Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh

46 496 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 18:38

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 ThS. Phan Thị Mỹ HạnhChia sẻ: loud_12 | Ngày: 31072014Mục tiêu trình bày trong chương 2 Chứng khoán thuộc bài giảng Thị trường chứng khoán nêu các nội dung về tổng quan về chứng khoán, phân loại chứng khoán, chứng khoán nợ trái phiếu, chứng khoán vốn cổ phiếu, những đặc trưng của cổ phiếu và chứng khoán. 1 CHƯƠNG 2 CHỨNG KHOÁN Ths. Phan Thị Mỹ Hạnh I. Tổng quan về chứng khoán II . Chứng khoán nợ - trái phiếu 2 II . Chứng khoán nợ - trái phiếu III. Chứng khoán vốn – cổ phiếu 1. Khái niệm chứng khoán: Là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của 3 người sở hữu chứng khoán ñối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành gồm: trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ñầu tư và chứng khoán phái sinh. 2. Phân loại chứng khoán 2.1. Căn cứ vào nội dung:  CK nợ  CK vốn 2.2. Căn cứ vào hình thức 4 2.2. Căn cứ vào hình thức  CK vô danh  CK ký danh 2.3. Căn cứ vào lợi tức chứng khoán  CK có lợi tức ổn ñịnh  CK có lợi tức không ổn ñịnh II. Chứng khoán nợ - trái phiếu (Bonds) 1. Khái niệm 2. Những ñặc trưng của trái phiếu 3. ðặc ñiểm trái phiếu 4. Các loại trái phiếu 5 4. Các loại trái phiếu 5. Lợi tức và rủi ro trái phiếu 6. Các nhân tố ảnh hưởng giá trái phiếu Trái phiếu là một loại CK quy ñịnh nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người II. Chứng khoán nợ - trái phiếu (Bonds) 1. Khái niệm: 6 người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ CK (người cho vay) một khoản tiền xác ñịnh, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể, và phải hoàn trả khoản lãi và vốn gốc (vốn cho vay ban ñầu) khi nó ñáo hạn. 2. Những ñặc trưng của trái phiếu Mệnh giá Tỷ suất lãi trái phiếu Giá mua 7 Giá mua Kỳ hạn Quyền mua lại Là giá trị danh nghĩa của trái phiếu ñược in ngay trên tờ phiếu, ñại diện cho số vốn gốc ñược Mệnh giá (Parvalue) 8 hoàn trả cho trái chủ tại thời ñiểm ñáo hạn. Mệnh giá = Vốn huy ñộng Số trái phiếu phát hành Là lãi suất danh nghĩa (Coupon interest Rates) của trái phiếu quy ñịnh mức lãi mà nhà ñầu tư ñược hưởng hàng năm . Thông thường có 2 phương thức trả : 6 Tỷ suất lãi trái phiếu 9 hàng năm . Thông thường có 2 phương thức trả : 6 tháng/lần và 1 năm/lần. Tỷ suất lãi trái phiếu Mức lãi hàng năm Mệnh giá x 100% = 3. ðặc ñiểm trái phiếu + Là một loại giấy nợ do Chính phủ hay DN phát hành ñể huy ñộng vốn dài hạn, còn gọi là CK nợ, có kỳ hạn nhất ñịnh, cuối kỳ ñáo hạn phải trả lại vốn gốc cho trái chủ. 10 + Tỷ suất lãi trái phiếu ñược xác ñịnh trước và tính lãi trên mệnh giá. + Khi công ty bị giải thể thanh lý tài sản, trái chủ ñược ưu tiên trả nợ trước cổ ñông. [...]... lãi 19 5 .2 R i ro: + R i ro lãi su t + R i ro tái ñ u tư + R i ro thanh toán + R i ro l m phát + R i ro t giá h i ñoái + R i ro thanh kho n 20 6 Các nhân t nh hư ng giá trái phi u Kh năng tài chính c a ngư i cung c p trái phi u Th i gian ñáo h n D ki n v l m phát Bi n ñ ng lãi su t th trư ng Thay ñ i t giá h i ñoái 21 III Ch ng khoán v n – c phi u 1 C phi u thư ng 2 C phi u ñãi 3 Ch ng ch qu 22 Khái... tài s n – N - C ph n ưu ñãi = S c ph n thư ng ñang lưu hành 32 Ví d Năm 20 03, C.ty CP X thành l p v i V n ñi u l : 40 t ñ ng, s CP ñăng ký phát hành là 4.000.000 CP Năm 20 06, công ty quy t ñ nh tăng thêm v n b ng cách phát hành thêm 1.000.000 CP v i giá bán trên th trư ng là 30.000ñ Bi t qu tích lũy dùng cho ñ u tư còn l i tính ñ n cu i năm 20 06 là 10 t ñ ng Xác ñ nh m nh giá? Thư giá? 33 e Các lo i... tài s n c a công ty 27 c Quy n l i và nghĩa v c a c ñông thư ng Quy n l i: Quy n hư ng c t c Quy n ñư c chia tài s n thanh lý Quy n b phi u b u c và ng c Quy n mua c phi u m i 28 Nghĩa v Ph n v n góp ñư c xem là vĩnh vi n và không rút l i ñư c Trách nhi m c a c ñông ñ i v i vi c làm ăn thua l hay phá s n c a công ty ch gi i h n trên ph n v n góp trên CP m t ph n v n b ra mua CP 29 d Các lo i giá c... cũng như lãnh ch u m i r i ro trong kinh doanh 25 b ð c ñi m C phi u là gi y ch ng nh n góp v n không có kỳ h n và không hoàn v n Khi công ty b phá s n, CðT ñư c hư ng giá tr còn l i c a tài s n thanh lý sau cùng Giá CPT bi n ñ ng nhanh nh y, ñ c bi t trên th trư ng th c p, do 2 nhân t quan tr ng nh t là: hi u qu kinh doanh và giá tr th trư ng c a công ty 26 b ð c ñi m C t c c a CPT không c ñ nh, ph... s h u ho c l i ích h p pháp c a ngư i s h u c phi u ñ i v i tài s n ho c v n c a m t công ty c ph n 23 1 C phi u thư ng (Common Stock): a Khái ni m e Các lo i c phi u thư ng b ð c ñi m f C t c c Quy n l i và nghĩa v g L i t c và r i ro c a c ñông d Các lo i giá c phi u h Nhân t nh hư ng giá c phi u 24 a Khái ni m: Là gi y ch ng nh n c ph n, xác nh n quy n s h u c a c ñông ñ i v i CTCP Ngư i mua CPT... trung ương và ñ a phương 11 ð c ñi m - Không có r i ro thanh toán - Có tính thanh kho n cao Lãi su t c a TPCP ñư c xem là lãi su t chu n ñ làm căn c n ñ nh lãi su t c a các công c n khác có cùng kỳ h n 12 4 .2 Trái phi u doanh nghi p (Corporate Bonds) Do các DN phát hành (có ñ ñi u ki n c a UBCK) nh m m c ñích ñ u tư dài h n cho DN, m r ng quy mô phát tri n s n xu t kinh doanh 13 ð c ñi m: Trái ch ñư c tr . 1 CHƯƠNG 2 CHỨNG KHOÁN Ths. Phan Thị Mỹ Hạnh I. Tổng quan về chứng khoán II . Chứng khoán nợ - trái phiếu 2 II . Chứng khoán nợ - trái phiếu III. Chứng khoán vốn – cổ phiếu 1. Khái niệm chứng. ñầu tư và chứng khoán phái sinh. 2. Phân loại chứng khoán 2. 1. Căn cứ vào nội dung:  CK nợ  CK vốn 2. 2. Căn cứ vào hình thức 4 2. 2. Căn cứ vào hình thức  CK vô danh  CK ký danh 2. 3. Căn cứ. chứng khoán: Là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của 3 người sở hữu chứng khoán ñối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành gồm: trái phiếu, cổ phiếu, chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh, Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh, Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay