Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp

29 385 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 08:33

Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp [...]... xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ - Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào TK 133 Cuối kỳ kế toán phải xác định số thuế GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ % giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu... GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT 2.2 Phương pháp xác định thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp: * Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: = - = x 2.3 .Phương pháp hạch toán: - Khi bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán ghi: Nợ TK 111,112,131... chưa có thuế GTGT - Khi mua TSCĐ có hoá đơn GTGT dung chung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chụi thuế GTGT không chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh giá trị TSCĐ theo giá mua chưa có thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào được phản ánh vào TK 133 Cuối kỳ kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không được khấu trừ trên cơ sở tỷ lệ doanh thu chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh. .. Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111,112,331, 2 Hạch toán thuế GTGT đầu ra 2.1 Tài khoản sử dụng: TK 3331: Thuế GTGT phải nộp: TK này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đã nộp còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước - Bên Nợ phản ánh: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ Số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp Số thuế GTGT đã nộp vào... phương pháp: phương pháp trừ gián tiếp (hay phương pháp khấu trừ) phương pháp trừ trực tiếp Theo phương pháp trừ: Số thu GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào Trong đó: = x Theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT: = - Trong đó: = - Việc tính thuế GTGT theo từng phương pháp được áp dụng đối với từng đối tượng cụ thể: phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh. .. giữa các doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế khác nhau Theo phương pháp khấu trừ thuế: = - Theo phương pháp này, mỗi một ngường trung gian trong các khâu luân chuyển thu từng phần thuế thanh toán lại cho ngân sách Luật thuế GTGT khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ khi áp dụng doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn chứng từ Về phương pháp tính thuế này... tính hiệu lực pháp lý của thuế GTGT thì lại mâu thuẫn với một trong những vai trò của chính sách thuế như đã nêu trên, đó là đảm bảo sự công bằng xã hội 3 Về phương pháp tính thuế GTGT: Luật thuế GTGT của Việt Nam quy định áp dụng hai phương pháp tính thuế GTGTphương pháp khấu trừ thuế phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng Với hai phương pháp này đã tạo ra sự khác biệt giữa các. .. thuế suất GTGT (theo luật thuế) thành thuế suất tính theo giá thanh toán như sau: Y= Trong đó: X là thuế suất thuế GTGT theo Luật thuế Y là thuế suất GTGT quy đổi căn cứ vào thuế suất quy đổi (Y) giá thanh toán trên hoá đơn GTGT ta có thể xác định được thuế GTGT phải nộp từ đó xác định được cả giá bán Đây là một cách tính hợp lý, có thể tham khảo vận dụng 4 Về phương pháp hạch toán thuế GTGT: ... toán thuế GTGT em xin đưa ra một số ý kiến sau: - Đối với vật tư hàng hoá mua về dùng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT Đối với trường hợp không thể hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào sẽ được hạch toán vào TK 133 Chu kì kế toán xác định số thuế GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so... cứ vào bảng kê thu mua hàng hoá nông sản, lâm sản, thuỷ sản tính ra số thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % tính trên giá trị hàng hoá mua vào theo quy định trong chế độ thuế GTGT - Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào thì được kê khai khấu trừ khi xác định thuế GTGT phải nộp của tháng đó Nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn số thuế GTGT đầu ra thì chỉ khấu trừ thuế GTGT đầu vào bằng số thuế GTGT 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp, Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp, Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp, Khái niệm Bản chất của thuế Thực trạng của hệ thống thuế nước ta, Quá trình ra đời và phát triển của thuế GTGT trên thế giới, Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT ở Việt Nam, Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế Hoàn thuế GTGT, Nguyên tắc hạch toán TK 133:, Phương pháp hạch toán:, Phương pháp xác định thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp:, Về đối tượng chịu thuế GTGT: Về thuế suất thuế GTGT:, Về phương pháp tính thuế GTGT: Về phương pháp hạch tốn thuế GTGT:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay