Báo cáo khoa học: "KIệN TOàN Và ĐổI MớI HOạT ĐộNG CủA Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG THEO TINH THầN NGHị QUYếT ĐạI HộI X" pot

4 862 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2014, 13:21

. những tổ chức cơ sở Đảng xuất sắc. Gắn việc kiện ton, đổi mới hoạt động tổ chức cơ sở Đảng với kiện ton v đổi mới hoạt động của các tổ chức thnh viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở; dựa. KIệN TOàN Và ĐổI MớI HOạT ĐộNG CủA Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG THEO TINH THầN NGHị QUYếT ĐạI HộI X ThS. nguyễn thị tâm Bộ môn Lịch sử Đảng Trờng Đại học Giao Thông Vận Tải Tóm tắt: Bi báo. hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng có vai trò quan trọng và quyết định đến sự phát triển của Đảng. Với vai trò to lớn nh vậy, các tổ chức cơ sở Đảng trong cả nớc nói chung và tổ chức cơ sở Đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa học: "KIệN TOàN Và ĐổI MớI HOạT ĐộNG CủA Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG THEO TINH THầN NGHị QUYếT ĐạI HộI X" pot, Báo cáo khoa học: "KIệN TOàN Và ĐổI MớI HOạT ĐộNG CủA Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG THEO TINH THầN NGHị QUYếT ĐạI HộI X" pot, Báo cáo khoa học: "KIệN TOàN Và ĐổI MớI HOạT ĐộNG CủA Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG THEO TINH THầN NGHị QUYếT ĐạI HộI X" pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay