18 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác Kế toán giá thành ở Công ty Cổ phần Dược & Vật tư Thú y

55 344 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2013, 15:03

18 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác Kế toán giá thành ở Công ty Cổ phần Dược & Vật tư Thú y CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 1.1 GIÁ THÀ NH VÀ PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH. 1.1.1 Giá thành sản xuất sản phẩm. Giá thành sản xuất sản phẩm là chi phí sản xuất tính cho một khối lượng hoặc một đơn vị sản phẩm(cơng việc, lao vụ) do doanh nghiệp đã sản xuất hồn thành. Q trình sản xuấtmột q trình thống nhất bao gồm hai mặt: Mặt hao phí sản xuất và mặt kết quả sản xuất. Như trên đã nói, giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất. Những sản phẩm, cơng việc, lao vụ đã hồn thành gọi chung là thành phẩm cần phải được tính giá thành tức là những chi phí phải bỏ ra để sản xuất chúng. Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, phản ánh kết quả sử dụng các loại tài sản, vật lao động, tiền vốn trong q trình sản xuất cũng như các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm đạt được mục đích sản xuất được khối lượng sản phẩm nhiều nhất và chi phí sản xuất tiết kiệm và hạ giá thành. Giá thành sản xuất sản phẩm vừa mang tính chủ quan vừa mang tính khách quan. Giá thành là biểu hiện bằng tiền của tồn bộ lao động sống và lao động vật hố kết tinh trong một đơn vị sản phẩm(cơng việc, lao vụ) hồn thành. Sự chuyển dịch và kết tinh giá trị liệu sản xuất và sức lao động trong sản phẩm là một tất ú, đây là biểu hiện tính khách quan của giá thành. Mặt khác, giá thành là đạI lượng tính tốn dựa trên sở của chi phí sản xuất trong kỳ. Trên góc độ này, giá thành thể hiện tính chủ quan. Để giúp cho việc nghiên cứu và quản lý tốt giá thành sản phẩm, kế tốn cần phân biệt các loại giá thành khác nhau. 1 1.1.2 Phân loại giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm được xem xét dưới nhiều góc độ, nhiều phạm vi tính toán khác nhau. Dưới đây là hai cách phân loại giá thành chủ yếu: * Phân loại giá thành theo thời gian và sở số liệu tính giá thành. Căn cứ vào thời gian và sở số liệu tính giá thành, giá thành sản phẩm được chia làm ba loại: + Giá thành kế hoạch: là giá thành sản phẩm được xác định trên sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch. Việc tính toán giá thành kế hoạch do bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp thực hiện và được tiến hành trước khi bắt đầu quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Giá thành kế hoạch của sản phẩm là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp. + Giá thành định mức: là giá thành sản phẩm được tính trên sở định mức chi phí hiện hành và chỉ tính cho một đơn vị sản phẩm. Cũng như giá thành kế hoạch, giá thành định mức cũng được xác định trước khi tiến hành sản xuất sản phẩm. Giá thành định mức là công cụ quản lý định mức của doanh nghiệp, là thước đo chính xác để xác định kết quả sử dụng kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. + Giá thành thực tế: là giá thành sản phẩm được tính trên sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh, tập hợp được trong kỳ và sản lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong kỳ. Giá thành sản phẩm thực tế chỉ thể tính toán được sau khi kết thúc quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Giá thành sản phẩm thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp trong việc tổ chức và sử dụng các giải pháp kinh tế- tổ chức- kỹ thuật để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, là sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. * Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán. 2 Với cách phân loại này, giá thành được chia thành hai loại: + Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng): Bao gồm toàn bộ chi phí sản xuất: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung tính cho những sản phẩm, công việc hoặc lao vụ đã hoàn thành. Giá thành sản xuất của sản phẩm được sử dụng ghi sổ cho các sản phẩm hoàn thành nhập kho hoặc giao cho khách hàng, là căn cứ để tính toán giá vốn hàng bán và lãi gộp các doanh nghiệp sản xuất. Giá thành sản xuất sản phẩm = Chi phí SPDD(đầu kỳ) + Chi phí sản xuất (phát sinh trong kỳ) - Chi phí SPDD (cuối kỳ) + Giá thành toàn bộ: Bao gồm giá thành sản xuất sản phẩm cộng với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm đó. Giá thành toàn bộ của sản phẩm chỉ được tính toán khi sản phẩm, công việc hoặc lao vụ được tiêu thụ. Giá thành toàn bộ là căn cứ để xác định lãi trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Giá thành toàn bộ (sản phẩm tiêu thụ) = Giá thành sản xuất thực tế (SP tiêu thụ) + CP bán hàng (sản phẩm tiêu thụ) + CPQLDN (SP tiêu thụ). 1.2.3 Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. a) Sự cần thiết phải đánh giá sản phẩm làm dở. Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm, công việc còn đang trong quá trình sản xuất chế biến, đang nằm trên dây chuyền công nghệ hoặc đã hoàn thành một vài quy trình chế biến nhưng vẫn còn phải gia công chế biến tiếp mới trở thành thành phẩm. Các doanh nghiệp sản xuất thường quá trình công nghệ xen kẽ, liên tục nên vào thời điểm cuối tháng, cuối quý, cuối năm thường một khối lượng sản phẩm đang sản xuất dở dang. Trong trường hợp này chi phí sản xuấ đã tập hợp trong kỳ không chỉ liên quan đến sản phẩm, công việc đã hoàn thành trong kỳ mà còn liên quan đến cả những sản phẩm, công việc còn đang dở dang. Như vậy, muốn tính được giá thành cho sản phẩm, công việc hoàn thành nhập kho 3 trong kỳ ta phải tiến hành đánh giá sản phẩm làm dở. Đánh giá sản phẩm làm dở tức là tính toán xác định phần chi phí sản xuất mà sản phẩm dở dang cuôí kỳ phải chịu, trung thực, hợp lý thì chúng ta mới xác định chính xác giá thành sản xuất sản phẩm trong kỳ. Tuỳ thuộc vào đặc điểm cụ thể về tổ chức sản xuất, về quy trình công nghệ, về tính chất cấu thành của chi phí sản xuất và yêu cầu trình độ quản lý của từng doanh nghiệp để vận dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ thích hợp. Dưới đây là một số phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang thường được áp dụng. b) Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở. - Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nguyên vật liệu chính trực tiếp. Nội dung: Phương pháp này chỉ tính cho sản phẩm làm dở cuối kỳ phần chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nguyên vật liệu chính trực tiếp, còn các chi phí khác tính cho cả thành phẩm. Theo phương pháp này thì chi phí về sản phẩm làm dở cuối kỳ được xác định theo công thức sau: D ĐK + C n D CK = * S d S TP + S d Trong đó: D CK và D ĐK là chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ và đầu kỳ. C n là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ. S TP , S d là sản lượng của thành phẩm và sản phẩm dở dang cuối kỳ Đối với các doanh nghiệp sản xuất quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất các sản phẩm kiểu liên tục, phức tạp, sản phẩm phải qua nhiều phân xưởng, các giai đoạn chế biến kế tiếp nhau thì sản phẩm làm dở cuối kỳ các giai đoạn, các phân xưởng sau được đánh giá theo nửa thành phẩm của giai đoạn, phân xưởng trước. 4 Ưu điểm: tính toán nhanh chóng, đơn giản Nhược điểm: phương pháp này bỏ qua các chi phí khác nên tính chính xác không cao. Điều kiện áp dụng: Phương pháp này áp dụng thích hợp trong các doanh nghiệp chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm và sản phẩm làm dở nhỏ, không đáng kể, không chênh lệch nhiều giữa các kỳ,. - Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương. Nội dung: Theo phương pháp này, sản phẩm làm dở cuối kỳ phải chịu toàn bộ chi phí trong kỳ theo mức độ hoàn thành. Do vậy khi kiểm không chỉ xác định khối lượng mà còn phải xác định mức độ hoàn thành của chúng. Trên sở đó quy đổi sản phẩm làm dở cuối kỳ ra số sản phẩm hoàn thành tương đương, để tính toán, xác định chi phí cho sản phẩm làm dở. Cách tính như sau: + Đối với chi phí bỏ vào một lần từ đầu(chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp) thì kế toán tính như sau: D ĐK + C n D CK = * S d S TP + S d + Còn các chi phí khác bỏ dần vào trong quá trình chế biến, sản xuất sản phẩm như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, sẽ tính cho sản phẩm làm dở cuối kỳ theo mức độ hoàn thành. D ĐK + C n D CK = * S d , S TP + S d , Trong đó: S d , là khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. S d , = S TP * % mức độ hoàn thành. Ưu điểm: chính xác cao. 5 Nhược điểm: khối lượng tính toán nhiều. Điều kiện áp dụng: thích hợp với những doanh nghiệp mà chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng không lớn lắm, khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ nhiều và biến động lớn so với đầu kỳ. - Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. Nội dung: Theo phương pháp này, căn cứ vào khối lượng sản phẩm làm dở và chi phí sản xuất định mức cho một đơn vị sản phẩm từng phân xưởng, giai đoạn để tính ra giá trị sản phẩm làm dở cuối kỳ. Ta công thức: Chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ = Khối lượng của sản phẩm dở dang cuối kỳ x Định mức chi phí. Tuỳ từng đối tượng cụ thể thể xác định tỷ lệ % hoàn thành của từng khối lượng sản phẩm dịch vụ, để xác định chi phí sản xuất dở dang theo định mức, bởi vì định mức chi phí khác nhau theo từng đối tượng sản phẩm, dịch vụ . Ưu điểm: khối lượng công việc tính toán ít. Nhược điểm: Việc xây dựng định mức chi phí rất phức tạp, khó khăn. Điều kiện áp dụng: Phương pháp này áp dụng thích hợp với các doanh nghiệp sản xuất thực hiện việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức. Mỗi một phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng khác nhau. Khi tổ chức vận dụng cần phải xem xét phương pháp nào phù hợp với đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp cũng như trình độ và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 1.2 Nhiệm vụ kế toán tính giá thành sản phẩm. Trong điều kiện hiện nay, việc hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm ý nghĩa quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Như vậy, hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu phấn đấu, là nhiệm vụ cuẩ mỗi doanh nghiệp. Để tổ chức tốt công tác kế toán tính giá thành sản phẩm, đáp ứng đầy đủ, trung 6 thực, kịp thời yêu cầu quản lý doanh nghiệp, kế toán cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: - Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp để xác định đối tượng và phương pháp tính giá thành thích hợp. - Tổ chức tập hợp và bằng phương pháp thích hợp đã chọn, cung cấp kịp thời nhữNg số liệu thông tin tổng hợp về các khoản mục chi phí và các yếu tố chi phí quy định, xác định đúng đắn chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ. - Vận dụng phương pháp giá thành thích hợp để tính toán giá thànhgiá thành đơn vị của đối tượng tính giá thành theo đúng các khoản mục quy định và đúng kỳ tính giá thành đã xác định. Định kỳ cung cấp các báo cáo về giá thành cho lãnh đạo doanh nghiệp, tiến hành phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, kế hoạch hạ giá thành sản phẩm, phát hiện kịp thời khả năng tiềm tàng để đề xuất biện pháp thích hợp không ngừng hạ giá thành sản phẩm. 1.3 Tổ chức kế toán tính giá thành sản phẩm. 1.2.1 Đối tượng tính giá thành. Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm công việc, lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra cần phải tính được tổng giá thànhgiá thành đơn vị. Khi tính giá thành sản phẩm, dịch vụ trước hết phải xác định được đối tượng tính giá thành. Căn cứ vào đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, loại sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất và thực hiện để xác định đối tượng tính giá thành cho phù hợp với thực tế của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất tính chất đơn chiếc như đóng tàu, sửa chữa ô tô . thì đối tượng tính giá thành là những sản phẩm hoàn thành. Nếu sản xuất chế tạo mang tính hàng loạt như chế tạo xe máy, ti vi . thì đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm hoàn thành. 7 Mặt khác, khi xác định đối tượng tính giá thành còn phải căn cứ vào quy định công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Nếu quy trình sản xuất giản đơn thì đối tượng tính giá thành thể là loại sản phẩm hoàn thành cuối quy trình công nghệ. Nếu quy trình phức tạp theo kiểu liên tục thì đối tượng tính giá thànhthành phẩm giai đoạn cuối hay bán thành phẩm mỗi giai đoạn. Nếu quy trình sản xuất phức tạp kiểu song song thì đối tượng tính giá thành là từng chi tiết, bộ phận sản phẩm hoàn thành hay sản phẩm cuối cùng đã hoàn chỉnh. Đơn vị tính giá thành của từng loại sản phẩm phải là đơn vị tính đã được xã hội thừa nhận và phải phù hợp với đơn vị tính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh. Xác định đối tượng tính giá thành đúng và phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp giúp cho kế toán mở sổ kế toán, các bảng tính giágiá thành sản phẩm theo từng đối tượng cần quản lý và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý nội bộ doanh nghiệp. * Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất. 1) Kỳ tính giá thành. Kỳ tính giá thành là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành cần tiến hành công việc tính giá thành cho từng đối tượng tính giá thành. Xác định kỳ tính giá thành thích hợp sẽ giúp cho việc tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm được khoa học đảm bảo cung cấp số liệu, thông tin về giá thành thực tế của sản phẩm, lao vụ kịp thời, trung thực, phát huy được đầy đủ chức năng giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm của kế toán. Sau đây là một số cách xác định kỳ tính giá thành. + Xác định kỳ tính giá thành định kỳ hàng tháng, phải phù hợp với loại tổ chức sản xuất nhiều, mặt hàng ít, ổn định, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục. 8 + Tính giá thành theo chu kỳ sản xuất: giá thành chỉ được tính khi chu kỳ sản xuất đã kết thúc. Cách tính này phù hợp với loại tổ chức sản xuất đơn chiếc, hàng loạt, mặt hàng thường xuyên thay đổi, chu kỳ sản xuất dài và riêng lẻ. 2) Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. Phương pháp tính giá thành sản phẩm là phương pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ để tính toán tổng giá thànhgiá thành đơn vị theo từng khoản mục chi phí quy định cho các đối tượng tính giá thành. nhiều phương pháp được sử dụng để tính giá thành. Tuỳ theo đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ, mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất với đối tượng tính giá thành mà lựa chọn phương pháp tính giá thành cho phù hợp. các phương pháp tính giá thành thông dụng sau: a) Phương pháp tính giá thành giản đơn: Nội dung: Theo phương pháp này, giá thành sản phẩm được tính bằng cách căn cứ trực tiếp vào chi phí sản xuất đã được tập hợp theo từng đối tượng tập hợp chi phí trong kỳ, giá trị sản phẩm làm dở đầu kỳ, cuối kỳ để tính giá thành sản phẩm theo công thức sau: Z = D ĐK + C - D CK Z Giá thành đơn vị được tính: J = S Trong đó: Z là tổng giá thành của từng đối tượng tính giá thành. J là giá thành đơn vị từng đối tượng tính giá thành. C: Tổng chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ. D ĐK , D CK : chi phí của sản phẩm dở dang đầu kỳ, cuối kỳ S: sản lượng thành phẩm. Ưu điểm: Tính toán đơn giản, xác định nhanh giá thành. Như ợc điểm: Chỉ áp dụng được với ít doanh nghiệp. 9 Điều kiện áp dụng: Thích hợp trong các doanh nghiệp quy trình sản xuất giản đơn, khép kín từ khi đưa nguyên vật liệu vào cho tới khi hoàn thành phù hợp vơí đối tượng tập hợp chi phí, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo. b) Phương pháp tính giá thành phân bước. Điều kiện áp dụng: Thích hợp trong các doanh nghiệp quy trình công nghệ sản xuất phức tạp, kiểu liên tục, quá trình sản xuất phải qua nhiều giai đoạn công nghệ chế biến liên tiếp theo một quy trình nhất định, tổ chức sản xuất nhiều và ổn định, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là quy trình công nghệ sản xuất của từng giai đoạn, đối tượng tính giá thànhthành phẩm giai đoạn công nghệ sản xuất cuối cùng, hoặc cũng thể là nửa thành phẩm hoàn thành từng giai đoạn công nghệ và thành phẩm giai đoạn công nghệ cuối, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo. Do sự khác nhau về đối tượng tính giá thành nên phương pháp tính giá thành phân bước được chia thành hai phương án tương ứng: - Phương pháp phân bước tính giá thành nửa thành phẩm. -Phương pháp phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm. * Phương pháp phân bước tính giá thành nửa thành phẩm. Giá thành nửa thành phẩm giai đoạn 1 được xác định: Z NTP1 = D ĐK1 + C TK1 - D CK1 Z NTP1 J NTP1 = S HT1 Giá thành nửa thành phẩm giai đoạn 2: Z NTP2 = D ĐK2 + Z NTP1 + C TK2 - D CK2 Z NTP2 J NTP2 = S HT2 .Giá thành thành phẩm giai đoạn n: 10 [...]... tính giá thành thành phẩm… - Hình thức nhật ký chung: sổ cái các tài khoản, bảng chi phí sản xuất - Hình thức nhật ký sổ cái: sổ nhật ký sổ cái… 17 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢCVẬT THÚ Y 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢCVẬT THÚ Y 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Trước khi tiến hành cổ phần. .. SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢCVẬT THÚ Y 28 2.2.1 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức sản xuất chi phối đến công tác tính giá thành sản phẩm công ty Đặc điểm tổ chức kinh tế - kỹ thuật và tổ chức sản xuất là căn cứ quá trình để xác định đối ng tính giá thành, là nhân tố ảnh hưởng rõ rệt đến công tác tính giá thành sản phẩm - Về thuận lợi: công ty cổ phần Dượcvật thú y đã trải... nước Ng y 29/2/1999 toàn bộ cán bộ công nhân viên đã nhất trí với phương án chuyển đổi doanh nghiệp thànhcông ty cổ phần Dượcvật thú y Ng y 18/ 3/1999 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã quyết định số 53/1999/QĐ/BNN/TCCB chính thức chuyển xí nghiệp thànhcông ty cổ phần với tên gọi đ y đủ là :công ty cổ phần Dượcvật thú y. Tên giao dịch quốc tế: Phacmaceutucal and Veterinary Material... kế toán của công ty cổ phần dượcvật thú y *Chức năng, nhiệm vụ, cấu của bộ m y kế toán Do công ty địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung tại một địa điểm, mặt khác xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lí nên công ty tổ chức mô hình kế toán theo hình thức kế toán tập trung Toàn bộ công ty tổ chức một phòng tài chính kế toán nhiệm vụ chủ y u là phản ánh, giám sát chặt... nước ta hiện nay Vì v y, công ty cần phải tổ chức quản lý thành phẩn một cách chặt chẽ *)Quy trình sản xuất của công ty Do tính chất nguyên liệu đã nhập về là thuốc dưới dạng chế, về đếncông ty kết hợp các thành phần thuốc với nhau tạo ra thuốc đặc trị cho nên về công nghệ sản xuất công ty chỉ một số khâu tự động còn lại các khâu là lao động thủ công Sản xuất thuốc của công ty chỉ tồn tại dưới... trường hiện nay do đó công tác kế toán ban đầu được thực hiện khá tốt, đảm bảo cung cấp số liệu đ y đủ, chính xác, kịp thời cho công tác tính giá thành sản phẩm - Về khó khăn: Mặc dù những thuận lợi song công tác kế toán tính giá thành công ty cũng gặp không ít khó khăn + Công ty sản xuất hơn 100 mặt hàng mẫu mã, kích cỡgiá thành khác nhau + Sản phẩm của Công ty được sản xuất nhiều hay ít, căn... toán trưởng kiểm tra và căn cứ số liệu lập báo cáo tài chính 26 Kế toán vật tư, TSCĐ công ty theo dõi vật dùng cho sản xuất, ghi chép sổ khấu hao TSCĐ giúp kế toán giá thành và tiền lương tập hợp chi phí, tính gía thành sản phẩm sản xuất Việc kế toán vật và TSCĐ tập hợp chính xác, đ y đủ số liệu sẽ tạo sở cho việc tính giá thành chính xác, đạt y u cầu quản lý của đơn vị Việc thanh toán với... sở hữu - Lập hệ thống báo cáo tài chính * Mối quan hệ -Mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ m y kế toán Kế toán trưởng quan hệ với các bộ phận kế toán khác trongcông ty theo chức năng và nhiệm vụ của mình: Tổ chức bộ m y kế toán, chỉ đạo và phân công từng công việccho các bộ phận Cuối tháng, các bộ phận kế toán trong công ty cung cấp các số liệu đã xử lý qua hệ thống m y tính của công ty để kế toán. .. khoản kế toán củacông ty Công ty áp dụng thống nhất hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 1141 TC-QĐ/CĐKT ng y 1/1/1995 của Bộ tài chính * Hình thức kế toán Công ty sử dụng hệ thống kế toán nhật kí chứng từ Hệ thống sổ -Sổ kế toán tổng hợp: các bảng kê, các nhật ký chứng từ, sổ cái tài khoản -Sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết vật tư, sổ chi tiết thành phẩm Phương pháp kế toán. .. mà công ty chưa điều kiện sản xuất) Kế toán lại lưu giữ các thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận củacông ty Sự phối hợp, quan hệ giữa hai phòng n y là cần thiết bởi từ đó mới thực hiện được việc lập kế hoạch sản xuất và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kế hoạch giá thành, dự toán chi phí - Mối quan hệ giữa kế toán với các đối ng khác Công ty cổ phần Dược . TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y. 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y. 2.1.1. thànhcông ty cổ phần với tên gọi đ y đủ là :công ty cổ phần Dược và vật tư thú y. Tên giao dịch quốc tế: Phacmaceutucal and Veterinary Material Company.
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác Kế toán giá thành ở Công ty Cổ phần Dược & Vật tư Thú y, 18 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác Kế toán giá thành ở Công ty Cổ phần Dược & Vật tư Thú y, 18 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác Kế toán giá thành ở Công ty Cổ phần Dược & Vật tư Thú y, Q trình hình thành và phát triển của cơng ty, Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm., Nhiệm vụ kế tốn tính giá thành sản phẩm. Cơng tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành., Tập hợp chi phí sản xuất. Cơng tác tính giá thành sản phẩm.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn