ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN GH

22 753 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 14:49

. công thì nó là chỉ tiêu đào, đắp sao cho kinh tế nhất. Để thi công nền đờng của tuyến đờng A - B ta chọn máy ủi là máy thi công chính, cự ly vận chuyển kinh tế của máy ủi là 100m. 5.2.1 Nguyên. hợp lý và toàn diện có ảnh hởng rất lớn đến thời hạn và giá thành xây dựng và đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác của việc tổ chức thi công. Công tác chuẩn bị bao gồm những công việc chính. năng dùng cho các xí nghiệp và cơ sở sản xuất nên tận dụng mạng lới điện của tỉnh. Nớc dùng trong sinh hoạt và sản xuất dùng hệ thống nớc suối thiên nhiên . 3.6 Khôi phục cọc, rời cọc ra ngoài phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN GH, ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN GH, ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ TUYẾN GH, Xác định cự ly trung bình vận chuyển ngang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay