Báo cáo khoa học: "KIệN TOàN Và ĐổI MớI HOạT ĐộNG CủA Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG THEO TINH THầN NGHị QUYếT ĐạI HộI X" pot

4 889 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2014, 13:21

KIệN TOàN Và ĐổI MớI HOạT ĐộNG CủA Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG THEO TINH THầN NGHị QUYếT ĐạI HộI X ThS. nguyễn thị tâm Bộ môn Lịch sử Đảng Trờng Đại học Giao Thông Vận Tải Tóm tắt: Bi báo ny đã lm rõ một trong năm vấn đề lớn trong việc nâng cao năng lực v sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, đợc đề ra trong Đại hội X của Đảng. Summary: This paper highlights one of the five major issues in improving the capability and fighting spirit of the Communist Party at this stage, proposed in the Resolution adopted by the Tenth Party Congress. I. Đặt vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc. Để phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong của Đảng, trong những năm tới phải dành nhiều công sức tạo đợc chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về cả chính trị, t tởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phơng thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Với tầm quan trọng nh vậy, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng (tháng 04/2006) đã xác định một trong năm vấn đề lớn để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay là kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng [1; 132]. iii. Nội dung Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, tổ chức cơ sở Đảng là nơi thực hiện đờng lối, chính sách của Đảng, đồng thời cũng là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành, phát triển đờng lối, chính sách thông qua những kinh nghiệm thực tiễn phong phú của đội ngũ Đảng viên và quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, chất lợng của tổ chức cơ sở Đảng có ảnh hởng trực tiếp đến kết quả thực hiện đờng lối, chủ trơng của Đảng, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng và mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng đợc Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt [2; 210] và đồng thời Ngời cũng khẳng định Đảng mạnh do chi bộ tốt [2; 92]. Ngay từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ thờng xuyên và quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Hiện nay, Đảng ta có khoảng 3,2 triệu Đảng viên với trên 47 nghìn tổ chức cơ sở Đảng với gần 200 nghìn chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổ chức cơ sở Đảng đợc thiết lập ở hầu khắp các đơn vị cơ sở, đợc kiện toàn một bớc, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ, thông suốt của Đảng từ Trung ơng đến cơ sở. Phơng thức lãnh đạo, lề lối làm việc của tổ chức cơ sở Đảng bớc đầu đợc đổi mới theo hớng gần dân hơn, dân chủ hơn, sinh hoạt Đảng ở cơ sở đợc chỉnh đốn, khắc phục một bớc tình trạng lỏng lẻo. Các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao chất lợng đội ngũ Đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, xây dựng và nâng cao chất lợng hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố mối quan hệ Đảng dân. Tuy nhiên, trong Báo cáo công tác xây dựng Đảng tại Đại hội X cũng đã thẳng thắn chỉ rõ: Tổ chức cơ sở Đảng cha đợc quan tâm chỉ đạo đúng mức Không ít cơ sở Đảng yếu kém, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp[1; 271]. Hiện nay, vẫn còn nhiều tổ chức cơ sở Đảng không đủ năng lực lãnh đạo và chỉ đạo để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Không ít nơi, tổ chức cơ sở Đảng cha xác định rõ nhiệm vụ chính trị, chủ trơng chung chung, không hớng vào những vấn đề bức xúc ở địa phơng, đơn vị. Phơng thức lãnh đạo của nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lúng túng, chậm đổi mới hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo.Một số tổ chức cơ sở Đảng chậm đợc chỉnh đốn, mất đoàn kết nội bộ kéo dài, vi phạm dân chủ, cán bộ quan liêu, tham nhũng cũng không nhỏ. Việc đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên không ít trờng hợp cha đúng thực chất, còn mang nặng tính hình thức[1;271]. Mô hình tổ chức cơ sở Đảng còn những vấn đề cha hợp lý, thiếu thống nhất, ở một số thôn bản ở vùng sâu, vùng xa cha có tổ chức Đảng và Đảng viên. Một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp t nhân, doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài có tổ chức đảng viên còn ít. Những yếu kém trên của tổ chức cơ sở Đảng đã làm hạn chế năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng. Chính vì vậy, trớc yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, Đại hội X của Đảng đã nhấn mạnh: với vị trị là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở vai trò của tổ chức cơ sở Đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, làm cho tổ chức này thật sự trong sạch vững mạnh, Phải đổi mới mạnh công tác xây dựng cơ sở, lấy chuyển biến từ cơ sở làm mục tiêu và thớc đo kết quả tổng hợp của công tác xây dựng Đảng [1; 298]. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ có ý nghĩa to lớn này, phải thực hiện đồng thời, đồng bộ những biện pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, trong đó cần quan tâm giải quyết tốt các vấn đề sau: Kiện ton hệ thống tổ chức cơ sở Đảng, thể chế hóa về mặt Nh nớc, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Đây là một giải pháp của Đại hội X nhng cũng là một chủ trơng mới trong xây dựng, củng cổ tổ chức cơ sở Đảng. Trớc hết, tiến hành rá soát lại hệ thông tổ chức cơ sở Đảng để phát hiện và có chủ trơng xử lý tốt những vớng mắc thiếu thống nhất về cách tổ chức trong các cơ sở Đảng. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp t nhân, doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài, các thôn bản vùng sâu, vùng xa. Đảng cần tổ chức nghiên cứu, cụ thể hóa việc xác định vị thế pháp lý, thể chế hóa về mặt Nhà nớc vai trò, chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng đặc biệt là tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực kinh tế t nhân, kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài. Xây dựng quy chế lm việc, phân định rõ sự lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ với hoạt động quản lý của chính quyền, sự tự quản của các đon thể. Từ năm 2003 đến nay, trung ơng Đảng đã ban hành nhiều quy định mới về chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Các tổ chức cơ sở Đảng phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ cụ thể, nhất là những điểm mới theo những quy định đó. Cấp ủy trên cơ sở cần hớng dẫn, kiểm tra cơ sở thực hiện, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, phát hiện những điểm cha hợp lý để xử lý hoặc kiến nghị sửa đổi. Cũng trên cơ sở nắm vững chức năng, nhiệm vụ các tổ chức cơ sở Đảng, phải tiếp tục xây dựng hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phân định rõ sự lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ với hoạt động quản lý của chính quyền, sự tự quản của các đoan thể, để đảm bảo đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của Đảng nhng không lấn sân, bao biện, làm thay. Tổ chức hoạt động của Đảng bộ, chi bộ cơ sở theo chơng trình công tác, đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, mới nảy sinh. Các tổ chức cơ sở Đảng cần xây dựng và tổ chức hoạt động theo chơng trình công tác để đảm bảo tính chủ động, kế hoạch và toàn diện, không bỏ sót các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tránh đợc lối làm việc tùy tiện. Đồng thời với việc hoạt động theo chơng trình công tác ổn định, các tổ chức cơ sở Đảng phải nhạy bén, nắm bắt và tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Đây là một yêu cầu rất quan trọng đối với các cơ sở Đảng trong tình hình có nhiều biến động khó lờng nh hiện nay. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lợng sinh hoạt Đảng ở cơ sở, nhất l sinh hoạt ở chi bộ. Cần cải tiến, nâng cao chất lợng sinh hoạt Đảng ở cơ sở gồm cả sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ trong đó đặc biệt coi trọng sinh hoạt chi bộ. Vì chất lợng sinh hoạt chi bộ ảnh hởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Để nâng cao chất lợng sinh hoạt chi bộ cần: thực hiện đúng lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng; nội dung sinh hoạt cần thiết thực, đi thẳng vào những vấn đề bức xúc của địa phơng, đơn vị; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng [1; 299] Kiện ton v tăng cờng bồi dỡng nâng cao chất lợng cấp ủy cơ sở. Đại hội X yêu cầu phải: Kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí th chi bộ [1; 229] vì đây là đội ngũ cán bộ chủ chốt của tổ chức cơ sở Đảng, có vai trò quyết định chất lợng của tổ chức Đảng. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dỡng cán bộ cơ sở; kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cờng cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết. Coi trọng việc lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt nhất là bí th cấp ủy. Ngời đợc chọn làm bí th cấp ủy cơ sở cần có tính Đảng cao, phong cách dân chủ, gần gũi với quần chúng, có khả năng quy tụ đoàn kết cán bộ, Đảng viên và đợc quần chúng nhân dân quý trọng. Dứt khoát không bố trí ngời có biểu hiện cơ hội, độc đoán, t lợi, quan liêu, lối sống không lành mạnh làm bí th cấp ủy. Tăng cờng công tác đảng viên, nâng cao tính tiên phong gơng mẫu của đội ngũ Đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng cần coi trọng việc giáo dục chính trị, lãnh đạo t tởng, nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm của ngời Đảng viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn những t tởng lệch lạc của Đảng viên theo chủ trơng: xây dựng đội ngũ Đảng viên thực sự tiên phong, gơng mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ [1; 132]. Thờng xuyên quan tâm phát triển Đảng viên theo đúng tiêu chuẩn; làm tốt công tác kiểm tra Đảng viên. Đẩy mạnh công cuộc vận động xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đánh giá đúng chất lợng tổ chức cơ sở Đảng. Tổ chức nghiêm túc việc đăng ký chỉ tiêu phấn đấu xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm, trên cơ sở đó cần thờng xuyên kiểm tra việc thực hiện và tổ chức đánh giá, phân loại chất lợng tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc. Các Tỉnh ủy, Huyện ủy nên tổ chức hội đồng đánh giá chất lợng Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hàng năm, thờng xuyên rút kinh nghiệm, cải tiến phơng pháp đánh giá để nâng cao độ chính xác trong phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên. Làm tốt công tác biểu dơng, khen thởng những tổ chức cơ sở Đảng xuất sắc. Gắn việc kiện ton, đổi mới hoạt động tổ chức cơ sở Đảng với kiện ton v đổi mới hoạt động của các tổ chức thnh viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở; dựa vo nhân dân để xây dựng Đảng. Việc xây dựng và hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng không thể tách rời việc xây dựng các tổ chức chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội. Chất lợng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức này vừa là kết quả, vừa là điều kiện, nâng cao chất lợng lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Cần tập trung chỉ đạo kiện toàn, đổi mới phơng thức hoạt động của chính quyền, các đoàn thể chính trị- xã hội theo hớng tinh gọn, quyền hạn; nâng cao chất lợng phục vụ nhân dân. Tổ chức Đảng phải Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở [1;299] lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng từ cơ sở [1;299] theo chủ trơng của Đại hội X. Tăng cờng sự chỉ đạo của cấp ủy trên cơ sở. Cấp ủy cấp trên phải có chơng trình cụ thể, phân công cấp ủy viên làm việc tại cơ sở; cấp trên trực tiếp của cơ sở cần tăng cờng bám sát cơ sở, giúp cơ sở phát hiện, tháo gỡ khó khăn, yếu kém, không để tồn đọng; chăm lo đào tạo, bồi dỡng, quản lý đội ngũ cán bộ cơ sở; tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ, chi bộ yếu kém; tổng kết và phổ biến kinh nghiệm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. iii. Kết luận Việc kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng có vai trò quan trọng và quyết định đến sự phát triển của Đảng. Với vai trò to lớn nh vậy, các tổ chức cơ sở Đảng trong cả nớc nói chung và tổ chức cơ sở Đảng trờng Đại học Giao thông Vận tải nói riêng cần quán triệt tinh thần Đại hội X và thực hiện tốt các nhiệm vụ Kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, để đáp ứng đợc sự phát triển của đất nớc, của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tài liệu tham khảo [1]. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, HN, 2006. [2]. Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 2, NXB Chính trị Quốc gia, HN, 1996. [3]. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10/2006, Viện sử học, HN, 2006. [4]. Tạp chí Lịch sử Đảng 7/2006, Viện Lịch sử Đảng, HN, 2006 . những tổ chức cơ sở Đảng xuất sắc. Gắn việc kiện ton, đổi mới hoạt động tổ chức cơ sở Đảng với kiện ton v đổi mới hoạt động của các tổ chức thnh viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở; dựa. KIệN TOàN Và ĐổI MớI HOạT ĐộNG CủA Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG THEO TINH THầN NGHị QUYếT ĐạI HộI X ThS. nguyễn thị tâm Bộ môn Lịch sử Đảng Trờng Đại học Giao Thông Vận Tải Tóm tắt: Bi báo. hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng có vai trò quan trọng và quyết định đến sự phát triển của Đảng. Với vai trò to lớn nh vậy, các tổ chức cơ sở Đảng trong cả nớc nói chung và tổ chức cơ sở Đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa học: "KIệN TOàN Và ĐổI MớI HOạT ĐộNG CủA Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG THEO TINH THầN NGHị QUYếT ĐạI HộI X" pot, Báo cáo khoa học: "KIệN TOàN Và ĐổI MớI HOạT ĐộNG CủA Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG THEO TINH THầN NGHị QUYếT ĐạI HộI X" pot, Báo cáo khoa học: "KIệN TOàN Và ĐổI MớI HOạT ĐộNG CủA Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG THEO TINH THầN NGHị QUYếT ĐạI HộI X" pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay