BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA 10 - CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN pot

5 1,069 40
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2014, 01:20

. 1 bài tập trắc nghiệm HóA 10 ch-ơng II bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 1/ Bỏn kớnh nguyờn t ca cỏc nguyờn t halogen c sp. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B. d Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kỳ và các nhóm. 56/ Ion X 2+ có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn. trí của nguyên tố Y trong bảng tuần hoàn là a Chu kỳ 4, nhóm IA. b Chu kỳ 3, nhóm VIIA. c Chu kỳ 3, nhóm VIA. d Chu kỳ 2, nhóm VA. 55/ Tìm câu sai a Bảng tuần hoàn có 7 chu kỳ. Số thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA 10 - CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN pot, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA 10 - CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN pot, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA 10 - CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn