Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 7 pps

10 301 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 08:20

. D 4 A 14 B 24 C 34 C 44 A 54 B 64 A 74 B 84 A 5 C 15 B 25 A 35 B 45 B 55 A 65 D 75 A 85 D 6 D 16 A 26 A 36 C 46 D 56 C 66 A 76 C 86 A 7 B 17 B 27 C 37 A 47 A 57 C 67 D 77 C 87 D 8 B 18 C. 4.A 14. A 24. C 34.C 44.D 54.D 64.C 74 .D 84.B 5.C 15.B 25. D 35.A 45.C 55.B 65.A 75 .A 85.D 6. A 16.C 26. C 36.A 46.D 56.A 66.D 76 .C 86.C 7. B 17. A 27. B 37. D 47. A 57. B 67. B 77 .A 87. D 8. D. 77 . I have had this watch for 3 years. I was give this watch by my aunt. A B C D 78 . They are good at drinking beer. Last night, 2 vessels of beer were drank by 9 o’clock. A B C D 79 .
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 7 pps, Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 7 pps, Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 7 pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn