Quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất .DOC

17 467 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2012, 14:46

Quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất LờI NóI ĐầU.Với quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất là quy luật cơ bản của xã hội. Từ quy luật này hình thành những quy luật khác cùng chi phối sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội.Từ Đại hội Đảng lần thứ IX, Đảng ta đã chủ trơng xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần chính . Quan hệ sản xuất tiến bộ phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất nhằm mục đích làm cho nớc ta càng ngày càng giàu mạnh .Việc nghiên cứu quan hệ sản xuất phù hợp với lực lợng sản xuất là rất quan trọng. Vấn đề này đã đợc nghiên cứu trên nhiều mặt của quan hệ sản xuất nó là mục tiêu là cụ thể hoá của xã hội Việt Nam đó là sự phù hợp về sở hữu t liệu sản xuất, về tổ chức quản lý với lực lợng sản xuất. . Với mong muốn tìm hiểu nền kinh tế đất nớc nên tôi đã chọn đề tài " Quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất ",để phân tích .Bài viết của em có nhiều thiếu sót có nhiều hạn chế em mong nhận đợc sự góp ý, giúp đỡ của thày cô giáo trong bộ môn triết cùng tất cả bạn đọc, để cho bài viết của em hoàn thiện hơn nữa.Em xin chân thành cám ơn! 1 I: Lý luận chung về quan hệ sản xuất lực l-ợng sản xuất 1. Lực lợng sản xuất.Lực lợng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên. ,là biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Lực lợng sản xuất là nội dung của phơng thức sản xuất bao gồm toàn bộ các yếu tố vật chất đợc sử dụng trong quá trình sản xuất: con ngời t liệu sản xuất.Lịch sử sản xuất là một thể thống nhất hữu cơ giữa t liệu sản xuất với ngời lao động với kinh nghieemj kỹ năng lao động nghề nghiệp. Lực lợng sản xuất quyết định phơng thức sản xuấtCon ngời là lực lợng sản xuất hàng đầu, là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự vận động phát triển của lực lợng sản xuất, quyết định quá trình sản xuất, do đó quyết định năng suất lao động tiến bộ xã hội.T liệu sản xuất do xã hội tạo ra bao gồm t liệu lao động đối tợng lao động. Trong t liệu lao động có công cụ lao động những t liệu lao động khác cần thiết cho việc vận chuyển, bảo quản sản phẩm Công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất của t liệu sản xuất. Trong quá trình sản xuất, công cụ lao động luôn đợc cải tiến. Nó là yếu tố đồng nhất cách mạng nhất trong lực lợng sản xuất.Trình độ phát triển của công cụ lao động là cơ sở để xác định trình độ phát triển của sản xuất.Trong thời đại ngày này, khoa học đã trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, đem lại sự thay đổi về chất của lực lợng sản xuất.Các yếu tố cấu thành lực lợng sản xuất tác động lẫn nhau một cách khách quan 2. Quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trình sản xuất vật chất. Thể hiện ở quan hệ sở hữu với t liệu sản xuất , quan hệ sở tổ chức quản lý trao đổi hoạt động với nhau quan hệ phân phối sản phẩm. Quan hệ sản xuất thuộc lĩnh vực đời sống vật chất xã hội. Tính chất của quan hệ sản xuất đợc thể hiện ở chỗ chúng tồn tại khách quan không phụ thuộc vào yếu tố con ngời. Quan hệ sản xuất mang tính ổn định tơng đối với bản chất xã hội, có tính đập lập với ý thức con ngời. II. Phát triển lực lợng sản xuất đa dạng hóa các hình thức sở hữu.1. Phát triển lực lợng sản xuất.2Ngày nay, con ngời khoa học kỹ thuật là hai yếu tố quan trọng nhất, cơ bản nhất thúc đẩy lực lợng sản xuất. Phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật là chủ trơng chính sách quan trọng của Đảng ta.a. Vai trò của con ngờiCon ngời vừa tham gia sản xuất vừa với t cách là sức lao động. Trình độ văn hóa, trình độ kỹ thuật, chuyên môn, ý thức thái độ của ngời lao động với sản xuất là những yếu tố quan trọng. Vi thế Anghen đã nói rằng: "Muốn nâng cao sản xuất công nghiệp nông nghiệp đến mức độ cao mà chỉ có phơng tiện cơ giới hóa học phù hợp thì cha đủ. Còn cần phải phát triển một cách tơng xứng năng lực của con ngời sử dụng những phơng tiện tiến bộ.Đảng ta luôn khẳng định lấy việc phát huy nhân lực là yếu tố cơ bản cho sự phát triển bền vững. Yếu tố con ngời giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng bởi vì con ngời là chủ thể của mọi sáng tạo, của mọi nguồn của cải, vật chất.Những nhân tố phát huy tính tích cực tác động trực tiếp nhằm sử dụng tối đa những tiềm năng, năng lực hiện có của con ngời. Có nhiều yếu tố để phát huy tính tích cực nhng xét đến cùng thì các yếu tố đó đều bắt nguồn từ lợi ích.Trong mỗi lĩnh vực hoạt động những nhu cầu lợi ích nhất định tồn tại cho đến khi thỏa mãn nó. Khi các lợi ích đợc nhận thức sẽ làm nảy sinh ra hoạt động làm chủ, tức là kích thích thúc đẩy con ngời hành động. Hoạt động của con ngời quay xung quanh trục lợi ích. Lợi ích bao giờ cũng đợc biểu hiện trong quan hệ của con ngời với những điều kiện sống. Bất kỳ những thay đổi nào của những điều kiện ấy thông qua hoạt động của con ngời đều tất yếu sẽ gây nên cả sự thay đổi của những lợi ích đó.Nhng nh vậy không có nghĩa là lợi ích tồn tại bên ngoài chủ thể mang lợi ích đó. Tính khách quan ở đây có nghĩa là chính bản chất, điều kiện của một xã hội, một giai cấp, một con ngời nhất định làm nảy sinh ra những nhu cầu tất yếu đó.Nội dung của lợi ích chính là những nhu cầu khách quan của sự phát triển. Đó là quyết định trực tiếp thái độ lao động tích cực hay tiêu cực của ngời lao động. Đó là yếu tố quan trọng nhất trong cơ chế tác động của các quy luật khách quan.của con ngời, xuất phát từ vị trí điều kiện tồn tại xã hội của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định. Do vậy, bản thân lợi ích tất yếu phải có quy luật riêng của nó. Làm trái quy luật, vi phạm các lợi ích hoặc cản trở việc thực hiện lợi ích của ngời lao động thì chỉ có thể mang lại hậu quả xấu .Lợi ích cá nhân không tách rời lợi ích xã hội. Mác đã nhấn mạnh: "Lợi ích riêng cũng chính là lợi ích có tính chất xã hội nhất định, chỉ có thể đạt đợc trong điều kiện do xã hội cho phép . Đó là những lợi ích cá nhân riêng lẻ, nh-ng nội dung của lợi ích ấy cũng nh hình thức phơng tiện thực hiện đều do điều kiện xã hôị đem lại không phụ thuộc vào các cá thể.". Nguồn gốc của lợi ích xã hội là sự phụ thuộc lẫn nhau của các cá thể mà cá thể này gắn bó với cá thể kia bằng mối quan hệ kinh tế thông qua quan hệ phân công lao động. Vậy lợi ích xã hội là lợi ích chung của mọi thành viên, biểu hiện nhu cầu tồn tại phát triển của xã hội với t cách là một chỉnh thể.Bản thân việc làm nếu đạt đợc trong một cơ chế tuyển dụng nhất định có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tính tích cực hoạt động của con ngời. Trong nền sản xuất T bản chủ nghĩa, sức lao động là hàng hóa, chịu tác động của 3quy luật cạnh tranh, cung về sức lao động bao giờ cũng lớn hơn cầu. Chính điều này bắt buộc ngời làm việc phải đem hết sức lực tài năng để làm việc1.1.2.2. Đào tạo giáo dục.Đào tạo góp phần nâng cao một cách tơng đối nhanh chóng chất lợng nguồn nhân lực. Những sản phẩm đào tạo có thể sử dụng ngay trong vòng từ 3 đến 5 năm.Giáo dục góp phần nâng cao chất lợng nguồn nhân lực cho thế hệ tơng lai.1.2 Khoa học kỹ thuật công nghệ.Trong thời đại ngày nay, thời đại mà khoa học đã thực sự trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành khoa học công nghệ hiện đại, với hàm lợng chất xám ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong mỗi sản phẩm làm ra thì con ngời càng tỏ rõ vai trò quyết định của họ trong tiến trình phát triển xã hội.Khoa học công nghệ có vai trò quan trọng về nhiều mặt đối với sự phát triển. Đó là cái không thể thiếu trong đời sống kinh tế - xã hội của một quốc gia. Vai trò của khoa học công nghệ càng trở nên đặc biệt quan trọng đối với các nớc đang trên con đờng rút ngắn giai đoạn phát triển để sớm trở thành một xã hội hiện đại.Ngay từ khi bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta đã xác định khoa học công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự phát triển lực lợng sản xuất nâng cao trình độ quản lý, bảo đảm chất lợng tốc độ phát triển của nền sản xuất.Cách mạng khoa học kỹ thuật là cuộc cách mạng then chốt trong ba cuộc cách mạng lớn trong chiến lợc phát triển của nớc ta: Cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng t tởng văn hóa. Ba cuộc cách mạng này tiến hành đồng thời, gắn bó chặt chẽ, tác động sâu sắc lẫn nhau.Quan hệ sản xuất phát triển sẽ thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển .Tiến hành cách mạng khoa học kỹ thuật không chỉ tạo ra lực lợng sản xuất lớn mạnh mà trên cơ sở đó không ngừng củng cố hoàn thiện quan hệ sản xuất mới. Hai cuộc cách mạng này về khoa học kỹ thuật đã làm thay đổi tận gốc nền tảng của chế độ xã hội, khiến cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng t tởng văn hóa nhằm xây dựng con ngơì có ý thức làm chủ, có năng lực làm chủ để tiến hành có kết quả hai cuộc cách mạng kia.2. Đa dạng hóa các hình thức sở hữu.2.1 Sở hữu.Theo Cac Mac, sở hữu đợc biểu hiện trong những hình thái hiện thực của quan hệ sản xuất. Hiện thực đợc tiếp cận từ hai phơng diện. Trên phơng diện bản thể luận: hiện thực là sự hiện hữu của một đối tợng. Trên phơng diện nhận thức luận: hiện thực là đối tợng khách quan đợc hiểu nh nó tồn tại, chứ không phải là sự triển khai một cách triệt để các hình thức tồn tại của t tởng.Tính hiện thực của sở hữu chỉ nhận thức đợc một cách gián tiếp thông qua các quan hệ giữa những thành tố của quan hệ sản xuất vì sở hữu là sự tổng hòa của các quan hệ sản xuất.Sở hữu đợc hình thành từ sự chiếm hữu đối tợng (trớc hết là giới tự nhiên) để tiến hành sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu của con ngời. Do đó, sự chiếm hữu mang tính tất nhiên vì không có chiếm hữu thì không có sản xuất. Sản xuất càng 4phát triển, lĩnh vực chiếm hữu càng mở rộng. Những quy định về quyền lực đợc thiết chế tập trung vào một tổ chức bảo vệ tiếp tục sự chiếm hữu một cách hiệu quả.Tổ chức đó chính là Nhà nớc quyền lực đợc thiết chế thành luật.Sở hữu là quan hệ ngời - ngời hay của con ngời đối với các điều kiện sản xuất chỉ đợc thực hiện thông qua quá trình sản xuất.2.2 Tính tất yếu của đa dạng hóa các hình thức sở hữu.Trong những hình thái kinh tế - xã hội trrớc đây, sự quá độ từ một hình thái này sang hình thái khác diễn ra không có thời kỳ quá độ, vì chế độ chiếm hữu t nhân đã cho phép thúc đẩy sản xuất mới ra đời phát triển ở trong lòng xã hội cũ. Vì vậy, thành phần kinh tế t bản công nghiệp lại có thể nảy sinh lớn lên trong điều kiện lao động phong kiến còn thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa thì ngợc lại không thể phát triển tự phát bằng con đờng tiến hóa từ Chủ nghĩa t bản. Do vậy, Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể đợc xây dựng trên nền tảng kết quả của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đợc đánh dấu bằng thời kỳ quá độ đặc biệt. Đây là thời kỳ khó khăn vô cùng phức tạp.Vì đang ở trong thời kỳ quá độ nên xã hội này vừa không phải là chính nó cũng không phải là xã hội mà nó đang hớng tới. Do vậy chế độ sở hữu của hình thái kinh tế - xã hội này là hỗn hợp các loại hình sở hữu của hai xã hội : xã hội cũ xã hội đang hớng tới . Đó là một chế độ sở hữu đa dạng.Thực tiễn lịch sử nền kinh tế thế giới đã chứng minh: sản xuất hàng hóa là nấc thang tất yếu mà bất kỳ nền kinh tế nào muốn phát triển đều phải trải qua.Sản xuất hàng hóa xuất hiện, tồn tại phát triển với những điều kiện sau:+ Phân công lao động xã hội đã phát triển ở một mức độ nhất định.+ Xã hội tồn tại nhiều dạng sở hữu khác nhau.Quá trình sản xuất tái sản xuất của sản xuất hàng hóa gắn bó chặt chẽ với thị trờng, mà thị trờng là nơi diễn ra quan hệ mua bán giữa các chủ sở hữu khác. Nh vậy, không có chủ sở hữu đích thực thì không có thị trờng.Do đó, tính đa dạng của các hình thức sở hữu là đặc trng của sản xuất hàng hóa.Các Mac quan niệm rằng sản xuất trao đổi hàng hóa là "một nét chung cho những hình thái kinh tế - xã hội hết sức khác nhau". Mặt khác, kinh tế hàng hóa không phải là cái do Chủ nghĩa t bản tạo ra mà là thành tựu văn minh mà loài ngời đạt đợc trong quá trình phát triển sản xuất của mình. Do vậy, hoàn toàn có thể xây dựng kinh tế thị trờng theo định hớc xã hội chủ nghĩa. Nếu sở hữu nhà nớc đợc phân giải thành các quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt Nhà nớc là đại diện của chủ sở hữu nắm quyền chiếm hữu, còn quyền sử dụng kinh doanh trao cho doanh nghiệp thì khi đó sẽ tạo nên những chủ thể kinh tế độc lập có lợi ích riêng, do đó hình thành đợc kinh tế thị trờng. Xây dựng nền kinh tế thị trờng mà không đa dạng hóa các hình thức sở hữu thì đó là một ảo tởng.II. Quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lợng sản xuất đa dạng hóa các hình thức sở hữu ở Việt Nam.1. Mối quan hệ giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất.5Lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất là hai mặt của phơng thức sản xuất, chúng tác động qua lại lẫn nhau tạo nên quy luật cơ bản của xã hội.Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất trong bất cứ tình hình nào, ở bất cứ thời kỳ lịch sử nào cũng tồn tại trong một thể thống nhất cụ thể.Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất luôn gắn bó với nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Mỗi bớc cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới đều thúc đẩy sự ra đời sự lớn mạnh của lực lợng sản xuất mới. Ngợc lại, mỗi bớc tạo ra lực lợng sản xuất mới đều có tác động củng cố hoàn thiện quan hệ sản xuất mới.Do xuất phát từ sản xuất nhỏ nên lực lợng sản xuất vô cùng thấp kém. Để phát triển lực lợng sản xuất cần phải xây dựng một quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất. Nh vậy, theo quy luật chung, đáng lẽ quan hệ sản xuất là kết quả thì ở đây lại là nguyên nhân còn lực lợng sản xuất đáng lẽ là nguyên nhân lại là kết quả. Bởi vì mối quan hệ nhân - quả có tác động hai chiều. ở đây, không phải chỉ cần tạo ra quan hệ sản xuất mới là tự nó có thể đứng vững mà không cần đến vai trò quyết định của lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuất phát triển một bớc thì quan hệ sản xuất đợc củng cố hơn một bớc. Ngợc lại, quan hệ sản xuất càng đợc củng cố vững chắc sẽ tạo điều kiện thúc đẩy lực l-ợng sản xuất phát triển cao hơn.1.1 Lực lợng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất.Xu hớng của sản xuất vật chất là không ngừng biến đổi, sự biến đổi đó bao giờ cũng bắt đầu bằng sự biến đổi của lực lợng sản xuất. Nhng lực lợng sản xuất thờng phát triển nhanh còn quan hệ sản xuất có xu hớng ổn định nên khi lực lợng sản xuất đã phát triển lên một trình độ mới quan hệ sản xuất không còn phù hợp nữa sẽ dẫn tới tất yếu khách quan xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ, thay bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp, mở đờng cho lực lợng sản xuất phát triển.Lực lợng sản xuất là nội dung còn quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của nó. Trong mối quan hệ giữa nội dung hình thức thì nội dung quyết định hình thức, hình thức phụ thuộc vào nội dung. Nội dung thay đổi làm hình thức thay đổi. Tất nhiên, hình thức không phải là mặt thụ động, nó cũng tác động trở lại đối với sự phát triển của nội dung.Từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn không thể không có thời kỳ tích lũy ban đầu. Chủ nghĩa t bản bắt đầu thực hiện con đờng đó bằng cách tớc đoạt sức lao động của nhân dân lao động trong nớc thuộc địa, biến họ thành nô lệ làm thuê. Còn Chủ nghĩa xã hội đi theo con đờng phát triển sản xuất nâng cao năng suất lao động.Trên con đờng đi tới sản xuất lớn, Chủ nghĩa t bản hay Chủ nghĩa xã hội đều có phơng hớng mục đích riêng của mình; nhng đứng về phơng diện phát triển lực lợng sản xuất mà nói thì có thể tìm thấy ở đây những bóc đi mang tính quy luật chung. Chúng ta không thể nào vợt qua hay dùng biện pháp hành chính để xóa bỏ các giai đoạn phát triển tự nhiên của quá trình đó.Lực lợng sản xuất ở trình độ thấp thì quan hệ sản xuất không thể có chất lợng cao. Các quan hệ sản xuất mới chỉ có thể phù hợp với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất thật sự vững chắc, thật sự ổn định khi đợc xây dựng trên một cơ sở vật chất- kỹ thuật cao , trở thành kết quả tự nhiên của một trình độ phát triển 6lớn mạnh của lực lợng sản xuất. Bởi vậy Cac Mac đã nói rằng : "những quan hệ sản xuất mới , cao hơn, không bao giờ xuất hiện trớc khi những điều kiện tồn tại vật chất của những quan hệ đó cha chín muồi trong lòng bản thân xã hội cũ "1.2 Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với lực lợng sản xuất.Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội mà lực lợng sản xuất dựa vào đó để phát triển nên nó có thể kìm hãm hoặc thúc đảy lực lợng sản xuất phát triển. Nó quy định mục đích của sản xuất, quy định hệ thống tổ chức quảnsản xuất xã hội, quy định phơng thức phân phối phần của cải ít hay nhiều mà ngời lao động đợc hởng. Do đó nó ảnh hởng đến thái độ quảng đại quần chúng lao động-lực lợng sản xuất cơ bản của xã hội; nó tạo ra những điều kiện kích thích hoặc hạn chế việc cải tiến công cụ lao động, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất , hợp tác phân phối lao động.Do vậy, tính tích cực của quan hệ sản xuất đối với sự phát triển của lực lợng sản xuất không chỉ biểu hiện ở chỗ quan hệ sản xuất có thể mở rộng haylà hạn chế phạm vi của sự phát triển đó mà còn tạo ra những kích thích do xuất phát từ lợi ích thiết thân của ngời lao động.Tính tích cực của quan hệ sản xuất không chỉ là vai trò của những hình thức sở hữu. Mỗi kiểu quan hệ sản xuất là một thể thống nhất hữu cơ gồm ba mặt : quan hệ sở hữu, quan hệ quản quan hệ phân phối . Chỉ trong chỉnh thể đó , quan hệ sản xuất mới trở thành động lực thúc đẩy con ngời hành động nhằm phát triển sản xuất. Tuy nhiên vai trò của các hình thức sở hữu vẫn là quan trọng nhất.2. Lực lợng sản xuất quyết định hình thức sở hữu.Mác - Ăngghen khẳng định: " Bất cứ sự biến đổi nào về mặt quan hệ chiếm hữu cũng đều là kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lợng sản xuất mới không còn phù hợp với các quan hệ chiếm hữu nữa". Điều đó có nghĩa là lực lợng sản xuất quyết định hình thức sở hữu. Khi lực l-ợng sản xuất phát triển, quan hệ chiếm hữu cũ không còn phù hợp với nó nữa thì tất yếu phải đợc thay thế bằng quan hệ chiếm hữu mới.Chính sự phát triển của lực lợng sản xuất đã tạo nên sự tiến hóa của quan hệ sản xuất , mà trung tâm là sự thay đổi của các hình thức chiếm hữu. Trình độ phát triển của lực lợng sản xuất xã hội hóa sản xuất trong những khu vực kinh tế khác nhau dẫn đến tính tất yếu đa dạng của quan hệ sở hữu. Sỡ hữu sẽ bị tớc bỏ nội dung kinh tế hiện thực chỉ mang tính hình thức nếu nó tách khỏi trình độ quản phân phối , tách khỏi trình độ phát triển của lực l-ợng sản xuất . Vấn đề sở hữu không phải chỉ đợc xem xét ở khía cạnh t liệu sản xuất thuộc về ai, mà quan trọng là việc thực hiện sở hữu trong quá trình tái sản xuất. Tách khỏi mối liên hệ với phân phối, quản trình độ phát triển của lực l-ợng sản xuất thì sở hữu chỉ còn hình thức pháp lý mà thôi. Khi đó, sở hữu không thể phát huy tác dụng kích thích lực lợng sản xuất phát triển, không có thể bất cứ một thứ u việt tự thân nào hết.Nếu những quyết sách của Nhà nớc về quan hệ sở hữu vợt quá quy định tất yếu của lực lợng sản xuất đối với sở hữu thì chỉ có thể tác động đến một mức độ nhất định nào đó, cản trở sự phát triển của lực lợng sản xuất, không thể làm thay đổi cơ cấu kinh tế - xã hội. Hơn nữa, nếu những quyết sách đó phù hợp thì chỉ là 7tiền đề tạo ra sự khởi động chứ không thể là phơng thức vận hành của lực lợng sản xuất. Do vậy, lực lợng sản xuất quy định các phơng thức sở hữu. Những chính sách của Nhà nớc về xây dựng hình thức sở hữu là hệ quả tất yếu của mối quan hệ hình thức sở hữu phải phù hợp với trình độ của lực lợng sản xuất.Con ngời có vai trò trong việc tác động đối với lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất nhng con ngời không thể tự do sáng tạo, định hớng bất cứ hình thức nào của quan hệ sản xuất mà họ muốn vì rằng cái tất yếu của phát triển của quan hệ sản xuất luôn bị quy định bởi trạng thái của lực lợng sản xuất.Chúng ta đa dạng hóa các hình thức sở hữu là do yêu cầu phải phù hợp với cấp độ của lực lợng sản xuất.3. Đa dạng hóa các hình thức sở hữu để phát triển lực lợng sản xuất.Cơ cấu xã hội Việt Nam trong thời kỳ này là cơ cấu xã hội quá độ, đây là bớc quá độ từ hình thái kinh tế xã hội tiền t bản sang hình thái kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa .Chế độ sở hữu gắn liền với một phơng thức sản xuất xã hội hình thái kinh tế xã hội nhất định. Do đó chế độ sở hữu trong thời kỳ này ở Việt Nam không hoàn toàn là chế độ sở hữu của T bản chủ nghĩa hay Xã hội chủ nghĩa mà là hình thức sở hữu hỗn hợp của cả hai hình thức trên.Cho nên chế độ sở hữu trong thời kỳ quá độ gồm nhiều hình thc sở hữu đa dạngTrong thời kỳ này, quy luật kinh tế của Chủ nghĩa xã hội cơ chế tác động của nó cha phát huy đầy đủ hiệu lực. Chúng chỉ phát huy tác động từng bớc mở rộng dần phạm vi tác động của mình trong quá trình hoàn thiện các quan hệ sản xuất dựa trên sự lớn mạnh của lực lợng sản xuất. Trong điều kiện từ sản xuất nhỏ , phân tán, quá độ lên Chủ nghĩa xã hội thì tính chất đa dạng, phức tạp của nền kinh tế nhiều thành phần là tất yếu lịch sử. Tính tất yếu này không phụ thuộc vào ý muốn chúng ta mà do quá khứ đã để lại một lực lợng sản xuất quá thấp kém, chậm chạp. Tính đa dạng, phức tạp của nền kinh tế nhiều thành phần là do sự đa dạng của các hình thức sở hữu.Do vậy, để phát triển lực lợng sản xuất ở Việt Nam, điều kiện tất yếu là phải đa dạng hóa các hình thức sở hữu nhằm đảm bảo cho sự phù hợp sinh động với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Một sự đa dạng nh vậy sẽ đáp ứng đợc yeu cầu của quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất cũng phù hợp với quy luật của sự tiến bộ xã hội.Trong điều kiện của nền sản xuất nhỏ, chúng ta không thể xóa bỏ những hình thức sở hữu không phải là công hữu bởi những hình thức đó vơí nhiều cấp độ khác nhau phù hợp với trình độ của lực lợng sản xuất, khai thác triệt để giải phóng mọi năng lực sản xuất.Mác - Ăngghen cho rằng: "Sở hữu t nhân là hình thức giao tiếp cần thiết ở một trình độ phát triển nhất định của lực lợng sản xuất . Hình thức giao tiếp đó không thể bị xóa bỏ là điều kiện cần thiết cho sự sản xuất ra đời sống vật chất trực tiếp, chừng nào cha tạo đợc những lực lợng sản xuất mà đối với chúng, sở hữu t nhân trở thành xiềng xích hoặc trở ngại.".Theo Ăng-ghen thì quá trình thủ tiêu chế độ t hữu chỉ có thể thực hiện đợc khi sự tồn tại của chế độ t hữu đã trở nên mâu thuẫn gay gắt với sự phát triển của lực lợng sản xuất.8Do vậy các hình thức sở hữu t nhân là tất yếu.Chúng ta không thể xóa bỏ hình thức t hữu khi nó còn phù hợp với trình độ hiện tại của lực lợng sản xuấtchúng ta cần thúc đẩy cho tình trạng t hữu nhỏ phát triển lên một trình độ cao hơn theo định hớng của Nhà nớc Xã hội chủ nghĩa để tự nó phát sinh ra nhu cầu tiền đề xóa bỏ lý do tồn tại của chính nó. Chúng ta không thể dùng ý chí tớc đoạt quyền tồn tại của t hữu nhỏ khi nó còn là hình thức phù hợp với tính chất trình độ thấp kém của lực lợng sản xuất . Muốn xóa bỏ lý do tồn tại thì không có cách nào khác là rút ngắn quá trình phát triển của nó.Vậy tất yếu phải có hai hình thức sở hữu là : công hữu t hữu. Các hình thức sở hữu khác là hình thức trung gian , quá độ hay hỗn hợp. Với nhiều cấp độ sở hữu nh vậy sẽ phù hợp hơn với lực lợng sản xuất.Đa dạng hóa các hình thức sở hữu sẽ tạo ra những động lực tích cực sau: + Cùng với việc chuyển sang đa dạng hóa các hình thức sở hữu thì việc tự do lựa chọn nơi làm việc sẽ mở rộng, những hạn chế vận động của sức lao động cũng dần mất đi. Một chỗ làm việc cụ thể sẽ chẳng còn bảo đảm cho bất cứ ai. Việc loại ra một bộ phận của sức lao động ở các xí nghiệp sẽ nâng cao nâng suất lao động loại bỏ những cản trở tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển.+ Thực chất của quan hệ sản xuấtquan hệ lợi ích, chúng làm nảy sinh lợi ích những kích thích khác đối với thành phần kinh tế, mà trực tiếp cao nhất là ngời lao động. Nếu lợi ích của mỗi ngời mà mất đi động lực thì động lực của toàn xã hội cũng không tồn tại.+ Đa dạng hóa các hình thức sở hữu là để hình thành cơ chế thị trờng. Trên thị trờng đó, sự rủi ro về sở hữu là động cơ quyết định để ngời sở hữu tìm cách sử dụng có hiệu quả đối tợng sở hữu.+ Cơ chế cạnh sở hữu làm nảy sinh tranh giữa các hình thức sở hữu.B. Cơ sở thực tế.Thực tiễn cho thấy một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội ở một số nớc xã hội chủ nghĩa trớc đây, trong đó có nớc ta, là do sự nhận thức máy móc, giáo điều sai lầm về vấn đề sở hữu. Đó là quan niệm sai lầm khi cho rằng trong xã hội Xã hội chủ nghĩa thì sở hữu Nhà nớc là cơ bản, chủ yếu, còn các hình thức sở hữu khác chỉ là kiểu hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa cha chín muồi là thứ yếu. Những quan điểm sai lầm đó đã dẫn tới việc xóa bỏ các hình thức sở hữu t nhân, coi thờng lợi ích cá nhân. Điều này gây tổn thơng cho kỷ luật lao động, kìm hãm sự phát triển của năng suất lao động. Nó không làm nảy sinh tâm lý hớng vào cải tạo của cải vật chất mà hớng vào việc chia phần của cải xã hội.Những chính sách sai lầm đó đã làm cho nền sản xuất nớc ta đình trệ, kinh tế lâm vào khủng hoảng, lạm phát tăng cao (774,7% năm 1986), kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất. tại Liên Xô, sau cuộc thử nghiệm không thành công của mô hình "Chính sách Cộng sản thời chiến", Lênin đã buộc phải trở về với "Chính sách kinh tế mới" (NEP) mà thực chất là trở về mô hình "chấn hng" kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.9Từ khi nớc ta thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần theo định hớng Xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là thực hiện đa dạng hóa các hình thức sở hữu thì nền kinh tế nớc ta đã có những bớc phát triển quan trọng. Điều đó chứng tỏ chủ trơng chính sách của Nhà nớc là đúng đắn. Đa dạng hóa các hình thức sở hữu là phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợg sản xuất hiện nay.Xu hớng chung của thế giới hiện nay là :+ Xu hớng tự do hóa kinh tế dân chủ hóa (phi tập trung hóa), kinh tế với nhiều sắc thái trình độ khác nhau nhằm phát huy động lực của cơ chế thị trờng.+ Có sự can thiệp chủ quan của Nhà nớc vào sự phát triển khách quan của nền kinh tế.Do vậy, đa dạng hóa các hình thức sở hữu, giảm bớt độc quyền sở hữu của Nhà nớc là phù hợp với xu thế chung của thời đại.Phần II : Thực trạng của mối quan hệ giữa phát triển lực lợng sản xuất đa dạng hóa các hình thức sở hữu ở Việt Nam . I. Nhìn lại những sai lầm về mối quan hệ giữa lực lợng sản xuất quan hệ sở hữu trớc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI nguyên nhân.Do cha nhận thức đúng đắn về mối quan hệ biện chứng giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuấtchúng ta đã xây dựng quan hệ sản xuất quá cao, quá xa một cách giả tạo làm cho nó tách rời trình độ thấp kém cuả lực lợng sản xuất.Chúng ta ngay lập tức xóa bỏ chế độ t hữu, thiết lập công hữu về t liệu sản xuất khi mà chế độ công hữu này cha thể phù hợp với trình độ thấp kém của lực l-ợng sản xuất, khi mà nền sản xuất của nớc ta là sản xuất nhỏ, lạc hậu là trái với quy luật. Việc quốc hữu hóa nền kinh tế đã làm cho mỗi đơn vị kinh tế trở thành một bộ phận nhất định của guồng máy quốc doanh , không có yêu cầu điều kiện về chủ động kinh doanh , cạnh tranh làm cho nền kinh tế trì trệ kém năng động. Nền kinh tế cơ bản là đóng cửa với bên ngoài, quốc doanh không có đối thủ cạnh tranh.Trong sự tập trung cao độ về t liệu sản xuất trong tay Nhà nớc sẽ xuất hiện sự độc quyền hóa của bộ máy Nhà nớc đối với mọi nguồn sống. Quyền lực đối với t liệu sản xuất mang lại cho bộ máy Nhà nớc sự độc quyền đại diện cho những lợi ích xã hội, đồng thời chính quyền cũng bảo đảm những đặc lợi kinh tế, từ đó đẻ ra chủ nghĩa quan liêu, bệnh chủ quan duy ý chí, tệ tham nhũng. Nhà nớc hóa quá trình chiếm hữu tất yếu dẫn tới Nhà nớc hóa quá trình quản lý, dẫn tới nền kinh tế trở thành những thể chế mà quan hệ giữa chúng chỉ đợc thành lập ở cấp Nhà nớc dẫn đến đơn giản hóa các hình thức kinh doanh.Trong nông nghiệp, chúng ta đã ra sức vận động, gần nh cỡng bức nông dân vào Hợp tác xã mà không tính đến cơ sở vật chất - kỹ thuật ở nông thôn chủ yếu 10[...]... quan của quan hệ sản xuất vào sự phát triển của lực l-ợng sản xuất, đến lợt mình quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lợng sản xuất. Quan hệ sản xuất gồm có các mặt : Quan hệ sở hữu, quan hệ quản quan hệ phân phối. Các mối liên hệ của các mặt quan hệ sản xuất đều có tác động lẫn nhau , trong ®ã mèi quan hƯ cđa quan hƯ së hữu với lực lợng sản xuấtquan trọng nhất chi phối các quan hệ. .. trình độ phát triển của sản xuất. Trong thời đại ngày này, khoa học đà trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, đem lại sự thay đổi về chất của lực lợng sản xuất. Các yếu tố cấu thành lực lợng sản xuất tác động lẫn nhau một cách khách quan 2. Quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trình sản xt vËt chÊt. ThĨ hiƯn ë quan hƯ së h÷u víi t liƯu s¶n xt , quan hƯ së... vỊ quan hƯ s¶n xt lực l-ợng sản xuất 1. Lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên. ,là biểu hiện trình độ chinh phơc tù nhiªn cđa con ngêi trong mét giai đoạn lịch sử nhất định. Lực lợng sản xuất là nội dung của phơng thức sản xuất bao gồm toàn bộ các yếu tố vật chất đợc sử dụng trong quá trình sản xuất: con ngời t liệu sản xuất. Lịch sử sản xuất. .. phối các quan hệ còn lạiTính chất trình độ của lực lợng sản xuất quy định quan hệ sở hữu . Quan hệ sở hữu cũng tác động trở lại lực lợng sản xuất. Nếu quan hệ sở hữu phù hợp thì nó sẽ thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển. Ngợc lại, nếu không phù hợp nó sẽ cản trở sự phát triển của lực lợng sản xuất. Chế độ sở hữu luôn gắn liền với một phơng thức sản xuất xà hội một hình tháo kinh tế -xà hội... nhau quan hệ phân phối sản phẩm. Quan hệ sản xuất thuéc lÜnh vùc ®êi sèng vËt chÊt x· héi. TÝnh chất của quan hệ sản xuất đợc thể hiện ở chỗ chúng tồn tại khách quan không phụ thuộc vào u tè con ngêi. Quan hƯ s¶n xt mang tÝnh ổn định tơng đối với bản chất xà hội, cã tÝnh ®Ëp lËp víi ý thøc con ngêi. II. Phát triển lực lợng sản xuất đa dạng hóa các hình thức sở hữu.1. Phát triển lực lợng... " Quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất ",để phân tích .Bài viết của em có nhiều thiếu sót có nhiều hạn chế em mong nhận đợc sự góp ý, giúp đỡ của thày cô giáo trong bộ môn triết cùng tất cả bạn đọc, để cho bài viết của em hoàn thiện hơn nữa.Em xin chân thành cám ơn! 1 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất. .. thống nhất hữu cơ giữa t liệu sản xuất với ngời lao động với kinh nghieemj kỹ năng lao động nghề nghiệp. Lực lợng sản xuất quyết định phơng thức sản xuất Con ngời là lực lợng sản xuất hàng đầu, là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự vận động phát triển của lực lợng sản xuất, quyết định quá trình sản xuất, do đó quyết định năng suất lao động tiến bộ xà hội.T liệu sản xuất do xà hội tạo... VI nguyên nhân.Do cha nhận thức đúng đắn về mối quan hệ biện chứng giữa lực lợng sản xuất quan hệ sản xuấtchúng ta đà xây dựng quan hệ sản xuất quá cao, quá xa một cách giả tạo làm cho nó tách rời trình độ thấp kém cuả lực lợng sản xuất. Chúng ta ngay lập tức xóa bỏ chế độ t hữu, thiết lập công hữu về t liệu sản xuất khi mà chế độ công hữu này cha thể phù hợp với trình độ thấp kém của lực. .. thiệp chủ quan của Nhà nớc vào sự phát triển khách quan của nền kinh tế.Do vậy, đa dạng hóa các hình thức sở hữu, giảm bớt độc quyền sở hữu của Nhà nớc là phù hợp với xu thế chung của thời đại.Phần II : Thực trạng của mối quan hệ giữa phát triển lực lợng sản xuất đa dạng hóa các hình thức sở hữu ở Việt Nam . I. Nhìn lại những sai lầm về mối quan hệ giữa lực lợng sản xuất quan hệ sở hữu... trình độ phát triển của lực lợng sản xuất nhằm mục đích làm cho nớc ta càng ngày càng giàu mạnh .Việc nghiên cứu quan hệ sản xuất phù hợp với lực lợng sản xuất là rất quan trọng. Vấn đề này đà đợc nghiên cứu trên nhiều mặt của quan hệ sản xuất nó là mục tiêu là cụ thể hoá của xà hội Việt Nam đó là sự phù hợp về sở hữu t liệu sản xuất, về tổ chức quản lý với lực lợng sản xuất. . Với mong muốn . khách quan của quan hệ sản xuất vào sự phát triển của lực l-ợng sản xuất, đến lợt mình quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lợng sản xuất .Quan hệ sản xuất. tởng.II. Quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lợng sản xuất và đa dạng hóa các hình thức sở hữu ở Việt Nam.1. Mối quan hệ giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất .DOC, Quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất .DOC, Quan hệ biện chứng giữa phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất .DOC, Lực lợng sản xuất. Quan hệ sản xuất, Phát triển lực lợng sản xuất., Đa dạng hóa các hình thức sở hữu., Mối quan hệ giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất., Đa dạng hóa các hình thức sở hữu để phát triển lực lợng sản xuất., Những thành tựu đạt đợc sau Đại hội VI.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn