Cấu trúc Đề thi vào ngân hàng nhà nước

2 2,761 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2014, 10:36

.  thi đc chia s bi UB’s member Cu trúc đ thi vào NHNN 1 Tng hp và chia s bi phuong1290 Cu trúc đ thi vào NHNN Chuyên ngành: TC-NH 1 chính). 2.2.2. Thi trc nghim 30 câu - 45 phút v kinh t v mô (GDP-GNP,…) và k toán - kim toán. 2.3. Môn Ting Anh  thi đc chia s bi UB’s member Cu trúc đ thi vào NHNN 2. chng trình chuyên viên (HVHCQG): 01 câu. 2.2. Môn chuyên ngành K toán - Kim toán 2.2.1. Thi vit - K toán Doanh nghip: 02 câu (2011: 01 câu so sánh bng cân đi tài khon và bng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc Đề thi vào ngân hàng nhà nước, Cấu trúc Đề thi vào ngân hàng nhà nước, Cấu trúc Đề thi vào ngân hàng nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn