Tiểu luận TCCT thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên ở trường THCS châu khê trong giai đoạn hiện nay

34 3,277 10
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 11:00

MỞ ĐẦU Chúng ta đang ở trong một thời kỳ mà đời sống kinh tế xã hội cả ở trong nước và trên thế giới có nhiều thay đổi và biến động sâu sắc. Quá trình toàn cầu hoá đang có những chuyển biến nhanh chóng tác động mạnh mẽ tới mọi quốc gia, đòi hỏi các nước phải có xu thế của sự hội nhập. Nước ta, tuy còn nghèo và lạc hậu nhưng không thể đứng ngoài xu thế chung của thời đại, mặc dù biết rằng để hội nhập có kết quả thì phải vượt qua nhiều khó khăn không nhỏ. Với xu thế đáp ứng cho sự tăng trưởng bền vững, tiến tới nền kinh tế tri thức. Vì vậy, chúng ta không có cách nào khác là phải ra sức bồi dưỡng, phát huy và khai thác mọi tiềm năng về tri thức của đất nước mà nền tảng là Giáo dục và Đào tạo. Tại điều 9 luật giáo dục khẳng định: Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đây cũng là con đường mà nhiều nước trên thế giới cũng như trong khu vực đã đi qua và thực sự tạo cho họ những bước đi vững chắc trên đà hội nhập với cộng đồng quốc tế. Do đó chúng ta không có con đường nào khác là phải tìm ra giải pháp hữu hiệu để xây dựng một nền giáo dục tiên tiến không thể không tính đến việc xây dựng một đội ngũ nhà giáo mà trong đó đội ngũ giáo viên THCS cần được lưu tâm đặc biệt. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã nêu: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh” Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã yêu cầu: “Bố trí cán bộ quản lý các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo lại đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu cân đối, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới; hoàn thiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và CBQL” Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII về chiến lược có đoạn ghi: “Lấy tiêu chuẩn cán bộ làm căn cứ xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng, thống nhất hệ thống nhà trường, nội - 1 - dung đào tạo phải thiết thực phù hợp với yêu cầu. Đối với mỗi cán bộ chú trọng cả phẩm chất đạo đức và kiến thức, cả lý luận và thực tiễn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản và hướng dẫn kỹ năng thực hành" (Trích Nghị quyết trang 84). Trước tình hình đó đòi hỏi lãnh đạo ngành giáo dục phải có biện pháp tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ để tránh được tình trạng nói trên. Thực tế ở huyện Con Cuông là một huyện miền núi cao còn có nhiều khó khăn của tỉnh. Để nền giáo dục phát triển ngang tầm với các huyện, thành thị có điều kiện là một bài toán khó là vấn đề cấp thiết, cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo và sự nổ lực của các nhà quản lý. Để góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu và chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên ở trường THCS Châu Khê trong giai đoạn hiện nay.” * CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI. A. Phần mở đầu B. Nội dung chính. Chương I: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài Chương II: Thực trạng và nguyên nhân của tổ chức chỉ đạo công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên ở trường THCS Châu Khê - Con Cuông - Nghệ An, đáp ứng yêu cầu dạy học giáo dục hiện nay. Chương III: Các biện pháp tổ chức chỉ đạo công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên THCS Châu Khê - Con Cuông - Nghệ An, đáp ứng yêu cầu dạy học giáo dục hiện nay. C. Kết luận và một số kiến nghị - 2 - CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. I. VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. 1. Vai trò của công chức trường trung học cơ sở. Thực tiễn đã khẳng định: “Điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng giáo dục là chất lượng và động lực dạy học của người giáo viên. Giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện chất lượng giáo dục. Cho nên muốn có chất lượng giáo dục tốt trước hết phải xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có chất lượng cao”. Song một yếu tố cũng không kém phần quan trọng có tính chất quyết định đưa tập thể nhà trường đi đúng hướng, đạt được mục tiêu giáo dục nói chung và bậc học THCS nói riêng, đó là vai trò của người Hiệu trưởng. Như chúng ta đã biết trong nhà trường phổ thông hoạt động dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì thế Hiệu trưởng có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức hoạt động học tập của học sinh cũng như công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Muốn vậy, Hiệu trưởng phải là nhà giáo có tâm hồn, phẩm chất cao đẹp, có trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và phải có tầm nhận thức với một tư duy chiến lược lâu dài. Tại điều 16, Luật Giáo dục nhận định: Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân. 2. Vai trò của đội ngũ viên chức trường trung học cơ sở. Giáo viên trường Tiểu học, THCS trước đây được gọi chung là trường Phổ thông cơ sở (PTCS), là bộ phận lâu đời nhất trong đội ngũ giáo viên nước ta. Đây là bộ phận giáo viên xuất hiện ngay từ giai đoạn sơ khai của nền giáo - 3 - dục nước nhà. Ở giai đoạn nào giáo viên THCS cũng là bộ phận đông đảo nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong tâm trí mọi lứa tuổi trong cộng đồng dân cư hình ảnh người thầy để lại dấu ấn sâu đậm nhất là người giáo viên cấp PTCS - khai trí con đường học vấn của họ. Thật vậy, tài liệu nghiên cứu của Vụ giáo viên quan niệm về người giáo viên THCS như sau: * Giáo viên THCS là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng bậc học phổ thông trở thành bậc học nền tảng về kiến thức của hệ thống giáo dục quốc dân, tạo điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí và trang bị những cơ sở khoa học ban đầu hết sức trọng yếu để phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam tương lai. * Đối với vùng khó khăn (vùng cao, vùng sâu, vùng hải đảo) giáo viên THCS là tri thức địa phương. Giáo viên THCS là người có uy tín “Thần tượng” đối với lứa tuổi nhỏ. Lời thầy là sự thuyết phục, cử chỉ của người thầy là mẫu mực, cuộc sống và lao động của người thầy là tấm gương đối với các em. * Phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý học sinh THCS lần đầu tiếp xúc với nhiều giáo viên ở mỗi môn học, trong một lớp học, là cả kho tàng kiến thức, nhân cách mà các em khám phá. Vì vậy, Điều 15, Luật Giáo dục quy định: Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học. II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. 1. Quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2010. Điều 4. Cán bộ, công chức quy định: - 4 - Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Như vậy ở trường trung học cơ sở, hiệu trưởng nhà trường được gọi là công chức và chịu sự điều chỉnh của Luật cán bộ, công chức năm 2010. 2. Quy định của Luật viên chức. Luật viên chức năm 2012 quy định: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Như vậy ở trường THCS, phó hiệu trưởng và giáo viên được gọi là viên chức và chịu sự điều chỉnh của Luật viên chức năm 2012. Điều 5luật viên chức quy định các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức: - Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp. - Tận tụy phục vụ nhân dân. - Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử. - 5 - - Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân. 3. Các văn bản quy phạm pháp luật khác về công chức, viên chức trường THCS a. Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung trường phổ thông có nhiều cấp học (Hướng dẫn Số: 430 /BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 năm 2010 V/v: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học và Hướng dẫn Số:630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 02 năm 2012 V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX), cụ thể một số điều: Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp Gồm 5 tiêu chí như: Phẩm chất chính trị đó là thể hiện tinh thần yêu nước; gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng; hiểu biết thực hiện tốt pháp luật; có đạo đức nghề nghiệp, giữ uy tín nhà giáo, tâm huyết với nghề…; lối sống, tác phong, giao tiếp mô phạm chuẩn mực. Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm Gồm 10 tiêu chí và hàng chục chỉ số như: Hiểu biết chương trình giáo dục phổ thông, đạt trình độ chuẩn đào tạo, hiểu biết các môn học khác. Có khả năng tổ chức, thực hiện hiệu quả phương pháp dạy học. Luôn luôn tự học, tự bồi dưỡng, có trình độ CNTT và ngoại ngữ nhất định. Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản lí nhà trường Gồm 13 tiêu chí quy định cụ thể như: Phân tích và dự báo xu thế phát triển giáo dục, tình hình kinh tế địa phương. Nắm bắt các chính sách giáo dục kịp thời, có tầm nhìn chiến lược với những giá trị cốt lõi của đơn vị. Tuyên truyền quảng bá hình ảnh nhà trường, có bản lĩnh đổi mới và hướng tập thể đi vào con đường đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. - 6 - Có khả năng ra quyết định đúng đắn, kịp thời và dám chịu trách nhiệm về các quyết định nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho mọi học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường một cách dân chủ, công khai và minh bạch. Xây dựng môi trường nếp sống đơn vị lành mạnh văn hoá, … b.Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở với một số tiêu chuẩn. Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân. Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho học sinh. Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt. Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục. Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn. - 7 - Thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được quy định trong chương trình môn học. Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục Kế hoạch các hoạt động giáo dục được xây dựng thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế, thể hiện khả năng hợp tác, cộng tác với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc giảng dạy môn học và tích hợp các nội dung giáo dục khác trong các hoạt động chính khoá và ngoại khoá theo kế hoạch đã xây dựng. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng như: lao động công ích, hoạt động xã hội theo kế hoạch đã xây dựng. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục học sinh vào tình huống sư phạm cụ thể, phù hợp đối tượng và môi trường giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh một cách chính xác, khách quan, công bằng và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học sinh. c.Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định tại điều 18 mục 2, 3 về Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng; giáo viên THCS: - Quy định về nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng: Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; Thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ này;Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; Quản lý giáo - 8 - viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên; Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học vào học bạ học sinh tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp học và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các nhiệm vụ được quy định trong khoản 1 Điều này. - Nhiệm vụ và quyền hạn của phó Hiệu trưởng Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công; Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao; Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền; Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. - Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học: + Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây: Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực hành thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương; Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; Thực hiện Điều lệ nhà - 9 - trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục; Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. + Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những nhiệm vụ sau đây: Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp; Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm; Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh; Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. + Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên THPT được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đoàn ở nhà trường và tham gia các hoạt động với địa phương. + Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo viên THCS được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đội ở nhà trường và phối hợp hoạt động với địa phương. - 10 - [...]... TRUNG HỌC CƠ SỞ 04 5 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở TRƯỜNG THCS CHÂU KHÊ – CON CUÔNG - NGHỆ AN, TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 11 6 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 11 II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở TRƯỜNG THCS CHÂU KHÊ – CON CUÔNG – NGHỆ AN 8 13 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THCS ĐÁP ỨNG YÊU... nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên tại trường THCS Châu Khê chúng tôi đã đề xuất 7 biện pháp thực hiện nhằm tổ chức chỉ đạo nâng cao chất lượng công chức, giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay, đó là: 1 Tìm hiểu nắm chắc đội ngũ giáo viên về mọi mặt 2 Lập quy hoạch xây dựng đội ngũ 3 Sắp xếp và sử dụng đội ngũ 4 Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng... khắc phục những tình trạng nêu trên CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THCS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC GIÁO DỤC HIỆN NAY - 19 - 1 Tìm hiểu nắm chắc đội ngũ công chức, viên chức về mọi mặt Để xây dựng được một đội ngũ công chức, giáo viên đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng điều đầu tiên Hiệu trưởng phải tìm hiểu tình hình đội ngũ của mình quản... lực lượng trong xã hội đối với công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ công chức, giáo viên Người thực hiện Nguyễn Ngọc Nam - 31 - MỤC LỤC TT Nội dung Trang 1 MỞ ĐẦU 01 CHƯƠNG I 2 3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ I VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 03 03 4 II MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG... trưởng cần phân công cho Phó hiệu trưởng cùng Tổ trưởng chuyên môn giúp mình quản lý chặt chẽ các mặt đó 4 Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên của đội ngũ công chức, viên chức Thực tiễn đã khẳng định: Điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng giáo dục là chất lượng dạy học và giáo dục của giáo viên Giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện chất lượng giáo dục Cho nên muốn có chất. .. trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá nhằm uốn nắn những tồn tại, phát huy tốt năng lực, sáng tạo của mỗi giáo viên - 28 - - 29 - KẾT LUẬN Xuất phát từ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, phân tích thực trạng của công tác xây dựng và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất. .. dụng trong quá trình dạy học - Tổ chức cho giáo viên trong trường đi tham quan học hỏi ở các đơn vị tiên tiến trong và ngoài tỉnh Tóm lại: Để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cần phải chú trọng công tác bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên, có như thế chất lượng đội ngũ ngày càng cao, số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng nhiều, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai. .. ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC GIÁO DỤC HIỆN NAY 20 9 1 Tìm hiểu nắm chắc đội ngũ công chức, viên chức về mọi mặt 20 10 2 Lập quy hoạch xây dựng đội ngũ công chức, viên chức 21 11 3 Sắp xếp sử dụng đội ngũ công chức, giáo viên 21 12 4 Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên của đội ngũ công chức, viên chức 22 13 5 Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của mọi thành viên và tạo điều kiện về thời... rất ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn huyện nói chung, cũng như chất lượng giáo dục của trường THCS Châu Khê nói riêng a Thuân lợi: - 16 - - Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn, tỉ lệ giáo viên địa phương cao - Trong những năm học vừa qua hoạt động đội ngũ giáo viên nhà trường được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ 100% , không có hiện tượng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo - Chuyên... đào tạo của giáo viên THCS trên địa bàn huyện Con Cuông nói chung đã được nâng cao đáng kể, các thế hệ giáo viên hệ 10+3, 12+3… đã được nâng cao trình độ hoặc nghỉ hưu Thay thế bằng đội ngũ giáo viên trẻ được đào tạo chính quy ở các trường Cao đẳng, Đại học sư phạm Tuy đội ngũ thừa về số lượng (toàn huyện thừa khoảng 50 giáo viên THCS) nhưng lại thiếu về cơ cấu, đội ngũ giáo viên giảng dạy ở các môn: . thực hiện mục tiêu giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu và chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức,. trạng và nguyên nhân của tổ chức chỉ đạo công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên ở trường THCS Châu Khê - Con Cuông - Nghệ An, đáp ứng yêu cầu dạy học giáo dục hiện nay. Chương. biện pháp tổ chức chỉ đạo công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên THCS Châu Khê - Con Cuông - Nghệ An, đáp ứng yêu cầu dạy học giáo dục hiện nay. C. Kết luận và một
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận TCCT thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên ở trường THCS châu khê trong giai đoạn hiện nay, Tiểu luận TCCT thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên ở trường THCS châu khê trong giai đoạn hiện nay, Tiểu luận TCCT thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên ở trường THCS châu khê trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay