93 Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

82 410 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 17:03

93 Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng [...]... (6a) Kết chuyển lãi (6b) Kết chuyển lỗ 22 TK 511, 512 (5) k/ch doanh thu thuần về bán hàng CCDV Chơng 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật t vận tải xi măng 2.1 Đặc điểm chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vật t vận tải xi măng 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần vật t vận tải. .. trừ thu 2.3 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng xác định kết quả bán hàngCông ty cổ phần vật t vận tải xi măng 2.3.1 Đặc điểm hàng hoá dịch vụ, phơng thức bán hàng phơng thức thanh toán tại công ty 2.3.1.1 Các loại hàng hoá, dịch vụ tại công ty Do chức năng chính của công ty cổ phần vật t vận tải xi măng là kinh doanh vật t, vận tải đầu vào cho các nhà máy sản xuất xi măng. .. lãi hay lỗ Kết quả bán hàng đợc xác định bằng chênh lệch giữa doanh thu bán hàng thu n với giá vốn hàng bán của hàng đã bán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng đã bán Kế toán xác định kết quả bán hàng sử dụng tài khoản: TK 911- Xác định kết quả kinh doanh dùng để xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp TK 421- Lợi nhuận cha phân phối phản ánh kết quả hoạt... toán vào chi phí bán hàng Trờng hợp hàng bán bị trả lại vào kỳ kế toán sau, tức là trớc đây đã ghi nhận doanh thu xác định kết quả kinh doanh, kế toán phản ánh DT, thu GTGT của hàng trả lại ghi nhận vào chi phí của kỳ này, trị gía vốn của hàng trả lại nhập kho ghi nhận doanh thu kỳ này c) Kế toán giảm giá hàng bán Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ đợc doanh nghiệp (bên bán) chấp thu n một cách đặc... cuối tháng kế toán ghi vào sổ cái TK 511, sổ cái TK131, Sổ cái TK3331 Sổ cái TK 511 đợc mở chi tiết theo từng mặt hàng nh sau: 511111- Doanh thu bán hàng than cám 511114- Doanh thu bán hàng Đá Bôxít 511115- Doanh thu bán hàng mặt hàng khác 511311- Doanh thu chuyển tải than 511312- Doanh thu vận chuyển thu xi măng, DT cho thu kho Mặt khác, hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán sẽ ghi vào các sổ... phơng tện vận tải, thông tin sản xuất giữa Công ty các nhà máy sản xuất xi măng, quan kinh tế liên quan đảm bảo thông tin liên lạc cho toàn Công ty Phòng kinh doanh xi măng Kinh doanh các mặt hàng phụ gia xi măng cho các nhà máy sản xuất xi măng, khai thác các phơng tiện vận tải, trực tiếp ký kết hợp đồng kinh tế về vận tải mua bán hàng hoá, phụ gia Khối các chi nhánh của Công ty Chịu sự... nhánh mình vào một hệ thống sổ riêng biệt, cuối tháng tiến hành lập Báo cáo kết quả 32 kinh doanh, Bảng cân đối số phát sinh gửi lên phòng kế toán công ty để kế toán tổng hợp tiến hành lập Báo cáo kết quả kinh doanh chung cho toàn công ty Công ty lập các Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính Công ty nộp thu GTGT... nộp thu , căn cứ vào chứng từ thanh toán ghi: Nợ TK 3331, 3332, 3333 TK 111, 112 1.3 Kế toán Giá vốn hàng bán 1.3.1 Phơng pháp xác định giá vốn hàng bán Trị giá vốn hàng bán: Trị giá vốn hàng bántoàn bộ các chi phí liên quan đến quá trình bán hàng gồm trị giá vốn của hàng xuất kho để bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ Việc xác định chính xác. .. hai bên 2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng Công tác tiêu thụCông ty vật t vận tải xi măng diễn ra thờng xuyên, liên tục với số lợng lớn Khi yêu cầu mua hàng của khách hàng, công ty kiểm tra xác định hàng tồn kho, số d nợ khách hàng nếu hợp lý thì sẽ đáp ứng yêu cầu đó Hoạt động bán buôn khi thực hiện phải hợp đồng kinh tế giữa khách hàng công ty quy định mọi điều khoản thoả thu n về số lợng,... xuất kinh doanh bộ máy quản lý của công ty 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Hình thức sở hữu vốn 80% vốn Nhà nớc Lĩnh vực kinh doanh: - Kinh doanh mua bán các loại vật t nh than, xỉ pirit phục vụ cho sản xuất của các công ty sản xuất xi măng - Kinh doanh xi măng - Kinh doanh vận tải hàng hoá - Sản xuất kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng - Sản xuất kinh doanh các 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 93 Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng, 93 Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng, 93 Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng, ý nghĩa của bán hàng và yêu cầu quản lý bán hàng., Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu., Kế toán giá vốn hàng bán theo từng phơng thức bán hàng, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần vật t vận tải xi măng., Hình thức tổ chức công tác kế toán của công ty, Kế toán doanh thu bán hàng., Kế toán Giá vốn hàng bán, Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay