Data Analysis Machine Learning and Applications Episode 1 Part 3 docx

25 423 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 21:21

. 2.62 3. 87 77 .30 46.67 2 28. 83 88. 41 18.06 2.50 1 68.54 7.44 2.54 0.00 SRNG 1 2 3 4 4 0.00 0.56 2.08 53. 33 3 0.67 3. 60 81. 12 44 .17 2 28. 21 85 .35 15 .54 2.50 1 71. 12 10 .50 1. 25 0.00 SVM 1 2 3 4 Total. grade 1 tumors were classified as grade 3 in 2.26% of the cases. 4 0.00 0.00 4.20 48 .33 3 1. 92 8. 31 70 .18 49 .17 2 26. 83 79.80 22.26 0.00 1 71. 25 11 .89 3. 35 2.50 LVQ 1 2 3 4 4 0.00 0.28 2 .10 50. 83 3. 40 60 80 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200 0 20 40 60 80 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200 0 20 40 60 80 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200 0 20 40 60 80 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200 Fig. 2. Problem fourclass (Schoelkopf and Smola
- Xem thêm -

Xem thêm: Data Analysis Machine Learning and Applications Episode 1 Part 3 docx, Data Analysis Machine Learning and Applications Episode 1 Part 3 docx, Data Analysis Machine Learning and Applications Episode 1 Part 3 docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn