Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG . ppsx

6 375 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2014, 13:22

. DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG . I - Mục tiêu : 1 ) Kiến thức : biết được đới nóng vừa đông dân và có sự BN DS trong khi nenà. của đới nóng còn đang phát triển thì 2 đặc điểm của DS sẽ gây sức ép nặng nề cho việc cải thiện đời sống người dân và TN MT. Hoạt động 2 : SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG. tăng và gỉam bao nhiêu % ? - tăng từ 100%  110% - Tương tự với gai tăng DS VN II - S ỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG : - Việc giảm tỷ lệ …. Tài nguyên , MT(SGK) - Tài nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG . ppsx, Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG . ppsx, Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG . ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn