một số giải pháp quản lý phát triển hệ thống trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở việt nam

194 433 2
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 23:08

Học viện Quản lý Giáo dục Một số giải pháp quản lý phát triển hệ thống trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng x hội học tập ở Việt Nam CNĐT: Ngô Quang Sơn 8650 HANOI - 2010 1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu - Tên đề tài: Một số giải pháp quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam - Mã số: B2008 - 29 - 30TĐ - Chủ nhiệm đề tài : PGS. TS. Ngô Quang Sơn Tel. 090 341 7982 E-mail : ict10000@gmail.com - Cơ quan chủ trì đề tài: Học viện Quản lý giáo dục - Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện: Vụ Giáo dục thờng xuyên; Trung tâm XMC và GDTX, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các Trung tâm học tập cộng đồng và các chuyên gia giáo dục ; UNESCO Bangkok, UNESCO Hà Nội - Thời gian thực hiện: tháng 5 năm 2008 đến tháng 5 năm 2010 1. Mục tiêu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đề xuất các giải pháp quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. 2. Nội dung chính 2.1. Hệ thống hoá những nội dung chủ yếu về cơ sở lý luận của việc quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam 2.2. Đánh giá thực trạng thành lập và phát triển hệ thống Trung tâm HTCĐ 2.3. Đề xuất các giải pháp quản lý phát triển hệ thống Trung tâm HTCĐ góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam 2.4 Thử nghiệm các giải pháp (trên phạm vi 4 tỉnh), lấy ý kiến phản hồi và điều chỉnh các giải pháp 2.5 Biên soạn sổ tay hớng dẫn quản lý phát triển bền vững các Trung tâm HTCĐ (cho Chủ nhiệm Trung tâm HTCĐ) 2.6 Thử nghiệm tiếp tục các giải pháp đã đợc điều chỉnh và sử dụng quyển sổ tay hớng dẫn quản lý phát triển bền vững các Trung tâm HTCĐ (Tại một số Trung tâm HTCĐ ở các tỉnh) 3. Kết quả chính đạt đợc 3.1 Báo cáo : 2 - Cơ sở lý luận của việc thành lập và phát triển bền vững Trung tâm học tập cộng đồng. Tổng quan về cơ sở lý luận phát triển Trung tâm HTCĐ Các báo cáo khoa học về "Cơ sở khoa học của các giải pháp quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở trên thế giới và ở Việt Nam". - Các chuyên đề lý luận về vấn đề nghiên cứu. - Báo cáo khoa học trong các hội thảo về cơ sở lý luận. 3.2 Thực trạng thành lập và phát triển các trung tâm HTCĐ - Bộ tiêu chí và các bộ phiếu điều tra để đánh giá thực trạng thành lập và phát triển các trung tâm HTCĐ (3 bộ mẫu phiếu điều tra : CBQL, GV,HV) - Các báo cáo tổng thuật về thực trạng thành lập và phát triển các trung tâm HTCĐ - Các báo cáo khoa học tại các hội thảo ở các địa phơng về thực trạng thành lập và phát triển các trung tâm HTCĐ 3.3 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài 3.4 Báo cáo tóm tắt đề tài 3.5 Sổ tay hớng dẫn việc quản lý phát triển bền vững cácTrung tâm HTCĐ (Cho Chủ nhiệm Trung tâm HTCĐ) 3.6 Một số bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí trong nớc và nớc ngoài có liên quan đến kết quả nghiên cứu của đề tài: - 03 bài báo đăng trong Kỷ yếu Khoa học của Hội nghị Quốc tế ( Tiếng Anh) - 05 bài báo đăng trong Tạp chí Khoa học ở trong nớc (Tiếng Việt) 3.7 Góp phần xây dựng Tài liệu tập huấn, bài giảng trong các lớp cử nhân QLGD tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học S phạm Hà Nội trong các năm 2008 2010 3.8 Hớng dẫn học viên cao học làm luận văn Thạc sĩ QLGD về Trung tâm HTCĐ: 03 học viên Cao học đã bảo vệ xuất sắc (2008 - 2009) - Hớng dẫn 01 Đề cơng Luận án nghiên cứu sinh về Trung tâm học tập cộng đồng: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý Trung tâm học tập cộng đồng ở Việt Nam , xét tuyển nghiên cứu sinh QLGD năm 2010 tại Hội đồng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 3 - Hớng dẫn viết 01 Đề cơng Luận văn Thạc sĩ và sẽ hớng dẫn Luận văn Thạc sĩ về Trung tâm học tập cộng đồng: Qun lý ng dng Cụng ngh Thụng tin v Truyn thụng trong dy hc cho hc viờn ln tui cỏc Trung tõm hc tp cng ng, Luận văn Thạc sĩ QLGD năm 2010 - 2011 tại Đại học S phạm Hà Nội - Góp phần hớng dẫn học viên Cao học làm luận văn Thạc sĩ QLGD về Trung tâm HTCĐ: 2 học viên Cao học đã bảo vệ xuất sắc (2009) SUMMARY - Project Title: Some Management Solutions for Developing Community Learning Center System and Contributing Learning Society Development in Vietnam - Code Number: B2008 - 29 - 30TĐ - Coordinator: Assoc.Prof. Dr. Ngo Quang Son Tel. 0903417982 E-mail : ict10000@gmail.com - Implementing Institution: National Insttitute for Education Management (NIEM), Ministry of Education and Training (MOET) - Cooperating Institution (s): Continuing Education Department, Ministry of Education and Training (MOET); Center for Literacy and Continuing Education, Vietnam Education Science Institute; Provincial Offices of Education and Training (POET);District Offices of Education and Training (DOET); Community Learning Centers and National and Local Education Experts; UNESCO Bangkok, UNESCO Hanoi - Duration: from May 2008 to May 2010 1. Objectives On basis of theoretical and practical to propose some management solutions for developing Community Learning Center System and contributing Learning Society Development in Vietnam 2. Main contents 2.1. To systematize key contents about theoretical basis of the development management of Community Learning Center System and contributing Learning Society Development in Vietnam 4 2.2. To assess the establishment and development of present Community Learning Center System 2.3. To propose some management solutions for developing Community Learning Center System and contributing Learning Society Development in Vietnam 2.4 To test solutions (in 4 provinces), collect feedbacks and revise solutions. 2.5 To compile Handbook of establishing and maintaining the sustainable development of Community Learning Centers for Chairman of Community Learning Centers. 2.6 To continue testing revised solutions and use the Handbook of establishing Community Learning Centers (in some provincial Community Learning Centers). 3.Main Results Obtained (Science, Application, Training ) 3.1 Science Reports Theoretical basis of the establishment and sustainable development of Community Learning Centers. - Theoretical themes on research - Scientific report in seminars of theoretical basis. 3.2 Establishing and developing situation of Community Learning Centers - Criteria and set of investigating orders to assess establishing and developing situation of Community Learning Centers (Three Questionaires for Managers, Teachers and Learners) - Report on establishing and developing situation of Community Learning Centers. - Scientific reports at local seminars on establishing and developing situation of Community Learning Centers. 3.3 Report on research results 3.4 Brief research report 3.5 Handbook of establishing and maintaining the sustainable development of Community Learning Centers for Community Learning Centers Chairman. 3.6 Scientific articles relating results of topic research in National and International Magazines: - 03 scientific articles in English - 05 scientific articles in Vietnamese 5 3.7 Partly contribute to the development of training materials, lectures in Education Management BA Courses at Hanoi National University and Hanoi University of Education from 2008 - 2010. 3.8 Guide 03 Education Management MA Thesis on Community Learning Centers (2008 – 2009) - Guide 01 Education Management Doctor Degree Thesis on Community Learning Centers (2010) - Guide 01 Education Management Master Degree Thesis on Community Learning Centers (2010) - Support 02 Education Management MA Thesis on Community Learning Centers (2009) 6 mở ĐầU 1. Tính cấp thiết của việc chọn đề tài nghiên cứu Nền giáo dục của các nớc đều hớng tới những t tởng của giáo dục hiện đại nh Uỷ ban quốc tế về giáo dục thế kỷ XXI của UNESCO đã kết luận: Giáo dục dựa trên bốn trụ cột Học để biết, Học để làm, Học để cùng chung sống với nhau và Học để làm ngời. Bốn trụ cột này đặt trên nền tảng học tập suốt đời và xây dựng một xã hội học tập. Bớc vào thế kỷ XXI, một trong những nhân tố quyết định, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế là chất lợng nguồn nhân lực của mỗi quốc gia. Đứng trớc một thế giới đang chuyển từ một xã hội công nghiệp hoá theo kiểu truyền thống sang một xã hội mà tri thức đang xuất hiện và nổi trội lên, sự thách thức đối với mỗi nớc là phải trở thành một xã hội học tập và phải bảo đảm cho công dân của mình đợc trang bị kiến thức, kỹ năng và tay nghề cao. Giáo dục thờng xuyên (GDTX) ngày nay đã và đang trở thành công cụ để mở rộng cơ hội học tập cho mọi ngời và để xây dựng xã hội học tập. Việt Nam không thể nằm ngoài xu thế chung đó. Trong hoạch định chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nớc ta rất chú trọng đến nhân tố con ngời, coi sự phát triển con ngời vừa là mục tiêu, vừa là động lực chính của sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục- đào tạo đợc xem là cơ sở của sự phát triển nguồn nhân lực, con đờng cơ bản để phát huy nguồn lực con ngời. Xõy dng xó hi hc tp l mt s nghip ln ca thi i m qu c gia no, nu khụng mun an bi, u phi nhanh chúng bt tay vo cụng vic ny. Kt qu tt yu do XHHT mang li l tng nhanh tri thc nh mt ngun ca ci quan trng nht ca xó hi. Caul Romer: ng lc ca tng trng bt ngun t tớch ly tri thc. Tri thc cú tớnh khụng cnh tranh v tớnh khụng th bi ngoi tng phn, tri thc mang li li ớch cho ngi phỏt minh ra nú v cho ngi s hu nú, lm tng tng kh i lng tri thc ca ton xó hi. Xõy dng xó hi hc tp l cụng vic lm tng nhanh vn tri thc, t ú lm chuyn i xó hi, thc hin vic hin i húa cỏc quan h truyn thng, hin i húa phng thc t duy truyn thng, cựng cỏc vn y t, vn húa, phỏt trin nhõn lc. T ú, con ngi s nm tt hn vn mnh ca mỡnh, m rng tm nhỡn, gim thiu nhng ỏch tc xó hi, nh ú i sng ca mi quc gia cng nh i sng ca nhõn loi s phong phỳ hn, hnh phỳc hn, giu cú hn. 7 Xây dựng XHHT là một xu thế tất yếu của mọi thời đại. Do điều kiện và hoàn cảnh khác mà mỗi quốc gia tìm cho mình những cách làm riêng, phù hợp và khả thi. Học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người là nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự học. Đây cũng là nội dung cốt lõi của khái niệm xã hội học tập mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng trong bối cảnh thế giới đang có những đổi thay to lớn và nhanh chóng trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học và công nghệ, sự bùng nổ của cách mạng thông tin. Tư tưởng đó, nội dung đó được thể hiện trong Văn kiện Đại hội IX của Đảng khi nhấn mạnh “Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình th ức giáo dục chính quy và không chính quy”, thực hiện: “giáo dục cho mọi người”, “Cả nước trở thành một xã hội học tập” và được Văn kiện Đại hội X nêu rõ thêm “Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống giáo dục suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học; xây dựng và phát triển hệ thống học tập cho mọi người với những hình thức học tập, thực hành linh hoạt, bảo đảm sự công bằng xã hội trong giáo dục”. Có thể nói xã hội học tập là một xu thế mới trong quá trình phát triển của nhân loại ở thời kỳ hậu công nghiệp. Đó cũng là đòi hỏi của yêu cầu phát triển kinh tế, của tiến bộ khoa học và công nghệ và cũng là đòi hỏi của sự phát triển con ng ười ở thời đại mới. Trong chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định: “Phát triển giáo dục không chính quy như là một hình thức huy động tiềm năng của cộng đồng để xây dựng XHHT, tạo cơ hội cho mọi người, ở mọi trình độ, mọi lứa tuổi, mọi nơi có thể học tập suốt đời, phù hợ p với mọi hoàn cảnh và điều kiện của mỗi cá nhân, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực Tạo cơ hội cho đông đảo người lao động tiếp tục học tập, được đào tạo lại, được bồi dưỡng ngắn hạn, định kỳ và thường xuyên theo chương trình kỹ năng nghề nghiệp, phù hợp với nhu cầu nâng cao năng suất lao động, tăng thu nh ập hoặc chuyển đổi nghề nghiệp ”. Quan điểm về xây dựng một XHHT đã được cụ thể hóa trong chương trình hành động của ngành GD&ĐT mà Trung tâm HTCĐ là một trong những nhân tố quan trọng. Tổng Giám đốc UNESCO khu vực, ông Victor Ordonez đánh giá như sau: “Trung tâm học tập cộng đồng có thể coi là phát minh quan trọng nhất mà bấy lâu thế giới đang tìm kiếm”. 8 Hin nay, phỏt trin trung tõm hc tp cng ng ó v ang tr thnh xu th tt yu trờn th gii v cú vai trũ rt quan trng khụng th thiu c trong h thng giỏo dc thng xuyờn ca mi quc gia. Cỏc nc trong khu vc chõu - Thỏi Bỡnh Dng ó t chc nhiu hi ngh v trao i kinh nghim v hp tỏc gii quyt nhng vn cú liờn quan n vic phỏt trin giỏo dc th ng xuyờn, trong ú nhn mnh v vai trũ ca cỏc trung tõm hc tp cng ng i vi vic phỏt trin h thng giỏo dc quc dõn ca tng quc gia. Trung tõm hc tp cng ng l ni to c hi, ni t chc cho cỏc thnh viờn ca cng ng mi la tui c hc tp thng xuyờn, hc tp sut i, cựng nhau xỏc nh v liờn kt cỏc nhu cu v ngu n lc gii quyt nhng vn chung ca cng ng, nõng cao cht lng cuc sng v xõy dng, phỏt trin cng ng. Trung tõm HTC l c s giỏo dc t chc hc tp theo phng thc khụng chớnh quy xó, phng, th trn cung cp cỏc c hi hc tp khỏc nhau, nhm nõng cao cht lng cuc sng ca nhõn dõn v phc v cho vic phỏt tri n kinh t - xó hi ca cng ng. Trung tõm HTC gúp phn phỏt trin ngun nhõn lc, thụng qua vic cung cp cỏc c hi hc tp cho tt c cỏc i tng, ỏp ng v kớch thớch nhu cu hc tp a dng ca cng ng, t ú gúp phn xõy dng XHHT. Cỏc Trung tõm HTC ang phỏt trin a dng, phự hp vi nhu cu hc tp ca cỏc tng lp nhõn dõn cỏc tui, ngnh ngh ó mang li nhiu li ớch thit thc cho ngi dõn, nht l to c hi hc tp cho mi ngi, trong ú c bit quan tõm n ngi nghốo. Mụ hỡnh Trung tõm HTC l mt s ỏp ng thớch hp, nú tỏc ng tớch cc vo Ng dõn: dõn trớ c m mang; dõn quyn c m bo; dõn sinh c nõng cao; dõn nghip c vng chc v dõn sinh c n nh. Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ), một trong những cơ sở của GDTX đ ợc hình thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi ngời trong cộng đồng tại các xã, phờng, thôn, bản, phum, sóc đợc học tập, đợc trang bị kiến thức góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm. Cho đến ngày 30 tháng 5 năm 2010 có 9990 Trung tâm HTCĐ đang hoạt động ở 11105 xã của 63 tỉnh, thành phố. Trung tâm HTCĐ đã thực sự trở thành trờng học của nhân dân lao động, là công cụ thiết yếu để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Điều đó cho thấy việc phát triển các Trung tâm HTCĐ là cần thiết và đã trở thành xu thế tất yếu của xã hội. 9 Sau gần 12 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh những trung tâm hoạt động có hiệu quả, vẫn có không ít Trung tâm hoạt động còn kém hiệu quả do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Một số Trung tâm HTCĐ hoạt động cha hiệu quả là do nội dung, hình thức còn nghèo nàn, cơ sở vật chất yếu kém, kinh phí duy trì hoạt động thờng xuyên còn hạn hẹp, cơ cấu tổ chức bộ máy cha hợp lý, cơ chế vận hành còn nhiều lúng túng; hơn nữa đội ngũ của trung tâm hầu hết là kiêm nhiệm từ Chủ nhiệm trung tâm đến giáo viên giảng dạy. Thực trạng đội ngũ Chủ nhiệm của Trung tâm HTCĐ hiện nay về hình thức, số lợng là đủ, nhng về thực chất còn nhiều vấn đề phải xem xét. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm HTCĐ thì năng lực quản lý (NLQL) của Chủ nhiệm Trung tâm HTCĐ là sự tổng hợp các năng lực: năng lực kế hoạch hoá, năng lực tổ chức, năng lực chỉ đạo, năng lực kiểm tra và đánh giá. Đại bộ phận đội ngũ Chủ nhiệm có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ, nhiệt tình với công việc, nhng vẫn còn một số tồn tại cơ bản nh phần lớn cha qua đào tạo bồi dỡng về lý luận và nghiệp vụ quản lý giáo dục, thiếu kiến thức về quản lý cơ sở GDTX, thiếu năng lực huy động, tổ chức các điều kiện phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm HTCĐ. Đội ngũ giáo viên (GV), hớng dẫn viên (HDV) của Trung tâm chủ yếu là ngời tự nguyện trong xã, bản, làng, phum, sóc, có trình độ, có nhiệt tình truyền thụ kiến thức cho đồng bào, song không ổn định, không học qua các khoá đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ s phạm. Chơng trình hoạt động của Trung tâm đòi hỏi phải đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của xã hội, cộng đồng trong từng giai đoạn nhng cho đến nay số Trung tâm xây dựng đợc các chơng trình hoạt động đa dạng, hiệu quả là cha nhiều. Bên cạnh những kết quả đã đạt đợc, Trung tâm HTCĐ bớc đầu cũng bộc lộ một số yếu kém, hạn chế nhất định về nhiều vấn đề, trong đó có việc quản lý phát triển bền vững của các Trung tâm HTCĐ, đặc biệt là các Trung tâm HTCĐ ở các bản, làng dân tộc miền núi. Mặt khác, mức độ phát triển của các Trung tâm HTCĐ ở miền núi còn chậm hơn nhiều so với miền đồng bằng và trung du. Hiện nay ở các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên mới đạt tỷ lệ có Trung tâm HTCĐ từ 60-65%. Xây dựng các giải pháp quản lý phát triển Trung tâm HTCĐ, đặc biệt là các Trung tâm HTCĐ ở các xã, thôn, bản, làng, phum, sóc dân tộc miền núi đang là một đòi hỏi cấp bách cần giải quyết. Nh vậy, việc xây dựng và quản lý các hoạt động để phát triển bền vững các trung tâm HTCĐ trong giai đoạn hiện nay là vấn đề [...]... các giải pháp quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam 3 Đối tợng nghiên cứu Các giải pháp quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam 4 Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Hệ thống hoá những nội dung chủ yếu về cơ sở lý luận của việc xây dựng và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng 4.2 Đánh giá... trình xây dựng và phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam 4.3 Đề xuất các giải pháp quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam 5 Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Do còn hạn chế về nguồn lực và thời gian, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu, khảo sát việc phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng. .. học nào nghiên cứu về vấn đề này Với những lý do chính đã phân tích ở trên, Học viện Quản lý giáo dục đã đăng ký và triển khai nghiên cứu đề tài khoa học - công nghệ (KH-CN) trọng điểm cấp Bộ: Một số giải pháp quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đề xuất các giải pháp quản. .. khoa học về "Cơ sở khoa học của các giải pháp quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở trên thế giới và ở Việt Nam" - Các chuyên đề lý luận về vấn đề nghiên cứu - Báo cáo khoa học trong các hội thảo về cơ sở lý luận 8.2 Thực trạng thành lập và phát triển các trung tâm HTCĐ - Bộ tiêu chí và các bộ phiếu điều tra để đánh giá thực trạng thành lập và phát triển. .. tiễn Bằng việc sử dụng các phơng pháp điều tra, quan sát, phỏng vấn, chuyên gia, hội thảo khoa học, tổng kết kinh nghiệm, thử nghiệm một số biện pháp đã đề xuất và sử dụng phơng pháp thống kê toán học, nhóm phơng pháp này đợc sử dụng với mục đích tìm hiểu và đánh giá đúng thực trạng quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở nớc ta Xõy dng cỏc mu phiu hi... - 2010 8.8 Hớng dẫn học viên cao học làm luận văn Thạc sĩ QLGD về Trung tâm HTCĐ: 03 học viên Cao học đã bảo vệ xuất sắc (2008 - 2009) - Hớng dẫn 01 Đề cơng Luận án nghiên cứu sinh về Trung tâm học tập cộng đồng: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý Trung tâm học tập cộng đồng ở Việt Nam, xét tuyển nghiên cứu sinh QLGD năm 2010 tại Hội đồng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Hớng dẫn viết 01... ngời có cơ hội học tập công bằng, thực hiện nhu cầu học tập suốt đời của bản thân và cùng tạo một xã hội học tập lành mạnh vì sự phát triển lâu dài, phát triển bền vững tri thức của bản thân, của xã hội và của nhân loại nói chung Trung tâm HTCĐ là một tập con của hệ thống giáo dục quốc dân, nằm trong luồng phát triển chung của nền giáo dục toàn cầu, và trung tâm HTCĐ cũng đang trong đà phát triển bền... khác, đến nay Myanmar đã có 480 Trung tâm HTCĐ Trung tâm HTCĐ tại Myanmar đợc xác định là một cơ sở giáo dục taị một làng xã, nằm ngoài hệ thống giáo dục chính quy, đợc thành lập và quản lý bởi nhân dân địa phơng, cung cấp cho nhân dân những cơ hội học tập đa dạng nhằm phát triển và cải thiện chất lợng cuộc sống Trung tâm HTCĐ là của cộng đồng, cho cộng đồng và vì cộng đồng h.c Vic hc sut i ca ngi ln... sẽ tập trung nghiên cứu vào các nội dung sau: 1 Quản lý nâng cao năng lực của chủ nhiệm trung tâm HTCĐ; 2 Quản lý nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên và hớng dẫn viên ở Trung tâm HTCĐ; 3 Quản lý việc xây dựng và phát triển các hoạt động đa dạng, hiệu quả ở Trung tâm HTCĐ 4 Quản lí phát triển các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Đây là những nội dung quản lý hết sức quan trọng, góp phần. .. pháp này đợc sử dụng nhằm xây dựng hoặc thống nhất các khái niệm, các thuật ngữ; thực hiện các phán đoán và suy luận nhằm chỉ ra bản chất của sự vật, hiện tợng và quy luật mang tính cơ sở lý luận về phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng Đặc biệt chỉ ra các yếu tố cơ bản có ảnh hởng đến các hoạt động và phát triển của Trung tâm học tập cộng đồng 6.2 Nhóm các phơng pháp nghiên cứu thực tiễn . các giải pháp quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. 3. Đối tợng nghiên cứu Các giải pháp quản lý phát triển hệ thống Trung tâm. tâm học tập cộng đồng 4.2. Đánh giá thực trạng quá trình xây dựng và phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam 4.3. Đề xuất các giải pháp quản. luận của việc quản lý phát triển hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam 2.2. Đánh giá thực trạng thành lập và phát triển hệ thống Trung tâm HTCĐ 2.3.
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp quản lý phát triển hệ thống trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở việt nam, một số giải pháp quản lý phát triển hệ thống trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở việt nam, một số giải pháp quản lý phát triển hệ thống trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay