  .Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 1 nằm hai bên vân sáng trung tâm: A. 0.8mm B. 1.6mm C. 2.4mm D. 3.2mm Câu 23. “ Tia tử ngoại là những bức xạ……có bước sóng….bước sóng của ánh sáng…….” A. nhìn thấy được/nhỏ hơn/tím B. không nhìn thấy/nhỏ hơn/tím C. không nhìn thấy/lớn hơn/tím D. không nhìn thấy/nhỏ hơn/đỏ Câu 24. Tần số của mạch LC: A. C L f  2 B. CL f .2 1   C. C L f  2 1  D. CLf .2   Câu 25. Quang phổ vạch phát xạ của Hidrô có 4 vạch màu đặc trưng: A. Đỏ , vàng, chàm, tím B. Đỏ, lục,chàm, tím C. Đỏ, vàng, lam, tím D. Đỏ, lam , chàm, tím Câu 26. Ánh sáng có bước sóng 550nm thuộc A. ánh sáng nhìn thấy B. tia tử ngoại C. ánh sáng tím D. tia hồng ngoại Trang 3 / 3 (Mã đề 092) Câu 27. Sự lệch pha của dòng điện i trong mạch LC đối với sự biến thiên điện tích q là: A. i cùng pha so với q B. i trễ pha 2  so với q C. i ngược pha với q D. i sớm pha 2  so với q Câu 28. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng: A. tán sắc ánh sáng B. phản xạ ánh sáng C. giao thoa ánh sáng D. khúc xạ ánh sáng Câu 29. Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về sóng điện từ: A. sóng điện từ mang năng lượng B. sóng điện từ không truyền được trong chân không C. sóng điện từ là sóng ngang D. sóng điện từ truyền được trong chân không Câu 30. Mạch LC nếu tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 3 lần và giảm điện dung của tụ đi 9 lần thì chu kỳ dao động của mạch: A. tăng 3 lần B. tăng 3 lần C. giảm 3 lần D. giảm 3 lần Câu 31. Công thức tính khoảng vân trong giao thoa ánh sáng: A. a D i .   B.  Da i .  C. D a i .   D. a Dk i .  Câu 32. Thí nghiệm hiện tượng giao thoa với khe Iâng trong chân không với D = 1m, a = 0.2mm, i = 2.5mm.Nếu thí nghiệm trong môi trường có chiết suất n = 1.33 thì bước sóng có giá trị: A. 0.78 m  B. 0.48 m  C. 0.58 m  D. 0.38 m  II. PHẦN TỰ LUẬN(2đ): Giải thích câu ………. trắc nghiệm HẾT Trang 4 / 3 (Mã đề 092) ÐÁP ÁN - MÃ ÐỀ 092 Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A                     B                     C                     D                     Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 A             B             C             D             1. C 2. C 3. B 4. C 5. B 6. A 7. A 8. B 9. C 10. D 11. B 12. C 13. C 14. A 15. C 16. C 17. D 18. D 19. D 20. C 21. A 22. B 23. B 24. B 25. D 26. A 27. D 28. A 29. B 30. C 31. A 32. D . Trang 1 / 3 (Mã đề 092) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRƯỜNG THPT HÀ HUY GIÁP  ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN:VẬT LÝ Mã đề: 092 . PHẦN TRẮC NGHIỆM(8đ). nhiễu xạ B. Hiện tượng tán sắc C. Hiện tượng giao thoa D. Hiện tượng khúc xạ Trang 2 / 3 (Mã đề 092) Câu 13. Mạch LC đang dao động với tần số góc  và điện tích trên bản tụ điện có. A. ánh sáng nhìn thấy B. tia tử ngoại C. ánh sáng tím D. tia hồng ngoại Trang 3 / 3 (Mã đề 092) Câu 27. Sự lệch pha của dòng điện i trong mạch LC đối với sự biến thiên điện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN: VẬT LÝ docx, ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN: VẬT LÝ docx, ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN: VẬT LÝ docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn