GIẢI ĐỀ THI THỬ DH 2011 docx

26 244 2
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 17:21

. GIẢI ĐỀ THI THỬ DH 2011 ĐỀ THỊ GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Mark. explain, that something terrible was going to happen. A. feeling ( có cảm giác là B. view C. sense D. thought 14. Mr. Smith is a __________ person. If he says he will do something, you know. trial didn’t think that he had committed the crime. 32. It couldn’t have been Mary that you heard shouting last night, as she is vacationing in Vermont at the moment. A. I think Mary is
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI ĐỀ THI THỬ DH 2011 docx, GIẢI ĐỀ THI THỬ DH 2011 docx, GIẢI ĐỀ THI THỬ DH 2011 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn