lập kế hoạch truyền thông tết vì người nghèo

22 838 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 10:12

. tin UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VI T NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HỘI SINH VI N ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Kính gửi:…………………………………………………………………………… Uỷ ban mặt trận tổ quốc Vi t Nam và Hội sinh vi n Đại học Đà Nẵng xin. ký của sinh vi n, Hội Sinh vi n các trường xét chọn theo đúng yêu cầu về đối tượng và tiêu chuẩn. • Danh sách sinh vi n có trích ngang hoàn cảnh gia đình và xác nhận của Hội Sinh vi n, Ban Giám. phố sẽ dừng tiếp nhận và xét sau khi đã đủ số lượng sinh vi n được hỗ trợ. • Hội Sinh vi n Thành phố sẽ cấp cho 1.500 sinh vi n mỗi sinh vi n một thẻ để lên xe và nhận quà Tết. Thời gian và địa
- Xem thêm -

Xem thêm: lập kế hoạch truyền thông tết vì người nghèo, lập kế hoạch truyền thông tết vì người nghèo, lập kế hoạch truyền thông tết vì người nghèo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn