Chương I - Các kiến thức cơ bản về máy tính ppsx

26 511 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 13:20

1 1 Các kiến thức cơ bản Các kiến thức cơ bản về máy tính về máy tính THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 2 Nội dung Nội dung Thông tin và xử lý thông tin Biểu diễn thông tin trong máy tính Các bước giải quyết một bài toán bằng máy tính THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 3 Thông tin và xử lý thông tin Thông tin và xử lý thông tin Thông tin là gì? Hoạt động thông tin của con người  Tiếp nhận, lưu trữ, xử lý, trao đổi (truyền) Các dạng thông tin cơ bản  Văn bản, hình ảnh, âm thanh THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 4 Biểu diễn thông tin trong máy tính Biểu diễn thông tin trong máy tính Biểu diễn dưới dạng dãy bit, chỉ gồm hai ký hiệu 0 và 1  Hệ đếm nhị phân Đơn vị lưu trữ cơ bản trong máy tính gọi là Byte, gồm một bộ 8 BIT, biểu diễn được tối đa 256 trạng thái. Các bội số của Byte:  KiloByte (KB) = 1024 Byte  MegaByte (MB) = 1024 KB  GigaByte (GB) = 1024 MB  TeraByte (TB) = 1024 GB  … THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 5 Biểu diễn thông tin trong máy tính Biểu diễn thông tin trong máy tính Hệ nhị phân  Cách chuyển Hệ thập phân ↔ Hệ nhị phân Hệ bát phân Hệ thập lục phân … THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 6 Các bước giải quyết một bài toán Các bước giải quyết một bài toán bằng máy tính bằng máy tính Bài toán Thuật toán Ngôn ngữ lập trình Máy tính THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 7 2. 2. Lưu đồ thuật toán Lưu đồ thuật toán Thuật toán: trật tự hữu hạn các bước giải quyết bài toán Lưu đồ (sơ đồ khối) là công cụ trực quan giúp mô phỏng thuật toán  Mô tả nhập dữ liệu (input), dữ liệu xuất (output) và luồng xử lý thông qua các ký hiệu hình học THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 8 Các ký hiệu Các ký hiệu STT Ký hiệu Diễn giải 1 Bắt đầu/Kết thúc chương trình 2 Luồng xử lý 3 Điều khiển lựa chọn 4 Nhập/Xuất dữ liệu THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 9 Các ký hiệu Các ký hiệu STT Ký hiệu Diễn giải 1 Xử lý, tính toán hoặc gán 2 Trả về giá trị 3 Điểm kết nối tiếp theo (Sử dụng khi lưu đồ vượt quá trang THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 10 Ví dụ minh họa Ví dụ minh họa Bài toán: Tính tổng hai số nguyên? Bắt đầu Nhập a, b c=a+b Xuất c Kết thúc [...]... trình ng void main() { / /Các câu lệnh printf(“Chao cac ban”); getch(); } THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 25 Cấu trúc chương trình C đơn giản Khai báo thư viện #include Khai báo biến, định nghĩa hằng (không bắt buộc) Chương trình chính void main() { Khai báo biến – nếu có (chỉ tồn t i trong hàm); Các câu lệnh dùng để định nghĩa hàm main; } THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 26... Dennis Ritchie phát triển t i Bell Lab Phát triển thành C++ vào năm 1983 Ngôn ngữ được sử dụng rất phổ biến Có nhiều trình biên dịch C khác nhau     Turbo C Borland C GCC Visual Studio THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 16 Ngôn ngữ lập trình C Chương trình C cần biên dịch từ mã lệnh sang mã máy để có thể chạy được #include void main() { printf(“Xin chao”); getch(); } C Compiler (Trình biên... trình ng void main() { printf(“Chao cac ban”); getch(); } THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 23 Các bước để chạy một chương trình C Dịch và kiểm l i  Nhấn phím Dịch và thực thi (chạy) chương trình   Nhấn tổ hợp phím Khi dịch không có l i, trình biên dịch sẽ tạo file *.EXE THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 24 Cấu trúc chương trình C đơn giản //Khai báo thư viện #include //Hàm...Ví dụ minh họa Gi i phương trình ax+b=0 Gi i phương trình ax2+bx+c=0 Nhập a, b a=0 S x=-b/a Đ b=0 S VN Đ VSN THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 Kết thúc 11 Ví dụ minh họa Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a, b Thuật toán Euclid (300 năm tr.CN):  V i r=a mod b Cách khác Khi nào a≠b thực hiện: Nếu a > b thì a=a-b Ngược l i thì b=b-a Xuất a; THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 12 Gi i thiệu chung... thao tác soạn thảo cơ bản Mở và soạn thảo một chương trình m i  File  New Mở một chương trình đã có trên đĩa  File  Open Cách lưu chương trình đã soạn   File  Save Hoặc File  Save As Lưu ý: Tên file chương trình C có “đu i là cpp THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 22 Chương trình ví dụ /* Đây là chươ trình ví dụ ng lưu v i tên file là 1_VD.CPP */ //Khai báo thư viện #include //Hàm chính... chung về ngôn ngữ 13 N i dung 1 Gi i thiệu chung về ngôn ngữ C 2 Phần mềm Borland C 1 Các bước để chạy một chương trình C 2 Cấu trúc tổng quan của một chương trình C THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 14 1 Gi i thiệu chung Ngôn ngữ lập trình C B i toán Phương tiện mô tả thuật toán Thuật toán Ngôn ngữ lập trình THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 Máy tính 15 Ngôn ngữ lập trình C Ngôn ngữ C ra đ i năm 1972,... năng Ctrl + Insert Sao chép (copy) Shift + Insert Dán (paste) Shift + Delete Cắt (cut) Ctrl + K + Y Xóa cả kh i Ctrl + K + W Ghi một kh i vào một file m i Ctrl + K + R Đọc một kh i từ một file đã có Ctrl + Q + B Dịch chuyển con trỏ về đầu kh i Ctrl + Q + K Dịch chuyển con trỏ về cu i kh i Ctrl + Q + F Tìm kiếm một cụm từ Ctrl + Q + A Tìm kiếm và thay thế THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 21 Các thao tác... m i trường tích hợp cho phép soạn thảo và biên dịch THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 17 Phần mềm Borland C C i đặt Borland C 3.1 Cách kh i động Sử dụng menu Help   F1: Xem toàn bộ thông tin trong phần trợ giúp Ctrl-F1: Trợ giúp theo ngữ cảnh (tức là khi con trỏ đang ở t i một từ nào đó, nếu nhấn Ctrl-F1 thì sẽ có trợ giúp n i dung liên quan đến mục từ đó) THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 18 Giao... Thiên Trang - 2010 18 Giao diện Borland C THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 19 Một số phím soạn thảo Phím Chức năng Enter Xuống dòng Insert Chuyển đ i chế độ Chèn/ đè Delete Xóa kí tự ngay sau vị trí con trỏ Back Space Xóa kí tự ngay trước vị trí con trỏ Ctrl + Y Xóa dòng kí tự chứa con trỏ Ctrl + Q + Y Xóa các kí tự từ vị trí con trỏ đến cu i dòng THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 20 Một số phím soạn . 1 1 Các kiến thức cơ bản Các kiến thức cơ bản về máy tính về máy tính THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 2 N i dung N i dung Thông tin và xử lý thông tin Biểu diễn thông tin trong máy tính Các. đ i (truyền) Các dạng thông tin cơ bản  Văn bản, hình ảnh, âm thanh THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 4 Biểu diễn thông tin trong máy tính Biểu diễn thông tin trong máy tính Biểu diễn dư i. i u khiển lựa chọn 4 Nhập/Xuất dữ liệu THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 9 Các ký hiệu Các ký hiệu STT Ký hiệu Diễn gi i 1 Xử lý, tính toán hoặc gán 2 Trả về giá trị 3 i m kết n i tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương I - Các kiến thức cơ bản về máy tính ppsx, Chương I - Các kiến thức cơ bản về máy tính ppsx, Chương I - Các kiến thức cơ bản về máy tính ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn