Báo cáo: Hộị nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 4 tháńng 1/1992 tạị Singapore ppsx

30 301 3
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2014, 08:21

Khu vùc mËu dÞch Khu vùc mËu dÞch tù do Asean tù do Asean asean free trade area asean free trade area I I . . Sù thµnh lËp Sù thµnh lËp Hội nghị Thượng đỉnh Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ASEAN lần thứ 4 lần thứ 4 tháng 1/1992 tại tháng 1/1992 tại Singapore. Singapore. Kế hoạch ban đầu Kế hoạch ban đầu AFTA được hoàn thành vào năm 2008 với mục AFTA được hoàn thành vào năm 2008 với mục đích cơ bản là "tăng cường khả năng cạnh đích cơ bản là "tăng cường khả năng cạnh tranh của ASEAN như một cơ sở quốc tế nhằm tranh của ASEAN như một cơ sở quốc tế nhằm cung cấp hàng hóa ra thị trường thế giới". cung cấp hàng hóa ra thị trường thế giới". Tuy nhiên, trước sự phát triển và cạnh tranh Tuy nhiên, trước sự phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ của các liên kết kinh tế toàn cầu mạnh mẽ của các liên kết kinh tế toàn cầu khác, cũng như do sự tiến bộ của chính các khác, cũng như do sự tiến bộ của chính các quốc gia ASEAN, năm 1994, khối này quyết quốc gia ASEAN, năm 1994, khối này quyết định đẩy nhanh thời hạn lên năm 2003 định đẩy nhanh thời hạn lên năm 2003 T×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña ASEAN T×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña ASEAN (1993-2002) (1993-2002) II. II. Mục tiêu Mục tiêu Thúc đẩy buôn bán giữa các n&ớc trong khu vực Thúc đẩy buôn bán giữa các n&ớc trong khu vực nhờ chế độ &u đãi thuế quan (CEPT) và các &u nhờ chế độ &u đãi thuế quan (CEPT) và các &u đãi khác. đãi khác. Tăng c&ờng khả năng cạnh tranh của ASEAN Tăng c&ờng khả năng cạnh tranh của ASEAN trên tr&ờng quốc tế. trên tr&ờng quốc tế. Tăng sức hấp dẫn của môi tr&ờng đầu t& nhằm Tăng sức hấp dẫn của môi tr&ờng đầu t& nhằm thu hút vốn FDI. thu hút vốn FDI. Xây dựng cơ chế và điều kiện chung thúc đẩy Xây dựng cơ chế và điều kiện chung thúc đẩy phát triển kinh tế của các n&ớc thành viên. phát triển kinh tế của các n&ớc thành viên. III. Common Effective Preferential Tariff III. Common Effective Preferential Tariff CEPt CEPt 1. 1. CEPT lµ g× ? CEPT lµ g× ? 2. 2. Ch&¬ng tr×nh CEPT thùc hiÖn Ch&¬ng tr×nh CEPT thùc hiÖn theo bèn danh môc theo bèn danh môc 3. 3. Ch&¬ng tr×nh CEPT ®èi víi hµng Ch&¬ng tr×nh CEPT ®èi víi hµng rµo phi thuÕ quan rµo phi thuÕ quan 1. CEPt (1/1/1993-1/1/2003) 1. CEPt (1/1/1993-1/1/2003) Đối với Đối với thuế quan thuế quan , trong , trong vòng vòng 10 năm 10 năm , các n&ớc , các n&ớc thành viên ASEAN phải đạt thành viên ASEAN phải đạt mức giảm thuế quan chung mức giảm thuế quan chung xuống còn xuống còn 0-5 % 0-5 % §èi víi hµng rµo §èi víi hµng rµo phi phi thuÕ quan thuÕ quan : lo¹i bá h¹n : lo¹i bá h¹n chÕ sè l&îng nhËp khÈu, chÕ sè l&îng nhËp khÈu, vµ c¸c hµng rµo phi thuÕ vµ c¸c hµng rµo phi thuÕ quan kh¸c quan kh¸c Các sản phẩm thuộc Các sản phẩm thuộc CEPT do các n&ớc thành CEPT do các n&ớc thành viên viên tự đề nghị tự đề nghị căn cứ căn cứ vào điều kiện kinh tế của vào điều kiện kinh tế của mỗi n&ớc. mỗi n&ớc. 2. Ch¬ng tr×nh 2. Ch¬ng tr×nh CePT CePT thùc hiÖn theo thùc hiÖn theo bèn danh môc bèn danh môc [...]... Brunei 1.35 1.29 1.00 0.97 0. 94 0.87 Indonesia 7. 04 5.85 4. 97 4. 63 4. 20 3.71 Laos 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Malaysia 3.58 3.17 2.73 2. 54 2.38 2.06 Myanmar 4. 47 4. 45 4. 38 3.32 3.31 3.19 Philippines 7.96 7.00 5.59 5.07 4. 80 3.75 Singapore 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Thailand 10.56 9.75 7 .40 7.36 6.02 4. 64 Vietnam 6.06 3.78 3.30 2.90 2.89 2.02 ASEAN 5.37 4. 77 3.87 3.65 3.25 2.68 3 CEPT đối với hàng rào... (cắt giảm thuế từ 05%) ASEAN 6 đạt 99,59% ASEAN 4 đạt 66, 74% - Campuchia: 7,9% - Lào: 5,86% - Việt Nam: 6,22% - Myanmar: 4, 61% Mục tiêu cắt giảm thuế suất xuống còn 0-5% Nước Năm chỉ tiêu Việt Nam 2003 2005 80% 100%+linh hoạt Lào+ Myanmar 2005 2007 80% 100%+linh hoạt Cămpuchia 2007 2009 80% 100%+linh hoạt ASEAN 6 2003 100% Mục tiêu cắt giảm thuế suất xuống còn 0% Nước Năm Chỉ tiêu ASEAN 6 2003 2007 2010... rào phi thúê quan khác 4 Bốn điều kiện để sản phẩm được hưởng chế độ thuế quan ưu đãi theo CEPT Sp phải nằm trong danh mục cắt giảm của 2 quốc gia XK và NK; phải có mức thuế quan NK 20% Sp có CT giảm thuế được AFTA thông qua Sp thuộc khối ASEAN (t.l hàm lượng xuất xứ 40 %) Sp nhập khẩu được vận chuyển thẳng tới nước XK IV Tiến trình thực hiện CEPT Theo thống kê của ban thư ký ASEAN, CEPT đã đư ợc các... 2 .4 Danh mục sản phẩm nông sản chưa chế biến nhạy cảm- SL Gồm: - Danh mục nông sản chưa chế biến nhạy cảm - Danh mục nông sản chưa chế biến nhạy cảm cao Với dm này, khung thời gian cắt giảm thuế quan dài hơn (từ 0-5% vào 2010); tuy nhiên vẫn có những linh hoạt điều chỉnh nhất định tuỳ tình hình kinh tế Average AFTA / CEPT Tariff Rates 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Brunei 1.35 1.29 1.00 0.97 0. 94. .. toàn (GEL- General Exclusion List) Chưong trình cắt giảm thông thường Danh mục nông sản chưa chế biến (SLSensitive List) Danh mục sản phẩm cept 2.1 Danh mục giảm thuế nhập khẩu-IL Do các nước thành viên ASEAN tuỳ điều kiện kinh tế của mình mà tự nguyện đề nghị IL nằm trong 2 cấp độ cắt giảm: - CT cắt giảm nhanh (đối với sp có thuế NK 20%) gồm 2 bước - CT cắt giảm thông thường (đv sp có thuế NK > 20%)... Myanmar 2008 2012 2015 60% 80% 100%+linh hoạt (có thể vào 2018) Campuchia 2010 2015 60% 100%+linh hoạt V Tình hình thực hiện AFTA ở Việt Nam Ngay 28/7/1995, Viờt Nam chinh thc tr thanh thanh viờn th 7 cua ASEAN va cam kờt tham gia AFTA Thi han hoan thanh AFTA cua Viờt Nam nm 2006 Viờt Nam bt õu thc hiờn lụ trinh giam thuờ quan tham gia AFTA t ngay 1/1/1996, khi a 875 mt hang õu tiờn vao thc hiờn CEPT Tõt... ca nhng mt hang nay ờu a nm khung thuờ suõt 0-5% 1.Vn công bố danh mục các hàng hoá tham gia CEPT thuế NK) chủ yếu là IL: gồm 1633 nhóm (53% biểu các mặt hàng đạng có thuế suất nhỏ hơn 20% TEL: gồm 1 345 nhóm (39,2% biểu thuế NK) chủ yếu gồm các mặt hàng được bảo hộ thuế suất >20% hoặc đang được áp dụng các bp bảo hộ phi thuế quan GEL: gồm 213 nhóm (6,2% biểu thuế nhập khẩu) SL: gồm 23 nhóm, chủ yếu... các nước trong khu vực và trên thị trương thế giới 2 Tác động tiêu cực Có nguy cơ nhiều doanh nghiệp VN bị phá sản, thất nghiệp gia tăng Hàng hoá khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu có ưu thế từ các nước ASEAN khác Dễ bị tác động bởi sự biến động không thuận lợi của các nước trong khu vực (khủng hoảng 97-98) ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách . do Asean tù do Asean asean free trade area asean free trade area I I . . Sù thµnh lËp Sù thµnh lËp Hội nghị Thượng đỉnh Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ASEAN lần thứ 4 lần thứ. 1.35 1.35 1.29 1.29 1.00 1.00 0.97 0.97 0. 94 0. 94 0.87 0.87 Indonesia Indonesia 7. 04 7. 04 5.85 5.85 4. 97 4. 97 4. 63 4. 63 4. 20 4. 20 3.71 3.71 Laos Laos 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Malaysia Malaysia 3.58 3.58 3.17 3.17 2.73 2.73 2. 54 2. 54 2.38 2.38 2.06 2.06 Myanmar Myanmar 4. 47 4. 47 4. 45 4. 45 4. 38 4. 38 3.32 3.32 3.31 3.31 3.19 3.19 Philippines Philippines 7.96 7.96 7.00 7.00 5.59 5.59 5.07 5.07 4. 80 4. 80 3.75 3.75 Singapore Singapore 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Thailand Thailand 10.56 10.56 9.75 9.75 7 .40 7 .40 7.36 7.36 6.02 6.02 4. 64 4. 64 Vietnam Vietnam 6.06 6.06 3.78 3.78 3.30 3.30 2.90 2.90 2.89 2.89 2.02 2.02 ASEAN ASEAN 5.37 5.37 4. 77 4. 77 3.87 3.87 3.65 3.65 3.25 3.25 2.68 2.68 . 2003 2003 Brunei Brunei 1.35 1.35 1.29 1.29 1.00 1.00 0.97 0.97 0. 94 0. 94 0.87 0.87 Indonesia Indonesia 7. 04 7. 04 5.85 5.85 4. 97 4. 97 4. 63 4. 63 4. 20 4. 20 3.71 3.71 Laos Laos 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Malaysia Malaysia 3.58 3.58 3.17 3.17 2.73 2.73 2. 54 2. 54 2.38 2.38 2.06 2.06 Myanmar Myanmar 4. 47 4. 47 4. 45 4. 45 4. 38 4. 38 3.32 3.32 3.31 3.31 3.19 3.19 Philippines Philippines 7.96 7.96 7.00 7.00 5.59 5.59 5.07 5.07 4. 80 4. 80 3.75 3.75 Singapore Singapore 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Thailand Thailand 10.56 10.56 9.75 9.75 7 .40 7 .40 7.36 7.36 6.02 6.02 4. 64 4. 64 Vietnam Vietnam 6.06 6.06 3.78 3.78 3.30 3.30 2.90 2.90 2.89 2.89 2.02 2.02 ASEAN ASEAN 5.37 5.37 4. 77 4. 77 3.87 3.87 3.65 3.65 3.25 3.25 2.68 2.68
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo: Hộị nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 4 tháńng 1/1992 tạị Singapore ppsx, Báo cáo: Hộị nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 4 tháńng 1/1992 tạị Singapore ppsx, Báo cáo: Hộị nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 4 tháńng 1/1992 tạị Singapore ppsx, III. Common Effective Preferential Tariff CEPt, Chương trình CePT thực hiện theo bốn danh mục, 4 Danh mục sản phẩm nông sản chưa chế biến nhạy cảm- SL, IV. Tiến trình thực hiện CEPT Theo thống kê của ban thư ký ASEAN, CEPT đã được các nước thành viên thực hiện như sau:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay