Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 8 ppt

10 317 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 08:20

. 57.A 67.A 77.C 87 .A 8. A 18. D 28. C 38. C 48. D 58. A 68. A 78. A 88 .B 9. D 19. C 29. D 39. B 49.C 59.D 69.D 79.A 98. C 10. B 20. A 30. B 40. D 50.C 60.B 70.C 80 .C 90.D http://ebook.here.vn. D 24. C 34. B 44.B 54.C 64.B 74.A 84 .C 5.B 15.C 25. B 35. D 45.D 55.A 65.C 75.A 85 .D 6. B 16.A 26. D 36. B 46.B 56.A 66.D 76.D 86 .B 7. C 17. B 27. C 37. A 47.D 57.A 67.A 77.C 87 .A 8. A 18. . village can’t be this year. a. provided b. providing c. to provide d. provide 38. Now we’re getting everything for our new school-year. a. good b. early c. ready d. well 39. This time yesterday
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 8 ppt, Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 8 ppt, Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 8 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn