Đề tài: Tác động của việc tham gia phong trào đoàn, hội, câu lạc bộ, các cuộc thi trong trường đại học đến việc học tập và rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên" ppsx

23 764 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 00:22

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM KHOA KINH TẾ ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA PHONG TRÀO ĐOÀN, HỘI, CÂU LẠC BỘ, CÁC CUỘC THI TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẾN VIỆC HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN. Môn: Lý thuyết thống kê Giảng viên: ThS Nguyễn Đình Uông Lớp: K08405A Nhóm nghiên cứu: Nhóm 1 Danh sách nhóm: 1. Tống Thị Thanh Tuyền K084050869 2. Nguyễn Thị Mai Như K084050815 3. Phạm Thị Hồng Huyên K084050783 4. Hoàng Mai Anh K084050736 5. Nguyễn Thị Thu Nguyệt ( nhóm trưởng) K084050814 1 MỤC LỤC     !" #$%&!'()*+ ,-!./0123//04-567 !89:;<:= 0>?-50@7-AB10>? CD-0EFA0-0>? #GHIJ KEL0M-0/0N-0-50@7-AB1J OPAQ71-50@7-AB1= JR-50SDTU/N@= <4@/VW-590X?Y@TU/N@Z =0VK-590F9-50@7-AB1Z #GOG*H!R'[ O@\A/0D?5@D0]X/T^-5/_V`-5aXAb^/_]-5a89T]N-0^@Ac1aXAb^AdDE@-0Y@7-/_]-5 AFA/_V`-5TX@0eA0@\--D2[ OO4@f1D-0\5@gDY@\A/0D?5@DAFA0]X/T^-5/_]-5/_V`-5TX@0eAT3-63/f1h0eA/i9YN Y@\A_j-a12\-6S-k-5?U?AdDE@-0Y@7-[ OJ4@f1D-0\5@gD63/f1h0eA/i96S-k-5?U?Al-A>T3-/VK-5aD@-50U-50@\9Y@\A aN?AdDE@-0Y@7-; 0VK-5J mCn!o #G<!%pqr= <3/a1i-= <O^/E40X-A03AdDTU/N@Z <J@3--50sZ <<^/YN@/0N-0f1h?N]N-/_V`-5TX/TVWA/_]-5/0`@5@D-f1DZ 2 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Cơ sở hình thành nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa của đề tài 1.4 Đối tượng , phạm vi đề tài 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.1Cơ sở hình thành nghiên cứu : Có rất nhiều con đường để một người thành công , trong thực tế chúng ta có thể bắt gặp nhiều gương mặt mà sự thành công của họ thật đáng ngưỡng mộ như tỷ phú Bill Gates của tập đoàn Miscrosoft ; Sergey Brin , Larry Page 2 ông chủ của Google ….ở trong nước như Đoàn Nguyên Đức – chủ tich tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ,Võ Quốc Thắng – Gạch Đồng Tâm Long An .Họ là những con người tài giỏi , đa số họ chưa học qua trường đại học nào nhưng họ vẫn rất thành công .Nhưng lời khuyên học dành cho ai muốn được như họ là con đường học tập .Học là con đường tiến tới thành công một cách vững chắc nhất , ông bà ta thường nói “ không thầy đố mày làm nên “ , học tập để mạng lại tri thức giúp chúng ta có nền tảng vững chắc để có thể làm việc trong xã hội .Việc học tập trong trương đại học , cao đẳng chuyên nghiệp là rất quan trong , chuẩn bị những kiến thức quan trọng chuyên sâu về lĩnh vực mình được đào tạo . Môi trường đại học không đơn giản chỉ để cho sinh viên học tập mà còn hơn thế nữa đó là môi trường rất tốt để sinh viên hình thành những kĩ năng căn bản trước khi ra trường đi làm .Những kĩ năng mềm này thực sự rất quan trọng và các nhà tuyển dung ngày càng đòi hỏi cao về điều này. Theo thống kê của NSW AMES (tổ chức quốc tế về đào tạo kĩ năng ) kĩ năng mềm chiếm 80 % sự thành công . Việc tham gia các hoạt động do trường đại học tổ chức ,các hoạt động của Đoàn Thanh niên , Hội Sinh viên và các cuộc thi chuyên để ,các cuộc hội thảo cho sinh viên trên quy mô lớn thực sự có vai trò rất lớn .Đây là những hoạt động chính giúp sinh viên rèn luyên kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, phỏng vấn , khả năng lãnh đạo ; hình thành sự tự tin , năng động cần có khi đi làm việc , những kinh nghiệm học được từ những con người thành đạt . Ngoài ra nó còn bổ trợ kiến thức chuyên 3 sâu rất nhiều, hình thành được cách làm việc, quản lí thời gian hiệu quả , hoạt động cộng đồng theo nhóm, làm việc độc lập, quản lí căng thẳng…. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đặt ra yêu cầu trong buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 5/4/2009, tại trụ sở Chính phủ : Phong trào Đoàn góp phần tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội , các phong trào của Đoàn Thanh niên cần được cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp triển khai nhanh, quyết liệt những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần đưa các nghị quyết, chính sách đi vào cuộc sống. Các chương trình, dự án mà Chính phủ giao đã được Trung ương Đoàn triển khai thực hiện với kết quả tốt như Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Đoàn TN tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”… Trong điều kiện kinh tế nước nhà gặp nhiều khó khăn, thách thức, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã nỗ lực, có nhiều sáng kiến, năng động, sáng tạo tổ chức các phong trào ngày càng phong phú, thiết thực. Hoạt động của Đoàn trên các lĩnh vực đã khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Các phong trào thi đua do Đoàn phát động đã cổ vũ thanh niên lập thân, lập nghiệp, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng sức trẻ của thanh niên, được đông đảo thanh niên hưởng ứng tham gia. Thủ tướng cho rằng, Việt Nam với tư cách là một nền kinh tế mở, đang trên con đường hội nhập quốc tế, do đó, khó khăn, thách thức còn rất lớn. Trước yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới, Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thanh niên, mong đợi và đòi hỏi Đoàn Thanh niên tiếp tục có những hoạt động giàu sức lôi cuốn, hăng hái tham gia 4 phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng mong mỏi thế hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn luôn kế tục xứng đáng truyền thống tốt đẹp của cha ông, ra sức học tập, lao động xây dựng Việt Nam sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Từ những điều trên có thể thấy rằng phong trào Đoàn Hội có vai trò rất quan trọng, là phong trào của thế hệ tiếp nối. Phong trào Đoàn Hội ở các trường Đại học lại càng có vai trò quan trọng hơn. Để giúp sinh viên và những người tổ chức các hoạt động ,phong trào này hiểu rõ thực sự được vai trò , tác động tích cực của nó đối với học tập và việc hình thành nên những kĩ năng mềm và góp phần để những hoạt động này thực sự là bổ ích , có ý nghĩa thiết thực hơn với sinh viên , chúng tôi đã thực hiện đề tài “ Tác động của việc tham gia phong trào Đoàn , Hội , các câu lạc bộ ,các cuộc thi trong trường đại học đến việc học tập và hình thành kĩ năng mềm của sinh viên “. 1.2.Mục tiêu nghiên cứu : Đề tài được thực hiện với các mục tiêu nghiên cứu sau : 1.Nhận định tác động của việc tham gia hoạt động trong trường đại học đến : + Kết quả học tập của sinh viên + Rèn luyện kĩ năng mềm 2.Kiểm định mối quan hệ giữa việc tham gia hoạt động trong trường đại học đến 2 yếu tố trên . 3.Đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng các hoạt động ,phong trào trong trường đại học 1.3 .Ý nghĩa đề tài : Việc nhận định một cách cụ thể tác động của việc tham gia hoạt động trong trường đại học đến kết quả hoạt động của sinh viên giúp cho sinh viên hiểu rõ về vai trò của nó không chỉ đến việc học tập các môn chuyên ngành ,các môn học bắt buộc như anh văn , tin học mà còn ảnh hưởng rất lớn trong việc hình thành những kĩ năng, phẩm chất cần thiết khi đi làm việc, giao tiếp với công chúng . Hiện nay , đa số sinh viên đều có vẻ chưa xem trọng việc tham gia này, coi chúng là những hoạt động không cần thiết, chỉ tập trung 5 vào việc bổ sung kiến thức, đây là một yếu tố dẫn tới chất lượng đầu ra kém chỉ nặng về lí thuyết mà không có kĩ năng thực hành căn bản . Ngoài ra việc tổ chức các hoạt động cho sinh viên còn nhiều hạn chế, đồng thời do sinh viên đánh giá là chưa chất lượng và thực sự hấp dẫn với họ. Nhận định những ý kiến của sinh viên , phản hồi lại cho những nhà tổ chức để họ cải tiến chất lượng các hoạt động , thu hút sinh viên tham gia . 1.4.Đối tượng phạm vi đề tài : + Đối tượng đề tài : Sinh viên hiện đang học tại các trường đại học thuộc tất cả các khối ngành + Phạm vi : Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh . 1.5.Phương pháp nghiên cứu : Với mục tiêu , đối tượng ,phạm vi nghiên cứu trên ., đề tài được thực hiện thông qua 2 phương pháp nghiên cứu sau : Phân tích định tính : Mục đích của việc sử dụng phương pháp này : Đây là giai đoạn hình thành các chỉ tiêu, các biến trong mô hình nghiên cứu . - Thiết kế bảng câu hỏi để phỏng vấn - Sử dụng các thang đo cho các biến - Khảo sát thí điểm 10 người nhằm kiểm tra tính tương thích của bảng câu hỏi . Phân tích định lượng : Mục đích của phương pháp : Đây là giai đoạn nghiên cứu chính thức ,kiểm định , kiểm định mô hình nghiên cứu đã đề ra . - Thực hiện điều ra không toàn bộ : + Số lượng mẫu : Số lượng 100 sinh viên + Phương pháp lấy mẫu thuân tiện :Lấy mẫu ở các trường đại học ,gặp trực tiếp sinh viên để khảo sát ,cô gắng lấy mẫu đồng đều ở các khối ngành . - Phân tích dữ liệu : 6 +Thống kê mô tả : Mô tả sơ bộ các đặc điểm của mẫu + Kiểm định độ tin cậy của dữ liệu thu thập được . CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG 2.1 Việc tham gia hoạt động trường lạc bộ trong lớp, đoàn hội, câu lạc bộ của sinh viên trong các trường đại học hiện nay 2.2 Mối quan hệ giữa việc tham gia các hoạt động trong trường đại học đến kết quả học tập và việc rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên. 2.3 Mối quan hệ giữa kết quả học tập, kĩ năng mềm cần có đến tương lai nghề nghiệp, việc làm của sinh viên. 2.1 Việc tham gia hoạt động trường lạc bộ trong lớp, đoàn hội, câu lạc bộ của sinh viên trong các trường đại học hiện nay Hiện nay trong các trường đại học ở Việt Nam, các hoạt động trường lớp, đoàn hội, câu lạc bộ ngày càng được tổ chức rộng rãi và đa dạng, thu hút nhiều sinh viên tham gia ( các buổi giao lưu ngoại khóa, các hoạt động công tác xã hội, câu lạc bộ ngoại ngữ, câu lạc bộ thể dục thể thao – nghệ thuật…) với mục tiêu đưa ra: giúp cho sinh viên nâng cao vốn kiến thức, giúp sinh viên năng động, tự tin hơn, rèn luyện các kĩ năng mềm… Tuy nhiên số lượng sinh viên tham gia vào các hoạt động đó trong một trường đại học không phải là nhiều. Sinh viên có tham gia vào các hoạt động, các câu lạc bộ đó hay không tùy thuộc vào nhu cầu và suy nghĩ ở bản thân họ. Và sinh viên tham gia các hoạt động, câu lạc bộ nói riêng cũng có nhiều lí do và mục đích khác nhau như điểm rèn luyện hay để phát triển, thể hiện bản thân… 2.2 Mối quan hệ giữa việc tham gia các hoạt động trong trường đại học đến kết quả học tập và việc rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên. Với mục tiêu mà các hoạt động, các câu lạc bộ đưa ra, sinh viên tham gia sẽ được tạo điều kiện và được rèn luyện để phát triển bản thân một cách hiệu quả. Bởi nhà tổ chức, 7 lãnh đạo những hoạt động, câu lạc bộ này là những người có kĩ năng tốt, có kinh nghiệm nhiều năm trong trường đại học. Các buổi hoạt động của các phong trào, các câu lạc bộ này đều vô cùng có ích cho sinh viên, những người luôn có nhu cầu tìm hiểu và ham học hỏi, đây sẽ là môi trường học tập và nghiên cứu hiệu quả, giúp họ nâng cao kiến thức về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chuyên môn của mình. Những buổi giao lưu do các câu lạc bộ tổ chức thường là hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về các môn học căn bản và chuyên ngành cho sinh viên, giúp sinh viên giảm bớt căng thẳng sau học tập. Ngoài ra sinh viên khi tham gia các hoạt động, các câu lạc bộ do trường lớp tổ chức cũng sẽ được cộng nhiều điểm rèn luyện, là một phần quan trọng để đánh giá khả năng của sinh viên. Vì vậy tham gia các hoạt động trường lớp, câu lạc bộ sẽ tạo cho sinh viên có một kết quả học tập tốt hơn. Những buổi hoạt động đó cũng là môi trường thực nghiệm cho sinh viên, giúp sinh viên làm quen dần với môi trường bên ngoài cuộc sống nhiều khó khăn, phức tạp để sinh viên sau này bước ra làm việc khỏi gặp nhiều bỡ ngỡ và vướng phải sai lầm. Sinh viên sẽ được hướng dẫn và rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quản trị, lãnh đạo… là những kĩ năng cơ bản và cần thiết cho cơ hội việc làm cũng như cơ hội thăng tiến sau này của mỗi sinh viên. Ngoài ra còn những kĩ năng khác như kĩ năng quản lí căng thẳng, kĩ năng vận động bản thân, kĩ năng tranh luận, thuyết phục… rất cần thiết cho sinh viên trong môi trường học tập hiện tại. Tất cả trên là những kĩ năng mềm mà sinh viên được rèn luyện khi tham gia các phong trào hoạt động, câu lạc bộ. 2.3 Mối quan hệ giữa kết quả học tập, kĩ năng mềm cần có đến tương lai nghề nghiệp, việc làm của sinh viên. Nhà tuyển dụng ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng sinh viên sau khi ra trường, bao gồm kết quả học tập và những kĩ năng mềm phù hợp với yêu cầu tuyển dụng. Trong đó kĩ năng mềm cần có ở sinh viên là quan trọng hơn cả. Nhà tuyển dụng yêu cầu rất nhiều kĩ năng: ngoại ngữ, tin học văn phòng, giao tiếp, làm việc độc lập, tổ chức, quản lý, làm việc nhóm, lãnh đạo, hoạch định, đàm phán… Tùy theo mỗi ngành nghề, lĩnh vực mà nhà tuyển dụng có yêu cầu khác nhau về những kĩ năng trên, nên sinh viên phải trang bị cho mình những kĩ năng phù hợp để có thể được nhà tuyển dụng chấp nhận. 8 Chương 3 : PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Tổng thể nghiên cứu của đề tài này là toàn bộ sinh viên hiện đang học ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm chúng tôi đã thực hiện cuộc khảo sát về đề tài “ Tác động của việc tham gia các hoạt động Đoàn Hội,các câu lạc bộ ” của sinh viên các trường Đại học hiện nay trên một mẫu phi xác suất, gồm 100 sinh viên từ nhiều trường Đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc khảo sát được thực hiện đối với sinh viên của hơn 20 trường Đại học – cao đẳng trên địa bàn TP HCM , để thuận tiện cho việc khảo sát chúng tôi chia 100 sinh viên viên này theo các chuyên ngành : khoa học xã hội – kinh tế - luật , kỹ thuật – công nghệ , khoa học tự nhiên , y dược , thể dục thể thao… Chia theo các nhóm đối tượng như trên vì chúng tôi cho rằng có thể có mối liên hệ nào đó giữa việc tham gia các hoạt động Đoàn Hội , các câu lạc bộ với chuyên ngành học của sinh viên. Vì các sinh viên thuộc khối ngành Khoa học xã hội- kinh tế - luật rất năng động , việc tham gia các hoạt động cũng nhiều hơn ( Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Kinh tế , Khoa Kinh tế - Luật , Đại học Luật , Cao đẳng Kinh tế đối ngoại… ) ,họ có nhu cầu cần hiểu biết nhiều về các vấn đề Kinh tế - xã hội để phục vụ cho việc học tập đạt kết quả tốt hơn. Tham gia vào các Câu lạc bộ công tác – xã hội, CLB kỹ năng, CLB ngoại ngữ, các sàn chứng khoán ảo (như ở trường ĐH Kinh tế,Khoa Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM)…có thể mang lại những kỹ năng, những kinh nghiệm, những hiểu biết ích lợi. Các ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, y dược thì lại cần thiết những hiểu biết về khoa học, ngoại ngữ ( sinh viên Y dược cần có vốn Pháp ngữ,Anh ngữ tốt để nghiên cứu chuyên ngành ).Họ có thể tham gia các CLB khoa học, ngoại ngữ để nâng cao năng lực của mình. Hay như sinh viên của các trường ĐH thể dục thể thao thì chủ yếu tham gia vào các CLB thể dục thể thao. Sinh viên một số ngành thì hứng thú tham gia các hoạt động Đoàn hội,các cuộc thi trí tuệ ( triết học Mac-Lenin, rung chuông vàng…) hơn là các cuộc thi đấu về thể thao Không thể không kể đến yếu tố con người trong việc tham gia các hoạt động đoàn hội,các CLB,đó còn là quyết định chủ quan muốn hay không muốn tham gia của mỗi cá 9 nhân,không hẳn là nếu ý thức được ích lợi của các hoạt động này thì họ sẽ tham gia và ngược lại. Bên cạnh đó đề tài cũng phân tích các yếu tố khách quan tác động tới việc tham gia các hoạt động Đoàn Hội,các CLB của sinh viên hiện nay. Dựa trên các tiền đề đó,nhóm chúng tôi tiếp tục khảo sát về kết quả học tập của 100 sinh viên và xem xét xem liệu có mối quan hệ nào giữa việc tham gia hay khong tham gia các hoạt động Đoàn Hội với kết quả học tập của họ hay không. Đồng thời chúng tôi cũng quan tâm nghiên cứu những nhận xét đánh giá của các sinh viên đối với chất lượng và ích lợi của các hoạt động này. Việc tham gia các hoạt động Đoàn hội,CLB liệu thực sự có ý nghĩa hay không,và nếu có ý nghĩa thì yêu cầu đặt ra với các trường ĐH hiện nay là gì? Thông tin cá nhân của những người tham gia phần lớn được tổng hợp trên bảng 1 cho thấy rằng cơ cấu sinh viên thuộc ngành Khoa học xã hội – Kinh tế chiếm tỉ lệ cao nhất 29% , tiếp theo là khối ngành Kỹ thuật công nghệ xấp xỉ 23% , Khoa học tự nhiên chiếm 17% , Nông lâm thủy sản chiếm 13% , Y dược 11% , và chiếm tỉ lệ khảo sát thấp nhất là Thể dục thể thao 7%. Cơ cấu về trình độ học vấn cũng tương đối hợp lý, số có tham gia đào tạo chính quy một năm là 18%, phổ biến nhất là sinh viên năm 2 chiếm 48% sinh viên năm 3 chiếm 22% và sinh viên năm 4 chiếm 12% Qua cuộc nghiên cứu và khảo sát khi được hỏi “ Bạn có tham gia hoạt động trường lớp, Đoàn Hội, câu lạc bộ, các cuộc thi do trưòng tổ chức không ? ” thì phần lớn các sinh viên đều trả lời là có và con số đó chiếm đến 78%, những người trả lời ” chưa bao giờ chiếm 22% Đề tài sử dụng các đo lường tần số chung của mục đích và phần lớn khi đựợc hỏi mục đích tham gia phần lớn của các sinh viên họ đều trả lời với mục đích hoàn thiện phẩm chất , năng lực bản thân và tỉ lệ ấy chiếm 52.6% . kế đến là ảnh hưởng đến kết quả học tập ( điểm rền luyện ) chiếm 33 % , với mục đích thể hiện bản thân chiếm tỷ lệ thấp nhất 6,4% và hơn 7 % sinh viên trả lời với mục đích khác Những số liệu này cho thấy rằng đa số những sinh viên tham gia các hoạt động này là vì nó ảnh hưởng đến kết quả học tập và để hoàn thiện năng lực phẩm chất của bản thân. Trong đó có tới 52.6% trả lời cho lý do thứ hai, gấp gần 1.5 lần số trả lời cho lý do thứ nhất. Điều đó cho thấy bộ phận 10 [...]... không thể thi u để đánh giá một cách đầy đủ về cả về vấn đề học tập và vấn đề đạo đức của sinh viên Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, điểm rèn luyện của mỗi sinh viên được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, từ việc tham gia các hoạt động của nội bộ lớp tới các hoạt động, các cuộc thi của ngành ,của khoa ,của trường, các phong trào của đoàn hội, việc tham gia các câu lạc bộ Nếu điểm rèn luyện không... học tập và rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tham gia các hoạt động trường lớp, đoàn hội, các câu lạc bộ của sinh viên có những tác động khá quan trọng đến việc học tập và rèn luyện kĩ năng mềm của họ qua những con số đã được thống kê và phân tích một cách chính xác và đáng tin cậy Đề tài này đã giải quyết tốt mục tiêu nghiên cứu đề ra 15 4.2 Một số hạn chế của đề. .. về tác động của việc tham gia phong trào đoàn, hội, câu lạc bộ, các cuộc thi trong trường đại học đến việc học tập và rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên” nhằm giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò và tác động của các hoạt động này, lợi ích mà chúng mang lại cho sinh viên, đồng thời từ những ý kiến đóng góp của các bạn chúng tôi sẽ phản hồi lại cho những nhà tổ chức để họ cải tiến chất lượng các. .. thực sự thu hút được sinh viên như câu lạc bộ công tác xã hội Đề tài sử dụng cách đo lường tần số chung của sinh viên theo thang điểm 10 và để người trả lời tự cho điểm về những tác động của việc tham gia các hoạt động , các cuộc thi của trường lớp tác động đến mỗi sinh viên trên các kĩ năng như năng động ,tự tin, sáng tạo , khả năng lãnh đạo ,kinh nghiệm ……… + Đối với kĩ năng năng động, thang điểm chiếm... của họ về tính bổ ích ,thi t thực,hấp dẫn của các hoạt động này tại môi trường học tập của họ cũng như tác động của nó tới các kỹ năng tự tin, năng động, sáng tạo, khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm đều chỉ dừng lại ở mức trung bình CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN – HẠN CHẾ - KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Mục đich của nghiên cứu này là tác động của việc tham gia các hoạt động trường lớp, đoàn hội, các câu lạc bộ đến việc học. .. một vài kiến nghị để Đoàn trường, những người tổ chức các phong trào hoạt động trường, lớp, các câu lạc bộ trong trường Đại học có thể tham khảo như: - Tổ chức đa dạng các hoạt động phong trào đoàn hội, các CLB, phong phú hơn, thi t thực hơn, hấp dẫn hơn để lôi cuốn sinh viên - Tổ chức chặt chẽ và thời gian tổ chức hợp lý hơn nữa để sinh viên tham gia được nhiều hơn - Giới thi u và phổ biến một cách... bao giờ Nếu tham gia thì trả lời các câu 4 đến câu 15 Nếu không tham gia thì trả lời các câu 14 đến 17 4 Mục đích tham gia các hoạt động đó a Vì nó ảnh hưởng đến kết quả học tập ( điểm rèn luyện) b Hoàn thi n phẩm chất, năng lực của bản thân ( kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm sống, khả năng hoạt động nhóm, năng lực lãnh đạo…) c Thể hiện bản thân d Lí do khác 5 Bạn thường tham gia các hoạt động thuộc... chỉ tham gia từ 25 -50 % các hoạt động đó Các lĩnh vực mà sinh viên thường xuyên tham gia nhất là câu lạc bộ về công tác xã hôi chiếm đến 31,7% tiếp theo là câu lạc bộ thể thao nghệ thuật chiếm 25,4% , ngoại ngữ chiếm 22,2% , thấp nhất là tỉ lệ tham gia câu lạc bộ kĩ năng Các con số này cho biết 11 rằng các câu lạc bộ kĩ năng ( thực sự là rất quan trọng trong việc hình thành các kĩ năng mềm ) chưa... của sinh viên về tác động của các hoạt động này đối với cả vấn đề điểm số và cả việc hoàn thi n bản thân Trước hết một căn cứ để có thể đánh giá về việc các hoạt động này tác động thế nào đối với bản thân sinh viên và đối với kết quả học tập của họ đó là mức độ tham gia các hoạt động này có thường xuyên hay không Về mức độ thường xuyên tham gia các hoạt động thuộc các lĩnh vực mà các sinh viên yêu thích... nhỏ, và chưa thực sự hiểu được lợi ích mà các hoạt động các phong trào của trường lớp, đoàn hội mang lại Đối với các sinh viên chưa bao giờ tham gia các hoạt động của trường lớp, đoàn hội, đề tài cũng tìm hiểu về ý kiến của họ sẽ tham các hoạt động này trong tương lai hay không, hay là vẫn không muốn tham gia, tỉ lệ có và không tham gia là 50 – 50 Như vậy một số đang bắt đầu thay đổi cái nhìn của mình . ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM KHOA KINH TẾ ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA PHONG TRÀO ĐOÀN, HỘI, CÂU LẠC BỘ, CÁC CUỘC THI TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẾN VIỆC HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MỀM CỦA SINH. tôi đã thực hiện đề tài “ Tác động của việc tham gia phong trào Đoàn , Hội , các câu lạc bộ ,các cuộc thi trong trường đại học đến việc học tập và hình thành kĩ năng mềm của sinh viên “. 1.2.Mục. giữa việc tham gia các hoạt động trong trường đại học đến kết quả học tập và việc rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên. Với mục tiêu mà các hoạt động, các câu lạc bộ đưa ra, sinh viên tham gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Tác động của việc tham gia phong trào đoàn, hội, câu lạc bộ, các cuộc thi trong trường đại học đến việc học tập và rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên" ppsx, Đề tài: Tác động của việc tham gia phong trào đoàn, hội, câu lạc bộ, các cuộc thi trong trường đại học đến việc học tập và rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên" ppsx, Đề tài: Tác động của việc tham gia phong trào đoàn, hội, câu lạc bộ, các cuộc thi trong trường đại học đến việc học tập và rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên" ppsx, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM, 3 Mối quan hệ giữa kết quả học tập, kĩ năng mềm cần có đến tương lai nghề nghiệp, việc làm của sinh viên., Chương 3 : PHÂN TÍCH DỮ LIỆU, CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN – HẠN CHẾ - KIẾN NGHỊ, 2 Một số hạn chế của đề tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn