PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG potx

22 723 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 21:20

 DANH SÁCH NHÓM 8    !" #$% I. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Bài 1:&'()'()*+,-./0(1/234567'8( 99:09'(;'84 0<  29.':7=:199: >-?@'A,:B(/CD/.E a. Graph <FG:HIJ:KAL *234567M9909M4 0  2A.':7M99NM . OE <FG:HIP-:  <FG:HJQ)()'/R 8- *234567 99560  430  *4(0  S9909  560 S 30 OE  0< O 0 O  *234567 99N 4 0  29.':7 S9909  . OE b. Cơ chế giải  . OE  .0 S 0<  >- <   0<  0   O*4(0  ' <   .0 S 0 <  *S 0 <   0 O   0     ∑ ∑ Bài 2:8T#4 U0QG/4*56  V  8W/XT''/ /AY'J:/R@/R'=!-?@''A,: +,-:Z'8[\E a. Graph #4 U0O*4(0 S56  V  O*4*]#(0 U0 9 O*4*#(0 56O*4#(0 U0  V  O*4*]#(0 ∑  >- O U0 S U0V S 56 OE ' ( b. Cơ chế giải ^;:H _'8U0S56  V  OU0  V  S56 *4#`O*4*]#Oa*4*]#Oa*4#  U09 O2*4b*4#7c]O4#  U0V O*4*]#c*O]4d#  56 O*4#c#dOe4  O4#S]4d#Se4 O]4   ^;: H ∑  >-  :'8 OE  ' ∑  U0 S 56V Bài 3:&'()'()4 +,-D/::B(':f ./0(1/X'8gQ)ggBh99:09'A,:9 9: N Q) *4eid 0\' .\ 29.':7 \ .D/ 0, :f D/ ' A,::X'8(99:E a. Graph 4 2j  V  4jkV  7 99j04jk0  *4* (0V  S9909  j0 S jk0 OE b. Cơ chế giải  . OE 2 jS S jkS 7S 0<  >- < V  0<  V  ' 4 S 0  V ∑ ∑  S SV  < OV  S  V *4*e(0 *4* (0   < V<  V 4. Bài 4:('l'l0W.\VA/mD>@AJ n,-W56456V456  V 4 56  V  AX'A,:d 564 .\A/8>-?@:(m99:2V7  9'A,: * .o''f\E a. Graph 256456V456  V 456  V  7 V  Q)V9 d 56 V   *O*4 (0   OE SV9 56 S <a56 Sep <a56 S <a56 S2V7  9 2V7  SV  OV  S  V [...]... 132,8g hh 3 ruou no don chuc + H2SO4 d, 140o 3(3+1)/2=6 ete H2O mH2O = mR ­ mete mhh ete = 111,2 g nete = ? b Cơ chế giải n moi ete nete /6 nH2O mH2O mR ­ mete 132,8 ­ 111,2 = 21,6 Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X: C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 thì thu được 54,296 gam CO2 và a gam H2O Tính a và m? a Graph m (g) hh X C H (n = 2 ­ 5) + O2 a (g) H2O 54,296 (g) CO2 m=? a =? b Cơ chế giải a=? m=? nH2O . 8    !" #$% I. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Bài 1:&'()'()*+ ,- ./0(1/234567'8( 99:09'(;'84. giải    56 S V  56 S V < V  V  V -  V  V  V O *  V  V  V  V  V  V  V - Bài 5:q4e+ ,- 8,(A_:@:QG/  !V  Ar:s * * 'A,:4+ ,- :;:6'64'8(AX:;: 6'6:X>D(0Bh>D(0+/6'6E a U0QG/4*56  V  8W/XT''/ /AY'J:/R@/R'=! - ?@''A,: + ,- :Z'8[E a. Graph #4 U0O*4(0 S56  V  O*4*]#(0 U0 9 O*4*#(0 56O*4#(0 U0  V  O*4*]#(0 ∑  > ;- O U0 S U0V S 56 OE ' ( b.
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG potx, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG potx, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG potx, I. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay