những kỹ thuật phương pháp sử dụng preloader để tạo ành chuyển động trong flash p10 potx

5 250 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 06:20

Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn Motion path chuy ể n thành đư ờ ng cong u ố n lư ợ n: 6.11 Lúc này n ế u b ạ n xem th ử thì th ấ y bư ớ m ch ỉ di chuy ể n ch ớ không lư ợ n theo đư ờ ng cong. B ạ n ch ọ n motion tween: Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn 6.12 B ấ m ch ọ n vào ô Orient to path ở Property Inspector: Timeline đư ợ c c ậ p nh ậ t v ớ i các keyframe trên motion tween: 6.13 Lúc này n ế u b ạ n xem th ử thì th ấ y bư ớ m lư ợ n theo đư ờ ng cong nhưng chưa hoàn ch ỉ nh. B ạ n s ẽ xoay bư ớ m theo hư ớ ng motion path. Ch ọ n keyframe 1 trên timeline: 6.14 Ch ọ n Free Transform Tool t ừ thanh công c ụ : Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn 6.15 Đưa chu ộ t xoay bư ớ m theo hư ớ ng motion path: Lúc này n ế u b ạ n xem th ử thì th ấ y bư ớ m lư ợ n theo đư ờ ng cong hoàn ch ỉ nh. 6.16 B ạ n s ẽ cho bư ớ m d ừ ng 2 giây và sau đó bay ra kh ỏ i stage. Ch ọ n frame 120: 6.17 B ấ m phím t ắ t F5 đ ể b ổ sung frame: Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn Lúc này n ế u b ạ n xem th ử thì th ấ y bư ớ m lư ợ n theo đư ờ ng cong hoàn ch ỉ nh và d ừ ng l ạ i 2 giây. Ti ế p theo b ạ n s ẽ cho bư ớ m bay ra kh ỏ i Stage. 6.18 Ch ọ n Edit > Copy t ừ menu (Ho ặ c phím t ắ t Ctrl+C) đ ể copy v ị trí hi ệ n h ữ u c ủ a bư ớ m: 6.19 Ch ọ n frame 121 trên Timeline: 6.20 Ch ọ n Insert > Timeline > Blank Keyframe (Ho ặ c phím t ắ t F7)đ ể thêm frame tr ắ ng t ạ i frame 121: 6.21 Ch ọ n Edit> Paste in Place (Ho ặ c phím t ắ t Ctrl+Shift+V) đ ể dán bư ớ m ra đúng v ị trí lúc nãy: Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn 6. 23 B ấ m phím ph ả i chu ộ t vào bư ớ m cho xu ấ t hi ệ n menu ng ữ c ả nh và ch ọ n Create Motin Tween: 6.24 L ầ n này b ạ n s ẽ cho bư ớ m bay nhanh ra ngoài. Ch ọ n frame 170 trên timeline: 6.25 B ấ m phím t ắ t F6 đ ể thêm keyframe: . Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn Motion path chuy ể n thành đư ờ ng cong u ố n lư ợ n: 6.11 Lúc này n ế u b ạ n. ch ỉ di chuy ể n ch ớ không lư ợ n theo đư ờ ng cong. B ạ n ch ọ n motion tween: Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn 6.12 B ấ m ch ọ n vào ô Orient to path ở Property. keyframe 1 trên timeline: 6.14 Ch ọ n Free Transform Tool t ừ thanh công c ụ : Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn 6.15 Đưa chu ộ t xoay bư ớ m theo hư ớ ng motion
- Xem thêm -

Xem thêm: những kỹ thuật phương pháp sử dụng preloader để tạo ành chuyển động trong flash p10 potx, những kỹ thuật phương pháp sử dụng preloader để tạo ành chuyển động trong flash p10 potx, những kỹ thuật phương pháp sử dụng preloader để tạo ành chuyển động trong flash p10 potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay