KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 7 docx

14 456 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 16:20

TRƯỜNG: TRUNG HỌC CƠ SỞ __________________  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: TOÁN LỚP : 7 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Giáo viên: Tổ: Toán - Lý Học kì I - Năm học: 2010 – 2011 1. Môn học: Toán 7 2. Chương trình cơ bản. Học kì I. Năm học: 2010 – 2011 3. Họ tên: Điện thoại: Địa điểm văn phòng Tổ bộ môn Toán – Lí Lịch sinh hoạt tổ: 2 lần/ tháng 4. Chuẩn của môn học (theo chuẩn do Bộ GD – ĐT ban hành): Sau khi kết thúc học kì, học sinh cần đạt được mức độ: • Kiến thức: Đại số: - Học sinh biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng b a với a, b ∈ Z, b ≠ 0. - Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn - Biết ý nghĩa của việc làm tròn số. - Biết sự tồn tại của số số thập phân vô hạn không tuần hoàn và tên gọi của chúng là số vô tỉ. - Nhận biết sự tương ứng 1 – 1 giữa tập hợp R và các tập điểm trên trục số - Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm. Sử dụng đúng kí hiệu - Biết công thức của đại lượng tỉ lệ thuận: y = ax (a ≠ 0) - Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận - Biết công thức của đại lượng tỉ lệ nghịch: y – a/x (a ≠ 0) - Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch. - Biết khái niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng bảng và công thức. - Biết khái niệm đồ thị của hàm số. - Biết dạng của hàm số y = ax (a ≠ 0) Hình học: - Biết khái niệm hai góc đối đỉnh. - Biết các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù. - Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc. - Biết tiên đề Ơ-Clit. - Biết các tính chất của hai đường thẳng song song - Biết thế nào là một định lí và chứng minh một định lí. - Biết định lí về tổng ba góc của một tam giác. - Biết định lí về góc ngoài của một tam giác. - Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau. - Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác. * Kĩ năng: Đại số: - Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ. - Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau. - Biết so sánh hai số hữu tỉ. - Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q - Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng. - Vận dụng thành thạo các quy tắc làm tròn số. - Biết cách viết một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. - Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số thực không âm. - Giải được một số dạng toán đơn giản về tỉ lệ thuận. - Giải được một số dạng toán đơn giản về tỉ lệ nghịch. - Biết cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó và biết xác định được tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ - Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0). - Biết tìm trên đồ thị giá trị gần đúng của hàm số khi cho trước giá trị của biến số và ngược lại. Hình học: - Biết dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. - Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía. - Biết dùng eke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng và đi qua một điểm nằm ngoài đường thẳng đó. (hai cách) - Vận dụng các định lí về tổng ba góc của một tam giác, góc ngoài của một tam giác vào việc tính số đo của các góc của tam giác. - Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác. - Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. 5. Yêu cầu về thái độ: - Hs chủ động, sáng tạo trong quá trình học - Cẩn thận, chính xác trong tính toán và vẽ hình. - Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế. 6. Mục tiêu chi tiết. Mục tiêu Nội dung MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Lớp 7 Tập hợp Q các số hữu tỉ Học sinh biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng b a với a, b ∈ Z, b ≠ 0 - Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ. - Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ - Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q bằng nhiều phân số bằng nhau. - Biết so sánh hai số hữu tỉ. Tỉ lệ thức - Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng. Số thập phân hữu han. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn Biết ý nghĩa của việc làm tròn số. Vận dụng thành thạo các quy tắc làm tròn số. Tập hợp số thực R. Biết sự tồn tại của số số thập phân vô hạn không tuần hoàn và tên gọi của chúng là số vô tỉ. Nhận biết sự tương ứng 1 – 1 giữa tập hợp R và các tập điểm trên trục số Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm. Sử dụng đúng kí hiệu Biết cách viết một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. - Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số thực không âm. đại lượng tỉ lệ thuận Biết công thức của đại lượng tỉ lệ thuận: y = ax (a ≠ 0) Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận - Giải được một số dạng toán đơn giản về tỉ lệ thuận. . đại lượng tỉ lệ nghịch Biết công thức của đại lượng tỉ lệ nghịch: y – a/x (a ≠ 0) Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ - Giải được một số dạng toán đơn giản về tỉ lệ nghịch nghịch. Khái niệm hàm số và đồ thị Biết khái niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng bảng và công thức. Biết khái niệm đồ thị của hàm số. Biết dạng của hàm số y = ax (a ≠ 0) Biết cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó và biết xác định được tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ - Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0). - Biết tìm trên đồ thị giá trị gần đúng của hàm số khi cho trước giá trị của biến số và ngược lại. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song. Biết khái niệm hai góc đối đỉnh. Biết các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù. Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc. Biết tiên đề Ơ-Clit. Biết các tính chất của hai đường thẳng song song Biết thế nào là một định lí và chứng minh một định lí. Biết dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía. Biết dùng eke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng và đi qua một điểm nằm ngoài đường thẳng đó. (hai cách) Tam giác Biết định lí về tổng ba góc của một tam giác. Biết định lí về góc ngoài của một tam giác. Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau. Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác. Vận dụng các định lí về tổng ba góc của một tam giác, góc ngoài của một tam giác vào việc tính số đo của các góc của tam giác. Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. 7. Khung phân phối chương trình Học kì I: 19 tuần, 72 tiết. Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự chọn Tổng số tiết Ghi chú Lí thuyết Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra Trả bài 41 2 22 5 2 8 80 8. Lịch trình chi tiết Chương Bài học Tiết Hình thức tổ chức dạy học PP/học liệu, PTDH KT - DG Chương I: Số hữu tỉ - Số thực (22 tiết) 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ 1 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. 2. Cộng, trừ số hữu tỉ. 2 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập 3. Nhân, chia số hữu tỉ. 3 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập 4. Luyện tập. 4 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập 5. Giá trị tuyệt đối của 5, 6 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Bảng phụ bài tập một số hữu tỉ. 6. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Lũy thừa của một số hữu tỉ 7,8 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập 7. Tỉ lệ thức 9,10 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập Luyện tập 11 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt nhóm. Bảng phụ bài tập 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 12 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập Luyện tập 13 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm Bảng phụ bài tập 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. 14,1 5 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm Bảng phụ bài tập, thước thẳng. 10. Làm tròn số. 16 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai. 17 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm Bảng phụ bài tập 12. Số thực 18 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập Thực hành: Giải toán bằng máy tính cầm tay. 19,2 0 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, máy tính cầm tay. Ôn tập chương 21 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, Kiểm tra 45’ 22 Đề kiểm tra. Chương II. Hàm số và đồ thị (18 tiết) 1. Đại lượng tỉ lệ thuận. 23 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.Hoạt động cá nhân, toàn lớp, động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. 2. Một số bài toán về Đại lượng tỉ lệ thuận. 24, 25 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch 26 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. 4. Một số bài toán về Đại lượng tỉ lệ nghịch 27, 28 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. 5. Hàm số 29 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. 6. Mặt phẳng tọa độ 30 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. Luyện tập 31 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập 7. Đồ thị của 32 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ bài hàm số y = ax (a khác 0) vấn đề. Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. tập, thước thẳng. Luyện tập 33 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. Ôn tập chương II 34 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. Kiểm tra 45’ 35 Bài kiểm tra Ôn tập học kì I 36, 37 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. Kiểm tra học kì I 38,3 9 Trả bài học kì I 40 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt động cá nhân, toàn lớp. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (16 tiết) 1. Hai góc đối đỉnh 1-2 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng, 2. Hai đường thẳng vuông góc. 3 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng, eke Luyện tập 4 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng. eke 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. 5-6 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Bảng phụ bài tập, thước thẳng, thước đo góc. [...]... tập, thước thẳng thước đo góc Ôn tập học kì 3031 Trả bài kiểm 32 tra học kì 9 Kế hoạch kiểm tra đánh giá Kiểm tra định kì Hình thức KTĐG Số lần Hệ số Kiểm tra miệng Kiểm tra 15’ 1 3 1 1 Kiểm tra 1 tiết 3 2 Thời điểm/nội dung Trước bài mới Tiết 11, 31 đại số Tiết 19 hình học Tiết 22, 35 đại số Tiết 16 hình học Tiết 38,39 Kiểm tra 90’ 1 3 Kiểm tra tự chọn 2 1 10 .Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề... tự chọn 2 1 10 .Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát Tuần Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ học sinh Đánh giá Hàm số và đồ 3 Ôn tập các kiến thức Kiểm tra 15’ thị về Hàm số và đồ thị Làm các bài tập Hai tam giác 7 Ôn tập các kiến thức Kiểm tra 15’ bằng nhau về Hai tam giác bằng nhau Làm các bài tập 11 .Kế hoạch triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp (Không có) GIÁO VIÊN Nguyễn Thị Xuân TỔ TRƯỞNG...4 Hai đường thẳng song song 7 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm Luyện tập 8 5 Tiên đề Ơ clit về đường thẳng song song 9 Luyện tập 10 6 Từ vuông góc đến song song 11 7 Định lí 12 Luyện tập 13 Ôn tập chương 14Đặt vấn đề và giải quyết 15 vấn đề Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp,... phụ bài tập, thước thẳng eke, thước đo góc Bảng phụ bài tập, thước thẳng eke, thước đo góc Bảng phụ bài tập, thước thẳng eke, thước đo góc 1 Tổng ba góc của một tam giác Chương II: Tam giác (15 tiết) 17 ặt vấn đề và giải quyết 18 vấn đề Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm Luyện tập 19 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm 2 Hai tam giác bằng nhau... Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm 4 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – goc– cạnh Luyện tập 2526 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm 27 Đặt vấn đề và giải quyết Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm Bảng phụ bài tập, thước thẳng thước đo góc Bảng phụ bài tập, thước thẳng thước đo góc Bảng phụ . TRƯỜNG: TRUNG HỌC CƠ SỞ __________________  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: TOÁN LỚP : 7 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Giáo viên: Tổ: Toán - Lý Học kì I - Năm học: 2010 – 2011 1. Môn học: Toán 7 2. Chương. 7 2. Chương trình cơ bản. Học kì I. Năm học: 2010 – 2011 3. Họ tên: Điện thoại: Địa điểm văn phòng Tổ bộ môn Toán – Lí Lịch sinh hoạt tổ: 2 lần/ tháng 4. Chuẩn của môn học (theo chuẩn do Bộ GD. Chuẩn của môn học (theo chuẩn do Bộ GD – ĐT ban hành): Sau khi kết thúc học kì, học sinh cần đạt được mức độ: • Kiến thức: Đại số: - Học sinh biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng b a
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 7 docx, KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 7 docx, KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 7 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay