25 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà & xây dựng Hà Nội

84 326 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2013, 15:04

25 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà & xây dựng Hà Nội Lời nói đầu *** Tiền lơng là một phạm trù kinh tế rất nhạy cảm đối với cả Nhà nớc, Doanh nghiệp cũng nh đối với ngời lao động. Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trờng, việc xây dựng một chế độ tiền lơng hợp lý và linh hoạt sẽ tạo ra sở động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trờng cạnh tranh gay gắt, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp không những phải hoạch định đợc các chiến lợc kinh doanh thích ứng mà còn tuyển dụng đợc nguồn nhân lực và phải tạo ra đợc những động lực kích thích ngời lao động hăng hái, nỗ lực, phấn đấu sáng tậo trong sản xuất trên sở tối u hoá chế độ tiền lơng trong doanh nghiệp. Tối u hoá chế độ tiền lơng là góp phần cắt giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, để nâng cao mức doanh lợi của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không kế hoạch hoá đợc công tác tiền lơng phù hợp thì sẽ không tạo ra động lực của doanh nghiệp trong hiện tại và tơng lai tiền lơng không còn là một đòn bẩy kinh tế hữu hiệu. Khi đó doanh nghiệp sẽ đứng trớc nguy tồn tại hay không tồn tại. Vì vậy các doanh nghiệp phải coi trọng công tác hạch toán tiền lơng. Thực chất của hạch toán tiền lơng là hạch toán chi phí nhân công trong doanh nghiệp. Việc thực hiện hạch toán tiền lơng một cách khoa học và chính xác sẽ đảm bảo lợi ích chính đáng của cả doanh nghiệp cũng nh lợi ích của ngời lao động. Làm tốt công tác tiền lơng còn góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm của doanh nghiệp và do đó sẽ tạo ra những lợi thế trong cạnh tranh của bản thânn doanh nghiệp. Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề và đợc sự giúp đỡ nhiệt tình PGS-TS Đặng Thị Loan và cán bộ phòng Tài chính - Kế toán của công ty cổ phần đầu t xây dựng nhàxây dựng Nội, em chọn chuyên đề Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần đầu t xây dựng nhàxây dựng Nội để thực hiện báo cáo tốt nghiệp của mình. 1 Phần I sở lý luận chung về kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong các Doanh Nghiệp I. Bản chất của tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong các DOANH NGHIệP. * Khái niệm, bản chất của tiền lơng Tiền lơng hay tiền công là một phạm trù kinh tế gắn liền với quan hệ thuê mớn sức lao động. Đối với ngời sử dụng sức lao động, đó là khoản tiền phải trả cho ngời lao động theo cam kết. Khoản tiền này đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và đợc hạch toán vào khoản mục chi phí nhân công. Đối với ngời lao động, đó chính là khoản thu nhập đợc trả thù lao sau quá trình lao động. Xét về bản chất, tiền lơng chính là giá cả của sức lao động. Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp các thành phần kinh tế đều phải quan tâm đến công tác quản lý tiền lơng và cách thức trả công lao động, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và vì vậy, tiền l- ơng đợc coi nh một đòn bẩy kinh tế quan trọng, vừa đảm bảo đợc lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngời lao động. Trong thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm tốt công tác quản lý tiền lơng không những tiết kiệm đợc chi phí mà còn tạo ra sự kích thích mạnh mẽ đối với ngời lao động trong việc nâng cao năng suất lao động và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc đợc giao. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nớc ta chủ trơng phải gắn chặt tiền lơng với năng suất, chất lợng, hiệu quả công việc. Tiền lơng thực tế phải đảm bảo quá trình tái sản xuất sức lao động mới và phải là một đòn bẩy kinh tế nhằm kích thích ngời lao động gắn bó và say mê với công việc. Quan điểm này đã đợc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (4/2001) khẳng định: Các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nớc đợc tự chủ trong việc trả lơng và tiền thởng trên sở hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và năng suất lao động của mỗi ngời. Nhà nớc và xã hội tôn trọng thu nhập hợp pháp của ngời kinh doanh. Xác định hợp lý mức thuế thu nhập, từng bớc mở rộng vững chắc hệ thống bảo hiểm và an ninh xã hội. Tiến tới áp dụng chế độ bảo hiểm cho mọi 2 ngời lao động, mọi tầng lớp nhân dân. (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, trang 212). II. Các hình thức trả lơng trong DOANH NGHIệP . 1.Trả lơng theo thời gian. Tiền lơng trả theo thời gian chủ yếu đợc áp dụng đối với những ngời làm công tác quản lý. Còn đối với công nhân sản xuất chỉ áp dụng ở bộ phận lao động bằng máym óc là chủ yếu hoặc những công việc không thể tiến hành định mức một cách chặt chẽ và chính xác, hoặc vì tính chất của sản xuất nếu thực hiện trả công theo sản phẩm sẽ không đảm bảo chất lợng sản phẩm, không đem lại hiệu quả thiết thực. Mặc dù vậy, hình thức trả lơng này vẫn phải tuân theo quy luật phân phối lao động mà vấn đề đặt ra là phải chính xác đợc khối lợng công việc mà họ hoàn thành, đây là công việc rất khó bởi kết quả công việc không thể đo lờng một cách chính xác, chỉ thể xác định một cách tơng đối thông qua bảng chấm công, ngày, giờ làm việc. Chính vì vậy, phải phân công, bố trí ngời lao động vào các công việc cụ thể, phù hợp, giao rõ phạm vi làm việc và trách nhiệm của mỗi ngời để đạt hiệu suất công tác cao. Chế độ trả lơng theo thời gian đơn giản: Đây là chế độ trả lơng mà tiền lơng nhận đợc của mỗi công nhân do mức l- ơng cấp bậc cao hay thấp và thời gian làm việc thực tế quyết định. Tiền lơng của ngời lao động đợc tính theo công thức sau: L = S x Ttt. Trong đó : L : Lơng nhận đợc. S : Suất lơng cấp bậc. Ttt : Thời gian thực tế. Các loại trả lơng theo thời gian đơn giản: Tiền lơng tháng = ( tiền lơng tối thiểu + Phụ cấp ) x hệ số . Lơng tháng Tiền lơng ngày = x Số ngày làm việc thực tế. 3 Số ngày làm việc theo qui định Lơng tháng Tiền lơng giờ = x Số giờ làm việc thực tế Số giờ làm việc theo quy định Hình thức này u điểm là tính toán nhanh, đơn giản nhng nhợc điểm là việc quản lý lao động tiền lơng không chặt chẽ. Chế độ trả lơng này mang tính chất bình quân, không khuyến khích sử dụng hợp lý thời gian làm việc, tiết kiệm nguyên vật liệu, tận dụng máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động. * Chế độ trả lơng theo thời gian thởng: Để khắc phục phần nào hạn chế của chế độ trả lơng trên, thì chế độ tiền th- ởng đợc kết hợp để khuyến khích ngời lao động hăng hái làm việc, không những phản ánh trình độ thành thạo và thời gian làm việc thực tế mà còn gắn chặt với thành tích công tác của từng ngời thông qua chỉ tiêu xét thởng đạt đợc. Tuy nhiên, việc xác định tiền thởng bao nhiêu là hợp lý, đây là công việc khó nên nó cha đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động. 2. Trả lơng theo sản phẩm. Trong chế thị trờng, mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải tự hạch toán: lời ăn, lỗ chịu, với chế này hầu hết các doanh nghiệp đều đợc áp dụng rộng rãi hình thức trả lơng theo sản phẩm với nhiều chế độ linh hoạt. Tiền lơng theo sản phẩm là tiền lơng mà công nhân nhận đợc phụ thuộc vào số lợng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quy định đã đợc sản xuất theo đơn giá xác định (đơn giá là số tiền phải trả cho một đơn vị sản phẩm khi ngời công nhân làm ra đảm bảo chất lợng quy định). Hình thức trả lơng theo sản phẩm là hình thức quán triệt đầy đủ nhất nguyên tắc phân phối theo lao động (trả lơng theo số lợng và chất lợng lao động). Hình thức này tác dụng kích thích nâng cao năng suất lao động, khuyến khích ngời lao động ra sức học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, cải tiến phơng pháp lao động, sử dụng tốt máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt công tác quản lý lao động. Tuy nhiên, với hình thức trả lơng này, nếu kiểm tra chất lợng sản phẩm không chặt chẽ, công nhân dễ phát sinh t tởng chạy theo số lợng bỏ qua chất lợng, 4 không ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và bảo quản máy móc, thiết bị. 2.1 Các điều kiện áp dụng hình thức trả lơng theo sản phẩm - Phải xây dựng đợc các định mức lao động căn cứ khoa học. Định mức lao động là việc xác lập mức hao phí lao động cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm hay để hoành thành một công việc cụ thể. Mức hao phí lao động phụ thuộc vào nhiều nhân tố khách quan và chủ quan của doanh nghiệp. Việc xây dựng các định mức lao động khoa học, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quản lý và sử dụng lao động hợp lý. Trên sở đánh giá việc thực hiện định mức lao động thực tế và việc xây dựng các định mức trung bình tiến tiến và sẽ tạo điều kiện trả thù lao cho ngời lao động sở khoa học, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của ngời lao động. Việc xây dựng định mức lao động căn cứ khoa học còn là sở vững chắc để thực hiện việc kế hoạch hoá sản xuất kinh doanh, kế hoạch hoá nguồn nhân lực và công tác tiền lơng cũng nh kế hoạch hoá giá thành sản phẩm, để nâng cao mức doanh lợi của doanh nghiệp trong tơng lai. - Phải coi trọng công tác tổ chức lao động khoa học và đảm bảo các điều kiện tối thiểu, cần thiết để ngời lao động thực hiện đợc các định mức lao động trung bình tiên tiến và giảm thiểu thời gian ngừng việc do các sự cố kỹ thuật. - Coi trọng công tác thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phảm sản xuất ra. Do tiền lơng phụ thuộc vào số lợng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quy định đã sản xuất ra và đơn giá. Vì thế muốn trả lơng chính xác cần phải tổ chức tốt công tác thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm và xác định đúng đơn giá sản phẩm. - Phải xây dựng hệ thống cấp bậc công việc căn cứ khoa học. Xác định cấp bậc công việc là xác định mức độ phức tạp của công việc theo nguyên tắc. Lao động phức tạp là bội số của lao động giản đơn. Nói tóm lại, việc trả lơng theo sản phẩm phải theo đơn giá, trả lơng tính theo cấp bậc công việc căn cứ khoa học. - Cần coi trọng công tác giáo dục chính trị t tởng cho ngời lao động để họ nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi khi làm việc hởng lơng theo sản phẩm, tránh khuynh hớng chỉ chú ý tới số lợng sản phẩm, không chú ý tới việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu liệu, bảo dỡng thiết bị máy móc để nâng cao chất lợng sản phẩm. Nh vậy, việc trả lơng theo sản phẩm cho ngời lao động phải căn cứ vào số 5 lợng, chất lợng và đơn giá sản phẩm. Công thức tính lơng theo sản phẩm: Lsp = ĐG x Mtt Trong đó: Lsp: lơng sản phẩm ĐG: Đơn giá Mtt: số lợng sản phẩm thực tế sản xuất ra trong kỳ. 2.2. Các chế độ trả lơng theo sản phẩm * Chế độ trả l ơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân. Chế độ này đợc áp dụng rộng rãi với ngời trực tiếp sản xuất trong điều kiện quá trình lao động của họ mang tính chất độc lập tơng đối thể định mức kiểm tra va nghiệm thu sản phẩm một cách cụ thể và riêng biệt. Đơn giá của chế độ trả lơng này cố định và đợc tính theo công thức sau: L ĐG = MQ Hoặc ĐG = L x T Trong đó: ĐG: Đơn giá L: Lơng theo cấp bậc công việc Q: Mức sản lợng T: Mức thời gian (tính theo giờ) Tiền lơng của công nhân sẽ đợc tính theo công thức: L = ĐG x Q * Chế độ trả l ơng theo sản phẩm tập thể: Chế độ trả lơng này áp dụng đối với những công việc của một tập thể công nhân cùng thực hiện nh lắp ráp thiết bị sản xuất ở các bộ phận làm theo dây chuyền trong nhà máy liên hợp. Đơn giá đợc tính theo công thức: L ĐG = MQ Hoặc : ĐG = L x T Trong đó: ĐG: Đơn giá bình quân 6 L : Tổng số tiền lơng tính theo cấp bậc Q : Mức sản lợng T : Mức thời gian Tiền lơng của tổ, nhóm cũng tính theo công thức: L = ĐG x Q Khi tính lơng cho cả tổ (hoặc cả nhóm) cần phải coi trọng việc phân công và hợp tác lao động giữa các thành viên sao cho phù hợp với bậc lơng và thời gian lao động của họ.Việc điều chỉnh tiền lơng theo nhóm thể dùng phơng pháp hệ số điều chỉnh và phơng pháp hệ số giờ để đảm bảo quyền lợi chính đáng của ngời lao động. - Phơng pháp hệ số điều chỉnh: Quá trình tính toán đợc tính toán theo ba bớc: + Bớc 1: Tiền lơng cấp bậc và thời gian làm việc của mỗi công nhân. + Bớc 2: Xác định hệ số điều chỉnh (h). Tổng số tiền lơng thực lĩnh h = Số lợng vừa tính ở bớc 1 + Bớc 3: Tính tiền lơng của từng ngời. - Phơng pháp hệ số giờ: Quá trình tính toán cũng cần qua 2 bớc: + Bớc 1: Tổng số giờ làm việc thực tế của các công nhân bậc khác nhau về bậc 1. + Bớc 2: Tính tiền lơng thực lĩnh của mỗi công nhân theo tiền lơng cấp bậc và số giờ làm việc đã tính lại. * Chế độ trả l ơng theo sản phẩm gián tiếp. Chế độ này chỉ áp dụng cho công nhân phụ mà công việc của họ ảnh h- ởng nhiều đến kết quả lao động của công nhân chính hởng lơng theo sản phẩm nh: công nhân sửa chữa, phục vụ máy. Ngoài ra, ở nhiều đơn vị sản xuất, tiền lơng của bộ phận quản lý hởng theo sản phẩm cũng phụ thuộc vào kết quả sản xuất của công nhân chính. Đặc điểm vào chế độ trả lơng này là tiền lơng của công nhân phụ lại tuỳ thuộc vào kết quả sản xuất của công nhân chính. Do đó đơn giá tính theo công thức: L 7 ĐG = MQ Trong đó: ĐG : Đơn giá sản phẩm L : Lơng cấp bậc công nhân phụ MQ: Mức sản lợng của công nhân chính Tiền lơng thực lĩnh của công nhân phụ sẽ là: Ln = ĐG x Mn Trong đó: Mn: Sản lợng thực tế của ca làm việc * Chế độ trả l ơng khoán: Chế độ trả lơng khoán áp dụng cho những công việc nếu giao từng chi tiết, bộ phận sẽ không lợi mà phải giao toàn bộ khối lợng cho công nhân hoàn thành trong một thời gian nhất định. Chế độ trả lơng này áp dụng chủ yếu trong ngành xây dựng bản và một số công việc nông nghiệp. Trong công nghiệp, chế độ trả lơng này chỉ áp dụng cho những công nhân khi hoàn thành các công việc đột xuất nh sửa chữa, lắp ráp nhanh một số thiết bị để đa vào sản xuất. Chế độ thể áp dụng cho cả công nhân hay tập thể. - Khoán theo cá nhân: Theo chế độ này, lơng của từng cá nhân phụ thuộc vào sản lợng khoán hoàn thành. - Khoán theo tập thể: Tiền lơng nhận đợc sẽ phân phối cho công nhân trong tổ, nhóm giông nh trong chế độ tiền lơng tính theo sản phẩm tập thể. Xác định đơn giá khoáncông việc tơng đối phức tạp. Một mặt phải xuất phát từ việc xác định các loại công việc do các bộ phận và việc trả công, trả lơng cho bộ phận đó. Mặt khác phải tính đến cả yếu tố khách quan ảnh hởng tới công việc. Chế độ tiền lơng khoán khuyến khích công nhân hoàn thành nhiệm vụ trớc thời hạn, đảm bảo chất lợng công việc đã ghi thông qua hợp đồng giao khoán. Tuy nhiên, chế độ trả lơng này khi tính toán đơn giá phải hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ để xác định đơn giá tiền lơng chính xác cho công nhân. * Chế độ trả l ơng theo sản phẩm th ởng. Thực chất, chế độ này là chế độ trả lơng theo sản phẩm ở trên cộng thêm phần thởng. Phần tiền lơng phải tính theo đơn giá cố định, còn tiền thởng sẽ căn cứ 8 vào mức độ hoàn thành vợt mức các chỉ tiêu về mặt số lợng, chất lợng công việc để tính. Tiền lơng đợc trả theo sản phẩm thởng đợc tính theo công thức: Lcđ x m x h TL = Lcđ + 100 Trong đó: TL : Tiền lơng sản phẩm thởng Lcđ : Tiền lơng tính theo đơn giá cố định m : Tỷ lệ phần trăm cho 1% hoàn thành vợt mức h : Hệ số phần trăm hoàn thành vợt mức các chỉ tiêu Yêu cầu bản khi áp dụng chế độ tiền lơng theo sản phẩm thởng là phải quy định đúng đắn các chỉ tiêu, điều kiện thởng, khoản tiền thởng và tỷ lệ th- ởng bình quân. * Chế độ trả l ơng theo sản phẩm luỹ tiến: Chế độ này đợc áp dụng đối với công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh ở khâu trọng yếu ở dây chuyền sản xuất, do yêu cầu đột xuất của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải khẩn trơng hoàn thành kịp kế hoạch: Đây là chế độ trả l- ơng mà tiền lơng của những sản phẩm trong giới hạn định mức khởi điểm luỹ tiến thì đợc trả theo đơn giá cố định còn những sản phẩm vợt mức khởi điểm luỹ tiến sẽ đợc trả theo đơn giá luỹ tiến. 3. Nội dung quĩ lơng. Trong nền kinh tế trị trờng, khi sức lao động đợc thừa nhận là hàng hoá thì tiền lơng chính là giá cả của sức lao động. Tiền lơng phải đảm bảo đợc tái sản xuất sức lao động mới. Việc tổ chức tiền lơng phải nhằm xác định đợc những thang bảng l- ơng và phụ cấp lơng cũng nh các hình thức trả lơng thích hợp đối với các loại lao động trong doanh nghiệp. Khi tổ chức tiền lơng cho ngời lao động cần đạt đợc yêu cầu bản sau: Một là: Phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động mới cả về mặt thể chất và về mặt tinh thần cho ngời lao động. Sức lao động thể hiện ở trạng thái thể lực tinh thần, tâm lý, sinh lý, thể hiện ở trình độ nhận thức kỹ năng lao động, phơng pháp lao động. Sức lao động là một trong ba yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất. 9 Nó là yếu tố quan trọng nhất, phải tái sản xuất đợc sức lao động mới cho quá trình sản xuất tiếp theo với kỹ năng lao động tốt hơn. Và do đó, công tác quản lý tiền l- ơng phải tính đủ, tính đúng tiền lơng chi trả cho ngời lao động theo cam kết giữa ngời sử dụng lao động và ngời lao động. Hai là: Gắn việc trả lơng với định mức lao động, với tính chất của công việc và điều kiện xác định. Và vì vậy, tiền lơng phải phụ thuộc vào hiệu quả của công việc và hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Ba là: Bảo đảm tính minh bạch và dễ hiểu để cho ngời lao động thể tự tính toán, dự toán đợc số lợng tiền lơng mà họ thể nhận đợc hàng ngày, hàng tháng. Từ đó kích thích ngời lao động cố nâng cao trình độ tay nghề để nâng cao năng suất, nhằm tăng thu nhập bản thân họ. * Các nguyên tắc tổ chức tiền lơng Trong hệ thống tổ chức quản lý lao động, tổ chức tiền lơng giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Tổ chức tiền lơng tốt tác dụng trả lơng công bằng, hợp lý cho ngời lao động, tạo ra tâm lý làm việc thoải mái, phấn khởi trong sản xuất và giúp cho doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong quá trình sử dụng sức lao động. Để đảm bảo việc tổ chức tiền lơng đợc thực hiện tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, cần thực hiện các nguyên tắc bản sau: - Trả công ngang nhau cho những lao động nh nhau. Nguyên tắc này chính là nguyên tắc ngang giá và cũng là nguyên tắc phân phối theo lao động. Nó đảm bảo sự công bằng cho việc trả lơng cho ngời lao động. Hai ngời thời gian, tay nghề và năng suất nh nhau thì phải trả lơng ngang nhau. Ng- ợc lại, những lao động trình độ khác nhau thì phải trả lơng khác nhau, không sự phân biệt đối xử nào trong việc trả lơng. Thực hiện nguyên tắc này nhằm xoá đi sự lạm dụng những tiêu thức bất hợp lý nhứ: Giới tính, dân tộc, màu da, tuổi tác để hạ thấp tiền lơng của ngời lao động. Thực hiện tốt nguyên tắc này tác dụng kích thích ngời lao động hăng hái tham gia sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ tăng tiền lơng bình 10 [...]... hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công ty cổ phần đầu t phát triển nhà và XD Nội I Khái quát chung về Công ty Cổ phần đầu t phát triển nhàXây dựng Nội Ngày 16/10/2003 Công ty Cổ phần Đầu t phát triển nhàxây dựng Nội đợc chính thức thành lập theo giấy phép số 0103003033 do sở KH- ĐT Thành phố Nội cấp Trụ sở chính: Số 29, khu H, Tổ 75, Phơng Mai, Đống Đa, Nội. .. cáo tài chính lập hàng năm II Thực tế công tác hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công ty Cổ phần đầu t phát triển nhàXâY DựNG Nội 1 Một số vấn đề chung về công tác quản lý LĐ tiền lơng tại Công ty Cổ phần đầu t phát triển nhà và XD Nội 1.1 Phân loại Lao động * Đối với khối lao động gián tiếp của Công ty đợc phân ra làm 2 khối: Khối văn phòng Công ty và khối công trờng - Đối... vốn và theo dõi thanh toán với người bán Kế toán chi tiền mặt Thủ quỹ kiêm kế toán tổng hợp vật Kế toán tài sản cố định * Kế toán trởng: là ngời phụ trách chung công tác kế toán toàn công ty, là ngời chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo trực tiếp bộ máy kế toán toàn công ty, tổ chức hớng dẫn các nghiệp vụ cũng nh việc nghiên cứu triển khai chế độ kế toán hiện hành của Tổng công ty Xây dựng Nội Chịu... thành sản phẩm và lập báo cáo kế toán Giúp Giám đốc hớng dẫn các phòng ban liên quan mở và ghi chép sổ hạch toán nghiệp vụ cho việc điều hành hàng ngày mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị 1 Tổ chức bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tiền gửi ngân hàng theo dõi các khoản phải trả Kế toán tổng hợp Kế toán tiền lương các khoản phải thu Kế toán tiền gửi ngân hàng theo dõi các khoản phải trả Phụ trách... Nam Chỉ mới thành lập đợc hơn hai năm nhng công ty đã định hớng sẽ phát triển và mở rộng kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực xây dựnglĩnh vực kinh doanh chủ yếu 25 Theo điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần đầu t phát triển nhàxây dựng Nội ban hành ngSày 17 tháng 10 năm 2003 thì chức năng và nhiệm vụ của công ty là: - Lập dự án đầu t xây dựng các công trình -... 20% vốn Công ty Cổ phần Đầu t phát triển nhàxây dựng Nội đủ t cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập Công ty con dấu riêng, đợc mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và Ban kiểm soát Công ty cũng chịu sự quản lý của quan chức năng theo Luật Doanh nghiệp và các quy... Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng 1 Hạch toán tiền lơng 1.1.Hạch toán chi tiết tiền lơng và các khoản phải trả cho công nhân viên: * Tài khoản hạch toán: TK 334: Phải trả công nhân viên TK này phản ánh toàn bộ các khoản tiền lơng, tiền thởng, phụ cấp theo lơng và BHXH phải trả cho công nhân viên trong kỳ Bên Nợ: Các khoản tiền lơng, phụ cấp, tiền thởng và các khoản khác đã thanh toán. .. bàn xây dựng Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất, tính chất và quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, địa bàn hoạt động, sự phân cấp quản lý, tình hình trang bị phơng tiện kỹ thuật tính toán và thông tin, trình độ nghiệp vụ của cán bộ nhân viên kế toán của đơn vị Công ty cổ phần đầu t phát triển nhàxây dựng nội tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung tại phòng kế toán Phòng kế toán công. .. Quản trị Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Công ty Kế toán trởng là ngời giúp Giám đốc chỉ đạo, thực hiện công tác tài chính, kế toán thống của Công ty, chịu trách nhiệm trớc Giám đốc, Hội đồng Quản trị Công ty và trớc pháp luật về kết quả thực hiện công việc của mình Kế toán trởng Công ty các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Pháp lệnh kế toán thống hiện hành - Các phòng... đại Ngoài ra, cán bộ công nhân viên Công ty đầu t phát triển nhàxây dựng Nội luôn nêu cao tinh thần sáng tạo và năng động cố gắng củng cố uy tín chỗ đứng của mình trên thị trờng, nâng cao công tác quản lý kinh tế kỹ thuật, hạch toán kế toán sao cho chi phí sản xuất thấp nhất, giá thành hạ thấp Công ty đã và đang đầu t, thi công xây dựng nhiều công trình lớn tại các tỉnh thành trên cả nớc với . Kế toán của công ty cổ phần đầu t xây dựng nhà và xây dựng Hà Nội, em chọn chuyên đề Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần. phần đầu t xây dựng nhà và xây dựng Hà Nội để thực hiện báo cáo tốt nghiệp của mình. 1 Phần I Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lơng và các khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà & xây dựng Hà Nội, 25 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà & xây dựng Hà Nội, 25 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà & xây dựng Hà Nội, Bản chất của tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong các DOANH NGHIệP., Các điều kiện áp dụng hình thức trả lơng theo sản phẩm, Các chế độ trả lơng theo sản phẩm Chế độ trả l, Néi dung quÜ l¬ng., Nhiệm vụ hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong DN., Hạch toán các khoản trích theo lơng ., Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức NK-SC Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức CT-GS Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức NKC Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức NK-CT, Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n., Phân loại Lao động Hạch toán số lợng lao động:, Hạch toán kết quả lao động:, Các chế độ a. Nguyên tắc và quy trình xếp l, Ưu điểm và những mặt đạt đợc. Những nhợc điểm còn tồn tại., Nguyên tắc hoàn thiện. Hoàn thiện các hình thức trả lơng cho bộ phận quản lý.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn