To-infinitive after Noun pot

5 122 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2014, 01:20

. To-infinitive after Noun (động từ nguyên mẫu có to đi sau danh từ Đây là dạng cấu trúc được biến đổi từ
- Xem thêm -

Xem thêm: To-infinitive after Noun pot, To-infinitive after Noun pot, To-infinitive after Noun pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn