Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 2 potx

10 665 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 07:21

. của công nông trong cả nước o Tháng 2/ 1930 bãi công của công nhân ñồn ñiền cao su Phú Riềng. Ở Hà Nội, ngày 22 / 02 có treo cờ ñỏ, búa liềm. o Tháng 3 và tháng 4 có cuộc ñấu tranh của công. cảnh lịch sử và diễn biến khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 ñến tháng 8/1945 : a. Hoàn cảnh lịch sử : * Thế giới : - ðầu 1945, Liên Xô ñánh bại phát xít ðức, giải phóng các nước Trung và ðông. công - nông. Mặt trận Dân chủ ðông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước và tiến bộ. Lực lượng tham gia Chủ yếu công nhân - nông dân. Các giai cấp, các tầng lớp (công nhân, nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 2 potx, Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 2 potx, Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 2 potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn