TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ : KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM

23 976 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 15:56

TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ : KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAMLớp: KV7 – Nhóm 1 Nguyễn Thị Thúy Hằng – 0867060025 Vũ Thanh Phương – 0867060050 Phạm Thị Thanh Tâm – 0867060059 Hứa Mỹ Thái – 0867060013Trần Bá Tùng 0867060069Nội dungKhái niệm kinh tế đối ngoạiVai trò và tính chất cơ bản của kinh tế đối ngoạiQuan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước VN về phát triển kinh tế đối ngoạiKhả năng, điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại của Việt NamNhững điều kiện mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại   Ế Ố Ế   Ế Ố Ế  Ề  Ề     Ế Ố Ạ Ệ     Ế Ố Ạ Ệ Lớp: KV7 – Nhóm 1 Lớp: KV7 – Nhóm 1 - Nguyễn Thị Thúy Hằng – 0867060025 Nguyễn Thị Thúy Hằng – 0867060025 - Vũ Thanh Phương – 0867060050 Vũ Thanh Phương – 0867060050 - Phạm Thị Thanh Tâm – 0867060059 Phạm Thị Thanh Tâm – 0867060059 - Hứa Mỹ Thái – 0867060013 Hứa Mỹ Thái – 0867060013 - Trần Bá Tùng - 0867060069 Trần Bá Tùng - 0867060069  ộ  ộ 1. 1. Khái niệm kinh tế đối ngoại Khái niệm kinh tế đối ngoại 2. 2. Vai trò và tính chất cơ bản của kinh tế đối Vai trò và tính chất cơ bản của kinh tế đối ngoại ngoại 3. 3. Quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước VN về Quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước VN về phát triển kinh tế đối ngoại phát triển kinh tế đối ngoại 4. 4. Khả năng, điều kiện phát triển kinh tế đối Khả năng, điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam ngoại của Việt Nam 5. 5. Những điều kiện mở rộng hoạt động kinh tế Những điều kiện mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại đối ngoại     ệ ế ố ạ     ệ ế ố ạ Kinh tế đối ngoại là một bộ phận của nền kinh Kinh tế đối ngoại là một bộ phận của nền kinh tế mỗi quốc gia, nó bao gồm lĩnh vực ngoại tế mỗi quốc gia, nó bao gồm lĩnh vực ngoại thương (trao đổi hàng hóa và dịch vụ), đầu tư thương (trao đổi hàng hóa và dịch vụ), đầu tư (trực tiếp và gián tiếp, nhận đầu tư từ nước (trực tiếp và gián tiếp, nhận đầu tư từ nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài), vay nợ (bao ngoài và đầu tư ra nước ngoài), vay nợ (bao gồm cả ODA và chuyển giao công nghệ) gồm cả ODA và chuyển giao công nghệ)  !"#$%& &   ấ ủ ế ố  !"#$%& &   ấ ủ ế ố  ạ  ạ  !"&    ủ ế ố ạ  !"&    ủ ế ố ạ Vai trò của kinh tế đối ngoại đối với nền kinh tế Vai trò của kinh tế đối ngoại đối với nền kinh tế Việt Nam cũng giống như các nước đang phát Việt Nam cũng giống như các nước đang phát triển khác. Trong những năm qua, nhờ kinh tế triển khác. Trong những năm qua, nhờ kinh tế đối ngoại, nền kinh tế VN đã phát triển nhanh đối ngoại, nền kinh tế VN đã phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng vào loại cao trên thế chóng, tốc độ tăng trưởng vào loại cao trên thế giới, cơ cấu kinh tế đã có hướng dịch chuyển giới, cơ cấu kinh tế đã có hướng dịch chuyển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  !"&    ủ ế ố ạ  !"&    ủ ế ố ạ  Kinh tế đối ngoại là một đòn bẩy, một công cụ Kinh tế đối ngoại là một đòn bẩy, một công cụ quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nền quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nền kinh tế ở mỗi quốc gia. kinh tế ở mỗi quốc gia.  Kinh tế đối ngoại là động lực cho sự cất cánh. Kinh tế đối ngoại là động lực cho sự cất cánh.  Thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại, các Thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại, các nước không những thu được nguồn vốn mà nước không những thu được nguồn vốn mà còn thu được nhiều lợi ích khác. còn thu được nhiều lợi ích khác.  Kinh tế đối ngoại là cầu nối giữa nền kinh tế Kinh tế đối ngoại là cầu nối giữa nền kinh tế trong nước và thế giới trong nước và thế giới %& & ' &   ấ ơ ả ủ ế ố %& & ' &   ấ ơ ả ủ ế ố  ạ  ạ  Quan hệ kinh tế đối ngoại là quan hệ thỏa thuận, tự Quan hệ kinh tế đối ngoại là quan hệ thỏa thuận, tự nguyện giữa các chủ thể với nhau. nguyện giữa các chủ thể với nhau.  Sự trao đổi mậu dịch phải dựa trên giá cả quốc tế,tuân Sự trao đổi mậu dịch phải dựa trên giá cả quốc tế,tuân theo quy luật giá trị và các quy luật khác của kinh tế theo quy luật giá trị và các quy luật khác của kinh tế thị trường. thị trường.  Các quan hệ kinh tế đối ngoại chịu sự tác động của hệ Các quan hệ kinh tế đối ngoại chịu sự tác động của hệ thống quản lý, luật pháp,chính sách khác nhau của thống quản lý, luật pháp,chính sách khác nhau của mỗi quốc gia. mỗi quốc gia.  Có sự gặp gỡ giữa các hệ thống tiền tệ khác nhau. Có sự gặp gỡ giữa các hệ thống tiền tệ khác nhau. 2.2.Tính chất cơ bản của kinh tế đối ngoại 2.2.Tính chất cơ bản của kinh tế đối ngoại  Bảo đảm sự cân bằng cán cân thanh toán là yêu Bảo đảm sự cân bằng cán cân thanh toán là yêu cầu khách quan trong quan hệ kinh tế quốc tế. cầu khách quan trong quan hệ kinh tế quốc tế.  Khoảng cách không gian,địa lý đóng vai trò Khoảng cách không gian,địa lý đóng vai trò quan trọng trong quan hệ kinh tế đối ngoại của quan trọng trong quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi quốc gia. mỗi quốc gia.  Quan hệ kinh tế đối ngoại luôn gắn liền với Quan hệ kinh tế đối ngoại luôn gắn liền với quan hệ chính trị đối ngoại. quan hệ chính trị đối ngoại. 3. Quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà 3. Quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước VN về phát triển kinh tế đối ngoại nước VN về phát triển kinh tế đối ngoại  Phát triển kinh tế đối ngoại là một tất yếu khách quan. Phát triển kinh tế đối ngoại là một tất yếu khách quan.  Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế  Xây dựng hệ thống kinh tế mở, tăng cường hội nhập Xây dựng hệ thống kinh tế mở, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế kinh tế quốc tế  Phát huy ý chí tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc và Phát huy ý chí tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc và có́ chính sách mềm dẻo, khôn khéo,điều chỉnh kịp thời có́ chính sách mềm dẻo, khôn khéo,điều chỉnh kịp thời  Đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên Đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc bình đẳng, các bên cùng có lơi tắc bình đẳng, các bên cùng có lơi  Đa dạng hóa các hoạt động kinh tế đối ngoại Đa dạng hóa các hoạt động kinh tế đối ngoại  Nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại Nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại  Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đối ngoại Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đối ngoại 4. Khả năng, điều kiện phát triển 4. Khả năng, điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam kinh tế đối ngoại của Việt Nam  Sự phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại tùy Sự phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại tùy thuộc vào những yếu tố bên trong và yếu tố bên thuộc vào những yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài, những yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan. ngoài, những yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan. Trong đó, các yếu tố bên trong có ý nghĩa quyết Trong đó, các yếu tố bên trong có ý nghĩa quyết định. định.  Khả năng phát triển kinh tế đối ngoại chủ yếu được Khả năng phát triển kinh tế đối ngoại chủ yếu được xem xét ở góc độ khả năng tiềm tàng của nền kinh tế, xem xét ở góc độ khả năng tiềm tàng của nền kinh tế, thề hiện ở những nguồn lực trong nước có thể khai thề hiện ở những nguồn lực trong nước có thể khai thác và phát huy những lợi thế so sánh. thác và phát huy những lợi thế so sánh. ( )*  +! ả ề ệ ể ( )*  +! ả ề ệ ể    &   ế ố ạ ủ ệ    &   ế ố ạ ủ ệ Nguồn lực trong nước ở góc độ so sánh Nguồn lực trong nước ở góc độ so sánh có thể xem xét ở bốn mặt như sau: có thể xem xét ở bốn mặt như sau:  Chế độ chính trị xã hội Chế độ chính trị xã hội  Nguồn nhân lực và con người Việt Nam Nguồn nhân lực và con người Việt Nam  Vị trí địa kinh tế Vị trí địa kinh tế  Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên [...]... thống nhất, Việt Nam đã thiết lập được một chế độ chính trị - xã hội ổn định, được quốc tế thừa nhận là một trong những nước an toàn nhất cho các hoạt động kinh tế Các hoạt động kinh tế đối ngoại Việt Nam chỉ có 1 Đảng lãnh đạo nên luôn đảm bảo tính ổn định Không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế quản lý theo chuẩn mực quốc tế, tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế, phát triển ngoại giao với... độ chuyên môn và ngoại ngữ chưa cao, còn hạn chế về ý thức kỷ luật, khả năng hợp tác Đặc biệt thiếu nguồn nhân lực quản lý cấp cao 5 Những điều kiện mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại     Đổi mới tư duy đối ngoại, tư duy an ninh, tư duy kinh tế Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt Đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, lực lượng quản lý cấp cao Chủ động hội nhập quốc tế 5.1 Đổi... con người Việt Nam   Người Việt Nam thông minh sáng tạo, có khả năng nắm bắt nhanh khoa học – công nghệ, có khả năng thích ứng với những tình huống phức tạp Bên cạnh đó, người Việt Nam còn có truyền thống cần cù, nền tảng giáo dục tốt Nhìn chung, chúng ta có cơ sở để khẳng định nguồn nhân lực và con người Việt Nam là lợi thế lớn nhất của nước ta trong sự trao đổi và phân công lao động quốc tế 4.3... cao Việt Nam có lực lường lao động dồi dào, chăm chỉ nhưng thiếu đội ngũ nhân sự cấp cao ở mức quản lý và chuyên viên, hiện nay những vị trí này đa phần là do người nước ngoài nắm giữ Vì vậy phải đào tạo được lực lượng lao động cấp cao này để hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế đối ngoại 5.4 Chủ động hội nhập quốc tế   Gia nhập các tổ chức thương mai trong khu vực và thế giới để phát triển kinh tế trong... triển vọng Hạn chế trong việc phát triển kinh tế đối ngoại Việt Nam       Đất đai canh tác bị thu hẹp do dân số tăng nhanh Khí hậu: thường xuyên đối đầu với thiên tai Tài nguyên thiên nhiên: phong phú nhưng quy mô không lớn Khoáng sản dùng cho Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không nhiều Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật: chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế: Đường bộ, đường sắt, sân bay, hải cảng... đối ngoại, tư duy an ninh, tư duy kinh tế       Cải cách hệ thống pháp lý và thủ tục hành chính Nhận thức mới về an ninh : liên kết, hợp tác an ninh trong khu vực Cải cách hệ thống thuế quan: giảm thiểu tình trạng bảo hộ mậu dịch và giảm mặt bằng thuế quan Giảm chi phí sản xuất để tăng lợi thế cạnh tranh Tăng cường và bổ xung những chính sách tiền tệ và tín dụng hỗ trợ các hoạt động kinh tế đối. .. người Việt Nam là lợi thế lớn nhất của nước ta trong sự trao đổi và phân công lao động quốc tế 4.3 Vị trí địa kinh tế     Có biên giới lục địa và hải giới rộng, thuận lợi cho phát triển giao thông vận tải, đường liên vận quốc tế, là cửa ngõ đi ra Thái Bình Dương của một số nước ở vùng Đông Nam Á Biển và ven biển có tiềm năng lớn để phát triển du lịch Dọc bờ biển có nhiều chỗ thuận tiện cho thiết... thuận lợi mở rộng giao lưu giữa các vùng địa phương trong nước và quốc tế 4.4 Tài nguyên thiên nhiên   Nguồn tài nguyên, nhiên liệu - năng lượng đa dạng: than, than đá, dầu mỏ, khí đốt Trữ lượng tương đối lớn, chất lượng tốt, tạo thuận lợi phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu, năng lượng, thoả mãn yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong nước và tham gia hợp tác với các nước trong khu vực Khoáng... 11,96 10,18 15 - 19 11,40 10,5 10,77 10,71 Tống tỷ lệ (%) 39,33 35,5 34,73 28,73 4.2 Nguồn nhân lực và con người Việt Nam     Năm 2005, ở các nước phát triển, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động là 63%, các nước đang phát triển khoảng 61,1%, còn các nước kém phát triển nhất chỉ có 52,6% Ở Việt Nam, sau gần 30 năm, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động đã tăng thêm từ 50% lên 65% nghĩa là tăng thêm 15% Tỷ... tranh Tăng cường và bổ xung những chính sách tiền tệ và tín dụng hỗ trợ các hoạt động kinh tế đối ngoại Từng bước ổn định nền kinh tế và giảm lạm phát 5.2 Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt     Hoàn chỉnh và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng : điện, nước, viễn thông, cảng biển, giáo dục, y tế Tập trung xây dựng trọng điểm các đầu mối giao thông gần các khu công nghiệp, chế xuất Giảm . mỗi nền kinh tế ở mỗi quốc gia. kinh tế ở mỗi quốc gia.  Kinh tế đối ngoại là động lực cho sự cất cánh. Kinh tế đối ngoại là động lực cho sự cất cánh.  Thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại,. ạ Kinh tế đối ngoại là một bộ phận của nền kinh Kinh tế đối ngoại là một bộ phận của nền kinh tế mỗi quốc gia, nó bao gồm lĩnh vực ngoại tế mỗi quốc gia, nó bao gồm lĩnh vực ngoại thương. !"&    ủ ế ố ạ Vai trò của kinh tế đối ngoại đối với nền kinh tế Vai trò của kinh tế đối ngoại đối với nền kinh tế Việt Nam cũng giống như các nước đang phát Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ : KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM, TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ : KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM, TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ : KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM, Khái niệm kinh tế đối ngoại, Khả năng, điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam, Những điều kiện mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay