ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG môi TRƯỜNG nước lưu vực SÔNG cầu

34 444 4
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 18:54

PHỤ LỤCMỞ ĐẦU6NỘI DUNG71. Cơ sở lý thuyết và lý luận chung71.1. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu71.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài81.3. Cơ sở pháp lý thực hiện đề tài81.4. Cơ sở thực tiễn91.4.1. Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước mặt tại Việt Nam91.4.2. Hiện trạng ô nhiễm nước tại thành thị và các khu sản xuất91.4.3. Hiện trạng ô nhiễm nước tại nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp101.4.4. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước đến sức khỏe con người102. Điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội102.1. Điều kiện tự nhiên112.2. Kinh tế xã hội143. Hiện trạng môi trường nước và yếu tố tác động đến môi trường nước lưu vực sông Cầu163.1. Khu vực thượng nguồn163.2. Khu vực trung lưu183.3. Khu vực hạ lưu223.4. Đánh giá chung về hiện trạng chất lượng nước mặt lưu vực sông Cầu243.5. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt lưu vực sông cầu274. Đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông304.1. Giải pháp về cơ chế chính sách314.2. Giải pháp về khoa học công nghệ314.3. Quy hoạch các khu xử lý nước thải tập trung324.4. Giải pháp về giáo dục đào tạo nâng cao nhận thức32KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ33TÀI LIỆU THAM KHẢO34        !"#$%&'()*&+,$%$( /'(.0  !""#$%&'()* +,-'&).!"-'/012#* 3$45%678'.12#9 :);#)<&='4>9?@@9?A>#<+>%BC!@@9D9 E1E*?+>>@?F'/0G/"2HI67" !%6);JK 6L"8'MNK".!OJPD9 A)<Q1E49?+>>R?AF#<S%SC!+>>R'/0/= G/"2&T)<.Q6'U)'0"2#)<&='1QC!+>+> 9 S$458'V9 1.4.1. Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước mặt tại Việt Nam 8 1.4.2. Hiện trạng ô nhiễm nước tại thành thị và các khu sản xuất 9 1.4.3. Hiện trạng ô nhiễm nước tại nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp 9 1.4.4. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước đến sức khỏe con người 10 123(425.&6.'27.+,42.'&*89:';2/</&=.'&'(;/$>(+6/"?.0@( A +2)W.8&> a. Vị trí địa lý 10 b. Địa hình, địa mạo 11 c. Địa chất, thổ nhưỡng 11 d. Thủy văn và nguồn nước 12 e. Tài nguyên 13 ++XQFHYZ3 Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội 13 B25.&CD.0E?2&C>F.0.>G/+,)*(&H&</I;.0I*.E?2&C>F.0.>G/$>(+6/ "?.0@( J 3X)"8')[B 3+X)"8'J)6)9 33X)"8' 6)+ 3S%%')"2.J '\6='!]6)"8'4O^)+S 3B)<&__<OV!)[='!]6)"8'4O^)+R `9a6.'%'6K b0'\TcJKO. :de^)3> K39(L&E;&"H02M2N'<NOMP+5E?2&C>F.0.>G/$>(+6/"?.0BA SN%"2'$'Q'G4%'3> S+N%"2WK0f''O.3 S3A)<K ''%'W)HI67='N;J)3 SSN%"2%KT-'1#K K_'0K;('3+ QRSTQRUB1 XQ6);3+ XQE33 VWQXYBB + S )^Fg3?+h@?+Q6&.8'; i'-',OJPZ12'$ 8';1'_1QJ)_!"\"#O.!OJP"#6#!".'J8' Q jO.,OJP )^+Fg+>?+h+R?+f'#6.)`!k)"2U)<K 'HI67J%' W)1OETK J)_!"\"#O.!OJP8'. )^3Fg+*?+hS?3f'M%K'%KiT%12)J0W&'%')[N .J !OJP"#l%'1Z1Q!OJPJ&6)"8'4O'^) f'M%K'%KiWQT8%Wk!J01%%"#T8M%K!('1Z !"OV! !OJP='!]6#!'C'(12H)\'%'N%MNK".!OJP"#%Jk M2"l6)"8'4O^) )^SFgS?3h?3'0K'/12"Q"2OV!6)"8'4O'^)D"QM%K '%K8';. )^BFg+?3h9?3K#.M%K'%K8'; )^RFg@?3h+B?3K#.M%K'%K8'; )^*g+R?3h?SZM%K'%K8';#<+@?3M%K'%K8';#<3>?3 3 mn,o mpqpr:psdeots E01k!8';jO.!OJPFJ)_!"\"#O .!OJP E0'uBBR)<VdCgA);:K&#Z v6wx9SSy39*+*SS>F39*+*S39 z0Hwx9SSy39*+*SS {F!06/Z/&[+Z\0P++. ('C'/0J)_! J)_!"\"#O.!OJP6#i'('48.TE'"-'O 8MNK1N!'GK 1ZPH)<&J8')Z'i'-',OJP'b'(' C|i'-'J58'.'%'.!"-"\MNK".!OJPD& '()JkW0"#')<k0K'O.!OJP"#i'('8'.'%'TE'"- 'OJK6L"8'!OJP $'\)MZ!%<'/0J)_! J)_!"\"#O.!OJPM0K[!Bj'('C"# !Z'%1]5G00! • j#'Gi • jO.!OJP • je('W}v!OJP • j~I67OV!"#N.!OJP S • j•E'"-!OJP • %G00! %J)_!"\"#O.!OJP #[G ,6#1$"E48.'b)8MNK1N!'GK 1ZPH)<&J8' )Z'J)_!"\"#O.!OJP'b'KT\)J&1'!5# WKN2I XKM '#='"#_#vKU)<1E'/0%6); Sơ đồ cơ cấu tổ chức của trung tâm B  c"=48%Jk'/02WQHYZK#l#U)N1 1' `.U)N!06 '€N5WO}1Q1P4"#4('W}v'/0'K Pc"='1Z1OEb00480CT_4•1Y_<J0l"\12 !OJPQ4('&!JfJK1b'b"\12OV!)[='1]'M.6# ='4O:#4"&#W‚);!OJP!K!)J0JP1'6#! JK6L"8'')<&!O"2W‚);_G'"#HI67OV!12#v!'f6# .J ='6)"8'4O^)F!Z'K4O'N<U)0Ru6#1^)!0K O1P/<U)0Jf='4O'b7L01]'M.U)0Jf'K1P4 4K "#WQ'/0Ruƒ!JK6)"8'6)"8'4O#<10MEO V!='!]&!JfTK2))<&_'/<Q)TKK 1Z'O .W0WK%O.K 1Z6#2•"`";<U)0lWQU)N 'b1'"#l1%%W%'U)0!K!)4„4=!'blM.%Q 8'ƒ!N!k)1Q!('\\[1Z'\OV!'bJK)[=' 6)"8'4O '8'; J)_!"\"#O.!OJP6#!ZJK l1$"E48.'/0i'-',OJPOH'_#'N!$48U)0 _!=T…'/0'%'0w'EyJKJ)_!b')"#0w'EyjO .!OJPbJ&OH'N!$48=T…;`'/00#!dC d.FbJ5jO.!OJP1Y|v!K##18';#< O'€H'N!$'%'^<'O%KJKXK0,OJP1Y K12)W."2P 01kv!'bk6#!'O".'8'; J)_! ,]'Tc1Y'†4KJKU)%J`8'.M%K'%KWOJ%W} lQ)4bOJ\!K1'48|1‡"#1bb7WQ'/0^<'O1kM# M%K'%K'/0v!1'K#.$ OH'_#'N!$ˆ R  !"#$%&'()*&+,$%$( /'(.0 1.1. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu &'())[='6)"8)4O^)  !"&'()JKM%K'%K#<O;J)&'()'%'#6.)'%'M%K M%KU)'0'%'T8%'/<Q)6#'/0MZ1Y1'8'.J&1E0M#6)"8'4O ^)wM0K[!1E0;!Z^K]'K#MZ'/0RuM0K[!†'X wS )<.EHYyD†'0wB)<.#yD%)<&w^ƒ!Jf"‰ JK6)"8'4O^)"=@)<.EHY"##yDdL|'w9)<.Jg )<.:; 'yD†'wB)<.EHYy"###Zw0)<.eb' e$"#OŠy  Phương pháp nghiên cứu: $ % W&  4  6.)$% &'()$%WQg0 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài Mục tiêu: • Xk!W&Mi4)'%')[N'G_<OV!!OJPJ&6)"8' 4O^)D • %%.J !OJP"#l%'1Z1Q!OJPJ&6)"8' 4O^)D Nhiệm vụ: • `!k)1%%.J !OJP='6)"8'4O^) • 2H)\!Z4N%MNK".)[='6)"8'4O^) * 1.3. Cơ sở pháp lý thực hiện đề tài  A)<Q1E4*S?+>>R?AF#<+9%*C!+>>R'/0/ ='G/"2".'&T)<.2%ikMNK"."#%JkM2"l!O JP4%'NU)06)"8'4O^)D  %'"CMN'/0'G/'$U)0')<&!O6&U)01QU)N67 !OJP1]'M.6#U)N67#)<&='D  :);NK".!OJP4B+?+>>B?AOU)0#<+@% C!+>>B"#'b.)68'#g#<%*C!+>>RD  :);#)<&='4A]^ __]^` A#<+>%BC!@@9D  E1E*?+>>@?F'/0G/"2HI67" !%6); JK6L"8'MNK".!OJPD  A)<Q1E 49?+>>R?AF #<S%SC!+>>R '/0/ =G/"2&T)<.Q6'U)'0"2#)<&='1QC!+>+>  %'&)')‹"2!OJP='  Ad>9+>>9?,FA)<')‹W‚);U)'0"2'\6 ='!]  dB@S+F@@B&)')‹'\6='!] 1.4. Cơ sở thực tiễn 1.4.1. Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước mặt tại Việt Nam vKWQU)N&'()'/0-'NK".!OJPw0<6#i'-',O JPy`.0<`J OV!"#4)<K%#)<&='w'N"246 6…'\6y1YJ5&W%iMQ1"=K#MZ6)"8''%''K4O€ vKWQU)N&'()'\6=' '%'6)"8'4OJ&K#U)'12)10 5`J OV!&!Jf Bảng 1. Thông tin của 9 hệ thống sông chính và khả năng đảm bảo nước trong năm tính theo diện tích và theo dân số  5 &'H.0 "?.0 25.&a/'$>(+6/b4E 1 c d.0$>e.0fg.0 /'M).hEb&iE B c j/IMEOMP .>G/&CP.0 .hE >G/ .0P,2 CP.0 .>G/ d.0 >G/ .0P,2 CP. 0 .>G/ d. 0 0'k. E B ^4E 1 E B ^ .0>F2  ƒ @9> +9> 3+R> * *3 @> *@9 @>*> 9 0F XŒc + % ` B9> B9> @* @* BB> BR> 3 [ 9+3> > *+*>> BB>>> SB+ 93 +R B S ,Y >9> > *R>> +9S>> BR S> @R > BB>> B NF:0 @S*> **3> +*+>> SS *9 +++ +B> 9+@> R )[ >3B> >3B> +> +> S@> RB> > * 0 3@>> 3@>> @B @B R93 @S> 9 [ 0 R*>> 3*S>> SS>> 3B 3+9 3R3 9** +@9> @ ,&XO *+R9 > R99+> *@B>>> SS*> B3> B>> > *+BR +939 > %'4O W%' RR>3> RR>3> @SB @SB S3> 9@>> N=' 93*S3 > 33>@@ > R*>> > B>*S 3S> 9S* S +BR> > > Nguồn: Hồ sơ Tài nguyên nước Quốc gia, Cục Quản lý tài nguyên nước 1.4.2. Hiện trạng ô nhiễm nước tại thành thị và các khu sản xuất .0<5d.0!!]'Tc'%''\'%'#1Y'b2)'†JK ".'8'.'G4%'"#%6);"2MNK".!OJP`J OV! ='"…6#"\12J\1%6K  '1Z'O.K%"#1OEK%W%0"#480CT_4_<% 68'#<'#]21"=#)<&='JK"c6Yi,OJP=' 52)1OEW)'O."#6#2#<'#MEOV!M5='NWG N"#'\NJ†•'%'#6=#JC!'$454NH)\'O.10 _<OV!!OJP='TKWO'b'OJ`"#QMEHI67'\No V!='TK4NH)\'O.6#J\] 1.4.3. Hiện trạng ô nhiễm nước tại nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp d.0!'b^*RŽT_410445OO6#$'$45 ^ 'j6 ';)^6='%''\N'/0'KP"#04|'WO1'HI67& \!H)1\K]'MEJI0JO6#!'K`J OV!)[='"2!]l) '$"#"4";#<'#'0KvKM%K'%K'/0ZO."#%JkO O4"W)‹zv'0'K6•KJ!J)M`MQ1igB>>F3B>>,?>>!65'%' "c"v4O2"#4O;)C6&=39>>F+B>>,?>>!65'%'W& =&) K#J0TK6 !T-)'Jg4_)b0'\MNK".8'";T)WO1| @ U)<'%'W‚);&T…1Q;)U)NZ1Z'8'‹!1[J)ZMEOV! ]T…1QOV!)[=' 1.4.4. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước đến sức khỏe con người `J OV!!OJP='%'1ZJ8'Q1Q4('W}v6#)<& __<J0'%'M.&)'N<N$#)4%%'M.#<_<4)< TT‡Q)!%)Q)4†W•!%Jk_<I"K\6#J‘v!.0< a6.PV!)4%)1€0)!b'5d.0!1'Hv!6#'0K\ Q=lWNK4%^1_<'K\<^>>ŽJ‘v!gSFS)i5OO V!)1€0gB>F9>ŽV!)!b'%'M."&!T0TE(4%6%06% 6"…10K##•’d\ “OV!)[='"#!OJP'#J5 &'\M%'$W'%'6K M.HN<J01]'M.6#u0'N<6”#<'#'bH) =0C •d.0!1Y%.2)6K M.'b6&U)01Q04vvK2) &'()'/0Q=P)='OV!04v6_)#<4„'bJ.)'(1^) &'b'%'1!4…!!#)J&_k0<1^)'%''1OW_<&!! 'J& 6‡K]'4gK%J&M#0<M#'_Š4v'bk_<)0iM# U)0"#;_<M.!! ''0K)<Q% J^!Jf$JKlC!^1_<H)\.'%'’:#)“TKO V!!OJP1]'M.6#4IT-)[='MEOV!5#_<w0<)Z' #Zy 'e$.ŠA)NJE•TKQ4|'"#4IT-)[='"# !OJPOV!J^!JfJKP0T#1_<'G6#)<&_TV!†' N'%''(M.&)J& 123(425.&6.'27.+,42.'&*89:';2/</&=.'&'(;/$>(+6/"?.0@( 2.1. Điều kiện tự nhiên a. Vị trí địa lý eO^)M†)[g"c|0Fv'0KB+*!54PO0!'/0 TY<0FMFb'"c|'0K'/0u†'X •j'G4O^)'b='N< †'F0!g†'X "2%)<&40)1b1i=_<†'FO0!'N< U)0[,=%)<&†'0†'"#1i"#K4O%`  N: FN•$ :)"8'4O^)ƒ!5K 1Zg+ > >*•1Q++ > 9•"L1ZM†'>B > +9•1Q >R > >9•W1Z1O"#'bT.G'R>3>W! + :)"8''bi'2)T#'%'% 4OWKNR>>W! > [...]... sông thuộc lưu vực sông Cầu dần đang bị xuống cấp nghiêm trọng do phải chịu nhiều áp lực từ các hoạt động dân sinh và phát triển kinh tế trên lưu vực Trước tình hình đó, việc làm báo cáo để đánh giá hiện trạng nước lưu vực sông có ý nghĩa quan trọng và đạt được những kết quả như: • Đã đánh giá được hiện trạng môi trường chất lượng nước mặt, qua đó cũng khoanh vùng được 2 khu vực ô nhiễm nhất trên lưu. .. 1.306 hộ nghèo cải thiện nhà ở, hỗ trợ đầu tư về giáo dục- đào tạo, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo 3 Hiện trạng môi trường nước và yếu tố tác động đến môi trường nước lưu vực sông Cầu Lưu vực sông Cầu tiếp nhận một phần nước thải của 6 tỉnh thuộc lưu vực và một phần của Hà Nội (huyện Sóc Sơn, Đông Anh), chất lượng nước hiện đang bị ảnh hưởng bởi các hoạt động công nghiệp,... trên lưu vực sông nói chung và lưu vực sông Cầu nói riêng được hiệu quả, dữ liệu đồng bộ và đầy đủ chúng ta cần xây dựng được một bộ các hệ số phát thải áp dụng cho dự báo sự phát thải của các loại nguồn thải phù hợp với lưu vực sông Cầu nói riêng và các lưu vực sông nói chung TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Dự án “Điều tra, thống kê các nguồn thải, hiện trạng môi trường và những tác động đến môi trường lưu vực. .. Khu vực trung lưu Đoạn Trung lưu Lưu vực sông Cầu chảy qua địa phận tỉnh Thái Nguyên, ngoài dòng chính là sông Cầu, còn có các phụ lưu: sông Nghinh Tường, sông Đu, sông Công - Sông Cầu: Đoạn sông Cầu trước khi chảy vào Thành phố Thái Nguyên bắt đầu chịu tác động của các hoạt động công nghiệp, khai thác khoáng sản, sản xuất nông nghiệp dọc bên bờ Ngoài ra đoạn sông này cũng tiếp nhận 2 phụ lưu là sông. .. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt lưu vực sông Cầu Hoạt động phát triển KT-XH trên lưu vực sông( LVS) Cầu đã tác động rất lớn đến chất lượng nước sông Cơ cấu kinh tế LVS Cầu có sự khác biệt giữa các tỉnh vùng núi, trung du và đồng bằng trong lưu vực Ở tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang và các vùng thuần nông khác trên LVS Cầu, tác nhân làm suy giảm chất lượng nước sông Cầu chủ yếu do nước thải sinh hoạt và hoạt... d Thủy văn và nguồn nước Tổng lượng dòng chảy trung bình năm của lưu vực sông Cầu như sau: - Trên sông Cầu (đến cửa sông) : 4,50 km 3/năm, trong đó đóng góp của sông Công là 0,8992 km3/năm (19,8%), sông Cà Lồ là 0,8800 km3/năm (19,5%) Mức bảo đảm nước trung bình năm của toàn lưu vực sông Cầu vào khoảng 116.103m3/km2 và 2.250m3/người Giá trị này thấp hơn nhiều so với mức bảo đảm nước trung bình của toàn... tra, thống kê các nguồn thải, hiện trạng môi trường và những tác động đến môi trường lưu vực sông Cầu (Tổng cục Môi trường) (2) Dự án “Kiểm tra, đánh giá và dự báo mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường nước mặt làm căn cứ đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững lưu vực sông Cầu (Tổng cục Môi trường) 33 34 ... Diễn biến Fe qua các năm trên sông Cầu đoạn Hạ lưu Nồng độ Fe nằm trong khoảng dao động từ 0,0107 đến 5,69 mg/l Trong các giá trị Fe thu được ở các đợt quan trắc có 71 trong 108 giá trị vượt tiêu chuẩn cho phép TCVN 5942-1995 3.4 Đánh giá chung về hiện trạng chất lượng nước mặt lưu vực sông Cầu Thượng nguồn: ngoài dòng chính là sông Cầu còn có sông Chợ Chu (Cầu Phà, Thác Riềng và Chợ Mới) - Hữu cơ (BOD,... nhiễm đến môi trường nước sông Cầu 31 4.4 Giải pháp về giáo dục đào tạo nâng cao nhận thức Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân, cộng đồng dân cư nói chung và dọc hai bờ sông nói riêng, trong các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị hành chính, các cấp chính quyền, đoàn thể về vai trò của nguồn nước sông Cầu đối với người dân sống trong lưu vực và đối với môi trường sinh... ra ngày càng nhiều hơn ở các sông suối nhỏ thượng nguồn sông Cầu, sông Công Lũ quét đã gây ra những tổn thất to lớn về người và tài sản của nhân dân Một số trận lũ quét điển hình trên lưu vực sông Cầu như: Trận lũ ở đầu nguồn sông Công (1963), trên sông Ràng (1973), sông Công (1978), tại Bắc Kạn năm 2000 và năm 2001 ở Thái Nguyên và Bắc Kạn 12 e Tài nguyên Lưu vực sông Cầu khá giầu các tài nguyên .  *RSŽ!-'&)yvKM%K'%KC!f'+>>RF+>>*K#uN•$'bS>@ JPiO"=++R3>Bf'4"#3@@%K"&'%''`')' 6%KT-'iO'b')<kMQG''8'"#8''$ a 6.'%'JP 1. 'e$.Š A) NJE•TKQ4|'"#4IT-)[='"# !OJPOV!J^!JfJKP0T#1_<'G6#)<&_TV!†' N'%''(M.&)J& 123(425.&6.'27.+,42.'&*89:';2/</&=.'&'(;/$>(+6/"?.0@( 2.1 f''0K1œ#<'#'0K lM.0Kj/I;&h.0&C>#.042.'&*/n/</&=.'&'(;/$>(+6/"?.0@( && =.'
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG môi TRƯỜNG nước lưu vực SÔNG cầu, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG môi TRƯỜNG nước lưu vực SÔNG cầu, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG môi TRƯỜNG nước lưu vực SÔNG cầu, Cơ sở lý thuyết và lý luận chung, d. Thủy văn và nguồn nước, Hiện trạng môi trường nước và yếu tố tác động đến môi trường nước lưu vực sông Cầu, Đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay