28 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

46 285 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 16:52

28 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 28 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng, 28 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng, 28 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng, Khái niệm chi phí sản xuất. Phân loại chi phí sản xuất trong kinh doanh., Khái niệm: Phân loại giá thành trong doanh nghiệp sản xuất:, Kế toán chi phí nguyên vật liệu: Chi phí nhân công trực tiếp., Chi phÝ s¶n xuÊt chung., Phơng pháp trực tiếp: Phơng pháp tổng cộng chi phí: Phơng pháp hệ số: Phơng pháp tỉ lệ: Phơng pháp loại trừ sản phẩm phụ:, Phơng pháp liên hợp: Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ. Hình thức sổ kế toán nhật ký chung: Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái:, Đặc điểm hình thành và phát triển: Đặc điểm sản xuất đầu kỳ và quy trình công nghệ sản xuất:, Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty: Tổ chức bộ máy kế toán: Đặc điểm hoạt động của bộ máy kế toán:, Chi phí và phân loại chi phí:, Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:, Chi phí sản xuất chung: Phơng pháp kết chuyển chi phí sản xuất: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất: Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong công ty:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn