C# và các lớp cơ sở Biểu thức chính quy ( Regular Expression) – Phần 2 doc

9 455 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 18:20

. C# và các lớp cơ sở Biểu thức chính quy ( Regular Expression) – Phần 2 Trình bày kết quả Trong phần này ta sẽ xét ví dụ RegularExpressionsPlayaround . để ta thiết lập 1 vài biểu thức chính. khoảng trắng hoặc không có ( nhưng không có dấu chấm) . ta có thể dùng biểu thức sau: (S+):/ /( S+ )(? : :( S+))? Đây là cách biểu thức làm việc . đầu tiên là phần đầu và đuôi là chỗi  bảo. nữa của biểu thức chính quy là ta có thể nhóm những kí tự cùng nhau. nó làm việc theo cùng cách như lệnh hợp trong C#. trong Pattern biểu thức chính quy ,ta có thể nhóm bất kì kí tự (bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: C# và các lớp cơ sở Biểu thức chính quy ( Regular Expression) – Phần 2 doc, C# và các lớp cơ sở Biểu thức chính quy ( Regular Expression) – Phần 2 doc, C# và các lớp cơ sở Biểu thức chính quy ( Regular Expression) – Phần 2 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn