Luận văn: Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng xuất 4100 tấn/năm chương 10

11 410 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 11:19

Luận văn: Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng xuất 4100 tấn/năm chương 10 Chương 10: Bố Trí Nhân Sự Và Tính Kinh Tế Chương 10: BỐ TRÍ NHẬN SỰ VÀ TÍNH KINH TẾ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 Chương 10: Bố Trí Nhân Sự Và Tính Kinh Tế 10.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ MÁY: [5]. Bên cạnh công việc sản xuất hàng hóa thì một nhà máy muốn đạt được hiệu quả kinh tế nhất đònh không thể thiếu bộ máy quản lý. Bộ máy quản lý được tổ chức khoa học, hợp lý thì nó đảm bảo phát huy được hiệu lực, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của nhà máy được tiến hành linh hoạt nhòp nhàng. 10.1.1.Sơ đồ tổ chức nhà máy: – Trong đó: + HTCL: Hệ thống chất lượng + QMR: Đại diện chất lượng + CLSP: Chất lượng sản phẩm + ĐHSX: Điều hành sản xuất + HDCV: Hướng dẫn công việc + KH & PTTT: Kế hoạch và phát triển thò trường + KTCL: Kiểm tra chất lượng LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 Tổ trưởng cán màng Tổ trưởng máy in Chương 10: Bố Trí Nhân Sự Và Tính Kinh Tế + KTCN: Kỹ thuật công nghệ + TCKT: Tài chính kế toán anh sữa dùm em bỏ chữ trưởng phòng mà chỉ nghi chữ phòng thôi,phòng ky thuật công nghệ anh để chữ kthuật thôi nha 10.1.2. Công nhân trực tiếp sản xuất: + Máy cán (làm việc 3 ca) Trong 1 ca có 10 nhân viên : 1 nhân viên đứng máy trộn 1 nhân viên đứng máy nấu 1 nhân viên đứng máy nghiền 1 nhân viên đứng máy lọc 3 nhân viên đứng ở máy quấn cuộn 1 Tổ trưởng vận hành máy và giám sát chung trong tổ 2 người chuẩn bò nguyên liệu + Máy in hoa (làm việc 1 ca) Trong 1 ca có 6 nhân viên 2 người chuẩn bò nguyên liệu và phamực in 4 người đứng ở máy in hoa Ngoài ra còn có người vận chuyển khu vực sản xuất :04người KCS :04 người Giám sát sản xuất :4 người - Tổng số nhân viên phục vụ cho sản xuất gồm :10 x3 + 6 +4 + 4+4 =48 nhân viên – Để đảm bảo quá trình sản xuất được diễn ra liên tục phải có một lượng công nhân dự trữ. ∑ ∑ = LTDTDT N.HN Với H DT = 5,26% : hệ số dự trữ. Suy ra: ∑ ∑ = LTDTDT N.HN = 5,26%*48 = 3 người. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 Chương 10: Bố Trí Nhân Sự Và Tính Kinh Tế – Vậy tổng số công nhân thực tế cần. ∑∑∑ += DTLTTT NNN = 48 + 3 = 51 người. 10.1.3.Công nhân hổ trợ sản xuất : - Xuất nhập kho thành phẩm và nguyên liệu :04 người - Cơ khí 02 người - Cơ điện 02 người Tổng số công nhân hổ trợ sản xuất :8 người Số công nhân dự trữ cho khâu phụ trợ ∑ PTSX N = 5,26%*8 = 1 người. Tổng số công nhân phụ trợ sản xuất :9 người Suy ra tổng số công nhân chính và phụ : 51 + 9 =60 người 10.1.4.Nhân viên gián tiếp : - Ban giám đốc 02 người - Phòng kế hoạch và phát triển thò trường :05 người - Phòng tài chánh kế toán :03 người - Phònh nhân sự :03 người - Phòng quản lý chất lượng: 03 người - Phòng kỹ thuật :05 người - Phòng điều hành sản xuất :04 người - Phòng cơ điện :03 người - Thủ kho vật tư /thành phẩm :02 người - Bảo vệ 04 người - Phòng y tế 01 người - Lái xe 02 người Tổng số nhân viên gián tiếp :37 người Tổng số cán bộ công nhân viên chức trong nhà máy là : 60 +37 = 97 người Nhân viên nhà máy làm việc theo hai loại giờ : LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 Chương 10: Bố Trí Nhân Sự Và Tính Kinh Tế + Giờ hành chính :từ 7h30-16h30 trong ngày + Giờ làm việc theo ca : ca 1 (6h-14h), ca 2(14h -22h), ca 3 (22h-6h) 10.2.Tính kinh tế : 10.2.1. Các dạng chi phí: 10.2.1.1. Tiền lương - Chọn mức lương căn bản : r = 900000 đồng /người - Lương chính thức :R c =12x k xN i x r Trong đó : k là hệ số lương 12 số tháng trong năm N i số người trong bộ phận I r mức lương căn bản - Lương phụ :R p =10 %xR c - Tổng lương :R = R c + R p Bảng 10.1: Bảng tính lương stt Số người Hệ số Lương chính Lương phụ Tổng lương 1 40 1.2 518,400,000 51,840,000 570,240,000 2 20 1.0 216,000,000 21,600,000 237,600,000 3 37 2.0 799,200,000 79,920,000 879,120,000 Tổng lương 1,686,960,000 - Tổng quỹ lương nếu tính luôn tiền thưởng : ∑ L = 1,15* ∑ L ương = 1,15*1,686,960,000 = 1,940,004,000 (đồng) 10.2.1.2.Vốn đầu tư * Vốn cố đònh : + Vốn mua đất : - Tổng diện tích của nhà máy :S NM = 8000m 2 - Giá đất :v =1.500.000đồng /m 2 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 Chương 10: Bố Trí Nhân Sự Và Tính Kinh Tế - Suy ra tiền mua đất X 0 =S NM x v =8000 x1.500.00 = 12,000,000,000(đồng ) - Tiền khấu hao A 0 =5%X 0 = 600,000,000(đồng) + Vốn đầu tư xây dựng - Tiền xây dựng cho phân xưởng sản xuất S NC =800m 2 V XD = 1,500,000 (đồng/m 2 ) X 1 = S NC . V XD = 800 x =1,200,000,000 (đồng) A 1 = 5%X 1 = 60,000,000 (đồng) + Tiền xây dựng cho nhà kho, nhà gián tiếp phục vụ sản xuất: X 2 = 20%X 1 = 240,000,000 (đồng) A 2 = 5%X 2 = 12,000,000 (đồng) + Tiền xây dựng cho đường xá, kho bãi, các công trình phụ khác: X 3 = 10%X 1 = 120,000,000 (đồng) A 3 = 5%X 3 = 6,000,000 (đồng) – Tổng vốn đầu tư cho xây dựng: ∑ X = X 1 + X 2 + X 3 = 1,560,000,000 (đồng) – Tổng tiền khấu hao cho xây dựng: ∑ A = A 1 + A 2 + A 3 = 78,000,000(đồng) + Vốn đầu tư thiết bò : - Vốn đầu tư cho máy móc thiết bò : + Hệ thống máy cán 01 cái : 3,000,000,000đồng /1 hệ thống + Hệ thống máy in hoa 02 cái :510,000,000đồng x2 =1,020,000,000 (đồng )/02 hệ thống. Suy ra tổng số vốn đầu tư cho thiết bò là : T1 = 3,000,000,000 + 1,020,000,000 = 4,020,000,000 (đồng ) - Vốn đầu tư cho thiết bò phụ :T 2 = 0.5%T 1 = 20,100,000 đồng - Vốn cho các thiết bò kiểm tra,vệ sinh công nghiệp: T 3 = 1%T 1 = 40,200,000(đồng) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 Chương 10: Bố Trí Nhân Sự Và Tính Kinh Tế T 4 = 0.4%T 1 = 16,080,000(đồng) - Tổng vốn đầu tư cho máy móc thiết bò ∑ T = T 1 + T 2 + T 3 + T 4 = 4,096,380,000 (đồng). – Khấu hao hàng năm cho máy móc, thiết bò. A TB = 10% ∑ T = 409,638,000 (đồng) Bảng 10.2 Tổng kết vốn cố đònh Tiền xây dựng (đồng) Tiền khấu hao(đồng) Tiền mua đất 12,000,000,000 600,000,000 Xây dựng phân xưởng,kho 1,560,000,000 78,000,000 Đầu tư máy móc thiết bò 4,096,380,000 409,638,000 Tổng 17,656,380,000 1,087,638,000 • Vốn lưu động: + Chi phí cho nguyên vật liệu :Vốn dùng mua nguyên vật liệu để sản xuất 15 ngày Bảng 10.3 Chi phí nguyên vật liệu ở máy cán trong 1 năm Nguyên liệu Lượng dùng trong 1 năm(tấn) Đơn giá (VNĐ/kg) Thành tiền (VNĐ) PVC 2357.34 14000 33,002,760,000 DOP 942.12 16000 15,073,920,000 CaCO 3 776.30 1200 931,560,000 EPOXY 50.25 29500 1,482,375,000 GD109 50.25 65000 3,283,800,000 ACIDSTEARED 2.09 15300 31,977,000 METABLEN 2.09 280000 585,200,000 TiO 2 6.70 23000 154,100,000 ng lõi 10000(ống) 4500 45,000,000 Bao pp 500(kg) 7900 3,950,000 Tổng A1 54,594,642,000 Vốn dùng để mua nguyên liệu trong 15 ngày :54,594,642,000*15/300 = 2,729,732,100(đồng/năm) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 Chương 10: Bố Trí Nhân Sự Và Tính Kinh Tế Bảng 10.4 .chi phí nguyên vật liệu ở máy in hoa Nguyên liệu Lượng dùng trong 1 năm(kg) Đơn giá (VNĐ/kg) Thành tiền (VNĐ) Mực in 11816 51000 602,616,000 MEK 7385 14800 109,298,000 Toluene 4431 16400 72,668,400 Ethylaceta 5908 21000 124,068,000 Tổng cộng A2 908,650,400 Vốn dùng để mua nguyên liệu trong 30 ngày :908,650,400*30/300=90,865,040 (đồng /năm) Vậy tiền dự trữ nguyên liệu là :2,729,732,100 + 90,865,040 =2,820,597,140 (đồng /năm) 10.2.1.3. Tiền lương cho 1 tháng CP L = 1,686,960,000 /12= 140,580,000 Bảng 10.5 Tổng kết vốn lưu động Đại lượng Tiền xây dựng (đồng) Chi phí nguyên liệu 2,820,597,140 Chi phí lương 140,580,000 Tổng 2,961,177,140 10.2.1.4.Các chi phí khác + Chi phí năng lượng Chi phí nước : CPnước = 35.61x300*6000 = 64,098,000(đồng /năm) Chi phí điện CPđiện = 841868 x 1700 =1,431,175,600(đồng / năm) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 Chương 10: Bố Trí Nhân Sự Và Tính Kinh Tế Vậy tổng chi phí năng lượng trong 1 năm CP NL = 64,098,000 +1,431,175,600 =1,495,264,600(đồng /năm) + Tiền lãi vay ngân hàng : - Lãi vay vốn cố đònh :TL CĐ =0.7% x 17,656,380,000 x12=1,483,135,920(đồng) - Lãi vay vốn lưu động :TL LĐ = 0.85%x2,961,177,140x12 =302,040,068.3 (đồng) Tổng lãi vay ngân hàng :TL =1,785,175,988( đồng ) + Tiền bảo hiểm xã hội : BHXH =15% ∑ L =15x1,940,004,000 =291,000,600(đồng) + Các chi phí ngoài sản xuất (Quảng cáo,dòch vụ…)cho bằng 20% của (Tổng lương +bảo hiểm xã hội + lãi vay ngân hàng) CP NSX = 20%(1,741,495,988 + 291,000,600 +1,940,004,000) = 794,500,118 (đồng) + Chi phí dành cho quản lý : CP QL = 5%CP CĐ =5%x17,136,380,000 = 856,819,000 (đồng) 10.2.2.Doanh thu hằng năm : Giá thành sản phẩm theo giá thò trường hiện nay : 20000đồng /kg Tổng doanh thu hằng năm 20000*4100000 = 82,000,000,000 (đồng) Thuế giá trò gia tăng VAT = 10%(tổng doanh thu ) = 8,200,000,000(đồng) 10.2.3.Các chỉ tiêu kinh tế : – Lãi trước thuế = (Tổng danh thu) – (Tổng chi phí) – VAT – Lợi tức chòu thuế = Lãi trước thuế – (Khấu hao) – Thuế = Lợi tức chòu thuế * thuế suất – Lãi sau thuế = Lãi trước thuế – thuế – Thời gian hoàn vốn = KhấuhaoếLãisauthu hVốncốđòn + Tính toán cụ thể: Tổng chi phí = (chi phí lương) + (chi phí nguyên vật liệu) + (chi phí năng lượng) + (tiền lãi vay) + (chi phí quản lý) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 Chương 10: Bố Trí Nhân Sự Và Tính Kinh Tế Tổng chi phí = 1,940,004,000 + 54,594,642,000 + 908,650,400 + 1,495,264,000 + 1,785,175,988 + 856,819,000 =61,580,555,388 (đồng) Chi phí cố đònh : 17,656,380,000(đồng) Khấu hao : 1,087,638,000(đồng) Thuế suất = 40% Suy ra Lãi trước thuế = 82,000,000,000 - 8,200,000,000 - 61,580,555,388 = 12,219,444,612 (đồng) Lợi tức chòu thuế =12,219,444,612 – 1,087,638,000 = 11,131,806,612(đồng) Thuế = 40% 11,131,806,612 = 4,452,722,645(đồng) Lãi sau thuế =12,219,444,612 – 4,452,722,645 =7,766,721,967(đồng) Thời gian hoàn vốn = 17,656,380,000/ (7,766,721,967 + 1,087,638,000) = 2 (năm ) BẢNG KẾT LUẬN VỀ NHÀ MÁY Việc thiết kế nhà máy sản xuất màng mỏng PVC có in hoa với năng suất 4100 tấn/năm đến nay đã hoàn thành với các đặc điểm và một số chỉ tiêu như sau: + Nhà máy được đặt tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapo, tỉnh Bình Dương. + Tổng diện tích nhà máy: 8,000 m 2 . + Tổng vốn đầu tư: Vốn cố đònh:17,656,380,000 VNĐ. Vốn lưu động: 2,961,177,140 VNĐ. + Tổng doanh thu hàng năm: 82,000,000,000 VNĐ + Lãi ròng hàng năm: 7,766,721,967 VNĐ. + Thời gian hoàn vốn: 2,0 năm Dựa trên những số liệu trên ta thấy việc xây dựng nhà máy là chắc chắn có hiệu quả và cần thiết. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 [...].. .Chương 10: Bố Trí Nhân Sự Và Tính Kinh Tế LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 6 . 1,087,638,000) = 2 (năm ) BẢNG KẾT LUẬN VỀ NHÀ MÁY Việc thiết kế nhà máy sản xuất màng mỏng PVC có in hoa với năng suất 4100 tấn/năm đến nay đã hoàn thành. người vận chuyển khu vực sản xuất :04người KCS :04 người Giám sát sản xuất :4 người - Tổng số nhân viên phục vụ cho sản xuất gồm :10 x3 + 6 +4 + 4+4 =48
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng xuất 4100 tấn/năm chương 10, Luận văn: Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng xuất 4100 tấn/năm chương 10, Luận văn: Thiết kế phân xưởng sản xuất màng mỏng PVC năng xuất 4100 tấn/năm chương 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay