154 Hoàn thiện công tác Kế toán Nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty XNK Kỹ thuật (TECHà NộiIMEX)

28 249 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 17:08

154 Hoàn thiện công tác Kế toán Nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty XNK Kỹ thuật (TECHà NộiIMEX) lời nói đầu Trớc xu hớng quốc tế hoá trong sự phát triển của nền kinh tế thế giới, mỗi quốc gia trở thành một mắt xích không thể thiếu trong toàn bộ hệ thống kinh tế này. Trong quá trình hoà nhập vào xu thế phát triển chung đó, ngoại thơng đang và sẽ trở thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng, thông qua hoạt động ngoại thơng các mối liên hệ kinh tế giữa các nớc đợc thiết lập và thực hiện trên cơ sở phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi nớc, chính ngoại thơng là "sợi dây" kết nối nền kinh tế của các nớc, tạo ra hiệu quả chung cho quá trình phát triển. Chính vì vậy, hoạt động ngoại thơng hay hoạt động xuất nhập khẩu giữ một vai trò trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân cũng nh trong chiến lợc phát triển kinh tế của các quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Trong những năm gần đây, từ khi Nhà nớc thực hiện chính sách mở cửa, các mối quan hệ về hợp tác kinh tế, thơng mại, khoa học kỹ thuật giữa nớc ta và các n- ớc trên thế giới không ngừng đợc tăng cờng và mở rộng, các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu phát triển đa dạng và mạnh mẽ hơn, hoạt động xuất nhập khẩu cũng trở nên sôi động hẳn lên mặc dù đây là một lĩnh vực kinh doanh khó khăn, phức tạp, mang tính cạnh tranh cao trên trờng quốc tế. Thực tế cho thấy cùng với xuất khẩu, nhập khẩu đóng một vai trò không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, nó đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trờng trong nớc, giải quyết việc làm, khắc phục yếu kém về mặt kỹ thuật, công nghệ sản xuất, tạo sức mạnh cho xuất khẩu, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nớc. Hạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu trong quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, nó cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh. Trên giác độ vĩ mô, nó là cơ sở phục vụ công tác kiểm tra và quản lý các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Nhà nớc. giác độ vi mô, nó là cơ sở cho việc ra quyết định kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Thông qua công tác kế toán nhập khẩu, các nhà quản lý biết đợc thị trờng nào, mặt hàng nào, lĩnh vực kinh doanh nào mà mình đang kinh doanh là có hiệu quả, từ đó có các biện pháp phù hợp sao cho đạt đợc hiệu quả kinh doanh cao nhất. Điều này sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp cạnh tranh, đứng vững trên thị trờng đầy"sóng gió", cho phép doanh nghiệp đạt đợc ba mục tiêu chiến lợc là: lợi nhuận, vị thế và an toàn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển cùng thời gian. 1 Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác kế toán nhập khẩu và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng, qua thời gian theo học lớp bồi dỡng Kế toán trởng, em đã lựa chọn chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh công ty Xuất nhập khẩu Kỹ thuật (TECHNIMEX)". Chuyên đề đợc bố cục theo ba phần chính sau: phần i: cơ sở lý luận của việc tổ chức công tác kế toán nhập khẩu phần ii: thực trạng công tác kế toán nhập khẩu công ty xnk kỹ thuật phần iii: phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu công ty xnk kỹ thuật Chuyên đề đã tập trung làm rõ lý luận về kinh doanh nhập khẩukế toán nhập khẩu trong cơ chế mới, đánh giá tình hình chung đơn vị về quản lý và kế toán, phân tích qui trình kế toán nhập khẩu và đề xuất phơng hớng, biện pháp giải quyết một số tồn tại trong công tác kế toán cũng nh nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty TECHNIMEX. 2 Phần i cơ sở lý luận của việc tổ chức công tác kế toán nhập khẩu i. Một số vấn đề về hoạt động kinh doanh nhập khẩu và ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác kế toán nhập khẩu 1. Vai trò của hoạt động nhập khẩu Hoạt động nhập khẩu l mặt của lĩnh vực ngoại thơng, đó là việc mua hàng hoá của các tổ chức kinh tế, Công ty, tập đoàn nớc ngoài và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu thị trờng trong nớc hoặc tái xuất khẩu, đợc thực hiện bởi các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu theo các hợp đồng kết với nớc ngoài. Hoạt động nhập khẩu có một vị trí đáng kể trong nền kinh tế quốc dân. Trong điều kiện nền kinh tế nớc ta còn thấp kém, kỹ thuật lạc hậu, thiếu vốn, trình độ quản lý còn hạn chế thì việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật t, vốn, công nghệ .sẽ tạo điều kiện giải quyết những bế tắc và thúc đẩy tăng trởng, phát triển kinh tế. Hoạt động nhập khẩu còn tranh thủ khai thác mọi tiềm năng thế mạnh về công nghệ kỹ thuật, trình độ quản lí của nớc ngoài cũng nh tăng cờng giao lu quốc tế nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại, hiểu biết lẫn nhau trên trờng quốc tế. Bên cạnh đó, nhập khẩu còn là một bộ phận cấu thành cán cân xuất nhập khẩu, tác động tích cực đến xuất khẩu, giải quyết việc làm cho ngời lao động, làm dồi dào, phong phú hơn thị trờng nội địa. 2.Các ph ơng thức và hình thức kinh doanh nhập khẩu hàng hóa . Nhập khẩu là một lĩnh vực rất phong phú và đa dang, đợc tiến hành theo nhiều phơng thức và hình thức khác nhau. Xét về phơng thức, nhập khẩu bao gồm hai phơng thức, nhập khẩu theo Nghị định th và nhập khẩu ngoài Nghị định th. Nhập khẩu theo Nghị định th là phơng thức mà các doanh nghiệp phải tuân theo các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nớc về trao đổi hàng hóa giữa hai nớc theo Nghị định th đã kết. Nhập khẩu ngoài Nghị định th là phơng thức hoạt động trong đó các doanh nghiệp phải tự cân đối về tài chính, chủ động tổ chức hoạt động nhập khẩu của mình từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nớc. 3 Về hình thức nhập khẩu, hiện nay tồn tại hai hình thức chủ yếu là nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu uỷ thác. Nhập khẩu trực tiếp là hình thức mà trong đó các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu đợc Nhà nớc cấp gíấy phép kinh doanh nhập khẩu, trực tiếp tổ chức giao dịch, đàm phán, kết hợp đồng mua hàng hoá với n- ớc ngoài. Nhập khẩu uỷ thác là hình thức nhập khẩu áp dụng đối với các doanh nghiệp đợc Nhà nớc cấp giấy phép nhập khẩu nhng cha có đủ điều kiện để trực tiếp đàm phán, kết, thực hiện hợp đồng với nớc ngoài hoặc là cha thể trực tiếp lu thông hàng hoá giữa trong và ngoài nớc nên phải uỷ thác cho đơn vị khác có chức năng nhập khẩu hộ hàng hoá cho mình. 3. Các ph ơng thức thanh toán hợp đồng ngoại trong kinh doanh nhập khẩu. Phơng thức thanh toán là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện hợp đồng và nó cũng ảnh hởng đến việc hạch toán kế toán. Có rất nhiều phơng thức thanh toán khác nhau, nhng phổ biến và quan trọng hơn cả là một số phơng thức sau: Thứ nhất, phơng thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment), là phơng thức thanh toán trong đó tổ chức xuất khẩu sau khi đã giao hàng sẽ phát hối phiếu đoì tiền ngời mua, nhờ Ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ghi trên tờ hối phiếu đó. Thứ hai, phơng thức tín dụng chứng từ (L/C), là phơng thức đợc áp dụng phổ biến nhất bởi u điểm của nó. Thực chất đây là một sự thoả thuận trong đó một Ngân hàng (Ngân hàng mở L/C) theo yêu cầu của khách hàng (ngời xin mở L/C) sẽ trả một số tiền nhất định cho một số ngời khác (ngời hởng lợi số tiền L/C) hoặc chấp nhận hối phiếu do ngời hởng lợi thứ nhất phát (trong phạm vi số tiền nhất định đó) khi ngời hởng lợi xuất trình cho Ngân hàng một bộ chứng từ hàng hoá phù hợp với qui định đề ra trong L/C. Thứ ba, phơng thức thanh toán chuyển tiền (Remittance) là phơng thức trong đó một khách hàng (ngời nhập khẩu) yêu cầu Ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho ngời hởng lợi (ngời xuất khẩu) một thời điểm cụ thể trong một thời gian nhất định. Để tổ chức công tác kế toán nhập khẩu một cách khoa học, hợp lý yêu cầu phải nắm đợc ý nghĩa cũng nh nhiệm vụ của kế toán nhập khẩu, có nh vậy mới đảm bảo thiết lập và cung cấp hệ thống thông tin phục vụ cho quản trị nội bộ 4 doanh nghiệp, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày, hàng giờ một cách hiệu quả . 4. ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác kế toán nhập khẩu Kế toán nhập khẩu đảm bảo từ việc phản ánh, theo dõi việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, tập hợp, phân bổ chi phí một cách chính xác, ghi nhận doanh thu, phản ánh sự biến động tài sản, vốn, vật t, thanh lý hợp đồng, xác định hiệu quả kinh doanh đến việc lựa chọn đợc những thị trờng, bạn hàng, khách hàng, mặt hàng, lĩnh vực kinh doanhhiệu quả đồng thời xác định thị trờng, mặt hàng tiềm năng phục vụ cho việc lập chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ chung của công tác kế toán, xuất phát từ đặc điểm riêng của hoạt động nhập khẩu, từ sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nhập khẩu, kế toán nhập khẩu cần làm tốt các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, ghi chép, phản ánh và giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch lu chuyển hàng nhập khẩu. Thứ hai, thông qua ghi chép, phản ánh để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch nhập khẩu, kiểm tra việc bảo quản, dự trữ hàng hoá và tổ chức tốt kế toán chi tiết vật t hàng hoá, kế hoạch thu chi ngân sách, kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách. Thứ ba, kiểm tra tình hình chi phí nhập khẩu và sử dụng tiết kiệm các loại vật t, tiền vốn. Kế toán nhập khẩu phải xác định đầy đủ và chính xác các chi phí nhập khẩu, xác định chính xác doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ từ đó xác định kết quả kinh doanh, đảm bảo lấy thu bù chi và có lãi. Thứ t, cung cấp số liệu phục vụ kịp thời công tác quản lý và điều hành kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp, phục vụ cho công tác theo dõi và lập kế hoạch, công tác thống và thông tin kinh tế. Trên cơ sở nắm đợc đặc điểm hoạt động kinh doanh nhập khẩu, ý nghĩa cũng nh nhiệm vụ công tác kế toán nhập khẩu, kế toán phải biết đợc sự thể hiện đặc điểm này trong các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, và việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của kế toán nhập khẩu . II. tổ chức công tác kế toán nhập khẩu 5 1. Một số chứng từ kế toán th ờng dùng trong hạch toán các nghiệp vụ nhập khẩu Bộ chứng từ thanh toán mà tổ chức xuất khẩu chuyển cho đơn vị nhập khẩu để làm cơ sở cho việc nhận hàng, thanh toán, ghi sổ bao gồm: - Hoá đơn thơng mại (Commercial Invoice) - Vận chuyển đờng biển (Bill of Lading) - Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate), phẩm chất (Certificate of Quality), số, lợng trọng (Certificate of Quantity, Weight), xuất xứ (Certificate of Origin), kiểm dịch và giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate). - Phiếu đóng gói (Packing List). 2. Các tài khoản sử dụng trong hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu: Số lợng tài khoản mà doanh nghiệp sử dụng phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp và nhu cầu thông tin cho quản trị nội bộ doanh nghiệp. Trong hạch toán các nghiệp vụ nhập khẩu, kế toán thờng sử dụng một số tài khoản: TK 144, 151, 1561, 1562, 157, 131, 1388, 3388, 333, 413, 511, 641, 642, 911 . 3. Kế toán nghiệp vụ nhập hàng Để hạch toán hợp lý, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình nhập khẩu đòi hỏi kế toán phải nắm đợc giá của hàng nhập khẩu. Việt Nam hiện nay thờng áp dụng 2 điều kiện FOB và CIF. Giá nhập khẩu phổ biến là giá CIF. Giá nhập kho của hàng nhập khẩu là giá mua thực tế , đợc tính theo công thức : a. Nhập khẩu trực tiếp Kế toán nghiệp vụ nhập hàng theo hình thức nhập khẩu trực tiếp đợc thực hiện theo sơ đồ sau: 6 Thuế nhập khẩu Giá CIF (FOB) Giá mua thực tế của hàng nhập khẩu + = Chi phí mua + Sơ đồ 1: Kế toán nghiệp vụ nhập hàng theo phơng pháp KKTX TK111,112,331 TK 413 TK151 TK157,632 CLTG CLTG Tiền hàng NK Trị giá hàng gửi bán theo TGHT Bán trực tiếp cảng Trị giá lô hàng nhập TK 1532 kho theo TGTT Trị giá bao bì tính giá riêng TK 3333 TK1561 TK138, 331 Thuế nhập khẩu phải nộp Trị giá mua hàng Trị giá hàng thiếu nhập kho khoản đợc giảm giá Nhập khẩu trực tiếp gồm hai giai đoạn: nhập hàng và tiêu thụ hàng nhập. Giai đoạn tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu là giai đoạn quan trọng trong quá trình kinh doanh nhập khẩu của mọi doanh nghiệp, thông qua tiêu thụ mà giá trị hàng nhập đợc thực hiện, doanh nghiệp thu hồi đợc tiền vốn bỏ ra, cho phép trang trải các chi phí phát sinh và có lãi. Trình tự hạch toán nghiệp vụ bán hàng nhập ( theo phơng pháp KKTX ) đợc thực hiện theo sơ đồ sau: b. Nhập khẩu uỷ thác : Theo phơng thức này đơn vị đặt hàng (bên uỷ thác) giao cho đơn vị ngoại th- ơng (bên nhận uỷ thác) tiến hành nhập khẩu một hoặc một số lô hàng nhất định đ- ợc thoả thuận trong hợp đồng uỷ thác nhập khẩu. Bên nhận uỷ thác phải kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu với danh nghĩa của mình nhng bằng chi phí của bên uỷ thác. Việc hạch toán tại đơn vị nhận uỷ thác đợc tiến hành nh sau: 7 SƠ Đồ 2: Kế toán bán hàng nhập khẩu. TK 156 TK 157 TK632 TK 911 TK 511 TK 111, 112, 131 (1) (2a) (8) TK 3331 TK 641 (5) (4a) (2b) (9) (4) TK 521,531,532 TK 151 TK 642 TK 413 (2c) (10) (6) (4b) TK 156 TK 1532 TK 111,112,131 (11) (7) TK 421 (12) ( 3) (13) Chú thích : (1) Trị giá hàng chuyển đi, gửi bán (2a,2b,2c) Giá vốn hàng bán (3) Bao bì tính giá riêng (4) Doanh thu bán hàng theo TGTT (4a) Tiền hàng tính theo TGHT (4b) Chênh lệch tỷ giá (5) Thuế doanh thu phải nộp (6) Kết chuyển các khoản giảm giá, chiết khấu, doanh thu hàng bán bị trả lại (7) K/C doanh thu thuần (8) K/C giá vốn hàng bán tiêu thụ trong kỳ (9) K/C CFBH phát sinh trong kỳ (10) K/C CFQLDN (11) Nhập kho số hàng bán bị trả lại (12) K/C lãi (13) K/C lỗ Sơ đồ 3 : Kế toán nhập khẩu uỷ thác (tại đơn vị nhận uỷ thác) 8 TK3388 TK111,112 TK151 TK1561 (1) (2) (4a) (3) (4b) TK511 (5a) TK 111,112,3388 (5) TK413 (5b) Chú thích : (1) Nhận tiền hàng và thuế nhập khẩu của bên uỷ thác (2) trị giá hàng nhập theo TGHT (3) Giao hàng cho bên uỷ thác (giao thẳng) (4a) Tạm nhập kho theo TGHT (4b) Giao hàng cho bên uỷ thác (ở kho) (5) Hoa hồng uỷ thác theo TGTT (5a) Hoa hồng uỷ thác theo TGHT (5b) Chênh lệch tỷ giá Đối với đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu là đơn vị chủ hàng, đợc ghi sổ doanh số mua, bán hàng nhập khẩu. Bên giao uỷ thác phải chuyển tiền hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu và các chi phí dịch vụ uỷ thác. Trình tự hạch toán đợc thực hiện theo sơ đồ sau: 9 Sơ đồ 4: Hạch toán nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác TK111, 112 TK 1388 TK 3333 TK 151 TK 156 ( 1) (2) (3b) (4a) (3a) (3) TK 413 TK157, 632 (3c) (4b) Chú thích : (1) Chuyển tiền cho bên nhận uỷ thác để nhập khẩu và nộp thuế NK (2) Thuế nhập khẩu đã nộp (3) Trị giá thực tế hàng NK (giá mua + thuế NK) (3a) Giá mua tính theo TGHT (3b) Thuế nhập khẩu phải nộp (3c) Chênh lệch tỷ giá (4a) Nhập kho lô hàng nhập khẩu (4b) Trị giá thực tế hàng nhập chuyển gửi bán, bán thẳng Trên đây là những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán nhập khẩu, nó đã phản ánh, nêu lên những nét khái quát về hoạt động nhập khẩu và hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu. Thực tế, hệ thống kế toán Việt Nam vừa quy định những nguyên tắc và chuẩn mực chung, vừa quy định những nguyên tắc, phơng pháp kế toán cụ thể mức độ nhất định áp dụng cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp tùy thuộc vào đặc điểm, quy mô hoạt động kinh doanh của mình mà quy định thêm các điều khoản chi tiết để tiện cho việc hạch toán các nghịêp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh tại doanh nghiệp. Để thấy rõ bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh doanh nhập khẩu, phần II sẽ đề cập đến công tác kế toán nhập khẩu tại một doanh nghiệp cụ thể. 10 [...]... mạnh và đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toánnâng cao hiệu quả kinh doanh ở TECHNIMEX 16 Phần iii Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu công ty xuất nhập khẩu kỹ thuật i Cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu Để hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu với mục tiêu tồn tại và phát triển trên thơng trờng đòi hỏi kế toán phải tuân theo những nguyên tắc... động kinh doanh nhập khẩu cũng nh lý luận về tổ chức công tác kế toán nhập khẩu trong doanh nghiệp theo chế độ kế toán mới -Về mặt thực tiễn: Chuyên đề đã trình bày thực trạng công tác kế toán nhập khẩu hàng hoá Công ty TECHNIMEX theo các phơng thức nhập khẩu khác nhau, kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh cùng với việc xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu Công ty TECHNIMEX... sinh Công ty cũng nh hớng dẫn, kiểm tra công tác tài chính, kế toán, kiểm tra xét duyệt, quyết toán của các đơn vị phụ thuộc gửi lên, tổng hợp vào báo cáo chung toàn Công ty Sơ đồ 5: Tổ chức bộ máy kế toán Công ty TECHNIMEX Kế toán trởng Kế toán tiền mặt, công nợ và TSCĐ Kế toán TGNH, tiền lương và chi phí Thủ quỹ Kế toán các đơn vị trực thuộc Đứng đầu bộ máy kế toán của Công tykế toán trởng,...Phần ii Thực trạng công tác kế toán nhập khẩu công ty xuất nhập khẩu kỹ thuật I.Đặc điểm tổ chức kinh doanh, tổ chức bộ máy kế toán công ty xuất nhập khẩu kỹ thuật 1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TECHNIMEX Công ty Xuất nhập khẩu Kỹ thuật có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM TECHNIQUE import - EXPORT CORPORATION, viết... t, làm tốt công tác lập kế hoạch luân chuyển hàng hoá nhập khẩu Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý phải xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp Trên đây là một số biện pháp tăng doanh số bán, giảm chi phí kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ lu chuyển hàng hoá nhập khẩu, hy vọng sẽ góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu Công ty TECHNIMEX 26 Kết luận Với những kiến... lý Bản thân em thiết nghĩ nên bổ sung thêm một kế toán viên vào bộ phận kế toán tổng hợp với chức năng và nhiệm vụ do kế toán trởng phân công Trên đây là một số phơng hớng đề xuất khắc phục một số tồn tại trong công tác kế toán nhập khẩu TECHNIMEX Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả kinh doanh không những đòi hỏi công tác kế toán nhập khẩu phải đợc hoàn thiện mà còn yêu cầu các bộ phận khác (vấn đề thị... hàng, chi phí, cán bộ ) cũng phải đợc hoàn thiện hơn iii Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu TECHNiMEX: Bất kỳ một đơn vị kinh doanh thơng mại nào lợi nhuận cũng đều đợc tính theo công thức: Kết quả hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán 25 Chi phí bán hàng Chi phí QLDN Nh vậy muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh cần thiết phải nâng cao doanh số bán, tránh tình trạng hàng... từng đơn vị kinh doanh nhập khẩu Bên cạnh những nguyên tắc trên, để hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu thì bản thân bộ phận kế toán nhập khẩu Công ty đòi hỏi phải đạt đợc những điều kiện sau: Một là, có đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán hiểu biết nghiệp vụ kế toán ngoại thơng, các chế định tài chính, am hiểu về nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hàng hoá, có khả năng giao dịch, thanh quyết toán tốt các... chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của một doanh nghiệp, trên cơ sở đó phát huy các nhân tố tích cực đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục những mặt cha làm đợc nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp iii Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu TECHNIMEX Qua xem xét số liệu giữa 2 năm 1996 và 1997 ta thấy hiệu quả kinh doanh của Công ty đã giảm xuống,... chính của Công ty, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán, tham mu cho giám đốc quản lý kinh tế Công ty, xây dựng kế hoạch chi tiêu về tài chính, quan hệ với ngân sách, chỉ đạo việc mở L/C nhập khẩu, Séc thanh toán, có trách nhiệm xét duyệt các báo cáo của đơn vị phụ thuộc, tổng hợp lên các báo cáo tài chính toàn Công ty Tại phòng kế toán trung tâm, giúp việc cho kế toán trởng có 2 kế toán viên . hớng hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu kỹ thuật i. Cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu. Để hoàn thiện. đề tốt nghiệp với đề tài: " ;Hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty Xuất nhập khẩu Kỹ thuật (TECHNIMEX)".
- Xem thêm -

Xem thêm: 154 Hoàn thiện công tác Kế toán Nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty XNK Kỹ thuật (TECHà NộiIMEX), 154 Hoàn thiện công tác Kế toán Nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty XNK Kỹ thuật (TECHà NộiIMEX), 154 Hoàn thiện công tác Kế toán Nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty XNK Kỹ thuật (TECHà NộiIMEX), Vai trò của hoạt động nhập khẩu, Các ph ơng thức thanh toán hợp đồng ngoại trong kinh doanh nhập Một số chứng từ kế toán th ờng dùng trong hạch toán các nghiệp vụ, Các tài khoản sử dụng trong hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu: Kế toán nghiệp vụ nhập hàng, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty., Về sổ kế toán, sổ chi tiết khoản mục thực chất là sổ theo dõi các nghiệp vụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay