Phân tích kiến trúc (Architectural Analysis)

36 902 3
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2012, 15:04

Phân tích kiến trúc(Architectural Analysis) OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20001Phân Tích và Thiết Kế Hướng Đối Tượng Sử dụng UMLPhân tích Kiến trúc(Architectural Analysis)OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20002Mục tiêu:?Tìm hiểu mục đích của Phân tích Kiến trúc vànơi thực hiện công việc này trong chu kỳ sốngcủa hệ thống?Mô tả một mẫu biểu diễn kiến trúc và một tậphợp các cơ chế phân tích cùng với ảnh hưởngcủa chúng đến kiến trúc?Tìm hiểu nguồn gốc căn bản và các khảo sáthợp lý nhằm hỗ trợ cho các quyết đònh liênquan đến kiến trúc (hệ thống)?Tìm hiểu cách đọc và diễn dòch các kết quảcủa Phân tích Kiến trúc? Các tầng kiến trúc và quan hệ giữa chúng? Các trừu tượng hóa chính?Các cơ chế phân tíchOOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20003ArchitectDesignerPhân tích ki?n trúcArchitectureReviewerPh?n bi?nthi?t k?Ph?n bi?nki?n trúcUse-CaseAnalysisThi?t k?ki?n trúcMơ t? cácTuong tranhMơ t? cácPhân b?ClassDesignSubsystem DesignUse-CaseDesignDesignReviewerPhân tích kiến trúc trong ngữ cảnhOOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20004Tổng quan về phân tích kiến trúcSupplementarySpecificationGlossaryUse-Case ModelPhân tíchKiến trúcUse-Case Realization(identified)Design ModelDesignGuidelinesSoftware ArchitectureDocumentBusiness ModelOOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20005Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban đầu?CheckpointsOOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20006Kiến trúc là gì: Mô hình “4+1 View”Process View Deployment ViewLogical ViewUse-Case ViewImplementation ViewEnd-user FunctionalityProgrammersSoftware managementPerformanceScalabilityThroughputSystem integratorsSystem topologyDelivery, installationcommunicationSystem engineeringAnalysts/DesignersStructureOOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20007?Package là một cơ chế để tổ chức các phầntử thành nhóm?Là một phần tử của mô hình có thể chứacác phần tử khác?Dùng để?Tổ chức một mô hình đang trong q/t phát triển?Làm một đơn vò trong quản trò cấu hìnhPackage NameNhắc lại: Package là gì ?OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20008?Các Package có thể liên hệ với nhau thôngqua mối quan hệ dependency?Dependency hàm nghóa• Các thay đổi ở Supplier package có thể ảnhhưởng đến Client package• Client package không thể được dùng lại mộtcách độc lập vì nó phụ thuộc vào SupplierpackageCác mối quan hệ giữa Packages: DependencyClientPackage SupplierPackageDependency relationshipOOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20009ABCABHierarchykhông đượcchứa chutrìnhABCA'Các phụ thuộc xoay vòng làm cho không thể dùnglại một package khi không có các package khácLoại bỏ các phụ thuộc xoay vòngOOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/200010Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban đầu?Checkpoints[...]... ngắn gọn của analysis class?Ánh xạ các analysis class với các analysismechanism cần thieát OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20001 Phân Tích và Thiết Kế Hướng Đối Tượng Sử dụng UML Phân tích Kiến trúc (Architectural Analysis) OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20007?Package là một cơ chế để tổ chức các phầntử thành nhóm?Là một phần tử của mô hình... – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200020Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích ?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban đầu?Checkpoints OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200013Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích ?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc. .. UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20009ABCABHierarchykhông đượcchứa chutrìnhABCA'Các phụ thuộc xoay vòng làm cho không thể dùnglại một package khi không có các package khácLoại bỏ các phụ thuộc xoay vòng OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20004Tổng quan về phân tích kiến trúc SupplementarySpecificationGlossaryUse-Case Model Phân tích Kiến truùcUse-Case... pattern?Design pattern cung cấp khả năng tái sử dụngthành công các thiết kế OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200015Ba loại cơ chế kiến trúc ?Các loại cơ chế kiến trúc ?Các cơ chế phân tích (conceptual)?Các cơ chế thiết kế (concrete)?Các cơ chế cài đặt (actual) OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200036Bài tập: (tt)?Xác định:?Các key abstraction?Xây dựng:?Class... trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban đầu?Checkpoints OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200031Các chủ đề:?Các khái niệm then chốt?Các qui ước trong mô hình hóa?Các cơ chế phân tích ?Các trừu tượng hóa chính?Các tầng kiến trúc ban đầu?Checkpoints OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200018Các đặc trưng của Analysis Mechanism (tt)?Legacy interface?Latency?Duration?Access... d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200035(continued)Bài tập:?Làm các công việc sau:?Cho một số kết quả của luồng công việc đặc tảy/c người dùng:• Phát biểu bài toán• Use-Case Model main diagram• Glossary?Cho một số quyết định về kiến trúc hệ thống:• Các upper-level architectural layer và cácmối phụ thuộc của chúng (bằng văn bản) OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong... UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20006 Kiến trúc là gì: Mô hình “4+1 View”Process View Deployment ViewLogical ViewUse-Case ViewImplementation ViewEnd-user FunctionalityProgrammersSoftware managementPerformanceScalabilityThroughputSystem integratorsSystem topologyDelivery, installationcommunicationSystem engineeringAnalysts/DesignersStructure OOAD S? d?ng UML – Phân tích. .. thu?n nh?t.L?p ph?n m?m h? th?ng ch?a ph?n m?m dành cho ki?n trúc h? t?ng nhu các h? di?u hành, các giao ti?p v?i ph?n c?ng, trình di?u khi?n thi?t b?, … OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200022CourseCourseCatalogProfessorCourseOfferingStudentScheduleVí dụ: Key Abstractions OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200016Các Analysis Mechanism mẫu?Persistency?Communication... trong quản trị cấu hìnhPackage NameNhắc lại: Package là gì ? OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200029<<layer>>Package NameModeling Architectural Layers?Architectural layers can be modeled usingstereotyped packages?<<layer>> stereotype OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/200014ArchitectSupplementarySpecificationUse-Case ModelMechanismsCOTS... ModelMechanismsCOTS ProductsDatabasesIPC Technologyetc.realized by clientclasses usingresponsible forconstrained byRequiredFunctionalityImplementationEnvironmentCaùc cơ chế kiến trúc là gì? OOAD S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúc Duong Anh Ð?c, 9/20008?Các Package có thể liên hệ với nhau thôngqua mối quan hệ dependency?Dependency hàm nghóa• Các thay đổi ở Supplier package có thể ảnhhưởng đến . S? d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/2000 1Phân Tích và Thiết Kế Hướng Đối Tượng Sử dụng UMLPhân tích Kiến trúc( Architectural Analysis) OOAD. d?ng UML – Phân tích ki?n trúcDuong Anh Ð?c, 9/20004Tổng quan về phân tích kiến trúcSupplementarySpecificationGlossaryUse-Case ModelPhân tíchKiến trúcUse-Case
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích kiến trúc (Architectural Analysis), Phân tích kiến trúc (Architectural Analysis), Phân tích kiến trúc (Architectural Analysis)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn