ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN EF

30 473 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 14:58

. TRÌNH TỰ THI CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG 1. Phương án I - Dây chuyền thi công cống trước rồi sau thi công nền đường rồi tới dây chuyền thi công mặt đường. - Rất thuận tiện cho việc tổ chức thi công. đến nơi thi công . II. TỔ CHỨC THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP TUẦN TỰ. 1. Đònh nghóa. Phương pháp thi công tuần tự là đồng thời tiến hành một loại công tác trên to n bộ chiều dài của tuyến thi công. cả tuyến đường - Công tác hoàn thi n Công tác thi công nền Công tác thi công nền Công tác thi công cống III. PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN. 1. Đònh nghóa. Phương pháp thi công phân đoạn là chỉ triển
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN EF, ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN EF, ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN EF

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay