Thiết kế tối ưu sức chịu cọc theo đất nền

8 847 43

idom Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,958 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2012, 16:49

Thiết kế tối ưu sức chịu cọc theo đất nền Bi Táûp Låïn Män: Thiãút kãú täúi ỉu BI TOẠN THIÃÚT KÃÚ TÄÚI ỈU XẠC ÂËNH SỈÏC CHËU TI CA CC THEO ÂÁÚT NÃƯNI. GIÅÏI THIÃU TÄØNG QUAN VÃƯ BI TOẠN : Âáy l mäüt bi toạn tênh toạn thiãút kãú täúi ỉu sỉïc chëu ti ca cc theo ( , );âáút nãưn sau khi biãút kêch thỉåïc màût càõt ngang ca cc diãûn têch F chu vi U ( , );näüi lỉûc âáưu cc M N v Q cạc thäng säú cå l ca cạc låïp âáút m cc dỉû ( ,kiãún âi qua chiãưu dy ca mäøi låïp âáút sỉïc chäúng tênh toạn ca âáút tải mi , );cc sỉïc chäúng tênh toạn ca cạc låïp âáút thỉï i ca nãưn lãn màût häng ca cc ( ) .cỉåìng âäü giåïi hản ca nãưn âáút R v biãøu âäư nẹn lụn Kãút qu ca bi :toạn l cho biãút chiãưu di täúi ỉu ca cc tha mn * :Sỉïc chëu ti ca cc theo âáút nãưn P cc≥ Ptt . * ỈÏng sút dỉọi âạy mọng khäúi quy ïc σ ≤ .R * Âäü lụn dỉåïi âạy mọng khäúi quy ïc S ≤ [ ] - .S âäü lụn cho phẹp ,V nhỉ váûy âäúi våïi bi toạn ny cáưn phi xạc âënh trỉåïc näüi lỉûc ca (âáưu cc v chn trỉåïc tiãút diãûn cc kêch thỉåïc màût càõt ngang v bäú trê )thẹp trong màût càõt ngangII. NÄÜI DUNG K THÛT CA BI TOẠN : Thäng thỉåìng khi thiãút kãú chiãưu di cc ca mäüt kãút cáúu mọng cc no ( , .),âọ mäú trủ ngỉåìi thiãút kãú thỉåìng chn trỉåïc chiãưu di cc theo cáúu , .tảo theo chiãưu dy ca cạc låïp âáút Sau âọ tênh duût v kiãøm tra dáưn cho .âãún khi kãút qu l cháúp nháûn âỉåüc Âiãưu ny chàõc chàõn chỉa thãø cho phẹp .ngỉåìi thiãút kãú chn âỉåüc chiãưu di täúi ỉu ca cc :Näüi dung chn chiãưu di ca cc gäưm cọ Xạc âënh sỉïc chëu ti ca cc theo âáút nãưn P cc≥ Ptt , :sau âọ cáưn kiãøm tra chiãưu di täúi thiãøu ca cc (ngm trong âáút Hng≥ . ), , .4 0m ỉïng sút âäü lụn ca mọng khäúi quy ỉåïc1. u cáưu dỉỵ liãûu âáưu vo ca bi toạn : :Chn chiãưu di ca cc tỉì cạc âiãưu kiãûn â cho ban âáưu + ( , )Tiãút diãûn cc diãûn têch F chu vi U + ( , , )Näüi lỉûc âáưu cc M N QHc viãn : Nguùn Bi Qúc Bo; Låïp Cao hc K9; Ngnh XDCTGT Trang 1Bi Táûp Låïn Män: Thiãút kãú täúi ỉu + ( ,Cạc thäng säú cå l ca âáút chiãưu dy ca mäøi låïp âáút sỉïc chäúng tênh ,toạn ca âáút tải mi cc sỉïc chäúng tênh toạn ca cạc låïp âáút thỉï i ca nãưn ); ( )lãn màût häng ca cc cỉåìng âäü giåïi hản ca nãưn âáút R v biãøu âäư nẹn .lụn2. Näüi dung chênh ca bi toạn :a. Cạc cäng thỉïc cå bn : + :Sỉïc chëu ti ca cc theo váût liãûuPvl = (m RnFb + RaFa) + :Sỉïc chëu ti ca cc theo âáút nãưnPcc = (m mR +RF uΣmffili) :Trong âọ - : ;m Hãû säú âiãưu kiãûn lm viãûc ca cc trong âáút - Rn : ;Cỉåìng âäü chëu nẹn ca bã täng cc - Ra : ;Cỉåìng âäü chëu kẹo ca thẹp chãú tảo cc - Fn : ( );Diãûn têch ca màût càõt ngang thán cc F - Fa : ;Diãûn têch ca thẹp bäú trê trong màût càõt ngang thán cc - m R v mf :Cạc hãû säú âiãưu kiãûn lm viãûc ca âáút láưn lỉåüt åí mi v åí ;màût häng cc - : ;R Sỉïc chäúng tênh toạn ca âáút tải mi cc - : ;u Chu vi ngoi ca màût càõt ngang thán cc - fi : ;Sỉïc chäúng tênh toạn ca låïp âáút thỉï i ca nãưn lãn màût häng cc - li : ;Chiãưu dy ca låïp âáút thỉï ib. Cạc âiãưu kiãûn kiãøm tra :+ Âiãưu kiãûn cc lm viãûc trong bãû :Pcoc ≥ N : - .Trong âọ N Näüi lỉûc âáưu cc+ Âiãưu kiãûn theo váût liãûu lm cc:Pvl ≥ Pcc+ Âiãưu kiãûn chiãưu di cc täúi thiãøu ngm trong âáút : L cc≥ .4 0m L cc = Σli’ ; våïi li ’ - ;chiãưu dáưy låïp âáút thỉï i m cc xun qua v l1’ l låïp ;âáút âáưu tiãn sau khi xọi låí+ Âiãưu kiãûn ỉïng sút âạy mọng khäúi quy ỉåïc σ :σ ≤ R -R cỉåìng âäü giåïi hản ca nãưn âáútHc viãn : Nguùn Bi Qúc Bo; Låïp Cao hc K9; Ngnh XDCTGT Trang 2Bi Táûp Låïn Män: Thiãút kãú täúi ỉu + Âiãưu kiãûn lụn âạy mọng khäúi quy ỉåïc S : S ≤ [ ]S [ ]-S âäü lụn cho phẹp+ Âiãưu kiãûn chiãưu di täúi âa ca cc :Lcc ≤ [ ]L [ ]- (L chiãưu di täúi âa cho phẹp ca cc âäü mnh v âäü äøn âënh ca )ccIII. MÄ HÇNH CA BI TOẠN : Våïi bi toạn k thût â âỉåüc nãu ra åí trãn thç nháûn tháúy ngay âáy l mäüt . :bi toạn täúi ỉu họa Cọ thãø phạt biãøu bi toạn täúi ỉu họa nhỉ sau :Láûp v tênh toạn hm mủc tiãu Pcc = ( ,L m mR , mf , , ,a b fi , li, )R (1) :Tçm cỉûc tiãøu họa hm mủc tiãu Pcc = ( ,L m mR , mf , , ,a b fi , li, ) =R Pmin :Våïi cạc rng büc Pcoc ≥ N (*) Pvl ≥ Pcc (**) L cc≥ .4 0m (***) σ ≤ R (****) S ≤ [ ]S (*****) Lcc ≤ [ ]L (******) Våïi cạc âiãưu kiãûn xạc âënh miãưn giạ trë ca cạc tham säú hm (1) . Cạc giạ trë ny âỉåüc xạc âënh tỉì cạc thäng säú ban âáưu v phi nàòm trong cạc khong .cho phẹp theo quy âënh ca quy trçnh Trong âọ cạc tham säú ca (1) :cọ nghéa nhỉ sau - : ;m Hãû säú âiãưu kiãûn lm viãûc ca cc trong âáút - m R v m f :Cạc hãû säú âiãưu kiãûn lm viãûc ca âáút láưn lỉåüt åí mi v åí ;màût häng cc - , : .a b Cạc cảnh ca tiãút diãûn cc - : ;R Sỉïc chäúng tênh toạn ca âáút tải mi cc - fi : ;Sỉïc chäúng tênh toạn ca låïp âáút thỉï i ca nãưn lãn màût häng cc - li : ;Chiãưu dy ca låïp âáút thỉï iIV. LỈÛA CHN PHỈÅNG PHẠP GII :Hc viãn : Nguùn Bi Qúc Bo; Låïp Cao hc K9; Ngnh XDCTGT Trang 3Bi Táûp Låïn Män: Thiãút kãú täúi ỉu , ,Âãø gii bi toạn täúi ỉu họa ny cọ ráút nhiãưu phỉång phạp tuy nhiãn åí âáy chn phỉång phạp täúi ỉu mäüt tham säú theo dáúu hiãûu tàng dáưn ca hm .mủc tiãu Âáy l phỉång phạp âån gin dãø thỉûc hnh v thûn tiãûn trong tênh .toạn trãn mạy tênhThût toạn :Bỉåïc 1 : :Nháûp cạc säú liãûu âáưu vo- : , ;Kêch thỉåïc tiãút diãûn ngang thán cc a b- , ,Våïi säú lỉåüng cc â bäú trê trong bãû mọng phỉång phạp hả cc tỉì ,âọ xạc âënh cạc hãû säú m m R v m f.- ,Càn cỉï vo hçnh trủ läø khoan âëa cháút tỉì âọ ỉïng våïi mäøi loải âáút khạc nhau cọ bãư dy l i , tra bng cọ âỉåüc cạc tham säú Ri v fi .- : , ( ) ,Tỉì cạc säú liãûu ban âáưu mạc bã täng cc loải cäút thẹp cc CT5 diãûn têch cäút thẹp cc m cọ cạc thäng säú Fb ; Fa ; Rn ; Ra .Bỉåïc 2 : Nháûp chiãưu di så bäü ca cc Lsb = . ;4 0m Trong âọ Lsb ;l chiãưu di ca cc kãø tỉì màût âáút sau khi bë xọi låí :Chiãưu di thỉûc tãú ca cc l Ltt = Lng + L0 + Lsb ; :Våïi Lng - ( )chiãưu di ca cc ngm trong bãû trỉåïc khi âáûp âáưu cc L0 - (Chiãưu di tỉû do ca cc khong cạch tỉì âạy bãû âãún màût âáút )sau khi xọi (***) .Våïi cạch chn nhỉ trãn thç âiãưu kiãûn rng büc â âỉåüc tha mn =Âàût L Lsb ; Tênh Pvl = (m RnFb + RaFa)Bỉåïc 3 : ,Våïi L â biãút tênh toạn Pcc = (m mR +RF uΣmffili) ( =Cáưn chụ l do L Σli nãn ỉïng våïi mäøi lai âáút khạc nhau cọ bãư dy li m cọ cạc hãû säú mf v f i )khạc nhauBỉåïc 4 : Tỉì Pcc ,â âỉåüc xạc âënh nhỉ bỉåïc 3 tiãún hnh kiãøm tra theo âiãưu (*):kiãûnPcoc ≥ N + (*) .Nãúu âiãưu kiãûn âỉåüc tha mn thç chuøn sang bỉåïc 5 + (*) = + .Nãúu âiãưu kiãûn khäng âỉåüc tha mn thç âàût L L 0 5 räưi chuøn sang bỉåïc 3Bỉåïc 5 : ,Våïi L â xạc âënh âỉåüc âàût L1 t = L0 + ;L Våïi L1t â biãút v càn cỉï vo âäüHc viãn : Nguùn Bi Qúc Bo; Låïp Cao hc K9; Ngnh XDCTGT Trang 4Bi Táûp Låïn Män: Thiãút kãú täúi ỉu ,nghiãng ca cạc cc biãn xạc âënh âỉåüc kêch thỉåïc ca mọng khäúi quy .ïc (****) :Tỉì âáy tiãún hnh kiãøm tra âiãưu kiãûnσ ≤ R+ (****) :Nãúu âiãưu kiãûn âỉåüc tha mn thç cọ 2 trỉåìng håüp xy ra- Trỉåìng håüp khong cạch tỉì mi cc âãún âạy ca låïp âáút m mi cc âang :xun l h tha mn h ≥ [ ] .h thç chun sang bỉåïc 6 ([ ] )h phủ thüc vo loải âáút v âỉåüc láúy theo quy trçnh - [ ]Trỉåìng håüp h ≥ :h thç cng cọ 2 trỉåìng håüp• (Nãúu låïp âáút bãn dỉåïi låïp âáút mi cc âang ngáûp l âáút täút R* ≥ )R thç chuøn sang bỉåïc 6• (Trong trỉåìng håüp R ∠ R* ) = ( + )thç âàût L L h räưi chuøn sang bỉåïc 3+ (****) , =Nãúu âiãưu kiãûn khäng âỉåüc tha mn âỉåüc tha mn âàût L + . ,L 0 5 räưi .quay tråí lải bỉåïc 3Bỉåïc 6 : ,Våïi mọng khäúi quy ỉåïc â âỉåüc xạc âënh tiãún hnh kiãøm tra âiãưu (*****):kiãûn S ≤ [ ]S + (*****) .Nãúu âiãưu kiãûn âỉåüc tha mn thç chuøn sang bỉåïc 7 + (*****) , = + .Nãúu âiãưu kiãûn khäng âỉåüc tha mn âàût L L 0 5 räưi chuøn sang .bỉåïc 3Bỉåïc 7 : Våïi L1 t = L0 + , ( , ) ,L â biãút cng våïi näüi lỉûc âáưu cc M N v Q tiãún (******) :hnh kiãøm tra äøn âënh ca cc theo âiãưu kiãûnLcc ≤ [ ]L + (******) .Nãúu âiãưu kiãûn âỉåüc tha mn thç chuøn sang bỉåïc 8 + (******) .Nãúu âiãưu kiãûn khäng âỉåüc tha mn thç chuøn sang bỉåïc 9Bỉåïc 8 : (**):Tiãún hnh kiãøm tra âiãưu kiãûnPvl ≥ Pcc + (**) .Nãúu âiãưu kiãûn âỉåüc tha mn thç chuøn sang bỉåïc 10 + (**) .Nãúu âiãưu kiãûn khäng âỉåüc âỉåüc tha mn thç chuøn sang bỉåïc 9Bỉåïc 9 : :Thäng bạo cho ngỉåìi sỉí dủng hồûc thay âäøi tiãút diãûn cc hồûc thay âäøi säúHc viãn : Nguùn Bi Qúc Bo; Låïp Cao hc K9; Ngnh XDCTGT Trang 5Bi Táûp Låïn Män: Thiãút kãú täúi ỉu ( )lỉåüng cc bäú trê trong bãû mọng tàng lãn hồûc thay âäøi så âäư bäú trê .cc .Chuøn sang bỉåïc 11Bỉåïc 10 : Xút cạc kãút qu Pcc ; Lcoc ; Ltt ; σ ; ;S ra mn hçnh ra file hồûc mạy in (ty theo ). .u cáưu ngỉåìi sỉí dủng Chuøn sang bỉåïc 11Bỉåïc 11 : .Dỉìng v kãút thục chỉång trçnhBi táûp : Nãu 7 ngun tàõc trong mäüt säú thût toạn sạng chãú ca mäüt thiãút bë, mạy åí cå quan (hồûc åí nh) v âãư xút thãm ngun tàõc thỉï 8. + : .Chn âäúi tỉåüng mạy vi tênh + :7 ngun tàõc trong thût toạn sạng chãú mạy vi tênh 1) Tàng täúc âäü (xỉí ly)ï : (Trỉåïc âáy cạc dỉỵ liãûu ngoi âỉåüc lỉu dỉỵ åí âéa mãưm âéa ) ( . )A cọ nhỉåüc âiãøm l dung lỉåüng êt 1 44M v täúc âäü âc dỉỵ liãûu ráút cháûm ( : )âc bàòng phỉång phạp cå hc kim nhỉng hiãûn nay våïi sỉû ra âåìi ca cäng , (nghãû måïi â â sn xút âỉåüc äø CD våïi dung lỉåüng âéa ráút låïn thäng ,thỉåìng khong 700M nãúu dng pháưn mãưm chun dủng cọ thãø nẹn âéa CD lãn ) ( : ).âãún trãn 1G v täúc âäü âäü ráút nhanh âc bàòng phỉång phạp váût l quang , ,Màût khạc våïi cäng nghãû ngy cng hiãûn âải täúc âäü xỉí l ca mạy vi tênh : ,khäng ngỉìng âỉåüc náng cao tỉì vi t phẹp tênh trong mäüt giáy âãún nay mạy (tênh cọ thãø thỉûỉc hiãûn hng chủc t phẹp tênh trong mäüt giáy thãú hãû mạy ).tênh Pentium 42) Minimum họa, Maximum họa : ,Våïi cäng nghãû ngy cng hiãûn âải kêch , . ,thỉåïc ca mạy vi tênh ngy cng nh gn lải Trỉåïc âáy våïi viãûc sỉí dủng , ,ân bạn dáùn mäüt mạy tênh cọ kêch thỉåïc ráút låïn nhỉng hiãûn nay våïi viãûc sỉí ,dủng cạc thiãút bë hiãûn âải cọ thãø chãú tảo cạc con chip cọ kêch thỉåïc ráút ( ), (nh âån vë tênh l micrämẹt vç váûy xu thãú hiãûn nay l lm nh gn minimum ) ( ).họa nhỉng âäưng thåìi täúc âäü xỉí l lải tàng ráút nhiãưu maximum họa3) Chuøn âäøi trảng thại váût l : ,Hiãûn nay mn hçnh vi tênh âãø bn âỉåüc sỉí dủng ,ân hçnh l äúng phọng âiãûn tỉí vç váûy våïi nhỉỵng mn hçnh låïn thç tỉång ỉïng Hc viãn : Nguùn Bi Qúc Bo; Låïp Cao hc K9; Ngnh XDCTGT Trang 6Bi Táûp Låïn Män: Thiãút kãú täúi ỉu . ,våïi nọ phi ân hçnh låïn Khi âọ mn hçnh ráút cäưng kãưnh nàûng nãư v tiãu . ,thủ ráút nhiãưu âiãûn nàng Âãø khàõc phủc nhỉỵng nhỉåüc âiãøm trãn hiãûn nay ( )ngỉåìi ta â cọ xu thãú thay thãú dáưn mn hçnh cäø âiãøn ràõn sang mn hçnh tinh ( ).thãø lng lng Thäng dủng nháút l åí cạc mạy tênh xạch tay v mäüt säú cäng ty .låïn â sỉí dủng mn hçnh tinh thãø lng cho mạy âãø bn4) p dủng cạc trỉåìng hoảt âäüng váût l khạc nhau: Våïi cäng nghãû c cạc mạy vi tênh , , . .vàn phng xê nghiãûp cäng ty âỉåüc näúi mảng våïi nhau thäng qua cạp mảng ,Ngun l sỉí dủng cạp mảng l truưn ti thäng tin thäng qua dng âiãûn nhỉng , ,âäúi våïi cạc cäng ty låïn säú lỉåüng mạy tênh ráút nhiãưu do váûy âi hi lỉåüng , ,cạp mảng khạ låïn chiãúm nhiãưu diãûn têch v khọ bäú trê vç váûy hiãûn nay ngỉåìi ta âang thay thãú dáưn viãûc truưn ti thäng tin bàòng cạp mảng sang xu ( ) ;hỉåïng khäng sỉí dủng cạp mảng khäng dáy theo ngun l sọng âiãûn tỉì hồûc hiãûn nay con chüt ca mạy tênh loải khäng dáy âang thay thãú dáưn loải cọ dáy ( .tỉïc l chuøn tỉì dng âiiãûn sang sọng âiãûn tỉì5) Ghẹp thãm nhiãưu chỉïc nàng vo mäüt cạ thãø : Do âi hi ca con ngỉỉåìi ngy cng .cao nãn chỉïc nàng ca mạy tênh khäng ngỉìng âỉåüc ci tiãún Trỉåïc âáy mạy tênh âỉåüc chãú tảo våïi mủc âêch l tênh toạn xỉí l mäüt säú lỉåüng ráút låïn cạc ,phẹp tênh v phỉïc tảp nhỉng hiãûn nay ngoi u cáưu âọ ra mạy tênh cn phủc : , , .vủ cho viãûc gii trê nghe nhảc xem phim chåi tr chåi v âãø thỉûc hiãûn ( )âỉåüc cạc chỉïc nàng trãn vê dủ nghe nhảc v xem phim thç phi gàõn thãm vo mạy card sound v card mn hçnh hồûc âãø sỉí dủng âỉåüc internet thç bàõt bỉåüc .phi cọ modem6) Sỉí dủng nhiãưu loải váût liãûu vo nhiãưu bäü pháûn khạc nhau: Ty theo chỉïc nàng ca . :cạc bäü pháûn khạc nhau m váût liãûu chãú tảo chụng cng khạc nhau Vê dủ : (âäúi våïi äø cỉïng l nåi lỉu trỉỵ dỉỵ liãûu v cọ täúc âäü quay cao khong 7200 / )vng phụt do váûy nọ phi cọ âäü bãưn cao v âỉåüc chãú tảo tỉì nhỉỵng váût ;liãûu âàûc biãût hồûc v ca mạy vi tênh v mn hçnh âi hi phi nhẻ v ta . ( ).nhiãût täút vç váûy nọ âỉåüc chãú tảo tỉì váût liãûu täøng håüp polime7) Thay âäøi vë trê cạc bäü pháûn ty theo hon cnh sỉí dủng: Trỉåïc âáy háưu hãút cạc cäøng vo ra ca CPU âãưu âỉåüc âàût phêa sau nhỉng våïi viãûc bäú trê nhỉ váûy khäng âỉåüc thûn tiãûn cho viãûc sỉí dủng nãn cọ mäüt säú bäü pháûn âỉåüc phi âỉåüc : , .âỉa ra phêa trỉåïc nhỉ cäøng USB cäøng input v output ám thanh hồûc äø CD Hc viãn : Nguùn Bi Qúc Bo; Låïp Cao hc K9; Ngnh XDCTGT Trang 7Bi Táûp Låïn Män: Thiãút kãú täúi ỉu trỉåïc âáy âỉåüc gàõn cäú âënh vo mạy nhỉng hiãûn nay â cọ nhiãưu äø CD råìi cọ , .thãø näúi våïi báút k mạy no ráút thûn låüi cho ngỉåìi sỉí dủng * ,Âãø âån gin trong sỉí dủng cáưn phi chãú tảo ra mäüt loải mạy vi tênh cọ kh nàng thỉûc hiãûn mi mãûnh lãûnh ca con ngỉåìi trong váún âãư sinh hoảt gia : , , , ,âçnh báût tàõt ân trỉûc âiãûn thoải chäúng träüm hụt bủi sn nh giàût d ạo .qưn Con ngỉåìi khi âọ chè cáưn ra lãûnh bàòng nghé hồûc bàòng låìi nọi thç (mạy tênh cọ thãø hiãu v thỉûc hiãûn âụng theo u cáưu quy tàõc mä phng sinh ).hc ,H näüi ngy 31thạng 8 nàm 2003 NGỈÅÌI THỈÛC HIÃÛN NGUÙN BI QÚC BOHc viãn : Nguùn Bi Qúc Bo; Låïp Cao hc K9; Ngnh XDCTGT Trang 8 . : - .Trong âọ N Näüi lỉûc â ưu cc+ Âi ưu kiãûn theo váût liãûu lm cc:Pvl ≥ Pcc+ Âi ưu kiãûn chi ưu di cc täúi thiãøu ngm trong âáút : . :Chn chi ưu di ca cc tỉì cạc âi ưu kiãûn â cho ban â ưu + ( , )Tiãút diãûn cc diãûn têch F chu vi U + ( , , )Näüi lỉûc â ưu cc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế tối ưu sức chịu cọc theo đất nền, Thiết kế tối ưu sức chịu cọc theo đất nền, Thiết kế tối ưu sức chịu cọc theo đất nền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay