Quản trị rủi ro tài chính - Bài 1 docx

37 810 3
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 04:20

Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 1 Thế giới ngày càng trở nên bất Thế giới ngày càng trở nên bất ổn hơn ổn hơn … … “Chưa bao giờ nền kinh tế toàn cầu lại tăng trưởng nhanh như thời điểm này nhưng cũng chưa bao giớ thế giới lại đầy rủi ro như lúc này” (Báo cáo Rủi ro thế giới 2007 - Diễn đàn kinh tế thế giới - World Economic Forum) Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 2 Chương 1: Dẫn luận Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính và Sự Xuất Hiện Của Các Công Cụ Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 3 Mục tiêu của Chương • Làm rõ khái niệm Làm rõ khái niệm rủi ro kiệt giá tài chính rủi ro kiệt giá tài chính . . • Phân tích những bất ổn trong môi trường tài Phân tích những bất ổn trong môi trường tài chính và những bất ổn này sẽ tác động như chính và những bất ổn này sẽ tác động như thế nào đối với các công ty. thế nào đối với các công ty. • Các công cụ tài chính nào được sử dụng để Các công cụ tài chính nào được sử dụng để có thể quản trị rủi ro kiệt giá tài chính. có thể quản trị rủi ro kiệt giá tài chính. • Giải thích các thuật ngữ và khái niệm sẽ được Giải thích các thuật ngữ và khái niệm sẽ được sử dụng xuyên suốt trong môn học. sử dụng xuyên suốt trong môn học. Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 4 Tổng quan về rủi ro Rủi ro là sự không chắc chắn về tổn thất Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 5 Tổng quan về rủi ro Trong lĩnh vực tài chính, rủi ro là một khái niệm đánh giá mức độ biến động hay bất ổn của một giao dịch hay danh mục đầu tư. Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 6 Tổng quan về rủi ro Rủi ro hệ thống Systematic risk Rủi ro liên quan đến toàn bộ thị trường hay toàn bộ nền kinh tế. Rủi ro kế toán Accounting risk Rủi ro liên quan đến những nghiệp vụ kế toán không phù hợp đối với một giao dịch, có thể xảy ra khi qui trình và qui định về kế toán thay đổi hay chưa được xây dựng. Rủi ro kiệt giá tài chính Financial risk Rủi ro liên quan đến những thay đổi của những nhân tố như lãi suất, giá cổ phiếu, giá hàng hóa và tỷ giá. Rủi ro kinh doanh Business risk Rủi ro liên quan đến một hoạt động đặc trưng của doanh nghiệp. Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 7 Tổng quan về rủi ro Rủi ro mô hình Model risk Rủi ro liên quan đến việc sử dụng mô hình không đúng hoặc không phù hợp, hoặc trong một mô hình tồn tại các sai số hoặc giá trị đầu vào không đúng. Rủi ro pháp lý Regulatory risk Rủi ro mà các qui định và định hướng qui định quản lý hiện nay sẽ thay đổi, đem lại tác động bất lợi đối với công ty. Rủi ro pháp lý có thể dẫn đến việc xem một số các loại giao dịch hiện tại hoặc đang dự tính là bất hợp pháp và cản trở sự phát triển của các sản phẩm và giải pháp mới. Rủi ro qui mô Quantity risk Rủi ro của một chiến lược phòng ngừa rủi ro trong đó nhà phòng ngừa rủi ro không biết được mình sẽ sở hữu hoặc bán bao nhiêu đơn vị tài sản giao ngay. Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 8 Tổng quan về rủi ro Rủi ro thanh khoản Liquidity risk Rủi ro liên quan đến một giao dịch do tình trạng thị trường chợ chiều, được thể hiện qua việc có ít các dealer và chênh lệch giá mua và giá bán khá lớn. Rủi ro thanh toán (Rủi ro Herstatt) Settlement risk Rủi ro thường gặp trong các giao dịch thanh toán quốc tế, trong đó một công ty có giao dịch hai chiều với một đối tác khác và gặp rủi ro là khoản thanh toán của mình đã được chuyển đi trong khi chưa nhận được khoản thanh toán của bên kia, điều này có thể là do nguyên nhân phá sản, không có khả năng thanh toán hay lừa đảo. Rủi ro tín dụng Credit risk (Default risk) Rủi ro một bên tham gia một hợp đồng phái sinh OTC sẽ không chi trả khi được yêu cầu. Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 9 Tổng quan về rủi ro Rủi ro tín dụng tiềm ẩn Potential credit risk Rủi ro mà một bên trong giao dịch sẽ không thể chi trả đúng hạn trong tưong lai. Rủi ro toàn hệ thống Systemic risk Rủi ro mà do sự phá sản của một hay một số định chế tài chính sẽ gây ra nhiều vụ phá sản hơn, cuối cùng sẽ dẫn đến sụp đổ toàn hệ thống tài chính. Rủi ro vận hành Operational risk Rủi ro của việc thất bại trong vận hành một chương trình phái sinh hay hệ thống quản trị rủi ro. Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 10 Rủi Ro Tài Chính và Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính Rủi ro kiệt giá tài chính ám chỉ độ nhạy cảm từ các nhân tố giá cả thị trường như lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa và chứng khoán tác động đến thu nhập của doanh nghiệp. Rủi ro tài chính vừa hàm ý các trạng thái rủi ro kiệt giá tài chính và còn nói lên những rủi ro do doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính – sử dụng nguồn vốn vay – trong kinh doanh. Khái niệm liên quan đến rủi ro tài chính chỉ hàm ý đến rủi ro kiệt giá tài chính. [...].. .Rủi Ro Tài Chính và Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính Lãi Kết quả Lỗ Khoa TCDN Giá giao ngay của tài sản cở sở Rủi ro kiệt giá tài chính Rủi ro kiệt giá tài chính Vị thế mua Vị thế bán Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 11 Rủi Ro Tài Chính và Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính Ở các quốc gia phát triển, hầu hết tình trạng rủi ro kiệt giá tài chính là có thể phòng ngừa được bởi vì... trong giá cả hàng hóa Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 13 Các sản phẩm phái sinh Sảm phẩm phái sinh là một sản phẩm tài chính mà kết quả của nó được tạo ra từ kết quả của một sản phẩm khác (tài sản cơ sở) sở Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 14 Các sản phẩm phái sinh Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng giao sau Quyền chọn Hoán đổi và các công cụ phái sinh khác Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính. .. những rủi ro này có thể được trao đổi lẫn nhau Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 12 Tác động tăng lên của rủi ro kiệt giá tài chính Rủi ro tỷ giá ám chỉ độ nhạy cảm chuyển đổi phản ánh những thay đổi trong giá trị của công ty khi tài sản ở nước ngoài được chuyển đổi sang nội tệ Rủi ro lãi suất chỉ những thay đổi trong lãi suất tác động đến thực hiện báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Rủi ro hàng... độ rủi ro không thanh toán Hợp đồng kỳ hạn và giao sau thể hiện hai thái cực trong khi hợp đồng hoán đổi là một trường hợp trung dung Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 26 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Khẩu vị rủi ro Chấp nhận rủi ro (không quan tâm đến rủi ro) chỉ một nhà đầu tư trung lập với rủi ro Không thích rủi ro đặc tính của một nhà đầu tư không ưa thích rủi ro và không chấp nhận nhiều rủi ro. .. là quyền chọn mua (call) Một quyền chọn để bán tài sản gọi là quyền chọn bán (put) Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 23 CÁC THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 24 CÁC THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 25 CÁC THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH Hoán đổi và các công cụ phái sinh khác Hoán đổi là một hợp đồng trong đó hai bên đồng ý hoán đổi dòng tiền Một... thích rủi ro, họ tránh các tình huống đầy rủi ro và chọn một tình huống có tỷ suất sinh lợi tương đương nhưng rủi ro ít hơn Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro (risk-free rate) là tỷ suất sinh lợi khi đầu tư vào các tài sản không có rủi ro và nó là cơ hội phí của khoản đầu tư Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 32 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Tỷ suất sinh lợi mà nhà đầu tư kỳ vọng là lãi suất phi rủi ro cộng... diện cho tỷ lệ phần trăm gia tăng trong tài sản của nhà đầu tư từ kết quả đầu tư Trong trường hợp cổ phiếu, tỷ suất sinh lợi là tỷ lệ phần trăm thay đổi trong giá cả cộng với tỷ suất cổ tức Tỷ suất sinh lợi cao hơn sẽ đi kèm với rủi ro lớn hơn Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 31 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Rủi ro và tỷ suất sinh lợi Rủi ro là sự không chắc chắn trong tỷ suất sinh lợi tương lai Các... trả nào được thực hiện vào ngày ký kết hoặc trong thời hạn của hợp đồng Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 18 CÁC THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH Hợp đồng kỳ hạn Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 19 CÁC THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH Hợp đồng giao sau Hợp đồng giao sau cũng là hợp đồng giữa hai bên – người mua và người bán – để mua hoặc bán tài sản vào một ngày trong tương lai với giá đã thỏa thuận ngày hôm... buộc phải thực hiện giao dịch, trong khi người sở hữu hợp đồng kỳ hạn bắt buộc phải thực hiện Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 17 CÁC THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH Hợp đồng kỳ hạn Rủi ro không có khả năng chi trả (rủi ro tín dụng) của hợp đồng có hai chiều Người sở hữu hợp đồng hoặc là nhận hoặc là thực hiện chi trả, phụ thuộc vào biến động giá cả của tài sản cơ sở Giá trị của hợp đồng kỳ hạn chỉ được... khoảng vay thông thường, trong đó người đi vay biết chính xác số tiền phải trả cho người cho vay, người bán khống không biết chính xác được là họ phải trả bao nhiêu tiền để mua lại cổ phiếu Điều này đã tạo ra một loại rủi ro của việc vay mượn Trong thực tế, bán khống là một chiến lược đầu tư đầy thách thức Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch 1: 30 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Rủi ro và tỷ suất sinh lợi . quan đến rủi ro tài chính chỉ hàm ý đến rủi ro kiệt giá tài chính. Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 11 Rủi Ro Tài Chính và Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính Giá giao ngay của tài sản cở. trong vận hành một chương trình phái sinh hay hệ thống quản trị rủi ro. Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 10 Rủi Ro Tài Chính và Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính Rủi ro kiệt giá tài chính. quả Lãi Lỗ Vị thế bán Vị thế mua Rủi ro kiệt giá tài chính Rủi ro kiệt giá tài chính Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 12 Rủi Ro Tài Chính và Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính Ở các quốc gia phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tài chính - Bài 1 docx, Quản trị rủi ro tài chính - Bài 1 docx, Quản trị rủi ro tài chính - Bài 1 docx, Tổng quan về rủi ro, Rủi Ro Tài Chính và Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính, CÁC THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay