Báo cáo thực tập "Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam" potx

53 801 1
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 02:21

. chọn đề tài ‘Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam’ Công ty TNHH Pbox Việt Nam là một doanh nghiệp. Luận văn Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam 1 MỤC LỤC 2 LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang. được tình hình biến động về số lượng lao động của Công ty, tình hình bố trí lao động, từ đó có biện pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm sức lao động . - Đánh giá tình hình quảnlý sử dụng thời gian lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập "Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam" potx, Báo cáo thực tập "Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam" potx, Báo cáo thực tập "Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam" potx, Bảng III.8: Chấm công của Công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn