VĂN THƯ NGOẠI GIAO TRẦN NHÂN TÔNG 6 pdf

10 315 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 08:20

VĂN THƯ NGOẠI GIAO TRẦN NHÂN TÔNG 6 Tờ biểu năm Nguyên Trinh thứ nhất (1295) Năm Nguyên Trinh thứ nhất, thế tử An Nam, Trần, dâng biểu mừng hoàng đế Thành Tông lên ngôi. Rồng bay chín lớp, trên ngôi rồng trở lại trời xuân. Ngựa ruổi ngàn non, trước cửa ngọc kính dâng biểu tạ. Một người có phúc, muôn nước đều yên. Kính nghĩ, hoàng đế bệ hạ văn trị ngời sáng bên trong, lòng nhân bay khắp hải ngoại, xa thương gần mến, thường giữ đạo để làm lòng, dẹp võ dụng văn, cất khí giới mà không đánh, quyết mở rộng lòng lành thăm thẳm của vua ta, muốn sáng tỏ công lao rực rỡ của tiên tổ. Dẹp sấm sét để ra ơn mưa móc, cắt đất phong để tỏ lượng càn khôn, cùng dân đổi mới, theo vật gầy xuân. Bọn thần may mắn gặp thời sáng sủa, mừng vui nghe lịnh sâu xa. Trông trời bắc khuyết, lòng xiêu theo sao Bắc cực ngôi cao, giữ đất Nam hoang, nguyện chúc vua Nam Sơn thượng thọ. Tờ biểu xin Đại Tạng kinh Họ Trần nước An Nam dâng biểu xin Đại Tạng kinh: Thần ở Viêm hoang, lâu theo đấng Giác, mãi nhớ bối diệp, truyền tự Trung Hoa. Vào thời Đường Tống, từng có ngựa trắng chở sang. Ngày đại binh kéo đến thì đã hóa nên tro tàn. Thở than chẳng thấy văn kinh, ý sâu rốt cuộc khó tìm, như vào nhà tối mà không đuốc tuệ, như vượt bể khổ mà thiếu thuyền từ. Nghĩ đến tiểu quốc thiếu kinh Đại Tạng, nếu không cầu thỉnh ở thượng quốc, thì lấy đâu mở lối cho quần sinh. Kính nghĩ, hoàng đế bệ hạ là vua Nghiêu Thuấn đương thời, là Phật Thích Ca tái thế, lấy sự độ người giúp vật làm tâm, cho việc rộng ban cứu chúng là lòng. Tiếng ngọc may không giữ kín, tạng báu mong được mở toang. Từ trời mà xuống, ban cho một vạn năm trăm ngàn hơn cuốn kinh, vượt biển về nam, cứu ức triệu người dân khốn khổ. Công đức ấy hơn công đức trước, quảng đại vô biên. Thánh nhân nay là thánh nhân xưa, lưu truyền có thế. NGUYÊN BẢN Thơ Phú Bài giảng Ngữ lục Văn xuôi Văn thư ngoại giao -Yamamoto Tatsuro, Annamshi kenkyu, I, Tokyo: Yamakawa shuppansha, 1950, tr. 1 - 43. -Lê Mạnh Thát, Thánh đăng ngữ lục, Tu thư Vạn Hạnh, 1980. -Lê Mạnh Thát, Chân Nguyên Thiền sư toàn tập, I, Viện Phật học Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh, 1980. -E. Gaspardone, Ngan-nan Tche Yuan, Hanoi: Imprimarie d’Extrême-Orient, 1932, p. 47.1 Câu này có thể dịch: “ Tri Kiến là huyện Kiến xưa”. Kiến do thế có thể là một lên gọi địa phương của Tri Kiến. -Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, I, Nxb. Thuận Hóa, 1999, tr. 574 - 578. -Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, I, Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1999, tr. 428. -Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, Sai gòn: Lá bối, 1974, tr. 377. [1] Lê Mạnh Thát, Lục độ tập kinh và Lịch sử khởi nguyên dân tộc ta, Tu thư Đại học Vạn Hạnh 1972, tr.254-321; Khương Tăng Hội toàn tập, I, Tu thư Đại học Vạn Hạnh 1975, tr.172-188. -Lê Mạnh Thát, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, tập I, NXB Thuận Hóa 1999, tr. 474 - 490. -Lê Mạnh Thát, Kiến tính thành Phật lục, trong Chân Nguyên thiền sư toàn tập, Tu thư Đại học Vạn Hạnh, 1982, tr. 72. -Lê Mạnh Thát , Lục độ tập kinh và Lịch sử khởi nguyên dân tộc ta, Tu thư Đại học Vạn Hạnh, 1972, tr.264-271 -Lê Mạnh Thát, Tuệ Trung thượng sĩ toàn tập, cảo bản, 1979 -Trần Lê Sáng, Tìm hiểu văn phú thời kỳ Trần - Hồ trong Tuyển tập 40 năm tạp chí Văn học, 1960 - 1999, tập 2, Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1999, tr. 231-232 -Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Thiền uyển tập anh, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1999, tr. 239 và 481-482. -Ông Nguyễn làng Cổ Đô, tức chỉ Nguyễn Bá Lân (1701-1785), nguyên người xã Cổ Đô, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây cũ, đậu tiến sĩ năm 1731, làm quan đến chức Thượng thư tước Lễ Trạch Hầu, có biệt tài về phú Nôm, tác phẩm có Ngã ba hạc phú, Giai cảnh hứng tình phú và Vịnh sử thi quyển. Bản hạnh viết về Huyền Quang hiện chưa tìm thấy. -Đặng Thai Mai, Mấy điều tâm đắc về một thời đại văn học, trong Thơ văn Lý - Trần, I, Hà nội: Nxb. KHXH, 1977, tr. 42. -Xem Lê Mạnh Thát, Viên Thái thiền sư toàn tập, Sai gòn: Tu thư Vạn Hạnh, 1977. -Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, Sài gòn: Lá bối, 1974, tr. 397-398. -Viện Triết học, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Hà Nội: Nxb. KHXH, 1991, tr. 224. -E. Gaspardone, Bibliographie Annamite, Bulletin de l’École Franổaise d’Éxtrême- Orient XXXII (1932) 144 -Thượng sĩ Huệ Trung, Ngữ lục, Tu thư Đại học Vạn Hạnh, 1969,tr. 175. -Dấu: yêu dấu 1 Mựa chớ 2 Giấy, sồi: các loại vải xấu 3 Chỉn:chỉ, chính 4 Cốc: biết 5 Thửa: biết 6 Xá: hãy, nên -Đồ: uổng -Nguyên chú: Hỏi: “Chân như là cái gì?” Đáp: “Trong lắng sáng tròn rực thái hư” Lại hỏi: “Bát nhã là gì?” Đáp: “Nguồn gốc trí tuệ tự mình”. Lại hỏi: “Chân Phật là gì?” Đáp: “Đương cơ đối đáp là ai?” Lại hỏi: “Chân kinh là gì?” Đáp: “Đương cơ nêu lên quá rõ ràng”. Lại hỏi: “Thế nào là truyền giao?” Đáp: “Thầy trò bốn mắt nhìn nhau.” Lại hỏi: “Hiểu ý là thế nào?” Đáp: “Trở về nguồn gốc không bàn nghĩ. Nếu có bàn nghĩ thì sa ngã thôi.” Kệ rằng: Nó nay chính là ta Ta nay không là nó Nếu hay hiểu như vậy Chân như mới được rõ Hiểu lòng mình là Phật Nên gọi rõ đạt chân như Hiểu lòng mình là Pháp Nên gọi pháp môn một chữ Muôn pháp về một Nên gọi nhất thể Như Lai Kệ rằng: Tất cả muôn pháp Đều tự tâm sinh Tâm không chỗ sinh Pháp không chỗ trụ Nếu hiểu đất lòng Ứng dụng không ngại Chẳng gặp thượng căn Thận trọng chớ hứa Lại kệ: Chân như bát nhã tông Người không, ta cũng không Phật quá hiện vị lai Tính pháp vốn vẫn chung Lại nói: Đường đường mặt mũi thực Lồ lộ chủ nhân ông Bao hàm ngoài trời đất Xuyên suốt giữa biển sông Lúc dùng thành diệu hữu Chỗ lặng thật hư không Người người đều đầy đủ Vật vật thảy tròn không Từ nay lĩnh ngộ được Thôi việc chạy tây đông. 1 Cong: Trong 2 Khuấy bổn: quên gốc 3 Biến: lần 4 Miễn: lẫn, với 5 Chằm: khâu; xể: để lòa xòa 6 Bạc; trắng; thoa: hẩm 1 Cất: nêu lên; ma: mà 2 Cầm: đàn cầm; huyền: dây 3 Xoang: tấu nhạc 4 Han: hỏi 5 The: vải thưa; Duộc: cái muỗng, vá; Thưng: ngăn, che 1 Lòi: dây cột; Tơ: dây kéo. 2 Tua: nên 1 Xá: đường xá 1 Mảng: nghe 2 Rạt thảy: dẹp hết (sát rạt) 3 con giàng: cái gường 4 mà cả: mặc cả 5 ang: cha 1 Lưỡi: bản năm 1754 không có, lấy từ bản 1932 điền vào. 2 Hượm: chớ. 3 Lệ: sợ. 4 dang: tránh (ra) 1 Tượng: phàm, hễ 2 đòi: theo 3 ghẻ: chia rẽ 4 Chiền: chùa 1 Nhẫn: đến, tới 1 óc: gọi, kêu 1 Bả: trả 1 Phô: nhiều 1 Tuyết Đậu: thiền sư Trùng Hiển (980 - 1052) phái Vân Môn, tác giả của Tuyết Đậu minh giác ngữ lục. Dã Hiên: gọi đủ là Dã Hiên Tuân của phái Lâm Tế, sống sau năm 865, mất trước năm 999, hiện còn một bài thơ chép trong Thiền tông tụng cổ liên châu thông tập, 21. 1 Những chữ Hán dùng trong câu này lấy từ hai bài thơ Thái tần và Thái phiền trong thiên Quốc phong của Kinh Thi để nói về vật mọn có thể dùng đãi công hầu và cúng quỉ thần. Bài Thái tần: Vu dĩ thái tần Nam giản chi tân Vu dĩ thái tảo Vu bỉ hành lạo Vu dĩ thinh chi Duy khuông cập cữ Vu bỉ Tương chi Duy kỷ cập phủ. Bài Thái phiền: Vu dĩ thái phiền Vu dĩ vu chỉ Vu dĩ dụng chi Công hậu chi thị Vu dĩ thái phiền Vu giản chi trung Vu dĩ dụng chi Công hậu chi công . VĂN THƯ NGOẠI GIAO TRẦN NHÂN TÔNG 6 Tờ biểu năm Nguyên Trinh thứ nhất (1295) Năm Nguyên Trinh thứ nhất, thế tử An Nam, Trần, dâng biểu mừng hoàng đế Thành Tông lên ngôi. Rồng. công đức trước, quảng đại vô biên. Thánh nhân nay là thánh nhân xưa, lưu truyền có thế. NGUYÊN BẢN Thơ Phú Bài giảng Ngữ lục Văn xuôi Văn thư ngoại giao -Yamamoto Tatsuro, Annamshi kenkyu,. đều yên. Kính nghĩ, hoàng đế bệ hạ văn trị ngời sáng bên trong, lòng nhân bay khắp hải ngoại, xa thư ng gần mến, thư ng giữ đạo để làm lòng, dẹp võ dụng văn, cất khí giới mà không đánh, quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN THƯ NGOẠI GIAO TRẦN NHÂN TÔNG 6 pdf, VĂN THƯ NGOẠI GIAO TRẦN NHÂN TÔNG 6 pdf, VĂN THƯ NGOẠI GIAO TRẦN NHÂN TÔNG 6 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay