154 Hoàn thiện công tác Kế toán Nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty XNK Kỹ thuật (TECHà NộiIMEX)

28 221 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 17:08

154 Hoàn thiện công tác Kế toán Nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty XNK Kỹ thuật (TECHà NộiIMEX) . hớng hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu kỹ thuật i. Cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu. Để hoàn thiện. đề tốt nghiệp với đề tài: " ;Hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty Xuất nhập khẩu Kỹ thuật (TECHNIMEX)".
- Xem thêm -

Xem thêm: 154 Hoàn thiện công tác Kế toán Nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty XNK Kỹ thuật (TECHà NộiIMEX), 154 Hoàn thiện công tác Kế toán Nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty XNK Kỹ thuật (TECHà NộiIMEX), 154 Hoàn thiện công tác Kế toán Nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty XNK Kỹ thuật (TECHà NộiIMEX), Vai trò của hoạt động nhập khẩu, Các ph ơng thức thanh toán hợp đồng ngoại trong kinh doanh nhập Một số chứng từ kế toán th ờng dùng trong hạch toán các nghiệp vụ, Các tài khoản sử dụng trong hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu: Kế toán nghiệp vụ nhập hàng, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty., Về sổ kế toán, sổ chi tiết khoản mục thực chất là sổ theo dõi các nghiệp vụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay